http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Anselmus, b. en krkl.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Na de steniging van Stefanus barst de kerkvervolging in alle geweld los. We kunnen daarbij drie zaken bemerken. Als fijnzinnig historicus merkt Lucas op dat de vervolging en de verspreiding een kern is voor missionering. Maar als gelovig theoloog kijkt hij nog dieper. Het offer van Stefanus is niet vruchteloos. Hij plaatst het verhaal van zijn begrafenis tussen twee bemerkingen over de vervolging. Tenslotte plaatst hij de naam Paulus naast die van Stefanus: de martelaar naast de kerkvervolger. Het is alsof hij de bekering en de roeping van de missionaris der heidenen reeds in het vooruitzicht stelt: de kerkvervolger die eens martelaar zal worden.

EERSTE LEZING                                             Hand. 8, 1-8

Zij trokken rond en verkondigden het woord van de Blijde Boodschap.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Na de dood van Stefanus
brak een hevige vervolging los
tegen de kerk van Jeruzalem.
Allen verspreidden zich over het platteland van Judea en Samaria,
uitgezonderd de apostelen.
Vrome mannen begroeven Stefanus
en hielden een grote rouwklacht over hem.
Saulus echter woedde tegen de kerk,
waarbij hij het ene huis na het andere binnendrong,
mannen en vrouwen wegsleepte
en overleverde om gevangen gezet te worden.
Zij nu, die zich verspreid hadden, trokken rond
en verkondigden het woord van de Blijde Boodschap.
Zo kwam Filippus in de stad van Samaria
en predikte daar de Messias.
Filippus’ woorden oogstten algemene instemming
toen de mensen hoorden wat hij zei
en toen zij de tekenen zagen die hij verrichtte.
Uit vele bezetenen
gingen de onreine geesten onder luid geschreeuw weg
en vele lammen en kreupelen werden genezen.
Daarover ontstond grote vreugde in die stad.

TUSSENZANG                                        Ps. 66(65), 1-3a, 4-5, 6-7a

Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
of : Alleluia.

Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
Brengt Hem uw hulde en zegt tot uw God :
verbijsterend zijn al uw daden.

Heel de aarde moet U aanbidden,
bezingen uw heilige Naam.
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht,
ontstellende daden onder de mensen.

Hij maakte de zee tot een droge vallei,
zij gingen te voet door de bedding.
Laten wij juichen van vreugde om Hem
die eeuwig regeert door zijn macht.

ALLELUIA                                                  Joh. 10, 14

Alleluia.
Ik ben de goede herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Joh. 6, 35-40

Dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet, eeuwig leven bezit.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot de menigte :
“Ik ben het brood des levens :
wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.
“Maar Ik zei u reeds dat gij toch niet gelooft,
hoewel gij Mij gezien hebt.
“Al wat de Vader Mij geeft zal tot Mij komen,
en wie tot Mij komt zal Ik niet buitenwerpen.
“Ik ben immers uit de hemel neergedaald,
niet om mijn eigen wil te doen
maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft;
en dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft,
dat Ik niets van wat Hij Mij gegeven heeft verloren laat gaan
maar het doe opstaan op de laatste dag.
“Dit is de wil van mijn Vader,
dat ieder die, wanneer hij de Zoon ziet en in Deze gelooft,
eeuwig leven bezit ;
en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

150. Gegeven de onderlinge relatie tussen stedelijke ruimte en menselijk gedrag hebben zij die gebouwen, wijken, openbare ruimten en steden ontwerpen, behoefte aan de bijdrage van verschillende disciplines die het mogelijk maken de processen, de symboliek en de gedragingen van de mensen te begrijpen. Het zoeken naar schoonheid in het ontwerp is niet voldoende, omdat het dienen van een ander type schoonheid meer waarde heeft: de kwaliteit van leven van de mensen, hun harmonie met de omgeving, ontmoeting en wederzijdse hulp. Ook hierom is het zo belangrijk dat de visie van de betrokken bevolking altijd bijdraagt aan de analyse van de stadsplanning.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Wednesday – Saint Anselm, b. and krkl.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
After the stoning of Stephen, the persecution of the Church erupted in all violence. In doing so, we can notice three things. As a fine historian, Luke notes that persecution and dispersion is a core to mission. But as a faithful theologian, he looks even deeper. Stephen’s sacrifice is not fruitless. He places the story of his burial between two comments on persecution. Finally, he places Paul’s name next to Stephen’s: the martyr next to the church persecutor. It is as if he already foresees the conversion and the calling of the missionary of the Gentiles: the persecutor of the church who will one day become a martyr.

FIRST READING      Acts 8, 1-8

They went around proclaiming the word of the Good News.

From the Acts of the Apostles

After the death of Stephen
a fierce persecution broke out
against the church in Jerusalem.
All dispersed into the countryside of Judea and Samaria,
except for the apostles.
Pious men buried Stephen
and held a great mourning over him.
Saul, however, raged against the church,
breaking into one house after another,
dragging men and women away
and handed them over to be imprisoned.
Now those who had scattered went about
and preached the word of the Good News.
So Philip came to the city of Samaria
and preached the Messiah there.
Philip’s words garnered general approval
when the people heard what he said
and when they saw the signs he performed.
Out of many possessed people
the unclean spirits went away with a loud shouting
and many lame and crippled people were healed.
Great joy arose in that city over this.

SINGING Ps. 66(65), 1-3a, 4-5, 6-7a

Rejoice before God, all the countries of the earth,
sing to the glory of his name.
or : Alleluia.

Jubilate for God, all the countries of the earth,
sing to the glory of his name.
Bring Him your homage and say to your God :
Astonishing are all thy deeds.

All the earth must worship You,
sing the praises of thy holy name.
Come and behold what God has done,
astonishing acts among men.

He made the sea a dry valley,
they went on foot through the bed.
Let us rejoice for Him
Who reigns forever by His power.

ALLELUIA John 10, 14

Alleluia.
I am the good shepherd, says the Lord.
I know my own and my own know me.
Alleluia.

GOSPEL    John 6, 35-40

This is the will of my Father, that everyone who sees the Son should have eternal life.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to the crowd :
“I am the bread of life :
whoever comes to Me shall hunger no more ,
and whoever believes in Me will never thirst again.
“But I said unto you already, yet ye believe not ,
though ye have seen Me.
“All that the Father gives Me will come to Me,
and whosoever cometh unto Me I will not cast out.
“For I am come down from heaven,
not to do my own will
but the will of Him who sent Me;
and this is the will of Him who sent Me,
that I will not let anything he has given me go to waste
but raise it up at the last day.
“This is the will of my Father,
that everyone who sees the Son and believes in him
shall have eternal life ;
and I will raise him up at the last day.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home 

150. Given the interrelationship between urban space and human behavior, those who design buildings, neighborhoods, public spaces and cities need the contribution of different disciplines that allow them to understand the processes, symbolism and behaviors of people. Looking for beauty in design is not enough, because serving another type of beauty has more value: the quality of life of the people, their harmony with the environment, meeting and mutual help. This is another reason why it is so important that the vision of the population involved always contributes to the analysis of urban planning.

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: