http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – Eerste H. Martelaren van de Romeinse Kerk

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De grote figuren van het Oude Testament, David en Salomon, Mozes en de patriarchen, worden niet zomaar geïdealiseerd. Het zijn mensen met gebreken, en die gebreken worden vrijmoedig in het licht gesteld. Zo ook vandaag Abraham. Al is hij de vader van alle gelovigen, toch is zijn  houding tegenover Hagar en Ismaël weinig moedig – ook al wordt ze wat goedgepraat. In feite beantwoordt die houding aan de juridische praktijk van die tijd.

EERSTE LEZING                                                            Gen. 21, 5. 8-20

De zoon van de slavin
mag geen medeërfgenaam worden van mijn zoon Isaäk.

Uit het Boek Genesis

Abraham was honderd iaar, toen zijn zoon Isaäk geboren werd.
Het kind groeide op en werd van de borst genomen.
Op de dag dat Isaäk van de borst genomen werd,
gaf Abraham een groot feest.
Maar toen Sara de zoon die Hagar, de Egyptische,
aan Abraham geschonken had, eens zag lachen,
zei ze tot Abraham :
,,Jaag die slavin met haar zoon weg,
‘want de zoon van die slavin
mag geen medeërfgenaam worden van mijn zoon Isaäk.”
Abraham vond deze eis zeer ongepast,
omdat het toch om een zoon van hem ging.
God echter zei hem :
,,Wat Sara ten aanzien van de jongen en uw slavin eist,
moet gij niet als ongepast beschouwen.
“Luister naar alles wat zij u zegt :
want alleen door Isaäk krijgt gij een nageslacht
dat uw naam draagt.
“Maar ook de zoon van de slavin
zal Ik tot een volk maken,
omdat ook hij een kind van u is.”
Abraham voorzag Hagar de volgende morgen van brood
en een zak water, zette het kind op haar schouder
en zond hen weg.
Maar onderweg verdwaalde zii in de woestijn van Berseba.
Toen de waterzak leeg was,
legde zij het kind onder een struik
en ging op een boogschot afstand zitten,
want zij dacht : Ik kan mijn kind niet zien sterven.
Ze bleef daar zitten en schreide luid.
God hoorde het schreien van de jongen
en de engel van God riep uit de hemel tot Hagar :
“Wat is er, Hagar, Wees niet bang,
want God heeft in zijn verblijf
het schreien van uw kind gehoord.
“Sta op, neem de jongen en houd hem goed vast,
want Ik zal een groot volk van hem maken.”
Toen opende God haar ogen,
zodat zij een waterput zag;
zij vulde de zak weer met water
en gaf de jongen te drinken.
En God beschermde de jongen.
Toen hij groot geworden was, leefde hij in de woestijn
en werd een ervaren boogschutter.

TUSSENZANG                                                    PS. 34(33), 7-8, 10-11, 12-13

Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.

Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.
De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen.

Eerbiedigt de Heer, gij die Hem gewijd zijt,
want wie Hem eerbiedigt lijdt nimmer gebrek.
De rijken zijn arm en behoeftig geworden,
die gaan tot de Heer komen nooit iets te kort.

Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg ;
ik leer u de Heer te vrezen.
Wie is er bij u die het leven liefheeft
en dagen van voorspoed verlangt ?
ALLELUIA                                                     II Tim. 1, 10b
Alleluia.
Onze Heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd,
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Mt. 8, 28-34

Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God ?
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteiis

Toen Jezus aan de overkant van het meer gekomenr was
in het land der Gadarenen,
liepen Hem twee bezetenen tegemoet.
Ze kwamen uit de grafspelonken te voorschijn
en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand daarlangs kon gaan.
Plotseling begonnen ze te schreeuwen :
“Wat hebt Gii met ons te maken, Zoon van God ?
“Zijt Gii hier gekomen om ons vóór de tijd te kwellen ?’
Een eind van hen vandaan
was men een grote kudde zwiinen aan het hoeden.
De duivels nu smeekten Hem :
,,Als Gij ons uitdrijft, stuur ons dan in die kudde zwijnen *
Hij zei hun : ,,Gaat heen.”
En zii verlieten hen.
Nauwelijks hadden zij bezit genomen van de zwijnen,
of de hele kudde stortte zich van de steile oever in het meer
en kwam in het wateÍ om.
De zwiinenhoeders namen de vlucht,
en in de stad gekomen vertelden zii alles,
ook wat er met de bezetenen gebeurd was.
Daarop liep de hele stad uit, Jezus tegemoet;
en toen zij Hem zagen
verzochten zii Hem hun streek te verlaten.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

220. Deze bekering impliceert verschillende, met elkaar verbonden, grondhoudingen die een edelmoedige en liefderijke inzet voor het  milieu op gang brengen. Op de eerste plaats houdt zij dankbaarheid en belangeloosheid in, dat wil zeggen de erkenning van de wereld als een, vanuit de liefde van de Vader, ontvangen geschenk. Deze erkenning heeft als consequentie een belangeloze inzet en een edelmoedigheid, ook als niemand het ziet of erkent: “laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet […] en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden” (Mat. 6, 3-4). Zij houdt ook het liefdevolle besef in dat men niet gescheiden is van de andere schepselen, maar met de andere wezens van het heelal een schitterende universele gemeenschap vormt. Een gelovige kijkt niet van buiten af, maar van binnen uit naar de wereld en erkent daarbij de banden waarmee de Vader ons heeft verenigd met alle wezens. Omdat de ecologische bekering de bijzondere capaciteiten die God elke gelovige heeft gegeven laat groeien, ontwikkelt zich ook zijn creativiteit en enthousiasme om de problemen van de wereld op te lossen, zich daarbij aan God aanbiedend “als een levende, heilige offergave”
(Rom. 12,1). Hij interpreteert het eigen overwicht niet als een reden voor persoonlijke roem of onverantwoordelijke overheersing, maar als een capaciteit die hem een zware verantwoordelijkheid oplegt, voortvloeiend uit zijn geloof.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_________________________________________________________________

Wednesday – First Holy Martyrs of the Roman Church

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
The great figures of the Old Testament, David and Solomon, Moses and the patriarchs, are not idealised lightly. They are people with flaws, and those flaws are boldly exposed. The same applies to Abraham today. Although he is the father of all believers, his attitude towards Hagar and Ishmael is not very courageous – even if it is somewhat justified. In fact, this attitude corresponds to the legal practice of the time.

FIRST READING         Genesis 21, 5. 8-20

The son of the slave woman
may not become co-heir with my son Isaac.

From the Book of Genesis

Abraham was one hundred years old when his son Isaac was born.
The child grew up and was taken from the breast.
On the day that Isaac was taken from the breast,
Abraham gave a great feast.
But when Sarah saw the son that Hagar, the Egyptian,
Hagar the Egyptian, had given Abraham, she said to Abraham,
she said to Abraham:
Chase away that slave woman and her son,
For the son of that slave
may not become co-heir with my son Isaac.”
Abraham found this demand very inappropriate,
Abraham found this demand very inappropriate, because it was about his son.
God, however, told him :
What Sarah demanded of the boy and of your slave woman
But God told him: “What Sarah asks of the boy and your slave girl, you must not regard as improper.
“Listen to everything she says to you :
For only through Isaac will you have an offspring
that shall bear thy name.
“But the son of the slave woman also
I will make him a nation,
because he also is a child of you.”
The next morning Abraham provided Hagar with bread
and a sack of water, put the child on her shoulder
and sent them away.
But on the way she got lost in the desert of Berseba.
When the bag of water was empty
She put the child under a bush
and sat down a yard away,
for she thought, I cannot watch my child die.
She stayed there and wept loudly.
God heard the boy’s cry
and the angel of God called out to Hagar from heaven:
“What is it, Hagar? Do not be afraid,
For God in His presence has heard
heard the weeping of thy child.
“Arise, take the boy and hold him firmly,
for I will make him a great nation.”
Then God opened her eyes,
so that she saw a well;
She filled the bag with water
And she filled the bag with water again and gave the boy to drink.
And God protected the boy.
When he was grown up, he lived in the desert
and became an experienced archer.

INTERLUDIUM      PS. 34(33), 7-8, 10-11, 12-13

Those who cry out in distress, the Lord listens to them.

They cry out in distress, the Lord listens to them
and puts them out of their misery.
The angel of God establishes a barrier around them,
to protect all who fear God.

Reverence the Lord, ye who are consecrated to Him,
for he who respects Him never suffers want.
The rich have become poor and needy,
who go to the Lord never lack anything.

Come, children, listen to what I say to you;
I am teaching you to fear the Lord.
Who is there amongst you that loves life
and longs for days of prosperity?

ALLELUIA   II Tim. 1, 10b
Alleluia.
Our Saviour Christ Jesus has destroyed death,
and lit up imperishable life
through the Gospel.
Alleluia.

GOSPEL     Mt 8, 28-34

What have You to do with us, Son of God?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

When Jesus came to the other side of the lake
into the land of the Gadarenes,
Two possessed men walked towards Him.
They came out of the sepulchres
and were very dangerous, so that no one could pass by them.
Suddenly they began to shout :
“What have you to do with us, Son of God?
“Have you come here to torment us before time?
Some distance away from them
they were tending a large herd of swine.
The devils begged Him:
If Thou dost cast us out, send us into the flock of boars .
He said to them, “Go.”
And they left them.
Hardly had they taken possession of the boars,
when the whole herd fell from the steep bank into the lake
and perished in the water.
The swineherds fled,
and in the city they told everything,
They told the town everything, including what had happened to the possessed.
Then the whole city ran out to meet Jesus;
And when they saw him
They asked him to leave their land.

_________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

220. This conversion implies several basic attitudes, all linked together, which give rise to a generous and loving commitment to the environment. First, it implies gratitude and disinterestedness, that is, the recognition of the world as a gift received from the Father’s love. This recognition implies a disinterestedness and generosity, even if no one sees or acknowledges it: “Do not let your left hand know what your right hand is doing… and your Father, who sees in secret, will repay you” (Mat. 6:3-4). It also implies the loving realisation that one is not separate from other creatures, but forms with the other creatures of the universe a magnificent universal community. A believer does not look at the world from the outside, but from the inside, recognising the ties with which the Father has united us with all beings. Because ecological conversion develops the special capacities that God has given each believer, it also develops his creativity and enthusiasm for solving the problems of the world, offering himself to God “as a living sacrifice” (Rom 12:1).
(Rom. 12,1). He does not interpret his own supremacy as a reason for personal glory or irresponsible domination, but as a capacity that imposes a heavy responsibility on him, stemming from his faith.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: