http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Martinus I, paus en mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Voor alles wat met Jezus gebeurde, tijdens zijn leven over het kruis heen tot en met de heerlijkheid bij God, is maar één enkele grond: Gods onbegrijpelijke, onmetelijke, mateloze liefde. Een wereld die van God vervreemd is, kan de kloof nooit vanuit zichzelf dichten: het initiatief komt van God. Het is in Jezus dat God tot het uiterste gegaan is om de mens te redden. Dat geeft de mens een zekere verantwoordelijkheid, die hij in vrijheid kan opnemen of weigeren: hij is voor of hij is tegen Jezus, hij gelooft of hij gelooft niet. Hij kan keuzes maken, ten goede of ten kwade. En zelfs wie Jezus niet kent en goed doet, leeft in zekere zin in God.

EERSTE LEZING                         Hand. 4, 32-37

Eén van hart en één van ziel.

Uit de Handelingen van de Apostelen

De menigte die het geloof had aangenomen
was één van hart en één van ziel
en er was niemand die iets van zijn bezittingen
zijn eigendom noemde;
integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk.
Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af
van de verrijzenis van de Heer Jezus
en rijke genade rustte op hen allen.
Er was geen enkele noodlijdende onder hen,
omdat allen die landerijen of huizen bezaten deze verkochten
en de opbrengst ervan meebrachten
om aan de voeten van de apostelen neer te leggen.
Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte.
Zo bezat Jozef, een leviet uit Cyprus,
die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen,
– dit betekent : zoon van vertroosting –
een akker die hij verkocht
en waarvan hij het geld meebracht
om het aan de voeten van de apostelen neer te leggen.

TUSSENZANG                                       Ps. 93(92), 1ab, 1c-2,5

De Heer is koning, met luister omkleed.
of : Alleluia.

De Heer is koning, met luister omkleed,
met macht heeft de Heer zich omgord.

Zo vast als de aarde, onwankelbaar,
zo vast staat uw troon door de eeuwen,
van eeuwigheid, God, zijt Gij !

Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt,
uw huis zij heilig in lengte van dagen.

ALLELUIA                              Rom. 6, 9

Alleluia.
Christus, eenmaal van de doden verrezen
sterft niet meer ;
de dood heeft geen macht meer over Hem.
Alleluia.

EVANGELIE                                Joh. 3, 7-15

Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen, tenzij Hij die uit de hemel is neergedaald, de Mensenzoon.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot Nikodémus :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
gij moet opnieuw geboren worden.
“De wind blaast waarheen hij wil ;
gij hoort wel zijn gesuis
maar weet niet waar hij vandaan komt, en waar hij heen gaat ;
zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.”
Nikodémus gaf Hem ten antwoord :
“Hoe kan dat geschieden ?”
Daarop zei Jezus weer :
“Gij zijt een leraar van Israël en weet dat niet eens ?
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
Wij spreken over wat Wij weten,
en Wij getuigen van wat Wij gezien hebben
maar onze getuigenis aanvaardt gij niet.
“Wanneer ge zelfs niet gelooft
als Ik u spreek over dingen die op de aarde reeds bekend zijn,
hoe zult gij dan geloven
als Ik u spreek over dingen die nog in de hemel verborgen zijn ?
“Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen,
tenzij Hij die uit de hemel is neergedaald,
de Mensenzoon.
“En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven
zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn,
opdat eenieder die gelooft
in Hem eeuwig leven zal hebben.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

142. Als alles met elkaar in relatie staat, brengt ook de kwaliteit van de instituties van een samenleving gevolgen met zich mee voor het milieu en de kwaliteit van menselijk leven: “iedere beschadiging van solidariteit en vriendschap schaadt het milieu”. In die zin heeft een maatschappelijke ecologie noodzakelijkerwijze een institutionele dimensie en bereikt geleidelijk de verschillende andere dimensies, te beginnen met het gezin als elementaire sociale cel via de lokale gemeenschap en de natie tot aan het internationale leven. Binnen iedere maatschappelijke laag en tussen de verschillende lagen ontwikkelen zich de instellingen die de menselijke relaties regelen. Alles wat deze instellingen schaadt, brengt schadelijke effecten met zich mee, zoals het verlies van vrijheid, ongerechtigheid en geweld. Verschillende landen worden bestuurd door een wankel institutioneel systeem ten koste van het lijden van de bevolking en ten gunste van hen die verdienen aan deze stand van zaken. Zowel binnen het staatsbestuur als in de verschillende delen van de burgermaatschappij of in de relaties van de bewoners onderling constateert men met een buitengewone regelmaat onwettig gedrag. De wetten kunnen in een correcte vorm worden opgesteld, maar vaak blijven zij een dode letter. Kan men dan hopen dat de wetgeving en de normen betreffende het milieu werkelijk doeltreffend zijn? Wij weten bijvoorbeeld dat landen met een heldere wetgeving voor de bescherming van de bossen zwijgende getuigen blijven van de regelmatige schending ervan. Bovendien is wat in de ene streek gebeurt, direct of indirect van invloed op andere streken. Zo veroorzaakt drugsgebruik in de welvarende maatschappijen een constante of groeiende vraag naar producten die uit verarmde gebieden afkomstig zijn, waar gedrag ontaardt, levens worden vernietigd en men uiteindelijk het milieu verpest.

 

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________________

Tuesday – St. Martin I, pope and Mar.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
For everything that happened to Jesus, during his life across the cross to glory with God, there is only one single ground: God’s incomprehensible, immeasurable, measureless love. A world alienated from God can never close the gap from itself: the initiative comes from God. It is in Jesus that God went to the extreme to save man. This gives man a certain responsibility, which he can freely accept or refuse: he is for or he is against Jesus, he believes or he does not believe. He can make choices, for better or for worse. And even those who do not know Jesus and do good are, in a sense, living in God.

FIRST READING   Acts 4, 32-37

One in heart and one in soul.

From the Acts of the Apostles

The multitude who had accepted the faith
were one in heart and one in soul
And there was no one who called any of his possessions his own;
on the contrary, they owned everything in common.
With power and insistence the apostles gave testimony
of the resurrection of the Lord Jesus
and rich grace rested on them all.
There was not a single needy person among them,
because all those who owned land or houses sold them
and brought the proceeds
to be laid down at the feet of the apostles.
To each was distributed according to his need.
Thus owned Joseph, a Levite from Cyprus,
who was nicknamed Barnabas by the apostles,
– which means son of consolation.
a field which he sold
and brought the money from it
to lay it down at the feet of the apostles.

INTERLUDIUM   Ps. 93(92), 1ab, 1c-2,5

The Lord is king, clothed with splendor.
or : Alleluia.

The Lord is king, clothed with splendor,
with power the Lord is girded.

As firm as the earth, unshakable,
as firm is thy throne throughout the ages,
from eternity, God, thou art!

Faithful is all that Thou dost proclaim,
Thy house is holy for ever.

ALLELUIA Rom. 6, 9

Alleluia.
Christ, once risen from the dead
dies no more ;
Death has no more power over Him.
Alleluia.

GOSPEL   John 3, 7-15

Never has anyone ascended to heaven except He who came down from heaven, the Son of Man.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to Nicodemus :
“Verily, verily, I say unto thee :
ye must be born again.
“The wind blows whithersoever it pleases ;
You hear its blowing, but you do not know
But ye know not whence it cometh, and whither it goeth;
so it is with everyone who is born of the Spirit.”
Nicodemus answered Him :
“How can this be done ?”
Thereupon Jesus said again :
“Thou art a teacher of Israel and knowest not even this ?
“Verily, verily, I say unto thee :
We speak of what We know ,
and We bear witness as to what We have seen
But our testimony ye accept not.
“If ye believe not even
when I speak unto you of things already known on the earth,
how shall ye believe
If I speak to you of things still hidden in heaven?
“Never has anyone ascended to heaven,
except He who came down from heaven,
the Son of Man.
“And this Son of Man must be lifted up
as Moses once lifted up the serpent in the wilderness,
so that everyone who believes
in Him shall have eternal life.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

142. If everything is interrelated, the quality of the institutions of a society also entails consequences for the environment and the quality of human life: “any damage to solidarity and friendship damages the environment.” In this sense, a social ecology necessarily has an institutional dimension and gradually reaches the various other dimensions, starting with the family as a basic social cell through the local community and the nation to international life. Within each social layer and between the different layers develop the institutions that regulate human relations. Anything that harms these institutions produces harmful effects, such as the loss of freedom, injustice, and violence. Several countries are governed by a shaky institutional system at the expense of the suffering of the people and for the benefit of those who earn from this state of affairs. Both within the state administration and in the various parts of civil society or in the relations of the inhabitants among themselves one observes with extraordinary regularity unlawful conduct. Laws may be drafted in a correct form, but often they remain a dead letter. Can we then hope that legislation and standards concerning the environment are really effective? We know, for example, that countries with clear laws for the protection of forests remain silent witnesses to their regular violation. Moreover, what happens in one region directly or indirectly affects other regions. For example, drug use in affluent societies causes a constant or growing demand for products that come from impoverished areas, where behavior degenerates, lives are destroyed and people end up ruining the environment.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_______________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: