http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Aloïsius Gonzaga, klg.

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
We stoppen met Genesis net vóór Aswoensdag en we nemen het verhaal weer op bij het begin van de Abrahamcyclus. Het begint met de merkwaardige woorden: lekh, lekha. – Lekh = ga; maar blijkbaar is dit gaan niet genoeg. Het wordt gevolgd door een sterke nadruk. Lekha = ga weg van, trek weg, d.w.z.: breek met, trek er uit.
Wat hier gebeurt, is dan ook een ‘breken’ met alle menselijke banden en vertrekken naar het onbekende, alleen vertrouwend op Gods belofte. Daarom juist blijft Abraham, het type, het model van het zich gelovig toevertrouwen en op weg gaan, waarheen die weg ons ook leiden mag. Het is dan ook zowel een ruimtelijke als een spirituele weg die daarmee kan bedoeld worden.

EERSTE LEZING                         Gen.  12, 1-9

Abram trok weg, zoals de Heer hem had opgedragen.

Uit het Boek Genesis

In die dagen zei God de Heer tot Abram :
“Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie,
naar het land dat Ik u aan zal wijzen.
“Ik zal een groot volk van u maken.
“Ik zal u zegenen én uw naam groot maken,
zodat hij een zegen zal zijn.
“Ik zal zegenen die u zegenen,
maar die u vervloeken, zal Ik vervloeken.
“Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde.”

Toen trok Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen,
en Lot ging met hem mee.
Abram was vijfenzeventig jaar toen hij Haran verliet.
Met zijn vrouw Sarai en met Lot,
de zoon van zijn broer,
met al hun bezittingen en met allen
die zij in Haran in dienst hadden genomen,
ging Abram op weg naar Kanaän.
In Kanaän aangekomen,
trok Abram het land in,
tot bij de heilige plaats van Sichem,
de eik van More.
Toendertijd waren de Kanaänieten nog in het land.
Daar verscheen God de Heer aan Abram en zei :
“Aan uw nageslacht zal Ik dit land in bezit geven.”
Toen richtte Abram daar een altaar op
ter ere van de Heer, die hem verschenen was.
Vandaar trok hij verder naar het gebergte
ten oosten van Betel,
sloeg zijn tent op
tussen Betel in het westen en Aï in het oosten,
richtte een altaar op ter ere van de Heer
en riep de naam van de Heer aan.
Daarna trok Abram verder naar de Negeb toe.

TUSSENZANG                Ps. 33(32), 12-13, 18-19, 20, 22

Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.
Hoog uit de hemel schouwt God omlaag,
blikt neer op de zonen der mensen.

Het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen,
dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.

ALLELUIA                      cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten ,naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                            Mt. 7, 1-5

Haal eerst de balk uit uw eigen oog !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
“Want met het oordeel dat gij velt
zult gij geoordeeld worden,
en de maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken.
“Waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder
en merkt gij de balk niet op in uw eigen oog ?
“Of hoe kunt ge tot uw broeder zeggen :
laat mij de splinter uit uw oog halen, en zie,
in uw eigen oog zit de balk nog !
“Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog,
en dan zult ge scherp genoeg zien
om de splinter te kunnen verwijderen
uit het oog van uw broeder.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

211. Toch beperkt deze opvoeding tot “ecologisch burgerschap” zich soms tot het verstrekken van informatie en slaagt zij er niet in nieuw gedrag te ontwikkelen. Het bestaan van wetten en regels is op de lange termijn niet voldoende om slecht gedrag te beperken, ook wanneer er een deugdelijke controle bestaat. Willen gedragsregels belangrijke en duurzame effecten ressorteren, dan is het noodzakelijk dat het merendeel van de leden van de samenleving vanuit een juiste motivering tot persoonlijke gedragsverandering komt. Alleen door het koesteren van gedegen deugden is een ecologisch engagement mogelijk. Als iemand zich iets dikker kleedt in plaats van de verwarming aan te zetten, hoewel de eigen economische omstandigheden het hem mogelijk maken meer te verbruiken en uit te geven, dan veronderstelt dit dat hij overtuigingen en een gezindheid heeft verworven die gunstig zijn voor de zorg voor het milieu. Het is zeer nobel de taak op zich te nemen om zorg te hebben voor de schepping in kleine dagelijkse handelingen en het is schitterend wanneer de opvoeding leidt tot een nieuwe levensstijl. Opvoeding tot verantwoordelijkheid voor het milieu kan gedrag stimuleren dat een directe en belangrijke invloed heeft op de zorg voor het milieu, zoals het vermijden van het gebruik van plastic of papieren materiaal, het terugbrengen van het waterverbruik, het scheiden van afval, het alleen koken wat men redelijkerwijze ook zal eten, het zorgvuldig omgaan met de andere levende wezens, het gebruik van het openbaar vervoer of carpooling, het planten van bomen en zinloze verlichting uitdoen. Dit alles maakt deel uit van een edelmoedige en waardige creativiteit, die het beste van de mens laat zien. Iets hergebruiken in plaats van het weg te werpen kan een daad van liefde zijn die onze waardigheid tot uitdrukking brengt.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_____________________________________________________________________

Monday – H. Aloïsius Gonzaga, klg.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
We stop with Genesis just before Ash Wednesday and take up the story again at the beginning of the Abraham cycle. It begins with the curious words: lekh, lekha. – Lekh = go; but apparently this going is not enough. It is followed by a strong emphasis. Lekha = go away from, pull away, i.e.: break with, pull out of.
What happens here, therefore, is a ‘breaking’ with all human ties and leaving for the unknown, trusting only in God’s promise. That is precisely why Abraham remains the type, the model of faithful entrustment and going on the road, wherever that road may lead us. It is therefore both a spatial and a spiritual path that can be meant by this.

FIRST READING    Gen 12:1-9

Abram went away, as the Lord had instructed him.

From the Book of Genesis

In those days the Lord said to Abram :
“Depart from your country, your tribe and your family,
to the land which I will show thee.
“I will make of you a great nation.
“I will bless you and make your name great,
that he may be a blessing.
“I will bless those who bless you,
but I will curse those who curse you.
“Through you shall come blessing upon all generations of the earth.”

Then Abram went away, as the Lord had instructed him,
and Lot went with him.
Abram was seventy-five years old when he left Haran.
With his wife Sarai and with Lot,
the son of his brother,
with all their possessions and with all
they had employed in Haran,
Abram set out for Canaan.
Arrived in Canaan,
Abram went into the land,
to the holy place of Shechem,
the oak of More.
At that time the Canaanites were still in the land.
There the Lord God appeared to Abram and said :
“To your descendants I will give possession of this land.”
Then Abram set up an altar there
in honour of the Lord who had appeared to him.
From there he went on to the mountain range
east of Betel,
pitched his tent
between Bethel in the west and Aï in the east,
and erected an altar in honour of the Lord
and called on the name of the Lord.
Then Abram went on towards the Negeb.

INTERLUDIUM Ps. 33(32), 12-13, 18-19, 20, 22

Blessed is the nation that has the Lord as its God,
the nation chosen by him for his inheritance.

Blessed are the people who have the Lord as their God,
The nation chosen by Him for its inheritance.
High from heaven God looks down,
looks down on the sons of men.

It is God who guards his servants,
those who trust in His favour,
that he will save them from death,
feed them in times of famine.

Therefore our heart trusts in the Lord,
He is our shield and helper.
So, Lord, grant us Your mercy,
as we trust in Thee.

ALLELUIA cf. Acts 16, 14b

Alleluia.
Make our hearts receptive, Lord,
and that we may hear the word of your Son.
Alleluia.

GOSPEL    Mt 7, 1-5

Take first the beam out of your own eye!

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

In those days Jesus said to his disciples :
“Judge not, lest ye be judged.
“For with the judgment which you pass
You will be judged,
and the measure that you use
shall also be used for you.
“Why do ye look at the mote in your brother’s eye
and notice not the beam in your own eye?
“Or how canst thou say to thy brother :
Let me take the mote out of your eye, and see,
The beam is still in your eye!
“Hypocrite, first take the beam out of your own eye,
and then you will see clearly enough
to remove the mote
out of thy brother’s eye.”
__________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

211. Yet this education in “ecological citizenship” is sometimes limited to the provision of information and fails to develop new behaviour. The existence of laws and rules is not sufficient in the long term to limit bad behaviour, even when there is proper control. In order for rules of conduct to have significant and lasting effects, it is necessary for the majority of members of society to be properly motivated to change their personal behaviour. Only by nurturing sound virtues is ecological commitment possible. If someone dresses a bit thicker instead of turning on the heating, even though his own economic circumstances allow him to consume and spend more, it presupposes that he has acquired convictions and a disposition favourable to caring for the environment. It is very noble to take on the task of caring for creation in small everyday acts and it is wonderful when education leads to a new lifestyle. Environmental responsibility education can encourage behaviours that have a direct and significant impact on caring for the environment, such as avoiding the use of plastic or paper materials, reducing water consumption, separating waste, only cooking what you will reasonably eat, treating other living beings with care, using public transport or carpooling, planting trees and turning off pointless lights. All this is part of a generous and dignified creativity that shows the best of mankind. Reusing something rather than throwing it away can be an act of love that expresses our dignity.

To be continued               For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: