http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Jozef, arbeider

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging,
De leerlingen kunnen denken dat zij Jezus reeds door en door kennen. Maar kan dat wel? We houden niet op met telkens een nieuw facet van Jezus te ontdekken. De totale kennis van wie Jezus is, leidt naar de ontdekking van zijn goddelijke identiteiten, en van zijn intieme relatie met zijn Vader. Daarop ligt vandaag de nadruk. Staan wij dicht genoeg bij Jezus om Hem ten diepste te leren kennen? Staan wij werkelijk open voor het mysterie van zijn leven, van zijn dood en verrijzenis ? Wat kunnen we in ons persoonlijk leven doen om Hem ten volle te leren kennen ?

EERSTE LEZING                              Hand. 13, 44-52
Wij richten ons voortaan tot de heidenen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

De volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen
om naar het woord van God te luisteren.
Bij het zien van die grote menigte
werden de Joden zeer afgunstig
en beantwoordden de uiteenzetting van Paulus
met beschimpingen.
Toen verklaarden Paulus en Barnabas in alle vrijmoedigheid :
“Tot u moest wel het eerst het woord van God gesproken worden,
maar omdat gij het afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt,
daarom richten wij ons voortaan tot de heidenen.
“Want aldus luidt de opdracht van de Heer tot ons :
Ik heb u geplaatst als een licht voor de heidenen,
opdat gij tot redding zoudt strekken tot aan het uiteinde van de aarde.”
Toen de heidenen dit hoorden
waren zij verheugd en verheerlijkten het woord van God,
en allen die tot het eeuwig leven waren voorbestemd
namen het geloof aan.
Het woord des Heren verbreidde zich door heel die streek,
maar de Joden hitsten de godvrezende vrouwen op
die uit de toonaangevende kringen kwamen
en ook de voornaamste burgers uit de stad ;
zij veroorzaakten een vervolging tegen Paulus en Barnabas
en verjoegen hen uit hun gebied.
Dezen schudden het stof van hun voeten
ten teken dat zij met hen gebroken hadden
en gingen naar Ikonium.
De leerlingen echter waren vervuld van vreugde
en van de heilige Geest.

TUSSENZANG                            Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3cd-4

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

ALLELUIA

Alleluia.
Hij die alles riep in het bestaan
en zich ontfermde over ons, zijn mensen,
Hij is verrezen, Christus de Heer !
Alleluia.

EVANGELIE                                         Joh. 14, 7-14
Wie Mij ziet, ziet de Vader.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Als ge Mij zoudt kennen zoudt gij ook mijn Vader kennen.
“Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.”
Hierop zei Filippus :
“Heer, toon ons de Vader ;
dat is ons genoeg. “En Jezus weer :
“Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet Filippus ?
“Wie Mij ziet, ziet de Vader.
“Hoe kunt ge dan zeggen :
Toon ons de Vader ?
“Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is ?
“De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf,
maar het is de Vader die,
blijvend in Mij, zijn werk verricht.
“Gelooft Mij :
Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.
“Of gelooft het anders omwille van de werken.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
wie in Mij gelooft
zal ook zelf de werken doen die Ik doe.
“Ja, grotere dan die zal hij doen
omdat Ik naar de Vader ga.
“En wat gij ook zult vragen in mijn Naam,
Ik zal het doen
opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon.
“Als gij Mij iets zult vragen in mijn Naam
zal Ik het doen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

160. Wat voor soort wereld willen wij doorgeven aan hen die na ons zullen komen, aan de kinderen die aan het opgroeien zijn? Deze vraag betreft niet alleen het milieu afzonderlijk, omdat zij niet stuksgewijs kan worden gesteld. Wanneer wij ons de vraag willen stellen omtrent de wereld die wij willen achterlaten, verwijzen wij vooral naar de algemene doelgerichtheid, naar de zin en de waarden ervan. Als in onze ecologische inspanningen deze fundamentele vraag niet doorklinkt, geloof ik niet dat zij belangrijke effecten kunnen hebben. Maar als deze vraag moedig wordt gesteld, dan brengt zij ons onherroepelijk tot andere zeer directe vragen. Met welk doel leven wij in deze wereld? Waartoe zijn wij in dit leven geroepen? Met wat voor doel werken en strijden wij? Waarom heeft deze aarde ons nodig? Daarom is het niet alleen voldoende dat we ons zorgen maken om de toekomstige generaties. Wij moeten ons realiseren dat ook onze eigen waardigheid op het spel staat. Wij zijn de eerste belanghebbenden om een planeet door te geven die bewoonbaar is voor de mensheid die na ons zal komen. Het is een opdracht voor onszelf, omdat dit verwijst naar de betekenis van onze eigen levensweg op deze aarde.

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________

Saturday – St. Joseph, laborer

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration,
The disciples may think they already know Jesus inside out. But can they? We don’t stop at discovering a new facet of Jesus each time. The total knowledge of who Jesus is leads to the discovery of his divine identities, and of his intimate relationship with his Father. That is the emphasis today. Are we close enough to Jesus to know him deeply? Are we really open to the mystery of his life, of his death and resurrection ? What can we do in our personal lives to get to know him fully?

FIRST READING   Acts 13, 44-52
From now on we address ourselves to the Gentiles.

From the Acts of the Apostles

The next Sabbath, almost the whole city came together
To listen to the word of God.
At the sight of this great crowd
the Jews became very envious
and answered the exposition of Paul
with taunts.
Then Paul and Barnabas boldly declared :
“To you the word of God had to be spoken first,
but since you reject it and do not consider yourselves worthy of eternal life,
we therefore now address ourselves to the Gentiles.
“For thus saith the commission of the Lord unto us :
I have set thee as a light unto the Gentiles,
that you may be a salvation to the ends of the earth.”
When the Gentiles heard this
they rejoiced and glorified the word of God,
and all those who were destined for eternal life
assumed the faith.
The word of the Lord spread throughout that region,
but the Jews incited the God-fearing women
who came from the leading circles
and also the leading citizens of the city ;
they brought about a persecution against Paul and Barnabas
and drove them out of their territory.
The latter shook off the dust from their feet
as a sign that they had broken with them
and went to Ikonium.
The disciples, however, were filled with joy
and of the Holy Spirit.

SINGING Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3cd-4

All the earth has seen
What our God did for us.

Sing to the Lord a new song
Because he did wonders.
His hand asserted itself mightily,
the power of his holy arm.

His benefits He made known to us,
the nations His righteousness.
Once again His goodness and faithfulness appeared
in favor of the house of Israel.

All the earth beheld
What our God did for us.
Glorify the Lord, all nations,
be glad, rejoice and sing.

ALLELUIA

Alleluia.
He who called all into existence
And has mercy on us, his people,
He is risen, Christ the Lord!
Alleluia.

GOSPEL    John 14, 7-14
He who sees me sees the Father.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to His disciples :
“If ye would know me ye would also know my Father.
“Already now ye know Him and see Him.”
To this Philip said :
“Lord, show us the Father ;
That is enough for us. “And Jesus again :
“I have been with you so long and ye know Me not yet Philip ?
“He who sees Me sees the Father.
“How then can you say :
Show us the Father.
“Do you not believe that I am in the Father and that the Father is in Me?
“The words that I tell you I do not speak of Myself,
but it is the Father who,
abiding in Me, does His work.
“Believe Me :
I am in the Father and the Father is in Me.
“Or else believe it for the sake of works.
“Verily, verily, I say unto you :
he that believeth in Me
shall also do for himself the works that I do.
“Yea, greater than these shall he do
because I go to the Father.
“And whatsoever ye shall ask in my name,
I will do it
that the Father may be glorified in the Son.
“If ye shall ask Me anything in My Name
I will do it.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

160. What kind of world do we want to pass on to those who will come after us, to the children who are growing up? This question does not concern only the environment individually, because it cannot be asked piece by piece. When we want to ask ourselves the question about the world we want to leave behind, we refer above all to its general sense of purpose, its meaning and its values. If our ecological efforts do not reflect this fundamental question, I do not believe they can have significant effects. But if this question is boldly posed, then it brings us irrevocably to other very direct questions. For what purpose do we live in this world? To what purpose are we called in this life? For what purpose do we work and struggle? Why does this earth need us? Therefore, it is not only enough that we worry about future generations. We must realize that our own dignity is also at stake. We are the first stakeholders to pass on a planet that is habitable for the humanity that will come after us. It is a task for ourselves, because it refers to the meaning of our own life’s journey on this earth.

To be continued           For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_______________________________________________________________

.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

6 gedachten over “Zaterdag – H. Jozef, arbeider

 1. I really lіke whɑt you guys are usually up too.
  This sort of clever work and reporting! Keep up the great ѡorks guʏs I’ve аdԁed
  үou guys to my ρersonal Ьlogroll.

 2. I һave been browsing online more than 3 hours lately, yet
  I never discovered any fascinating article liқe yours.

  It is lovely valᥙe suffіcіent for me. Personallу, if all
  webmasters and bloցgers made exⅽellent content as уou did, the net can be
  a lot more useful than ever before.

 3. Ιt’s going to be finish of mine day, hⲟwever before finish I
  am reading this enormous piece of writing to improve my experience.

 4. Yߋu һave made some really good points there. Ι looked on the web
  to find out more about the issue and found most people will go along with your views on thiѕ web site.

Geef een reactie

%d