http://kerkengeloof.wordpress.com

Derde Paaszondag

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Wie heeft het nog niet meegemaakt
dat iets overduidelijk is,
maar dat je het op dat moment toch niet ziet?
Het gebeurt dan wel eens dat je na de feiten zegt:
‘Hoe heb ik daaraan toch kunnen twijfelen?’
Zo was het ook bij Jezus’ leerlingen.
Begrijpen dat Jezus verrezen is en leeft, is een lang proces,
niet alleen voor de apostelen, maar ook voor ons.

Vaak kost het de Heer moeite om ons te overtuigen dat Hij leeft.
Bidden we daarom om zijn erbarmen.

EERSTE LEZING                                                 Hand. 3, 13-15.17-19

De vorst des levens hebt gij gedood; God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen zei Petrus tot het volk:

“De God van Abraham, Isaäk en Jakob,
de God van onze vaderen,
heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt,
die gij hebt overgeleverd
en voor Pilatus verloochend,
ofschoon deze geoordeeld had
Hem in vrijheid te moeten stellen.
“Maar gij hebt de Heilige en Gerechte verloochend
en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd.
“De Vorst des levens daarentegen hebt gij gedood.
“God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan;
daarvan zijn wij getuigen.

“Maar ik weet, broeders en zusters,
dat gij in onwetendheid gehandeld hebt,
evenals uw overheden.
“Maar wat God tevoren had aangekondigd
bij monde van alle profeten,
dat zijn Messias zou sterven,
heeft Hij zo in vervulling doen gaan.
“Bekeert u dus en hebt berouw,
opdat uw zonden worden uitgewist.”

Antwoordpsalm                                        Ps; 4, 2, 4, 7, 9

Keervers
Heer, toon ons het licht van uw aanschijn.

Als ik U roep, geef mij antwoord,
God, die mij recht verschaft.
Gij, die mij redt uit verdrukking,
wees mij genadig, verhoor mijn gebed!

Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt:
altijd luistert Hij als ik Hem roep.

Als velen zeggen: “Wie geeft ons hoop?”
toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.

Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede,
Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust.

TWEEDE LEZING                                                 1 Joh. 2, 1-5a

Hij is onze voorspreker voor onze zonden, maar ook voor die van de hele wereld.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Ik schrijf u
met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen.
Maar ook al zou iemand zonde bedrijven,
we hebben een voorspreker bij de Vader,
Jezus Christus,
die geheel zondeloos is,
die al onze zonden goedmaakt
en niet alleen die van ons maar die van de hele wereld.

Hoe weten wij dat wij God kennen ?
Er is maar één bewijs:
dat we ons houden aan zijn geboden.
Wie zegt dat hij Hem kent
maar zich niet stoort aan zijn geboden,
is een leugenaar;
in zo iemand woont de waarheid niet.
Maar in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord,
heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt.

Vers voor het evangelie                                      Vgl. Lc. 24, 32

Alleluia.
Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften,
doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt.

EVANGELIE                                           Lc. 24, 35-48

Zo moest Christus lijden en de derde dag verrijzen uit de doden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd vertelden de twee leerlingen
wat er onderweg gebeurd was
en hoe Jezus door hen herkend werd
aan het breken van het brood.

Terwijl ze daarover spraken,
stond Hijzelf plotseling in hun midden
en zei:
“Vrede zij u. Ik ben het; vrees niet”.
In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien.
Maar Hij sprak tot hen:
“Waarom zijt ge ontsteld
en waarom komt er twijfel op in uw hart ?
“Kijkt naar mijn handen en voeten:
Ik ben het zelf.
“Betast Mij en kijkt:
een geest heeft geen vlees en beenderen
zoals ge ziet dat Ik heb.”
En na zo gesproken te hebben,
toonde Hij hun zijn handen en voeten.

Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven,
zei Hij tot hen:
“Hebt ge hier iets te eten?”
Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan.
Hij nam het en at het voor hun ogen op.
Hij sprak tot hen:
“Dit zijn mijn worden,
die Ik sprak toen Ik nog bij u was.
“Alles moet vervuld worden
wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes,
bij de profeten en in de psalmen.”
Toen maakte Hij hun geest toegankelijk
voor het begrijpen van de Schriften.

Hij zei hun:
“Zó spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias
en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag,
over de verkondiging onder alle volkeren,
van de bekering en de vergiffenis van de zonden in zijn Naam.
“Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

III. Ecologie van het dagelijks leven

147. Om te kunnen spreken van een authentieke ontwikkeling, zal het moeten gebeuren dat er een integrale verbetering in de kwaliteit van menselijk leven tot stand komt en dit houdt in dat men de ruimte analyseert waarin het bestaan van de personen zich afspeelt. Het milieu waarin wij leven, beïnvloedt de wijze waarop wij het leven zien, voelen en handelen. Tegelijkertijd maken wij in onze kamer, in ons huis, op onze werkplek en in onze wijk gebruik van het milieu om onze identiteit tot uitdrukking te brengen. Wij spannen ons in ons aan het milieu aan te passen en wanneer dit milieu ongeordend, chaotisch en verzadigd van zichtbare en hoorbare vervuiling is, daagt deze overmaat aan prikkels ons uit om een geïntegreerde en gelukkige identiteit te ontwikkelen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Third Easter Sunday

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Who has not experienced
That something is abundantly clear,
but at the time you just don’t see it?
It then sometimes happens that after the fact you say:
“How could I have doubted that?
It was the same with Jesus’ disciples.
Understanding that Jesus is resurrected and alive is a long process,
not only for the apostles, but also for us.

Often it takes the Lord to convince us that He is alive.
Therefore, we pray for His mercy.

FIRST READING   Acts 3, 13-15.17-19

The prince of life you have killed; yet God has raised him from the dead.

From the Acts of the Apostles

In those days Peter said to the people:

“The God of Abraham, Isaac and Jacob ,
the God of our fathers,
has glorified his servant Jesus,
whom you have delivered up
and denied before Pilate,
though he had judged that he should be set free.
But thou hast denied the Holy and Just One
and asked as a favor the release of a murderer.
“The Prince of Life, on the other hand, ye have slain.
“Yet God raised him from the dead;
of which we are witnesses.

“But I know, brothers and sisters,
that ye have acted in ignorance,
as have your governments.
“But that which God had heralded before
by the mouth of all the prophets,
that his Messiah would die,
he has thus fulfilled.
“Repent ye, therefore, and be penitent,
that your sins may be blotted out.”

RESPONSORIAL  Ps; 4, 2, 4, 7, 9

Refrain
Lord, show us the light of Your countenance.

When I call on You, answer me,
God, who provides me with justice.
You, who save me from tribulation,
be merciful to me, hear my prayer!

See how the Lord favors His faithful:
always He listens when I call to Him.

When many say, “Who gives us hope?”
show us, Lord, the light of your countenance.

When I lay me down, I sleep in peace,
Thou, Lord, alone givest me safe rest.

SECOND READING   1 John 2, 1-5a

He is our intercessor for our sins, but also for the sins of the whole world.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

I write to you
With the intention that ye should not sin.
But even if anyone should sin ,
we have an advocate with the Father,
Jesus Christ,
who is completely sinless,
who makes up for all our sins
and not just ours but the whole world’s.

How do we know that we know God ?
There is only one proof:
That we keep His commandments.
Who says he knows Him
but does not keep his commandments,
is a liar;
in such a person does not dwell the truth.
But in a person who is obedient to God’s word,
His love has truly reached its perfection.

Verse for the Gospel Cf. Lk. 24, 32

Alleluia.
Lord Jesus, open to us the scriptures,
make our hearts burn as You speak to us.

GOSPEL     Lk. 24, 35-48

Thus Christ had to suffer and rise from the dead on the third day.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time the two disciples told
what had happened on the road
and how Jesus was recognized by them
by the breaking of the bread.

While they were talking about that ,
he himself suddenly stood in their midst
and said:
“Peace be unto you. It is I. Fear not.
In their bewilderment and terror they thought they saw a spirit.
But He spoke to them:
“Why are you dismayed
and why do doubts arise in your hearts?
“Look at my hands and feet:
It is I Myself.
“Touch Me and see:
a spirit has no flesh and bones
as ye see that I have.”
And having thus spoken,
He showed them His hands and feet.

When they could not believe it for joy and amazement,
He said to them:
“Have ye here anything to eat?”
They reached out to Him a piece of roasted fish.
He took it and ate it before their eyes.
He spoke to them:
“These are My words ,
which I spoke while I was yet with you.
“All things must be fulfilled
What is written about Me in the Law of Moses,
in the prophets and in the psalms.”
Then He made their minds accessible
to understanding the scriptures.

He said to them:
“Thus the Scriptures speak of the suffering and death of the Messiah
and of his resurrection from the dead on the third day,
about the proclamation among all nations,
of the repentance and forgiveness of sins in His Name.
“Beginning with Jerusalem, you must bear witness to all this.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

III. Ecology of daily life

147. To be able to speak of authentic development, it will have to happen that there is an integral improvement in the quality of human life and this involves analyzing the space in which the existence of individuals takes place. The environment in which we live affects the way we see, feel and act about life. At the same time, in our room, in our home, in our workplace and in our neighborhood, we make use of the environment to express our identity. We make an effort to adapt to the environment and when this environment is disordered, chaotic and saturated with visible and audible pollution, this excess of stimuli challenges us to develop an integrated and happy identity.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________

                          

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: