http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de elfde week

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Eén van de prefaties verwoordt de weg van christenen als volgt:  ‘Dat wij het aardse zo gebruiken dat ons hart gericht blijft op het hemelse’. Een mens kan zich niet tegelijkertijd op twee wegen begeven. Als aardse schatten verzamelen ons einddoel is, kan ons hart niet in de richting van het Rijk Gods gaan. ‘Waar uw schat is, daar is ook uw hart’. Misschien mogen we dit gezegde ook omkeren; ‘Waar uw hart (bij) is, daar is ook uw schat’.

EERSTE LEZING                                        II Kor. 11, 18.21b-30

Dag in dag uit drukt mij de zorg voor al de gemeenten. 

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Als zovelen zich laten voorstaan op wereldse voorrechten
mag ik het ook.
maar als anderen het durven
– nu komt de dwaasheid aan het woord –
durf ik het ook.
Zijn zij Hebreeën?
Ik ook.
Zijn zij Israëlieten?
Ik ook.
Zijn zij kinderen van Abraham?
Ik ook.
Zijn zij dienaren van Christus?
Het lijkt waanzin: ik nog méér!
Ik heb harder gezwoegd,
ik heb langer gevangen gezeten,
ik had veel meer slagen te verduren
en doodsgevaren zonder tal.
Vijfmaal kreeg ik van de Joden de veertig-min-één.
Driemaal ben ik met stokken geslagen, éénmaal gestenigd.
Driemaal heb ik schipbreuk geleden,
eens een heel etmaal doorgebracht in volle zee.
Altijd op reis,
gevaren van rivieren en gevaren van rovers,
gevaren van de kant van mijn eigen volk en van de heidenen,
gevaren in steden en in de woestijn,
gevaren op zee,
gevaren te midden van valse broeders:
met zwoegen en tobben, veel slapeloze nachten,
honger en dorst, vaak zonder eten,
in koude en naaktheid.
En afgezien van al het overige:
dag in dag uit drukt mij de zorg voor al de gemeenten.
Niemand is zwak of ik ben het ook.
Niemand komt ten val
of het grijpt me in de ziel.
Als er toch geroemd moet worden
zal ik roemen op mijn zwakheid.

TUSSENZANG                                       Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7

Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te zamen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

ALLELUIA                                                  Joh. 15, 15b

Alleluia.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
want Ik heb u alles meegedeeld,
wat Ik van de Vader heb gehoord.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Mt. 6, 19-23

Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Verzamelt u geen schatten op aarde,
waar ze door mot en worm vergaan
en waar dieven inbreken om te stelen;
maar verzamelt u schatten in de hemel,
waar ze niet door mot of worm vergaan
en waar dieven niet inbreken om te stelen.
Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

De lamp van het lichaam is het oog.
Wanneer dus uw oog helder is
zal heel uw lichaam verlicht zijn.
Is echter uw oog slecht,
dan is heel uw lichaam duister.
Indien dus zelfs uw innerlijk licht duister is,
hoe erg zal dan de duisternis zijn!”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

208. Het is altijd mogelijk het vermogen te ontwikkelen om zijn isolement te verlaten en naar de ander toe te gaan. Zonder dit vermogen erkent men de andere schepselen niet in hun eigen waarde, is men niet geïnteresseerd iets voor een ander te doen, ontbreekt het aan het vermogen zich grenzen te stellen om het lijden of de aantasting van onze omgeving, te vermijden. De fundamentele houding om zichzelf te overstijgen, door zijn isolement en op zichzelf betrokken zijn te doorbreken, vormt de oorsprong voor een zorgzame houding ten opzichte van de ander en het milieu. Wanneer wij in staat zijn het individualisme te overwinnen, kan men daadwerkelijk een alternatieve levensstijl tot stand brengen en wordt een belangrijke verandering van de maatschappij mogelijk.

Wordt vervolgd               Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Friday in the eleventh week

 Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to
the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

One of the prefaces expresses the way of Christians as follows:  That we use the earthly so that our hearts remain focused on the heavenly. A person cannot be on two paths at the same time. If collecting earthly treasures is our ultimate goal, our heart cannot go in the direction of the Kingdom of God. Where your treasure is, there your heart is too’. Perhaps we can also turn this saying around; ‘Where your heart is, there your treasure is also’.

FIRST READING    2 Cor. 11, 18.21b-30

Day after day I am burdened with the care of all the churches. 

From the Second Letter of the Holy Apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

If so many boast of worldly privileges
I may do it too.
But if others dare
– Now comes the foolishness –
I also dare.
Are they Hebrews?
So am I.
Are they Israelites?
So am I.
Are they children of Abraham?
So am I.
Are they servants of Christ?
It seems madness: so am I!
I have toiled harder,
I have been a prisoner longer,
I have endured many more blows
and perils of death without number.
Five times the Jews gave me the forty-minus-one.
Three times I was beaten with sticks, once I was stoned.
Three times I was shipwrecked,
Once I spent a whole twenty-four hours on the high seas.
Always on the move,
perils of rivers and perils of robbers,
dangers from my own people and from the heathen,
perils in the cities and in the desert,
perils of the sea,
perils in the midst of false brethren:
With toil and trouble, many sleepless nights,
hunger and thirst, often without food,
in cold and nakedness.
And apart from everything else:
day in and day out I am burdened with the care of all the congregations.
No one is weak or I am weak.
No one falls down
or it seizes me in the soul.
If there is any praise to be had
I will boast of my weakness.

INTERLUDIUM   Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7

To the pious and to the crying the Lord listens
And rescues them from every need.

I will praise the Lord every day,
His praise is always on my lips.
My spirit is proud of the Lord’s favour,
let every one that heareth it rejoice.

Glorify the Lord together with me
And let us worship His Name together.
I went to the Lord and He heard me,
He saved me from all that I feared.

Trust in Him and you will be happy,
For He will not fail you.
Those who cry out in distress, the Lord listens to them
and delivers them from their misery.

ALLELUIA John 15, 15b

Alleluia.
I have called you friends, says the Lord,
for I have told you all
which I have heard from the Father.
Alleluia.

GOSPEL     Mt 6, 19-23

Where your treasure is, there your heart will be also.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew 

In those days Jesus said to his disciples:
“Do not gather up treasures on earth,
Where moth and worm destroy them
and where thieves break in to steal;
but gather ye up treasures in heaven
Where no moth or worm rots them
And where thieves do not break in to steal.
Where your treasure is, there your heart will be also.

The lamp of the body is the eye.
When therefore thy eye is bright
The whole body will be enlightened.
But if thine eye be evil,
then the whole body is darkness.
If therefore even thy inner light be darkness
how bad will be the darkness!

_________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

208. It is always possible to develop the ability to leave one’s isolation and go towards others. Without this capacity, we do not recognise the value of other creatures, we are not interested in doing something for others, we lack the capacity to set limits in order to avoid suffering or the degradation of our environment. The fundamental attitude to transcend oneself, by breaking through one’s isolation and self-absorption, is the origin of a caring attitude towards others and the environment. When we are able to overcome individualism, an alternative lifestyle can truly be established and a significant change in society becomes possible.

To be continued                     For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: