http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – Z. Edward Poppe, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

Het gebruik om te offeren in de tempel was voorgeschreven door de Wet. Jezus zegt niet dat deze wet plots slecht, of verkeerd is. Hij heeft niets tegen de eredienst; maar Hij vraagt om deze eredienst authentiek te maken, door deze vanuit de juiste ingesteldheid te houden. Dan ontdekken we dat de eredienst niet altijd op de eerste plaats komt:’… laat dan uw gaven achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen’. Voor Jezus gaat de waarachtige liefde tussen broeders en zusters in het leven van elke dag, voor op de eredienst. De liefde tot God is pas dan waarachtig, wanneer wij eerst onze broeders en zusters liefhebben. De mens die zegt dat hij God bemint, maar die niet in staat is om zijn medemens te beminnen, is een huichelaar. De liefde tot de naaste is al een dienst aan God, en de eerste die Hij van ons verwacht!

 

EERSTE LEZING                                           II Kor. 3, 15-4, 1. 3-6

God is als een licht in onze harten opgegaan,
om de kennis te doen stralen van zijn heerlijkheid.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
 

Broeders en zusters,

Tot heden toe ligt een sluier
over de geest van de kinderen van Israël,
telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen.
Maar telkens als iemand zich bekeert tot de Heer
wordt de sluier verwijderd.
De Heer nu is de Geest,
en waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid.
Ons allen is het gegeven
met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen
en herschapen te worden tot steeds heerlijker gelijkenis met Hem.
Zo werkt de Heer die Geest is.
Daarom verliezen wij nooit de moed,
nu wij door Gods ontferming met deze dienst zijn belast.
En als er nog een sluier ligt
over de boodschap die wij verkondigen,
dan alleen voor hen die verloren gaan,
voor de ongelovigen,
van wie de geest door de god van deze wereld zozeer is verblind,
dat zij de glans niet ontwaren
van het evangelie van de heerlijkheid van Christus,
die het beeld is van God.
Wij verkondigen immers niet onszelf,
maar Christus Jezus, de Heer;
onszelf beschouwen wij slechts als uw dienaars om Jezus’ wil.
Dezelfde God die gezegd heeft:
“Licht moet schijnen uit het duister”,
is als een licht in onze harten opgegaan,
om de kennis te doen stralen van zijn heerlijkheid,
die ligt over het gelaat van Christus.

TUSSENZANG                                     Ps. 85(84), 9ab-10, 11-12, 13-14

Gods glorie komt weer bij ons wonen.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Een woord voor zijn volk, voor al wie Hem dient,
voor elk die zijn hart voor Hem opent.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn Glorie komt weer bij ons wonen.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,
als vrede en recht elkander omhelzen ;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

ALLELUIA                                                Mt. 11, 25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Mt.  5, 20-26

Al wie vertoornd is op zijn broeder,
zal strafbaar zijn voor het gerecht.

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Ik zeg u: Als uw gerechtigheid
die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft,
zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen.
Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd:
Gij zult niet doden.
Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht.
Maar Ik zeg u:
Al wie vertoornd is op zijn broeder,
zal strafbaar zijn voor het gerecht.
En wie tot zijn broeder zegt: raka,
zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin.
En wie zegt: dwaas,
zal strafbaar zijn met het vuur van de hel.

Als gij uw gaven komt brengen naar het altaar,
en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft,
laat dan uw gaven voor het altaar achter,
ga u eerst met uw broeder verzoenen
en kom dan terug om uw gaven aan te bieden.
Haast u het eens te worden met uw tegenpartij
zolang ge nog met hem onderweg zijt;
anders zou uw tegenpartij
u wel eens aan de rechter kunnen overleveren,
en de rechter u aan de gerechtsdienaar,
en zoudt gij in de gevangenis geworpen worden.
Voorwaar, Ik zeg u:
Ge zult daar niet uitkomen,
voordat ge tot de laatste penning hebt betaald.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

200. Anderzijds zal welke technische oplossing dan ook die de wetenschappen pretenderen aan te reiken, niet in staat zijn de ernstige problemen van de wereld op te lossen, als de mensheid haar koers kwijtraakt, als men de grote motivaties die het samenleven, het offer, de goedheid mogelijk maken, vergeet. In ieder geval zal het noodzakelijk zijn een beroep te doen op de gelovigen in overeenstemming met hun geloof te leven en met hun daden er niet tegenin te gaan, men zal erop moeten aandringen zich opnieuw open te stellen voor de genade van God en ten diepste te putten uit de eigen overtuigingen betreffende liefde, gerechtigheid en vrede. Als een slecht begrip van onze principes ons soms ertoe heeft gebracht het misbruik van de natuur of een despotische overheersing van de schepping door de mens of oorlogen, ongerechtigheid en geweld te rechtvaardigen, dan kunnen wij als gelovigen erkennen dat wij op die wijze de schat aan wijsheid die wij hadden moeten bewaken, ontrouw zijn geweest. Vaak heeft de cultuur door de tijd heen een dergelijk bewustzijn van het eigen ethische en geestelijke erfgoed te kort gedaan, maar juist de terugkeer naar de respectievelijke bronnen ervan maakt het de godsdiensten mogelijk beter te beantwoorden aan de huidige noden.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
____________________________________________________________________

Thursday – Z. Edward Poppe, pr.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration 

The custom of sacrifice in the temple was prescribed by the Law. Jesus is not saying that this law is suddenly bad, or wrong. He has nothing against worship; but He asks that this worship be authenticated, by keeping it with the right attitude. Then we discover that worship does not always come first:’… then leave your gifts behind, go and reconcile with your brother first’. For Jesus, true love between brothers and sisters in everyday life takes precedence over worship. The love of God is only true when we first love our brothers and sisters. The person who says he loves God, but is unable to love his fellow man, is a hypocrite. Love of neighbour is already a service to God, and the first thing He expects of us!

 

FIRST READING   II Cor. 3, 15-4, 1. 3-6

God has gone up like a light into our hearts,
to make the knowledge of his glory shine forth.

From the second letter of the holy apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

Until now a veil has been
over the minds of the children of Israel,
whenever Moses is read.
But each time someone is converted to the Lord
the veil is removed.
Now the Lord is the Spirit,
and where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
It is given to us all
To behold the glory of the Lord with unveiled face
and be transformed into ever more glorious likeness of Him.
This is how the Lord who is Spirit works.
That is why we never lose heart,
Now that we have been entrusted with this service by God’s mercy.
And if there is still a veil
over the message we proclaim,
then only for those who are lost,
for the unbelievers,
whose minds have been so blinded by the god of this world,
that they do not see the splendour
of the gospel of the glory of Christ,
who is the image of God.
For we proclaim not ourselves,
but Christ Jesus, the Lord;
We consider ourselves only your servants for Jesus’ sake.
The same God who said:
“Light must shine out of darkness”,
has risen up as a light in our hearts,
to make the knowledge of his glory shine,
which lies upon the face of Christ.

Interludium    Ps. 85(84), 9ab-10, 11-12, 13-14

God’s glory comes to dwell with us again.

I will hear what God says to me,
Surely a word of reconciliation.
A word for his people, for all who serve him,
For everyone who opens his heart to Him.
His salvation is near for those who fear Him,
His Glory will dwell with us again.

When faithfulness and compassion meet,
When peace and justice embrace one another;
Then shall faithfulness spring forth from the earth,
and righteousness will look down from heaven.

Then the Lord will give us his blessing
And our land shall bear rich fruit.
Then shall righteousness go before him
And prosperity will follow his steps.

ALLELUIA Mt 11, 25

Alleluia.
I praise You, Father, Lord of heaven and earth,
because thou hast revealed these things to children.
Alleluia.

GOSPEL     Mt 5:20-26

Whoever is wroth against his brother
shall be punishable in the court of law.

 

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

At that time Jesus said to his disciples:
“I say to you, if your righteousness
does not far exceed that of the scribes and Pharisees,
you will certainly not enter the kingdom of heaven.
You have heard that it was said to our ancestors:
Thou shalt not kill.
Whoever kills will be punished in court.
But I say unto you:
Whosoever taketh vengeance against his brother
shall be punishable in the court of law.
And whosoever saith to his brother, raka,
shall be punishable before the Sanhedrin.
And whosoever saith, fool,
shall be punishable with the fire of hell.

When you come to bring your gifts to the altar,
and it occurs to you that your brother has something against you,
then leave your gifts at the altar,
first go and reconcile with your brother
and then return to offer your gifts.
Make haste to agree with your adversary
while thou art yet on the road with him;
Otherwise your adversary may hand you over to the judge,
and the judge to the bailiff,
and ye shall be cast into prison.
Verily, I say unto you:
Ye shall not come out of there
until thou hast paid up to the last penny.”

________________________________________________________________

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home 

200. On the other hand, whatever technical solution the sciences claim to offer will not be able to solve the serious problems of the world if humanity loses its bearings, if the great motivations which make coexistence, sacrifice and goodness possible, are forgotten. In any case, it will be necessary to call on the faithful to live in accordance with their faith and not to go against it in their actions, to insist on opening up once again to the grace of God and to draw deeply on their own convictions concerning love, justice and peace. If a poor understanding of our principles has sometimes led us to justify the abuse of nature or man’s despotic domination of creation or wars, injustice and violence, then we can recognise as believers that we have been unfaithful to the treasure of wisdom that we were meant to guard. Often culture through time has lacked such an awareness of its own ethical and spiritual heritage, but it is precisely the return to their respective sources that enables religions to better respond to current needs.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
____________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d