http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Justinus, mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING
De auteur noemt zichzelf Tobit en leeft in Ninive, als balling in de hoofdstad van Assyrië. Maar ondanks alle moeilijkheden onderhoudt hij Gods Wet, wat hem vaak voor problemen plaatst: bv. levensgevaar vanwege de overheid wanneer hij in het geheim terechtgestelde landgenoten begraaft, en anderzijds onreinheid door het aanraken van een dode. De beproeving die hem treft stelt het probleem van het boek Job aan de orde: waarom wordt de onschuldige gestraft? Kan dit een straf van God zijn? Zoals Job blijft Tobit trouw.

EERSTE LEZING Tob. 2, 10-23

Ofschoon hij met blindheid was geslagen
morde Tobit toch niet tegen God.

Uit het Boek Tobit

Toen Tobit eens een dode had begraven en ’s nachts thuiskwam,
legde hij zich, omdat hij onrein was,
te ruste langs de muur van de binnenplaats,
zonder zijn gezicht te bedekken.
Hij had zijn ogen nog open en op een gegeven moment
viel er mussendrek in.
Hij kreeg witte vlekken op zijn ogen en werd blind.
De Heer liet toe dat deze beproeving hem trof,
om ons een voorbeeld van geduld te geven,
zoals dat van de heilige man Job.
Want ofschoon Tobit van zijn prilste jeugd af
steeds godvrezend was geweest
en Gods geboden had onderhouden
en nu met blindheid was geslagen,
morde hij toch niet tegen God.
Hij bleef onwankelbaar volharden in de vreze des Heren
en God danken, alle dagen van zijn leven.
Maar zoals de stamvorsten de zalige Job hadden gehoond,
zo werd ook Tobit door zijn verwanten en vrienden
om zijn levenswandel bespot. Ze zeiden hem:
“Waar blijft nu je hoop, waarvoor jij aalmoezen hebt gegeven
en begrafenissen hebt verzorgd?”
Maar Tobit berispte hen en zei:
“Spreekt toch niet zo;
want wij zijn van het geslacht der heiligen
en wij verwachten het leven, dat God zal schenken
aan hen, die hun trouw jegens Hem nooit breken “.
Intussen ging Anna, zijn vrouw, dagelijks uit weven
en bracht dan de eetwaren thuis,
die zij door handenarbeid had kunnen bekomen.
Op een keer kreeg ze van de klanten
aan wie ze geregeld werk afleverde,
bij de betaling een bokje ten geschenke.
Toen ze daarmee thuis kwam begon het te mekkeren.
Tobit vroeg Anna:
“Waar komt dat bokje vandaan? Het is toch niet gestolen?
Breng het terug naar de eigenaar,
want het is niet geoorloofd iets te eten dat gestolen is.”
Zijn vrouw gaf hem kwaad ten antwoord:
“Waar blijf jij met je aalmoezen en je goede werken?
Nu komt je ware aard aan het licht.”
En op een dergelijke manier bleef zij hem verwijten maken.

TUSSENZANG Ps. 112(111), 1-2, 7bc-8, 9

De rechtvaardige
blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen.
Alleluia.

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Voor slechte tijden is hij niet bang,
hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen.
Standvastig en zonder vrees zet hij door
tot hij op zijn vijanden neerziet.

Met mildheid deelt hij aan de armen uit,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen,
zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds.

Alleluia Ps. 119(118), 36a, 29b

Alleluia.
Mijn hart zij gericht op wat Gij verordent ;
geef mij uw wet als gids.
Alleluia.

EVANGELIE Mc. 12, 13-17

Geef aan de keizer wat de keizer toekomt
en aan God wat God toekomt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd
stuurden de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten
enkele Farizeeën en Herodianen op Jezus af
om Hem vast te zetten.
Deze kwamen bij Hem met de vraag:
“Meester, wij weten dat Gij oprecht bent
en U aan niemand stoort,
want Gij ziet de mensen niet naar de ogen,
maar leert de weg van God in oprechtheid.
Is het geoorloofd
belasting aan de keizer te betalen of niet?
Zullen we hem betalen of niet betalen?”
Maar Jezus die hun huichelarij doorzag, antwoordde:
“Waarom probeert ge Mij te vangen?
Geef Mij een tienling, dan zal Ik eens zien.”
Zij deden het.
Jezus vroeg hun nu:
“Van wie is deze beeldenaar en het randschrift?”
Ze antwoordden:
“Van de keizer.”
Daarop sprak Jezus tot hen:
“Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt
en aan God wat God toekomt.”
En ze stonden verwonderd over Hem.

____________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

191. Wanneer deze kwesties zich voordoen, reageren sommigen met de ander ervan te beschuldigen dat zij op een irrationele wijze de menselijke vooruitgang en ontwikkeling willen tegenhouden. Maar wij moeten ons ervan overtuigen dat het vertragen van een bepaald productie- en consumptieritme, ruimte kan maken voor een andere wijze van vooruitgang en ontwikkeling. De krachtsinspanningen voor een duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen zijn niet een nutteloze uitgave, maar een investering die op de middellange termijn andere economische voordelen kan bieden. Als wij niet kortzichtig zijn, kunnen wij ontdekken dat diversificatie van een meer innovatieve productie met minder effect op het milieu zeer rendabel kan zijn. Het gaat erom de weg te openen voor verschillende mogelijkheden die niet inhouden de menselijke creativiteit en haar droom van vooruitgang te stoppen, maar veeleer deze energie op een nieuwe wijze te kanaliseren.

 

Wordt vervolgd.            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag  

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Tuesday – H. Justinus, Mar.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
The author calls himself Tobit and lives in Nineveh, as an exile in the capital of Assyria. But despite all the difficulties, he keeps God’s Law, which often brings him problems: e.g. danger of life by the authorities when he secretly buries executed countrymen, and on the other hand uncleanness by touching a dead person. The ordeal that befalls him raises the problem of the book of Job: why is the innocent punished? Can this be a punishment from God? Like Job, Tobit remains faithful.

FIRST READING    Tob. 2, 10-23

Though he was struck with blindness
Tobit did not spill his guts to God.

From the Book of Tobit

When Tobit had once buried a dead man, he came home that night,
he laid himself down, because he was unclean,
rested along the wall of the courtyard,
without covering his face.
He still had his eyes open,
and at a certain moment bird droppings fell into them.
He got white spots on his eyes and became blind.
The Lord allowed this affliction to come upon him,
to give us an example of patience,
like that of the holy man Job.
For although Tobit had been a God-fearing man from his earliest youth
and had kept the commandments of God
and now was struck with blindness,
yet he did not murmur against God.
He persevered unswervingly in the fear of the Lord
and thank God all the days of his life.
But just as the tribal princes had scorned the blessed Job,
so also Tobit was mocked by his kinsmen and friends for his conduct of life.
They said to him:
“Where is now your hope, for which you have given alms
and burying people?”
But Tobit rebuked them and said:
“Speak not thus;
for we are of the generation of the saints
and we look forward to the life that God will give
to those who never break their allegiance to Him”.
Meanwhile, Anna, his wife, went out weaving every day
and then brought home the food
which she had obtained by manual labour.
One time, the clients to whom she regularly delivered work,
with their payment, she received a goat as a gift.
When she came home with it, it began to wail.
Tobit asked Anna:
“Where did that goat come from? It hasn’t been stolen, has it?
Take it back to its owner,
for it is not lawful to eat anything that has been stolen.”
His wife answered him angrily:
“Where are you with your alms and your good works?
Now your true nature is revealed.”
And in such a way she continued to reproach him.

INTERLUDIUM   Ps 112(111), 1-2, 7bc-8, 9

The righteous
remains unshaken in his trust in the Lord.
Alleluia.

Blessed is the man who is in awe of God,
who finds joy in his commandments.
His offspring will be mighty in the land,
blessed shall be the generation of the pious.

He is not afraid of evil times,
He will trust in the Lord unhesitatingly.
Steadfast and without fear he shall go on
till he looketh down on his enemies.

With mildness he distributes to the poor,
he will never lose his righteousness,
his power and his esteem shall ever increase.

Alleluia Ps. 119(118), 36a, 29b

Alleluia.
My heart is fixed on what thou decreest ;
Give me thy law as my guide.
Alleluia.

GOSPEL    Mk 12, 13-17

Give to the Emperor what is due to the Emperor
and to God what is God’s.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

In those days
The high priests, scribes and elders sent
sent some Pharisees and Herodians to Jesus
in order to secure Him.
These came to Him with the question:
“Master, we know that thou art sincere
and thou disturbest no one,
for thou seest not men according to their eyes,
but teach the way of God in sincerity.
Is it lawful to pay taxes to the emperor or not?
Shall we pay him or not pay him?”
But Jesus, seeing through their hypocrisy, replied:
“Why do you try to catch Me?
Give Me a tenner, and I will see.”
They did so.
Jesus now asked them:
“To whom does this iconography and the edge inscription belong?”
They answered:
“From the emperor.”
Thereupon Jesus spoke to them:
“Therefore give to the emperor what is due to the emperor
and to God what is God’s.”
And they stood amazed at Him.

____________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

191. When these issues arise, some people react by accusing others of irrationally seeking to obstruct human progress and development. But we must convince ourselves that slowing down a certain rhythm of production and consumption can make room for another mode of progress and development. The effort to use natural resources sustainably is not a useless expense, but an investment that can bring other economic benefits in the medium term. If we are not short-sighted, we can discover that diversifying into more innovative production with less environmental impact can be very profitable. It is about opening the way to different possibilities that do not involve stopping human creativity and its dream of progress, but rather channelling this energy in a new way.

To be continued.            For all previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: