http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – Maria Bezoek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De liturgie leert ons vandaag hopen, en verwachten. Vurig uitzien naar wat als goddelijke belofte, niet als geplande prestatie, komen zal. Wees gegroet Maria, de meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot: met deze woorden reageert Elisabet op de begroeting van Maria. Alles spreekt van vreugde en blijdschap. De Bijbelse mens heeft toekomst: hij leeft tussen het reeds en het nog niet helemaal. Hij leeft met de voorbode van het einde, de levenwekkende adem van Gods Geest. Christenen lopen vooruit op het feest dat komt: op de dag waarop God alles in allen zal zijn.

EERSTE LEZING                    Sef. 3, 14-18a

De Heer, de Koning van Israël, blijft bij u.

Uit de profeet Sefanja

Sion jubel van vreugde,
juich, Israël,
verheug u en wees blij, Jeruzalem,
met heel uw hart !
Het vonnis dat op u drukte,
werd door de Heer vernietigd.
Hij heeft uw vijand verjaagd.
De Heer, de Koning van Israël blijft bij u :
nu hoeft gij geen onheil meer te vrezen !
Op die dag zal er tot Jeruzalem gezegd worden :
vrees niet, Sion,
en laat uw handen niet verslappen.
De Heer, uw God, is bij u
als een reddende held.
Uitermate verheugt Hij zich om u,
door zijn liefde maakt Hij u nieuw ;
Hij jubelt om u van vreugde.

TUSSENZANG                Jes. 12, 2, 3, 4bcd, 5-6

Israëls heilige woont in uw midden.

Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem,
ik hoef voor geen onheil te vrezen.
De Heer is mijn sterkte, de heer geeft mij kracht,
Hij toont zich mijn helper en redder.

De dag is nabij dat ge water zult putten
met opgeruimd hart uit de bron van het heil.

Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn machtige daden,
maakt alom zijn grootheid bekend.

Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed,
laat heel de aarde het horen.
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden.

ALLELUIA                  Lc. 1, 45

Alleluia.
Zalig gij, Maria, die geloofd hebt
dat tot vervulling zal komen
wat u vanwege de Heer gezegd is.
Alleluia.

EVANGELIE                     Lc. 1, 39-56

Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad in Juda.
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth.
Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest
en riep uit met luide stem :
“Gij zijt gezegend onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot.
“Waaraan heb ik het te danken
dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt ?
“Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte
sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
“Zalig zij die gelooft heeft dat tot vervulling zal komen
wat haar vanwege de Heer gezegd is.”
En Maria sprak :
“Mijn hart prijst hoog de Heer.
“Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder :
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd.
“En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig
omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed,
en heilig is zijn Naam.
“Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht
voor hen die Hem vrezen.
“Hij toont de kracht van zijn arm ;
slaat trotsen van hart uiteen.
“Heersers ontneemt Hij hun troon,
maar Hij verheft de geringen.
“Die hongeren overlaadt Hij met gaven,
en rijken zendt Hij heen met lege handen.
“Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken,
gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht,
gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.”

Nadat Maria ongeveer drie maanden bij Elisabeth gebleven was
keerde zij naar huis terug. 

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

190. In deze context moet men er altijd aan denken dat “bescherming van het milieu niet alleen maar op basis van de financiële berekening van kosten en baten kan worden gegarandeerd. Het milieu is een van de goederen die marktmechanismen niet adequaat kunnen beschermen of bevorderen”. Nogmaals, men moet een magisch idee van de markt vermijden dat ertoe neigt te denken dat de problemen alleen maar worden opgelost met de groei van de winsten van ondernemingen of van individuen. Is het realistisch te verwachten dat wie bezeten is van de maximalisatie van de winsten, aandacht heeft voor de effecten op het milieu die hij voor de komende generaties zal achterlaten? Binnen het schema van het rendement is er geen plaats om te denken aan de ritmes van de natuur, aan haar tijden van verval en herstel en de complexiteit van de ecosystemen die ernstig kunnen worden aangetast door menselijk ingrijpen. Bovendien denkt men, als men het heeft over biodiversiteit, daaraan hoogstens als aan een reserve van economische hulpbronnen die zou kunnen worden geëxploiteerd, maar men neemt de werkelijke waarde van de dingen, hun betekenis voor mensen en culturen, de belangen en de noden van de armen niet serieus in overweging.

 

Wordt vervolgd.            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag  

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Monday – Mary Visit

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Today the liturgy teaches us to hope and to expect. Fervently looking forward to what will come as a divine promise, not a planned performance. Hail Mary, most blessed are you of all women, and blessed is the fruit of your womb: with these words Elisabeth responds to the greeting of Mary. Everything speaks of joy and gladness. Biblical man has a future: he lives between the already and the not quite. He lives with the harbinger of the end, the life-giving breath of God’s Spirit. Christians anticipate the feast to come: the day when God will be all in all.

FIRST READING      Seph. 3, 14-18a

The Lord, the King of Israel, is with you.

From the prophet Sephaniah

Zion rejoice,
Rejoice, O Israel,
rejoice and be glad, Jerusalem,
with all your heart!
The sentence that was upon you
was destroyed by the Lord.
He has driven out your enemy.
The Lord, the King of Israel, is with you:
now you need fear no evil!
On that day it shall be said to Jerusalem :
Fear not, Zion,
and let not your hands be slack.
The Lord your God is with you
as a saving hero.
He rejoices with you exceedingly,
and by his love he makes you new;
He rejoices for you.

INTERLUDIUM    Isa 12, 2, 3, 4bcd, 5-6

The holy one of Israel dwells in your midst.

Yes, God is my salvation; I trust in Him,
I need fear no evil.
The Lord is my strength; the Lord gives me strength,
He is my helper and saviour.

The day is near when you will draw water from the
fountain of salvation, with a cheerful heart .

Give thanks to the Lord, and glorify his name,
proclaim his mighty acts to the nations,
make known his greatness everywhere.

Sing aloud to the Lord, who did wonders,
let all the earth hear.
Rejoice and be glad, ye that inhabit Zion,
for the Holy One of Israel dwells in your midst.

ALLELUIA     Lk. 1, 45

Alleluia.
Blessed art thou, Mary, who hast believed
that it shall come to pass
what is said to you from the Lord.
Alleluia.

GOSPEL    Lk. 1, 39-56

To what do I owe it that the Mother of my Lord comes to me?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days Mary travelled in haste to the mountain country,
to a city in Judah.
She entered the house of Zacharias and greeted Elizabeth.
As soon as Elizabeth heard the greeting of Mary,
the child leapt up into her womb.
Elisabeth was filled with the Holy Spirit
and exclaimed with a loud voice :
“Blessed art thou among women
and blessed is the fruit of thy womb.
“To what do I owe it
That the mother of my Lord comes to me?
“Behold, as soon as the sound of thy greeting reached my ear
the child sprang up in my womb with joy.
“Blessed is she who hath faith that it shall come to pass
what has been said to her from the Lord.”
And Mary said:
“My heart praises the Lord on high.
“For joy my spirit rejoices for God my Saviour :
For He looked kindly on the smallness of His handmaid.
“And behold, from this day forth every generation doth bless me.
Because He that is mighty hath wrought his wondrous works upon me,
and holy is his name.
“Merciful is He from generation to generation
unto them that fear him.
“He showeth the power of His arm ;
Dismembereth the proud in heart.
“He overthrows the rulers of their thrones,
But He exalts the humble.
“He lavishes gifts on the hungry,
He sends the rich away with empty hands.
“His servant Israel hath he taken unto himself,
remembering His mercy toward Abraham and his family forever,
as He had said to our fathers.”

After Mary had stayed with Elisabeth for about three months, she returned home.

_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

190. In this context one must always remember that “environmental protection cannot be guaranteed solely on the basis of the financial calculation of costs and benefits. The environment is one of the goods that market mechanisms cannot adequately protect or promote”. Again, one must avoid a magical idea of the market that tends to think that problems are solved only with the growth of the profits of companies or individuals. Is it realistic to expect that those who are obsessed with maximising profits will pay attention to the effects on the environment that they will leave for future generations? Within the scheme of profit, there is no place for thinking about the rhythms of nature, its times of decline and recovery, and the complexity of ecosystems that can be seriously affected by human intervention. Moreover, when one speaks of biodiversity, one thinks of it at most as a reserve of economic resources that could be exploited, but one does not seriously consider the real value of things, their meaning for people and cultures, the interests and needs of the poor.

To be continued.            For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: