http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de negentiende week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

OVERWEGING

Vóór zijn dood roept Jozua alle stammen bijeen in Sichem, om er het Verbond te vernieuwen. Vandaag lezen we het eerste deel van zijn rede: De geschiedenis van Abraham tot aan de overtocht van de Jordaan en de inname van het land. Het laatste deel van deze daglezing roept duidelijk de indruk op dat de toehoorders deze gebeurtenissen zelf hebben meegemaakt.

 

EERSTE LEZING                                           Joz. 24, 1-13
Uw vader leidde Ik weg van de overkant van de Rivier
en u bracht Ik weg uit Egypte naar het Overjordaanse.

Uit het boek Jozua

In die dagen riep Jozua alle stammen van Israël
in Sichem bijeen, met de oudsten van Israël,
de familiehoofden, de rechters en de schrijvers.
Toen zij voor God stonden,
richtte Jozua zich tot het volk en sprak:
“Zo spreekt de HEER, de God van Israël:
Uw voorouders, Terach, de vader van Abraham
en de vader van Nachor,
hebben vroeger aan de overkant van de Rivier gewoond.
Daar vereerden zij andere goden.
Maar op mijn bevel trok uw vader Abraham daar weg
en doorkruiste hij heel Kanaän.
Ik gaf hem een talrijk nageslacht en schonk hem Isaäk .
Aan Isaäk schonk Ik Jakob en Esaü .
Esaü gaf Ik het bergland van Seïr in het bezit;
Jakob en zijn zonen trokken naar Egypte.
Toen zond Ik Mozes en Aäron
en sloeg Ik Egypte met de plagen, waarmee Ik hen teisterde,
en leidde u daarna het land uit.
Toen Ik uw vaderen uit Egypte leidde
en gij bij de zee gekomen waart,
achtervolgden de Egyptenaren uw vaderen
met wagens en paarden tot aan de Rietzee.
Toen uw vaderen tot de HEER riepen,
legde Hij een donkere nevel tussen u en de Egyptenaren
en joeg de zee over hen heen, die hen overspoelde.
Met eigen ogen hebt gij gezien wat Ik in Egypte gedaan heb.
Nadat gij lange tijd in de woestijn hadt doorgebracht,
leidde Ik u
naar het land van de Amorieten in het Overjordaanse.
En toen zij u aanvielen, gaf Ik hen in uw macht,
zodat gij hun land in bezit kont nemen;
Ik heb hen voor u uitgeroeid.
Toen begon Balak, de zoon van Sippor,de koning van Moab,
de oorlog tegen Israël.
Hij ontbood Bíleam, de zoon van Beor, om u te vervloeken.
Maar Ik heb niet naar Bíleam geluisterd,
zodat hij u gezegend heeft,
Zo heb Ik u uit de macht van Balak gered.
Toen zijt gij de Jordaan overgestoken en bij Jericho gekomen.
De burgers van die stad,
de Amorieten, de Perizzieten, de Kanaänieten,
de Hethieten, de Girgasieten, de Chiwwieten en de Jebusieten
voerden oorlog tegen u, maar Ik leverde hen aan u over.
Verslagenheid zond Ik voor u uit, die hen
– de beide koningen van de Amorieten –
voor u verdreef,
zonder dat uw zwaard of boog eraan te pas kwam.
Zo gaf Ik u een land waarvoor gij niet hebt gezwoegd,
woonsteden die gij niet hebt gebouwd,
en zo eet gij van wijngaarden en olijfbomen
die gij niet hebt geplant.”

TUSSENZANG                     Ps. 136(135), 1-3, 16-18, 21-22, 24

Dankt de Heer om zijn goedheid,
want eeuwig is zijn genade.
Alleluia.

Dankt de Heer om zijn goedheid,
dankt de God aller goden,
want eeuwig is zijn genade.

Hij leidde zijn volk door de zandwoestijn,
want eeuwig is zijn genade.
Roemrijke koningen heeft Hij verslagen,
want eeuwig is zijn genade.
Machtige vorsten heeft Hij gedood,
want eeuwig is zijn genade.

Hun land heeft Hij hun ontnomen,
want eeuwig is zijn genade.
Hij gaf het zijn dienaar Israël,
want eeuwig is zijn genade.
Van al onze vijanden rukt Hij ons los,
want eeuwig is zijn genade.

 

ALLELUIA              Kol. 3, 16a, 17c

Alleluia.
Het woord van Christus moge
in volle rijkdom onder u wonen ;
dankt God de Vader door Hem.

 

EVANGELIE            Mt. 19, 3-12
Om de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegestaan
uw vrouwen weg te zenden ; aanvankelijk was dit echter niet zo.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die dagen kwamen er Farizeeën naar Jezus toe
om Hem op de proef te stellen met de vraag:
“Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten, om welke reden dan ook?”
Hij gaf hun ten antwoord:
“Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper
in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft
en gezegd heeft:
Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten
om zich te binden aan zijn vrouw
en deze twee zullen worden één vlees?
Zo zijn zij dus niet langer twee,
één vlees als zij geworden zijn.
Wat God derhalve heeft verbonden
mag een mens niet scheiden.”
Zij zeiden Hem:
“Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven
bij het wegzenden van een vrouw
een scheidingsbrief te geven?”
Hij antwoordde:
“Om de hardheid van uw hart
heeft Mozes u toegestaan uw vrouwen weg te zenden;
aanvankelijk was dit echter niet zo.
Ik zeg u dus:
wie zijn vrouw wegzendt – en dit niet wegens ontucht –
en een ander huwt, begaat echtbreuk;
en wie een weggezonden vrouw huwt, begaat echtbreuk.
“De leerlingen zeiden Hem:
“Als de verhouding tussen man en vrouw zó is,
kan men beter niet trouwen.”
Hij antwoordde:
“Niet iedereen kan dit begrijpen,
maar alleen zij aan wie het gegeven is.
Er zijn onhuwbaren
die zo uit de moederschoot zijn voortgekomen;
en er zijn onhuwbaren
die door de mensen zo gemaakt zijn;
maar ook zijn er onhuwbaren
die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt
omwille van het Rijk der hemelen.
Wie bij machte is dit te begrijpen, hij begrijpe het!”
____________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

18. De voortdurende versnelling van de veranderingen van de mensheid en de planeet gaat vandaag samen met een intensivering van het levens- en arbeidsritme in wat sommigen in het Spaans “rapidación” (versnelling) noemen. Hoewel verandering deel uitmaakt van de dynamiek van complexe systemen, is de snelheid die de menselijke activiteiten deze vandaag opleggen, tegengesteld aan de natuurlijke traagheid van de biologische evolutie. Hierbij komt nog het probleem dat de doelstellingen van deze snelle en voortdurende verandering niet noodzakelijk gericht zijn op het algemene welzijn en een houdbare en integrale menselijke ontwikkeling. Verandering is iets wenselijks, maar wordt verontrustend, wanneer zij verandert in een achteruitgang van de wereld en de kwaliteit van leven van een groot gedeelte van de mensheid.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Friday in the nineteenth week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every day

CONSIDERATION

For Israel, God’s blessing has become so obvious that they do not realise how precious it is. Joshua opens the people’s eyes to the blessing they no longer see for themselves. Jesus calls on them to remain faithful to the covenant. Every human being is asked to be faithful to the best of his ability. Because He is, at the same time, profoundly merciful, He knows that not everyone can live up to what He asks. Again and again, He gives opportunities to start over, to everyone: whether married or living alone, whether Pope, priest or lay person: we are all called to live fully. In this way, all people can make something visible of God’s covenant with mankind.

 

FIRST READING       Josh 24, 1-13
I led your father away from the other side of the river
and I have brought you out of Egypt into the West Bank.

From the book of Joshua

In those days Joshua called together all the tribes of Israel
in Shechem, with the elders of Israel,
the heads of families, the judges and the scribes.
When they stood before God,
Joshua addressed the people and said:
“Thus speaks the LORD, the God of Israel:
Your ancestors, Terach, the father of Abraham
and the father of Nachor,
used to live across the River.
There they worshipped other gods.
But by my command, your father Abraham went away from there
and crossed all the land of Canaan.
And I gave him a great generation, and I gave him Isaac.
To Isaac, I gave Jacob and Esau.
I gave Esau the mountainous land of Seir in his possession;
And Jacob and his sons went down to Egypt.
Then I sent Moses and Aaron
And I smote Egypt with the plagues with which I afflicted them,
and then brought you out of the land.
When I brought your fathers out of Egypt
and ye came to the sea,
the Egyptians pursued your fathers with chariots and horses ,
until they came to the Reed Sea.
When your fathers cried unto the LORD
He put a dark mist between thee and the Egyptians,
and brought the sea upon them, which overwhelmed them.
With your own eyes ye have seen what I did in Egypt.
After ye had tarried in the wilderness a long time
I led you
to the land of the Amorites in the Overjordan.
And when they attacked thee, I gave them into thy power,
so that you may take possession of their land;
I destroyed them before you.
And Balak son of Shephem king of Moab
began the war against Israel.
He summoned Bileam the son of Beor to curse you.
But I did not listen to Bileam,
so that he blessed you,
and I delivered thee out of the power of Balak.
Then didst thou cross over the Jordan, and come unto Jericho.
The citizens of that city,
the Amorites, the Perizzites, the Canaanites,
the Hittites, the Girgasites, the Chiwaites, and the Jebusites
waged war against you, but I delivered them to you.
I sent a defeat for you, which made them
– The two kings of the Amorites
drove them out before you,
without the use of your sword or your bow.
Thus I gave you a land for which you did not toil,
dwelling places that ye have not built,
and so you eat of vineyards and olive trees
which ye have not planted.”

INTERLUDIUM Ps. 136(135), 1-3, 16-18, 21-22, 24

Give thanks to the Lord for his goodness,
for his mercy is everlasting.
Alleluia.

Give thanks to the Lord for his goodness,
Thanks be to the God of all the gods,
for his mercy is everlasting.

He led his people through the desert of sand,
for his mercy is everlasting.
Glorious kings he has defeated,
for his mercy is everlasting.
Mighty princes hath he slain,
for his mercy is everlasting.

He hath taken away their land,
for his mercy is everlasting.
He gave it to his servant Israel,
for his mercy is everlasting.
From all our enemies he ransomed us,
for his mercy is everlasting.

 

ALLELUIA           Col 3, 16a, 17c

Alleluia.
May the word of Christ
dwell in fullness among you ;
Give thanks to God the Father through Him.

 

GOSPEL              Mt 19, 3-12
Because of the hardness of your heart, Moses allowed you to send away your wives,
 but not at first.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

In those days Pharisees came to Jesus
to put Him to the test with the question:
“Is a man free to disown his wife for any reason?”
He answered them:
“Have ye not read that the Creator
in the beginning made them male and female
and said:
Therefore shall the man leave his father and mother
to be bound to his wife
and these two shall become one flesh?
Thus they are no longer two,
one flesh as they have become.
What therefore God has joined together
may not a man separate.”
They said to Him:
“Why then did Moses prescribe
when a woman is sent away
to give a letter of divorce?”
He replied:
“Because of the hardness of your heart
Moses allowed you to send your wives away;
but at first it was not so.
So I say to you:
Whoever sends away his wife, and not for fornication,
and marries another, he commits adultery;
and whoever marries a woman who has been sent away, commits adultery.
“The disciples said to Him:
“If the relationship between man and woman is like this,
it is better not to marry.”
He replied:
“Not everyone can understand this,
but only those to whom it is given.
There are unmarried ones
who have come forth from the mother’s womb like this;
And there are unmarried ones
who are made so by men;
but also there are unmarried ones
who have made themselves unmarried
for the sake of the kingdom of heaven.
Whoever is in a position to understand this, let him understand it!
____________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

18. The constant acceleration of change in humanity and the planet today is accompanied by an intensification of the rhythm of life and work in what some call in Spanish “rapidación” (acceleration). Although change is part of the dynamics of complex systems, the speed that human activities impose on it today is contrary to the natural inertia of biological evolution. Added to this is the problem that the objectives of this rapid and continuous change are not necessarily directed towards the common good and sustainable and integral human development. Change is something desirable, but it becomes disturbing when it turns into a deterioration of the world and the quality of life of a large part of humanity.

To be continued

The Bible text in this edition is taken from: De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: