http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Naam van Maria

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

OVERWEGING

In de brief aan de christenen van Kolosse is er sprake van een dwaalleer. Het is onduidelijk gebleven wat deze nieuwe leer precies inhield. Veel wijst nazar een overdreven verering van engelen of van kosmische, hemelse machten, ten nadele van het geloof in Christus. Paulus wijst naar het geloof in Christus: wie in Hem gelooft, hoeft geren angst te hebben; het is in Hem dat alles geschapen is, ook de zogenaamde kosmische krachten. Hij bestaat vóór alles, en alles bestaat in Hem. Voor wie in Hem geloven, is er één vaste zekerheid: Christus! Hij bevrijdt de wereld – Hij bevrijdt ons – van ‘dwaalleren’: van ideologische onderwerping en van bijgeloof, van onze idolencultus en onze verslavingen. Waarvan willen wij bevrijd worden? Geven we die vraag een plaats in ons gebed?

 

EERSTE  LEZING                Kol. 2, 6-15

God heeft u levend gemaakt met Hem.
Hij heeft ons al onze zonden vergeven.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,

Gij hebt de Christus aanvaard als Jezus de Heer.
Zó moet gij dus met Hem leven:
In Hem geworteld, op Hem gebouwd,
steunend op het geloof dat men u geleerd heeft,
terwijl uw hart overvloeit van dankbaarheid.
Weest op uw hoede, zorgt dat ge u niet laat meeslepen
door waardeloze, bedrieglijke theorieën,
puur menselijke bedenksels,
die de zogenaamde elementen van het heelal verheerlijken
maar Christus bestrijden.
Want in Christus
is de godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig,
en in Hem hebt gij deel aan die volheid.
Hij is het hoofd
waaraan alle heerschappijen en machten onderworpen zijn.
In Hem zijt gij ook besneden,
niet in een fysieke zin, door een lichamelijke ingreep,
maar met de Christus-besnijdenis: de doop.
In de doop zijt gij met Hem begraven,
maar ook met Hem verrezen,
door uw geloof in de kracht van God
die Hem uit de dood deed opstaan.
Ook u die dood waart ten gevolge van uw zonden
en uw morele onbehouwenheid
heeft God weer levend gemaakt met Hem.
Hij heeft ons al onze zonden vergeven.
Hij heeft de oorkonde verscheurd,
die met haar bezwarende bepalingen tegen ons getuigde.
Hij heeft haar vernietigd en aan het kruis genageld.
Hij heeft de heerschappijen en de machten ontwapend
en publiek ten toon gesteld.
Hij heeft over hen getriomfeerd door het kruis.

TUSSENZANG                    Ps. 145(144), 1-2, 8-9, 10-11

De Heer is bezorgd voor iedere mens.

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

 

ALLELUIA                    Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

 

EVANGELIE                   Lc. 6, 12-19

Jezus bracht de nacht door in gebed.
Hij koos twaalf leerlingen,
aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die dagen ging Jezus naar het gebergte om te bidden
en bracht daar de nacht door in gebed tot God.
Bij het aanbreken van de dag riep Hij zijn leerlingen bij zich
en koos er twaalf uit, aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf:
Simon, aan wie Hij de naam Petrus gaf,
diens broer Andreas,
Jakobus en Johannes,
Filippus en Bartolomeüs,
Matteüs en Tomas,
Jakobus de zoon van Alfeüs,
Simon met de bijnaam ‘IJveraar’,
Judas de broer van Jakobus
en Judas Iskariot, die een verrader werd.
Samen met hen daalde Hij af,
maar Hij bleef staan op een vlak terrein.
Daar bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen
en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land,
uit Jeruzalem en uit het kustland Tyrus en Sidon.
Zij waren gekomen om Hem te horen
en om van hun kwalen genezen te worden.
En die gekweld werden door onreine geesten vonden genezing.
Heel de menigte deed pogingen Hem aan te raken,
want er ging van Hem een kracht uit die allen genas.

_________________________________________________________________

Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Achteruitgang van de kwaliteit van het menselijk leven en maatschappelijk verval 

43. Als wij rekening houden met het feit dat een menselijk wezen een schepsel is van deze wereld, dat recht heeft te leven en gelukkig te zijn, en bovendien een bijzondere waardigheid heeft, kunnen wij niet nalaten de effecten van het verval van het milieu, van het huidige ontwikkelingsmodel en van de wegwerpcultuur op het leven in overweging te nemen.

Wordt vervolgd

 

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________

Tuesday – Holy Name of Mary

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one except,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every day

CONSIDERATION

In the letter to the Christians of Colossae, there is talk of a doctrine of error. It has remained unclear exactly what this new doctrine entailed. Much points nazar to excessive worship of angels or of cosmic, heavenly powers, to the detriment of faith in Christ. Paul points to faith in Christ: those who believe in Him need have no fear; it is in Him that everything is created, including the so-called cosmic powers. He exists before everything else, and everything exists in Him. For those who believe in Him, there is one sure thing: Christ! He frees the world – He frees us – from ‘delusions’: from ideological submission and superstition, from our idol cult and our addictions. What do we want to be freed from? Do we give that question a place in our prayers?

 

FIRST READING      Col 2:6-15

God has made you alive with Him.
He has forgiven us all our sins.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Colossae

Brothers and sisters,

Ye have accepted the Christ as Jesus the Lord.
So this is how you must live with Him:
Rooted in Him, built on Him, leaning on the faith which ye have been taught,
while your heart overflows with thankfulness.
Be on your guard, and do not let yourselves be carried away
by worthless, deceitful theories,
purely human fantasies,
that glorify the so-called elements of the universe
but oppose Christ.
For in Christ
the divinity is physically present in all its fullness,
and in Him you have part in that fullness.
He is the head
to whom all dominions and powers are subject.
In Him you have also been circumcised,
not in a physical sense, by a bodily operation,
but with the Christ-circumcision: the baptism.
In baptism you are buried with Him,
but also risen with Him,
through your faith in the power of God
that raised Him from the dead.
You too, who were dead in your sins
and your moral turpitude
God has made alive again with Him.
He has forgiven us all our sins.
He has torn up the charter
which testified against us with its onerous provisions.
He has destroyed it and nailed it to the cross.
He has disarmed the dominions and the powers
and publicly displayed them.
He has triumphed over them by the cross.

INTERLUDIUM             Ps. 145(144), 1-2, 8-9, 10-11

The Lord is concerned for every human being.

I will praise you, my God and King,
glorifying your name forever.
I will praise you every day,
glorifying your name forever.

The Lord is full of love and compassion,
and longsuffering, and most gracious.
The Lord is concerned for every man,
merciful to all that He made.

Your works shall praise You, Lord,
thy pious ones shall praise thee.
They shall praise the glory of thy dominion,
thy power they proclaim.

 

ALLELUIA   Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Let your face shine before your servant, Lord,
let me see your judgments.
Alleluia.

 

GOSPEL    Lk. 6, 12-19

Jesus spent the night in prayer.
He chose twelve disciples,
to whom he also gave the name of Apostle.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days Jesus went to the mountain to pray
and spent the night there in prayer to God.
At daybreak he called his disciples to him and chose twelve
of them, to whom He also gave the name of apostle:
Simon, to whom He gave the name Peter,
his brother Andrew,
James and John,
Philip and Bartholomew,
Matthew and Tomas,
James the son of Alphaeus,
Simon with the nickname ‘Zealot’,
Judas the brother of James
and Judas Iscariot, who became a traitor.
Together with them He descended,
but He remained standing on a flat area.
There he found a large group of his disciples and a large crowd of people from the surrounding villages.
And a large crowd of people from all over the Jewish nation,
from Jerusalem and from the coastal land of Tyre and Sidon.
They had come to hear him
and to be healed of their afflictions.
And those tormented by unclean spirits found healing.
All the crowd tried to touch Him,
for there went out from him a power that healed all.

_________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

DECLINE IN THE QUALITY OF HUMAN LIFE AND THE BREAKDOWN OF SOCIETY

43. Human beings too are creatures of this world, enjoying a right to life and happiness, and endowed with unique dignity. So we cannot fail to consider the effects on people’s lives of environmental deterioration, current models of development and the throwaway culture.

To be continued

 

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: