http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Paulinus van Nola, b. – HH. Johannes Fisher, b. en Thomas More, mrt.

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

De gulden regel die Jezus ons aanreikt  ‘Alles wat gij wilt, dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen’ kadert in wat in de Bergrede volmaakte gerechtigheid wordt genoemd. Deze regel nodigt ons uit ons omgaan met de ander te bevragen. Is het niet zo dat wij van de ander in zijn houding naar ons toe vlug wat meer verwachten dan wat de ander van ons mag verwachten? Jezus staat met heel zijn leven achter dit woord. Bij Hem is er geen discrepantie tussen zeggen en doen. Jezus is de weg naar het heil. hij heeft die weg ook zelf bewandeld.

EERSTE LEZING                                       Gen. 13, 2.5-18

Laten wij geen ruzie met elkaar maken;
wij zijn toch broers van elkaar.

Uit het boek Genesis
 

Abram was een rijk man die zeer veel vee,
zilver en goud bezat.
Ook Lot die met Abram was meegekomen,
bezat schapen, runderen en tenten.
Het land liet evenwel niet toe dat ze bij elkaar bleven,
want hun bezit was zó omvangrijk,
dat ze niet bij elkaar konden blijven.
Dit veroorzaakte botsingen
tussen de herders van Abram en die van Lot.
Bovendien woonden toendertijd ook de Kanaäieten
en de Perizzieten nog in het land.
Daarom zei Abram tot Lot:
“Laten wij geen ruzie met elkaar maken en onze herders evenmin;
wij zijn toch broers van elkaar.
Het hele land ligt voor je.
Het is werkelijk beter dat je weggaat;
ga jij links, dan ga ik rechts;
ga jij rechts, dan ga ik links.”
Toen liet Lot zijn blik rondgaan;
hij zag, hoe rijk aan water het land langs de Jordaan was.
Want voordat God de Heer Sodom en Gomorra verwoest had,
was deze streek, tot Soär toe,
als de tuin van de Heer, even waterrijk als Egypte.
Daarom koos Lot al het land langs de Jordaan
en ging oostwaarts.
Zo scheidden de beide broers.
Abram bleef in Kanaän wonen,
maar Lot zocht zich een woonplaats
bij de steden in de Jordaanstreek
en sloeg zijn tent op in de nabijheid van Sodom.
De Sodomieten bedreven veel kwaad
en zondigden tegen de Heer.
Nadat Lot was weggegaan zei God de Heer tot Abram:
“Laat uw blik rondgaan
en kijk vanaf de plaats waar gij staat
naar het noorden en het zuiden,
het oosten en het westen.
Al het land dat gij ziet, schenk ik aan u
en aan uw nageslacht, voor altijd.
Ik zal uw nakomelingen maken als het zand op de aarde.
Alleen iemand die het zand van de aarde kan tellen,
zal uw nakomelingen kunnen tellen.
Ga het hele land door in de lengte en in de breedte,
want Ik schenk het aan u!”
Toen sloeg Abram zijn tent op
en ging wonen bij de eik van More te Hebron;
daar richtte hij een altaar op ter ere van de Heer.

TUSSENZANG                              Ps. 15(14), 2-3ab, 3cd-4ab, 5

Heer, wie mag te gast zijn in uw tent?

Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft,
in zijn hart geen boze plannen koestert,
geen bedrog pleegt met zijn tong;

Wie zijn evenmens geen schade doet
en zijn buren niet te schande zet;
wie de boosdoener veracht,
maar de dienaars van de Heer in ere houdt;

Wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt,
zijn bezit niet uitleent tegen woeker,
als getuige niet omkoopbaar is.
Wie zich zo gedraagt
zal niet wankelen in eeuwigheid.

ALLELUIA                                              II Kor. 5, 19

Alleluia.
God was het die in Christus
de wereld met zich verzoende,
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Mt. 7, 6.12-14

Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen,
doet dat ook voor hen.

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Geeft het heilige niet aan de honden
en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen,
opdat zij ze niet met hun poten vertrappen,
zich omkeren en u verscheuren.
Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen
doet dat ook voor hen.
Dat is Wet en Profeten.
Gaat binnen door de nauwe poort;
want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed,
en velen zijn er die hem inslaan.
Hoe nauw toch is de poort en hoe smal is de weg
die voert naar het leven,
en weinigen zijn er die hem vinden.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

212.  Men moet niet denken dat deze inspanningen de wereld niet zullen veranderen. Deze acties brengen een voordeel in de maatschappij teweeg dat meer is dan men kan waarnemen. Want zij brengen binnen de schoot van deze aarde een beweging op gang die zich meer en meer, soms onzichtbaar, lijkt uit te breiden. Bovendien herstelt dit gedrag ons gevoel van waardigheid, brengt het ons tot een diepere existentiële diepgang en laat het ons ervaren dat het de moeite waard is om in deze wereld te leven. 

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
__________________________________________________________________

Tuesday – St. Paulinus of Nola, b. – HH. John Fisher, b. and Thomas More, Mar.

 Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

The golden rule that Jesus gives us: “Whatever you want people to do for you, do it for them” is part of what the Sermon on the Mount calls perfect justice. This rule invites us to question our relationship with others. Is it not the case that we quickly expect more from the other in his attitude towards us than what the other may expect from us? Jesus stands by this word with all his life. With Him there is no discrepancy between saying and doing. Jesus is the way to salvation, he has walked that road himself.

FIRST READING     Gen 13:2.5-18
Let us not quarrel with one another; we are brothers after all.

From the book of Genesis

Abram was a rich man who owned a lot of cattle,
silver and gold.
Also Lot, who had come with Abram,
also had sheep and cattle and tents.
But the land did not permit them to stay together,
for their wealth was so great
that they could not stay together.
This caused clashes
between the shepherds of Abram and those of Lot.
Moreover, at that time the Canaanites 
and the Perizzites were still living in the land.
Therefore Abram said to Lot:
“Let us not quarrel with one another, nor with our shepherds;
We are brothers.
The whole land lies before you.
It is really better that you go away;
You go left, and I will go right;
If you go right, I go left.”
Then Lot let his eyes wander;
He saw how rich in water the land by the Jordan was.
For before the LORD God destroyed Sodom and Gomorrah
this land, even unto Soär,
as the garden of the LORD, as rich in water as was Egypt.
Therefore Lot chose all the land along Jordan
and went eastward.
So the two brothers separated.
Abram remained in Canaan,
but Lot sought a dwelling place
by the cities in the region of Jordan
and pitched his tent near Sodom.
The Sodomites did a great deal of evil
and sinned against the LORD.
After Lot had gone, God the LORD said to Abram:
“Let your eyes go round
And look from the place where thou standest
To the north and to the south,
the east and the west.
All the land that thou seest I will give to thee
And to thy posterity for ever.
I will make your descendants like the sand on the earth.
Only he that can count the sands of the earth
will be able to count your descendants.
Go through the whole land in length and in breadth,
for I give it to thee.”
Then Abram pitched his tent
And went to dwell by the oak of More in Hebron;
and there he set up an altar to the LORD.

INTERLUDIUM    Ps. 15(14), 2-3ab, 3cd-4ab, 5

Lord, who may be a guest in your tent?

He who is righteous and lives honorably,
Who has no wicked plans in his heart,
Who does not deceive with his tongue;

Who does not harm his neighbor
And does not disgrace his neighbours;
Who despises the evil-doer,
But honours the servants of the Lord;

Who fulfils promises to his own detriment,
Who does not lend his property for usury,
Who is not corruptible as a witness.
Whoever behaves thus
shall not falter in eternity.

ALLELUIA II Cor. 5, 19

Alleluia.
It was God who in Christ
reconciled the world to himself,
and he gave us the message of reconciliation.
Alleluia.

GOSPEL      Mt 7:6,12-14

Whatever you want men to do for you,
do also for them.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

In those days Jesus said to his disciples:
“Do not give the holy things to the dogs
and do not throw your pearls before swine,
lest they trample them under their feet,
turn around and tear you to pieces.
Whatsoever ye would that men should do for you
do also for them.
That is the Law and the Prophets.
Enter by the narrow gate;
for the road that leads to destruction is wide and broad,
and many there be who tread it.
How narrow is the gate and how narrow is the way
that leads to life,
and few there be who find it.”
________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

212.  One should not think that these efforts will not change the world. These actions produce a benefit in society that is more than one can perceive. For they bring about a movement within the womb of this earth that tends more and more to expand, sometimes invisibly. Moreover, this behaviour restores our sense of dignity, leads us to a deeper existential depth and enables us to experience that it is worth living in this world. 

To be continued For all previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week and Sundays
Laudato Si Official English translation
__________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d