http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag H. Thomas, apostel

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING
De Efeziërsbrief verwoordt heel mooi het nieuwe ‘statuut’ van de christen die net als Thomas tot de erkenning komt van Jezus en belijdt: “Mijn Heer en mijn God!” Hij of zij wordt ‘medeburger’ en ‘huisgenoot’ van God. Door de relatie met Christus, die de scheidsmuren tussen de volkeren heeft afgebroken, mogen wij vertrouwelijk en vrijmoedig met God omgaan. We worden bevrijd van onnodige angst, en leren een nieuwe soort ‘vrees’: de dankbare, eerbiedige erkenning van God als de bron van ons leven en ons geluk. Het is dankzij Gods Geest die in ons leeft, dat we de kerkgemeenschap mee kunnen helpen opbouwen tot de levende tempel, waar Gods aanwezigheid voor de wereld herkenbaar wordt.

EERSTE LEZING             Ef. 2, 19-22

Gebouwd op het fundament van de apostelen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Efeziërs
Broeders en zusters,

Gij zijt geen vreemdelingen en ontheemden meer
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is,
die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt.
In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer.
In Hem wordt ook gij mee opgebouwd
tot een woonstede van God,
in de Geest.

TUSSENZANG        Ps. 117(116)

Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie (Mc. 16,15)
of : Alleluia.

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom;
omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
ALLELUIA                 Joh, 20, 29

Alleluia.
Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, gelooft ge?
Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.
Alleluia.

EVANGELIE         Joh. 20,24-29

Mijn Heer en mijn God !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes
Thomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd
was niet bij de leerlingen toen Jezus kwam.
De anderen vertelden hem:
“Wij hebben de Heer gezien.”
Maar hij antwoordde:
,,Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie,
en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken,
en mijn hand in zijn zijde leggen,
zal ik het niet geloven.”
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen,
en nu was Thomas er bij.
Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:
“Vrede zij u.”
Vervolgens zei Hij tot Thomas:
,,Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen.
,,Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde
en wees niet langer ongelovig maar gelovig.”
Toen riep Thomas uit:
“Mijn Heer en mijn God!”
Toen zei Jezus tot hem:
“Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge?
“Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

223. Soberheid, die onbevangen en bewust wordt geleefd, werkt bevrijdend. Het betekent niet minder leven of met een lage intensiteit, maar het tegendeel. In werkelijkheid genieten diegenen meer van ieder ogenblik en beleven dit beter, die ophouden altijd te zoeken naar wat zij niet hebben. Zij ervaren wat het betekent iedere persoon en ieder ding in zijn waarde te laten, zij leren vertrouwd te raken met de eenvoudigste werkelijkheden en weten ervan te genieten. Op deze wijze slagen zij erin behoeften te beperken en verminderen vermoeidheid en ongerustheid. Men heeft weinig nodig om toch vervuld te leven, vooral wanneer men in staat is ruimte te laten voor andere genoegens en voldoening vindt in broederlijke ontmoetingen, dienstbaarheid, in het ten volle benutten van eigen charisma, in de muziek en de kunst, in het contact met de natuur en in het gebed. Geluk vereist het kunnen beperken van sommige behoeften die ons betoveren, zodat wij beschikbaar blijven voor de veelvuldige mogelijkheden die het leven biedt.

Wordt vervolgd                   Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________

 Saturday – St Thomas Aquinas, pr. and krkl.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
The Ephesians letter expresses very beautifully the new ‘status’ of the Christian who, like Thomas, comes to the recognition of Jesus and confesses: “My Lord and my God!” He or she becomes a ‘fellow citizen’ and ‘housemate’ of God. Through our relationship with Christ, who has broken down the dividing walls between the nations, we are allowed to deal confidentially and boldly with God. We are freed from unnecessary fear, and learn a new kind of ‘fear’: the grateful, reverent acknowledgement of God as the source of our life and happiness. It is thanks to God’s Spirit living in us that we can help build the church community into the living temple where God’s presence becomes recognisable to the world.

FIRST READING    Eph. 2, 19-22

Built on the foundation of the Apostles.

From the letter of the holy apostle Paul to the Ephesians
Brothers and sisters,

You are no longer strangers and displaced persons
but fellow citizens of the saints and members of the household of God,
built upon the foundation of the apostles and prophets,
while the capstone is Christ Jesus Himself,
who holds the whole edifice in his joints.
In Him it grows into a holy temple in the Lord.
In Him you too will be built
into a dwelling place of God,
in the Spirit.

INTERLUDIUM    Ps. 117(116)

Go out into all the world
and proclaim the gospel (Mk. 16,15)
or : Alleluia.

Praise now the Lord, all the nations of the earth,
Praise the Lord, all the nations around;
because he has shown his goodness toward us;
The faithfulness of the Lord endureth for ever.

ALLELUIA John 20, 29

Alleluia.
Because you have seen me, Thomas, do you believe?
Blessed are those who have not seen and yet have believed.
Alleluia.

GOSPEL    John 20,24-29

My Lord and my God!

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John
Thomas, one of the twelve, also called Didymus
was not with the disciples when Jesus came.
The others told him:
“We have seen the Lord.”
But he replied:
“If I do not see in his hands the sign of the nails
and put my finger in the place of the nails,
and put my hand in his side,
I will not believe it.”
Eight days later his disciples were again gathered in the house,
and now Thomas was there.
Although the doors were closed, Jesus entered,
stood in their midst and said:
“Peace be unto you.”
Then He said to Thomas:
“Come here with your finger and look at my hands.
Reach out your hand and put it in my side
and be no longer a disbeliever but a believer.”
Then Thomas exclaimed:
“My Lord and my God!”
Then Jesus said to him:
“Because you have seen Me do you believe?
“Blessed are those who have not seen and yet have believed.”
_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

223. Sobriety, lived with an open mind and awareness, is liberating. It does not mean living less or with a low intensity, but the opposite. In fact, those who enjoy every moment more and experience it better, who stop always looking for what they do not have. They experience what it means to value every person and every thing, they learn to become familiar with the simplest realities and know how to enjoy them. In this way, they succeed in limiting needs and reduce fatigue and anxiety. One needs little to live a fulfilled life, especially when one is able to leave room for other pleasures and finds satisfaction in fraternal encounters, in service, in the full use of one’s charisma, in music and art, in contact with nature and in prayer. Happiness requires the ability to limit some of the needs that enchant us, so that we remain available to the manifold possibilities that life offers.

To be continued                          For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: