http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Efrem, diaken en krkl.

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Jezus heeft het eerste verbond van God met zijn volk naar zijn diepste bedoelingen beleefd. Wet en Profeten werden in Hem volkomen gerealiseerd, vervuld en voltooid. Van dit nieuwe en unieke verbond is Paulus een dienaar geworden. God zelf maakte hem daartoe bekwaam. Hij geeft immers zijn Geest, die levend maakt en het vertrouwen sterkt. God wil mensen immers laten delen in het geluk dat Hij voor hen heeft weggelegd. En Hij toont ook welke weg men kan bewandelen om dat geluk te proeven, namelijk de weg van Jezus. God maakt ook ons bekwaam om een optimaal antwoord te geven op zijn liefde. daarom: Verheerlijkt de Heer, onze God. (Ps 99,5.9)

EERSTE LEZING                                                   II Kor. 3, 4-11

Christus heeft ons bekwaam gemaakt
dienaars te zijn van een nieuw verbond,
niet van de letter maar van de Geest.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Groot is ons Godsvertrouwen
dank zij Christus.
Nogmaals :
dit betekent niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn
zodat wij ons enige verdienste kunnen toeschrijven.
Heel onze bekwaamheid komt van God.
Hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt
dienaars te zijn van een nieuw verbond,
niet van de letter maar van de Geest.
Want de letter doodt
maar de Geest maakt levend.

Welnu,
de dienst van de dood
waarvan de oorkonde op stenen gegrift stond
ging reeds met zulk een heerlijkheid gepaard,
dat de kinderen van Israël
niet konden opzien naar het gelaat van Mozes
wegens de luister die ervan uitstraalde ;
en toch zou deze weldra weer verdwijnen.
Hoeveel te heerlijker
moet dan de dienst van de Geest zijn !
En als het ambt
dat in dienst stond van de veroordeling zo eervol was,
hoeveel te meer dan het ambt dat de vrijspraak verkondigt.
Wat eens heerlijkheid scheen is eigenlijk geen heerlijkheid,
vergeleken bij deze alles overtreffende heerlijkheid.
Als het vergankelijke zich met glorie openbaarde,
hoeveel te meer zal dit gelden van het blijvende.

TUSSENZANG                              Ps. 99(98), 5, 6, 7, 8, 9

Heilig is Hij, de Heer onze god.

Verheerlijkt de Heer, onze God,
en werpt u neer voor zijn voetbank,
want Hij is heilig !

Mozes en Aaron waren zijn priesters,
Samuël hoorde tot zijn aanbidders :
zij riepen de Heer aan, die hen verhoorde
en tot hen sprak in de wolkkolom.

Zij hebben geluisterd naar zijn bevelen,
naar al wat Hij hen gebood.

Heer, onze God, Gij hebt hen verhoord,
Gij hebt hen genadig behandeld,
maar wat zij misdreven hebt Gij gestraft.

Verheerlijkt de Heer onze God
en werpt u neer voor zijn heilige berg,
want heilig is Hij, de Heer onze God.

ALLELUIA                                                  

Evangelie      Mt. 5, 17-19

Ik ben niet gekomen om op te heffen
maar om de vervulling te brengen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Denkt niet dat Ik gekomen ben
om Wet en Profeten op te heffen ;
maar om de vervulling te brengen.
“Want voorwaar, Ik zeg u :
Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan,
dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet,
voordat alles geschied is.
“Wie dus een van die voorschriften,
zelfs de geringste,
opheft en zo de mensen leert,
zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen,
maar wie ze onderhoudt en leert,
zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

V. De godsdiensten in de dialoog met de wetenschappen

199. Men kan niet beweren dat de empirische wetenschappen het leven, het diepste wezen van alle schepselen en het geheel van de werkelijkheid volledig verklaren. Dat zou betekenen dat de methodologische grenzen onrechtmatig worden overschreden. Als men binnen dit gesloten kader reflecteert, verdwijnen esthetische gevoeligheid, poëzie en zelfs het vermogen van de rede de zin en het doel van de dingen te begrijpen. Ik wil eraan herinneren dat “de klassieke religieuze teksten een betekenis kunnen bieden die bestemd is voor alle tijden, een motiverende kracht hebben die steeds nieuwe horizonten opent [ …]. Is het redelijk en intelligent ze naar de verborgenheid te verbannen, alleen maar omdat zij geboren zijn in een context van een religieus geloof?”. In werkelijkheid is het simplistisch te denken dat ethische principes alleen maar puur abstract, los van iedere context naar voren kunnen worden gebracht, en het feit dat zij in een religieuze taal worden verwoord, ontneemt in het publieke debat geen enkele waarde daaraan. De ethische principes die de rede kan waarnemen, kunnen soms onder een andere gedaante opnieuw verschijnen en in andere, ook religieuze bewoordingen worden uitgedrukt.

Wordt vervolgd            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________

Wednesday – Saint Efrem, deacon and krkl.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Jesus lived out God’s first covenant with his people according to his deepest intentions. Law and Prophets were fully realised, fulfilled and completed in Him. Paul became a servant of this new and unique covenant. God Himself made him capable of this. After all, He gives His Spirit, who makes people alive and strengthens their faith. After all, God wants people to share in the happiness that He has reserved for them. And He also shows the way to taste that happiness, namely the way of Jesus. God makes us capable of giving the best possible response to his love. (Ps 99:5.9)

FIRST READING   II Cor. 3, 4-11

Christ has made us capable
to be ministers of a new covenant,
not of the letter but of the Spirit.

From the second letter of the holy apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

Great is our confidence in God
Thanks be to Christ.
Once again :
this does not mean that we are of ourselves competent
so that we can attribute any merit to ourselves.
All our ability comes from God.
It is He who has made us capable
to be servants of a new covenant,
not of the letter but of the Spirit.
For the letter kills
but the Spirit makes alive.

Now,
the ministry of death
whose certificate was engraved on stone
was already accompanied by such glory,
that the children of Israel
could not look upon the face of Moses
because of the splendor that radiated from it ;
and yet it was soon to disappear again.
How much more glorious
more glorious must be the service of the Spirit!
And if the ministry
that served condemnation was so honourable ,
how much more so than the ministry that proclaims acquittal.
What once seemed to be glory is actually no glory at all,
compared to this surpassing glory.
If the perishable revealed itself with glory,
how much more will this be true of the permanent.

INTERLUDIUM Ps. 99(98), 5, 6, 7, 8, 9

Holy is He, the Lord our God.

Glorify the Lord our God,
and prostrate yourselves before His footstool,
for he is holy.

Moses and Aaron were his priests,
Samuel was one of his worshippers:
They called upon the Lord, who heard them
and spoke to them in the pillar of cloud.

They listened to His commands,
to all that he commanded them.

Lord, our God, thou hast heard them,
Thou hast been gracious to them,
but what they did Thou didst punish.

Glorify the Lord our God
And prostrate yourselves before His holy mountain,
for holy is He, the Lord our God.

ALLELUIA

GOSPEL   Mt 5:17-19

I have not come to lift up
but to bring fulfilment.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said to his disciples :
“Do not think that I have come
to abolish the Law and the Prophets ;
but to bring about their fulfilment.
“For verily I say unto you :
Heaven and earth will pass away before
than one jot and one tittle perish from the Law,
before all things are fulfilled.
“Whosoever therefore shall keep one of these precepts,
even the smallest and elevate,
and so teaches men,
will be considered the least in the kingdom of heaven,
but he who keeps them and teaches them
will be considered great in the kingdom of heaven.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

V. Religions in Dialogue with the Sciences

199. One cannot claim that the empirical sciences fully explain life, the deepest being of all creatures and the totality of reality. To do so would be to cross methodological boundaries illegitimately. When one reflects within this closed framework, aesthetic sensitivity, poetry and even the ability of reason to understand the meaning and purpose of things disappear. I would like to recall that “the classical religious texts can offer a meaning for all times, have a motivating power that constantly opens new horizons [ …]. Is it reasonable and intelligent to relegate them to obscurity just because they were born in a context of religious belief?”. In reality, it is simplistic to think that ethical principles can only be expressed in a purely abstract way, independently of any context, and the fact that they are expressed in a religious language does not take away any value in the public debate. The ethical principles that reason can perceive can sometimes reappear under a different guise and be expressed in different, also religious, terms.

To be continued           For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: