http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – Catharina van Siëna, mgd en krkl.

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
‘Peilloze diepte, eeuwige God, Gij zijt een vuur dat altijd brandt en niet opraakt. Gij verteert met uw warmte iedere eigenliefde van de ziel. Gij zijt het vuur dat iedere koude wegneemt, en Gij verlicht de geesten met uw licht, met dat licht waarmee Gij mij uw waarheid hebt doen kennen. Heer, Gij roept mij om naar u te komen, en ik kom naar U toe, zeker niet op grond van mijn verdiensten, maar slechts dank zij uw barmhartigheid.’
(Catharina van Siena, Dialoog over de goddelijke Voorzienigheid)

EERSTE  LEZING              1 Joh. 1, 5-2, 2
Het bloed van Christus reinigt ons van elke zonde.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Dit is de boodschap die wij van Christus gehoord hebben
en aan u doorgeven :
God is licht,
en er is in Hem geen spoor van duisternis.
Als wij beweren deel te hebben aan zijn leven
terwijl onze wegen duister zijn
liegen wij met woord en met daad.
Maar als wij wandelen in het licht,
– zoals Hij zelf is in het licht –
dan hebben wij deel aan elkanders leven,
terwijl het bloed van zijn Zoon Jezus ons reinigt van elke zonde.
Als wij beweren zonder zonde te zijn
bedriegen wij onszelf
en woont de waarheid niet in ons.
Als wij onze zonden belijden,
is Hij zo getrouw en genadig
dat Hij onze zonden vergeeft
en ons reinigt van alle kwaad.
Maar als wij zeggen dat wij geen zonde bedreven hebben
maken wij Hem tot een leugenaar ;
dan woont zijn woord niet in ons.

Kinderen,
ik schrijf u
met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen.
Maar ook al zou iemand zonde bedrijven :
wij hebben een voorspreker bij de Vader,
Jezus Christus,
die geheel zondeloos is,
die al onze zonden goedmaakt
en niet alleen die van ons maar die van de hele wereld.

TUSSENZANG         Ps. 103(102), 1-2, 3-4, 8-9, 13-14, 17-18a

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet !

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij blijft niet voortdurend verwijten maken,
Hij is niet voor eeuwig vertoornd.

Zozeer als een vader zijn kinderen liefheeft,
zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief.
Hij weet toch waaruit Hij de mens heeft gemaakt,
Hij denkt er aan dat wij slechts stof zijn.

Maar Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig,
rechtvaardig is Hij voor geslacht na geslacht,
voor allen die trouw zijn verbond onderhouden.

EVANGELIE           Mt. 11, 25-30
Deze dingen hebt Gij verborgen gehouden
voor wijzen en verstandigen,
maar geopenbaard aan kinderen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus :
“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
“Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
“Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
“Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.
“Komt allen tot Mij
die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.
“Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij :
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

158. In de huidige situatie van de wereld, waar men zoveel ongerechtigheid tegenkomt en het aantal mensen dat terzijde wordt geschoven, beroofd van de fundamentele mensenrechten, steeds meer toeneemt, verandert het beginsel van het algemeen welzijn onmiddellijk als logische en onvermijdelijke consequentie in een oproep tot solidariteit en een voorkeursoptie voor de allerarmsten. Deze optie vraagt erom de consequenties te trekken uit de gemeenschappelijke bestemming van de goederen der aarde, maar vereist, zoals ik heb trachten aan te tonen in de apostolische exhortatie Evangelii gaudium, vóór alles rekening te houden met de immense waardigheid van de arme in het licht van de diepste geloofsovertuigingen. Men hoeft maar te kijken naar de werkelijkheid om te begrijpen dat vandaag deze keuze een fundamentele ethische vereiste is voor een daadwerkelijke verwerkelijking van het algemeen welzijn.

Wordt vervolgd       Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Thursday – Catherine of Siena, mgd and krkl.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
‘Fathomless depths, eternal God, Thou art a fire that burns always and does not run out. Thou art the fire that consumes with warmth every self-love of the soul. Thou art the fire that takes away every cold, and Thou dost enlighten the spirits with Thy light, with that light with which Thou hast made me know Thy truth. Lord, Thou dost call me to come to Thee, and I come to Thee, certainly not by virtue of my merits, but only thanks to Thy mercy.’
(Catherine of Siena, Dialogue on Divine Providence)

FIRST READING       1 Jn. 1, 5-2, 2
The blood of Christ cleanses us from all sin.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

This is the message we have heard from Christ
and pass on to you :
God is light ,
and in Him there is no trace of darkness.
If we claim to be partakers of His life
while our ways are dark
we lie in word and in deed.
But if we walk in the light,
– as He Himself is in the light –
then we have part in each other’s lives,
while the blood of His Son Jesus cleanses us from all sin.
If we claim to be without sin
we deceive ourselves
and the truth does not dwell in us.
If we confess our sins ,
he is so faithful and merciful
that He forgives our sins
and cleanses us from all evil.
But if we say that we have committed no sin
we make Him a liar ;
then His word does not dwell in us.

Children,
I write to you
with the intention that you should not sin.
But even if someone should sin :
we have an advocate with the Father,
Jesus Christ,
who is completely without sin,
who makes up for all our sins
and not only ours but that of the whole world.

INTERLUDIUM  Ps. 103(102), 1-2, 3-4, 8-9, 13-14, 17-18a

Glorify, my soul, the Lord.

Glorify, my soul, the Lord,
His holy Name from the depths of your being !
Glorify, my soul, the Lord,
forget not his benefits !

It is he who forgives you your debts,
He who heals you of your troubles.
It is he who saves you from destruction,
who surrounds you with his favor and mercy.

The Lord is merciful and benevolent,
longsuffering and merciful.
He does not keep on reproaching continually,
He is not forever wroth.

As much as a father loves his children ,
so much does the Lord love His servants.
Surely He knows from what He made man,
He remembers that we are but dust.

But God’s mercy abides forever and ever,
He is just for generation after generation,
for all who faithfully keep his covenant.

GOSPEL   Mt 11, 25-30
These things thou hast hidden
from the wise and prudent,
but revealed them to children.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus spoke :
“I praise You, Father, Lord of heaven and earth,
because thou hast hidden these things
from the wise and prudent,
but have revealed them to children.
“Yes, Father, so it has pleased Thee.
“All things have been given into My hands by My Father.
“No one knows the Son except the Father,
and no one knows the Father except the Son
and he to whom the Son wills to reveal Him.
“Come unto me all ye
Who are exhausted and weighed down with burdens,
and I will give you rest and relief.
“Take My yoke upon your shoulders and learn from Me :
I am meek and lowly in heart;
and ye shall find rest for your souls,
for my yoke is soft and my burden is light.”

 

Laudato Si

 

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

158. In the present situation of the world, where one encounters so much injustice and the number of people cast aside, deprived of basic human rights, is ever increasing, the principle of the common good immediately changes as a logical and inevitable consequence into a call for solidarity and a preferential option for the poorest of the poor. This option calls for drawing the consequences from the common destiny of the goods of the earth, but requires, as I have tried to show in the Apostolic Exhortation Evangelii gaudium, taking into account before all else the immense dignity of the poor in the light of the deepest convictions. One has only to look at reality to understand that today this choice is a fundamental ethical requirement for a real realization of the common good.

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________

 


Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: