http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag in de vijfde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
In zijn verkondigingswerk laat Paulus zich leiden door het verlangen de eenheid met de wereldkerk te bewaren. Dat is een opdracht voor elke geloofsverkondiger. Hij zal er voor zorgen dat de eigenheid van elk volk beluisterd en gewaardeerd wordt, maar ook dat Christus’ bedoeling naar één grote geloofsgemeenschap toe te groeien gerealiseerd kan worden. De eenheid die christus wou staat boven alles. Een verdeelde geloofsgemeenschap is immers een slecht getuigenis naar de samenleving toe.

EERSTE LEZING         Hand. 16, 1-10

Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwam Paulus te Derbe en Lystra.
Er was daar een leerling,
Timóteüs genaamd,
de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw,
maar van een Griekse vader.
Omdat hij bij de broeders van Lystra en Ikonium
een goede naam had
wenste Paulus hem als reisgezel.
Omwille van de Joden die in die streek woonden
liet hij hem besnijden,
want iedereen wist dat zijn vader een Griek was.
In de steden waar zij doorkwamen,
kondigden zij voor de gelovigen de besluiten af
die genomen waren door de apostelen en oudsten in Jeruzalem.
Zo werden de gemeenten versterkt in het geloof
en ze namen met de dag in omvang toe.
Daarna trokken ze door Frygië en de landstreek Galatië,
omdat zij door de heilige Geest ervan weerhouden waren
het woord te verkondigen in Asia.
In Mysië gekomen
maakten zij aanstalten om naar Bitynië te reizen
maar de Geest van Jezus stond hun dit niet toe.
Zij trokken dus door Mysië en gingen naar Troas.
Daar had Paulus ‘s nachts een visioen :
er stond een Macedoniër voor hem die hem smeekte :
“Steek over naar Macedonië
en kom ons te hulp.”
Na zijn visioen zochten wij onmiddellijk een gelegenheid
naar Macedonië te vertrekken,
want we maakten er uit op
dat God ons geroepen had om hun het Evangelie te verkondigen.

TUSSENZANG          Ps. 100(99), 2, 3, 5

Juicht voor de Heer, alle landen.
of : Alleluia.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer,
treedt onbezorgd voor zijn aanschijn.

Waarlijk, de Heer is God,
Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.

Hij is ons goed gezind,
eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

ALLELUIA         Apok. 1, 5ab

Alleluia.
Jezus Christus, getrouwe getuige,
eerstgeborene van de doden ;
Gij hebt ons liefgehad
en van de zonden verlost in uw bloed.
Alleluia.

EVANGELIE       Joh. 15, 18-21

Gij zijt niet van de wereld maar Ik heb u uit de wereld gekozen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Als de wereld u haat
bedenkt dan dat zij Mij eerder heeft gehaat dan u.
“Als gij van de wereld zoudt zijn
zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort.
“Daar gij echter niet van de wereld zijt
maar Ik u uit de wereld heb uitgekozen,
daarom haat de wereld u.
“Herinnert u wat Ik u gezegd heb :
een dienaar staat niet boven zijn heer.
“Als ze Mij vervolgd hebben zullen ze ook u vervolgen.
“Als ze mijn woord onderhouden hebben
zullen ze ook het uwe onderhouden.
“Maar dit alles zullen zij u vanwege mijn Naam aandoen,
want Hem die Mij gezonden heeft kennen zij niet.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

167. De topconferentie over de aarde die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden dient vermeld te worden. Daar is verklaard dat “de mensen in het middelpunt staan van de zorg betreffende de duurzame ontwikkeling”. De inhoud van de Verklaring van Stockholm (1972) hernemend, heeft Rio onder andere de internationale samenwerking bekrachtigd inzake de zorg voor het ecosysteem van de hele aarde, de verplichting dat wie vervuilt, daarvoor financieel verantwoordelijk is en de plicht om het effect van ieder werk of project op het milieu te toetsen. Zij heeft als doel voorgesteld de concentraties broeikasgas in de atmosfeer te stabiliseren om de tendens van wereldwijde opwarming terug te dringen. Zij heeft ook een agenda met een actieprogramma en een verdrag over de biodiversiteit uitgewerkt en principes vastgelegd inzake de bossen. Hoewel die top voor zijn tijd werkelijk innovatief en profetisch was, zijn de afspraken maar beperkt verwezenlijkt, omdat er geen adequaat mechanisme van controle, periodiek onderzoek en sanctie op plichtsverzuim was vastgesteld. De geformuleerde principes blijven vragen om doeltreffende en snelle wegen voor een concrete realisatie.

 

Wordt vervolgd           Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Saturday in the fifth week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 


Consideration
In his work of proclamation, Paul is guided by the desire to maintain unity with the world Church. This is a task for every proclaimer of the faith. He will ensure that the uniqueness of each people will be listened to and appreciated, but also that Christ’s intention of growing towards one great community of faith can be realized. The unity that Christ wanted is paramount. After all, a divided community of faith is a poor testimony to society.

FIRST READING   Acts 16, 1-10

Cross over to Macedonia and come to our aid.

From the Acts of the Apostles

In those days Paul came to Derbe and Lystra.
There was a disciple there,
named Timothy,
the son of a Jewish woman who had become a believer,
but of a Greek father.
Because among the brethren of Lystra and Ikonium he
had a good reputation
Paul wanted him as a traveling companion.
For the sake of the Jews who lived in that region
he had him circumcised,
for everyone knew that his father was a Greek.
In the cities they passed through,
they proclaimed for the believers the decrees
that had been taken by the apostles and elders in Jerusalem.
Thus the churches were strengthened in the faith
and they increased in size day by day.
Then they passed through Phrygia and the region of Galatia,
because the Holy Spirit had prevented them from
preaching the word in Asia.
When they got to Mysia
they made preparations to travel to Bitynia
but the Spirit of Jesus did not allow them to do so.
So they passed through Mysia and went to Troas.
There Paul had a vision at night :
A Macedonian stood before him pleading with him :
“Cross over to Macedonia
and come to our aid.”
After his vision we immediately sought an opportunity
to leave for Macedonia,
for we understood
that God had called us to preach the Gospel to them.

INTERLUDIUM SONG Ps. 100(99), 2, 3, 5

Cheers to the Lord, all nations.
or : Alleluia.

Rejoice for the Lord, all nations,
serve the Lord with gladness,
come before him unconcerned.

Truly, the Lord is God,
He is the Creator and Master,
we are his flock, his people.

He is good to us,
His mercy is infinite,
faithful from generation to generation.

ALLELUIA Apok. 1, 5ab

Alleluia.
Jesus Christ, faithful witness,
firstborn from the dead ;
Thou hast loved us
and redeemed us from our sins in your blood.
Alleluia.

GOSPEL    John 15, 18-21

Ye are not of the world but I have chosen you out of the world.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to his disciples :
“If the world hates you
remember that it hated Me before it hated you.
“If you were of the world
the world would love what belongs to it.
“But since ye are not of the world
but I have chosen thee out of the world,
therefore the world hateth thee.
“Remember what I have said to you :
a servant is not above his lord.
“If they have persecuted Me they will also persecute you.
“If they have kept my word
they will keep yours.
“But all these things they will do to you because of My Name,
for He who sent Me they know not.”

 


Laudato Si

 

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

167. The Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 should be mentioned. There it was declared that “people are at the center of concern regarding sustainable development.” Reiterating the content of the Stockholm Declaration (1972), Rio endorsed, among other things, international cooperation on the care of the ecosystem of the whole earth, the obligation that those who pollute are financially responsible for it, and the duty to assess the impact of any work or project on the environment. It has proposed the goal of stabilizing greenhouse gas concentrations in the atmosphere to reduce the trend of global warming. It also developed an agenda with a program of action and a convention on biodiversity and established principles on forests. Although that summit was truly innovative and prophetic for its time, the commitments were only achieved to a limited extent because an adequate mechanism of monitoring, periodic examination and sanction for dereliction of duty was not established. The formulated principles continue to call for effective and swift ways for concrete realization.

 


To be continued                               For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official Englih translation

___________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: