http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de drieëntwintigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING

De groei in Christus is gericht op de volheid: alles wat God naar de mensen, en door hen heen aan de hele schepping wil duidelijk maken, heeft Hij al in Christus gezegd. In Christus heeft God met andere woorden al de hele ‘volheid’ getoond. Ze is ons geschonken opdat we naar Hem toe zouden kunnen groeien. Daartoe moeten wij de weg die ons tot ongeluk brengt verlaten, en een einde maken aan alles wat de groei naar God verhindert.

EERSTE  LEZING                                    Kol. 2, 6-15

God heeft u levend gemaakt met Hem.
Hij heeft ons al onze zonden vergeven.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,

Gij hebt de Christus aanvaard als Jezus de Heer.
Zó moet gij dus met Hem leven:
In Hem geworteld, op Hem gebouwd,
steunend op het geloof dat men u geleerd heeft,
terwijl uw hart overvloeit van dankbaarheid.
Weest op uw hoede, zorgt dat ge u niet laat meeslepen
door waardeloze, bedrieglijke theorieën,
puur menselijke bedenksels,
die de zogenaamde elementen van het heelal verheerlijken
maar Christus bestrijden.
Want in Christus
is de godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig,
en in Hem hebt gij deel aan die volheid.
Hij is het hoofd
waaraan alle heerschappijen en machten onderworpen zijn.
In Hem zijt gij ook besneden,
niet in een fysieke zin, door een lichamelijke ingreep,
maar met de Christus-besnijdenis: de doop.
In de doop zijt gij met Hem begraven,
maar ook met Hem verrezen,
door uw geloof in de kracht van God
die Hem uit de dood deed opstaan.
Ook u die dood waart ten gevolge van uw zonden
en uw morele onbehouwenheid
heeft God weer levend gemaakt met Hem.
Hij heeft ons al onze zonden vergeven.
Hij heeft de oorkonde verscheurd,
die met haar bezwarende bepalingen tegen ons getuigde.
Hij heeft haar vernietigd en aan het kruis genageld.
Hij heeft de heerschappijen en de machten ontwapend
en publiek ten toon gesteld.
Hij heeft over hen getriomfeerd door het kruis.

TUSSENZANG                    Ps. 145(144), 1-2, 8-9, 10-11

De Heer is bezorgd voor iedere mens.

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

ALLELUIA                    Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Lc. 6, 12-19

Jezus bracht de nacht door in gebed.
Hij koos twaalf leerlingen,
aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die dagen ging Jezus naar het gebergte om te bidden
en bracht daar de nacht door in gebed tot God.
Bij het aanbreken van de dag riep Hij zijn leerlingen bij zich
en koos er twaalf uit, aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf:
Simon, aan wie Hij de naam Petrus gaf,
diens broer Andreas,
Jakobus en Johannes,
Filippus en Bartolomeüs,
Matteüs en Tomas,
Jakobus de zoon van Alfeüs,
Simon met de bijnaam ‘IJveraar’,
Judas de broer van Jakobus
en Judas Iskariot, die een verrader werd.
Samen met hen daalde Hij af,
maar Hij bleef staan op een vlak terrein.
Daar bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen
en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land,
uit Jeruzalem en uit het kustland Tyrus en Sidon.
Zij waren gekomen om Hem te horen
en om van hun kwalen genezen te worden.
En die gekweld werden door onreine geesten vonden genezing.
Heel de menigte deed pogingen Hem aan te raken,
want er ging van Hem een kracht uit die allen genas.

_________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

50. In plaats van de problemen van de armen op te lossen en te denken aan een andere wereld, beperken sommigen zich ertoe een terugbrengen van het geboortecijfer voor te stellen. Het ontbreekt niet aan internationale druk op de ontwikkelingslanden die economisch hulp laat afhangen van een bepaalde politiek van “reproductieve gezondheid”. Maar, “als het waar is dat de ongelijke verdeling van de bevolking en de beschikbare hulpbronnen belemmeringen vormt voor de ontwikkeling en een beheersbaar gebruik van het milieu, dan moet men erkennen dat de demografische groei volledig compatibel is met een integrale en solidaire ontwikkeling”. 3 De demografische groei en niet het extreme en selectieve consumptisme van enkelen de schuld geven is een manier om de problemen niet onder ogen te zien. Men wil zo het huidige distributieve model wettigen, waarbij een minderheid denkt in haar recht te staan in een verhouding te consumeren die men onmogelijk zou kunnen veralgemeniseren, omdat de planeet de afval van een dergelijk verbruik zelfs niet zou kunnen bevatten. Wij weten bovendien dat men ongeveer een derde van het voedsel verspilt dat men produceert en “voedsel dat men weggooit, is alsof men het rooft van de tafel van de armen”.

4 Het is in ieder geval zeker dat er aandacht moet worden besteed aan het ongelijke evenwicht in de spreiding van de bevolking over territoria, zowel op nationaal als op wereldniveau, omdat de toename van de consumptie tot complexe regionale problemen zou leiden door een combinatie van problemen die verband houden met de verontreiniging van het milieu, het vervoer, de afvalverwerking, het verlies aan hulpbronnen, de kwaliteit van leven.

Wordt vervolgd          Voor alle voorafgaande publicaties scroll down

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________

Tuesday in the twenty-third week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

Growth in Christ is aimed at fullness: everything that God wants to make clear to people, and through them to the whole of creation, He has already said in Christ. In other words, in Christ God has already shown the whole ‘fullness’. It was given to us so that we might grow towards Him. To this end, we must leave the path that leads us to unhappiness and put an end to everything that hinders growth towards God.

FIRST READING      Col 2:6-15

God has made you alive with Him.
He has forgiven us all our sins.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Colossae

Brothers and sisters,

Ye have accepted the Christ as Jesus the Lord.
So this is how you must live with Him:
Rooted in Him, built on Him, leaning on the faith which ye have been taught,
while your heart overflows with thankfulness.
Be on your guard, and do not let yourselves be carried away
by worthless, deceitful theories,
purely human fantasies,
that glorify the so-called elements of the universe
but oppose Christ.
For in Christ
the divinity is physically present in all its fullness,
and in Him you have part in that fullness.
He is the head
to whom all dominions and powers are subject.
In Him you have also been circumcised,
not in a physical sense, by a bodily operation,
but with the Christ-circumcision: the baptism.
In baptism you are buried with Him,
but also risen with Him,
through your faith in the power of God
that raised Him from the dead.
You too, who were dead in your sins
and your moral turpitude
God has made alive again with Him.
He has forgiven us all our sins.
He has torn up the charter
which testified against us with its onerous provisions.
He has destroyed it and nailed it to the cross.
He has disarmed the dominions and the powers
and publicly displayed them.
He has triumphed over them by the cross.

Interludium Ps. 145(144), 1-2, 8-9, 10-11

The Lord is concerned for every human being.

I will praise you, my God and King,
glorifying your name forever.
I will praise you every day,
glorifying your name forever.

The Lord is full of love and compassion,
and longsuffering, and most gracious.
The Lord is concerned for every man,
merciful to all that He made.

Your works shall praise You, Lord,
thy pious ones shall praise thee.
They shall praise the glory of thy dominion,
thy power they proclaim.

ALLELUIA   Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Let your face shine before your servant, Lord,
let me see your judgments.
Alleluia.

GOSPEL    Lk. 6, 12-19

Jesus spent the night in prayer.
He chose twelve disciples,
to whom he also gave the name of Apostle.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days Jesus went to the mountain to pray
and spent the night there in prayer to God.
At daybreak he called his disciples to him and chose twelve
of them, to whom He also gave the name of apostle:
Simon, to whom He gave the name Peter,
his brother Andrew,
James and John,
Philip and Bartholomew,
Matthew and Tomas,
James the son of Alphaeus,
Simon with the nickname ‘Zealot’,
Judas the brother of James
and Judas Iscariot, who became a traitor.
Together with them He descended,
but He remained standing on a flat area.
There he found a large group of his disciples and a large crowd of people from the surrounding villages.
And a large crowd of people from all over the Jewish nation,
from Jerusalem and from the coastal land of Tyre and Sidon.
They had come to hear him
and to be healed of their afflictions.
And those tormented by unclean spirits found healing.
All the crowd tried to touch Him,
for there went out from him a power that healed all.

_________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

50. Instead of solving the problems of the poor and thinking of a different world, some limit themselves to proposing a reduction in the birth rate. There is no lack of international pressure on developing countries to make economic aid conditional on a certain policy of “reproductive health”. But, “if it is true that the unequal distribution of population and available resources is an obstacle to development and a manageable use of the environment, it must be recognised that demographic growth is fully compatible with integral and solidarity-based development”. 3 Blaming demographic growth and not the extreme and selective consumerism of a few is a way of not facing up to the problems. It is a way of legitimising the current distributive model, in which a minority thinks it has the right to consume in a proportion that could not possibly be generalised, as the planet would not even be able to contain the waste from such consumption. We also know that about a third of the food we produce is wasted, and “throwing away food is like stealing it from the tables of the poor”. 4

In any case, it is certain that attention must be paid to the unequal distribution of population across territories, both nationally and globally, as increased consumption would create complex regional problems through a combination of issues related to environmental pollution, transport, waste disposal, loss of resources and quality of life.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: