http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Petrus Claver, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Paulus schenkt aan de christenen van Kolosse een pareltje van een brief met deze eerste lezing. Thema’s als vergeving onder elkaar, liefde als volmaaktheid, dankbaarheid, kortom hier staat te veel om op te noemen. Het is een stukje voor een spirituele bloemlezing uit het Nieuwe Testament. Tegelijk is de lezing een pleidooi voor de zachte waarden die in staat zijn de wereld te veranderen.

EERSTE LEZING                                                       Kol. 3, 12-17

De liefde is de band der volmaaktheid.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Kolosse

Broeders en zusters,

Praktiseer als Gods heilige en geliefde uitverkorenen:
tedere ontferming, goedheid, deemoed,
zachtheid en geduld.
Verdraagt elkander
en vergeeft elkander als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft
zo moet ook gij vergeven.
Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid.
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart ;
daartoe zijt gij immers geroepen, als leden van één lichaam.
En weest dankbaar.
Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen.
Leert en vermaant elkander met alle wijsheid.
Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen,
hymnen en liederen,
ingegeven door de Geest.
En al wat gij doet in woord of werk
doet alles in de naam van Jezus de Heer,
God de Vader dankend door Hem.

TUSSENZANG                                         Ps. 150, 1-2, 3-4, 5-6

Al wat ademt : looft de Heer !
of : Alleluia.

Looft de Heer in zijn paleis,
looft Hem in zijn hoge hemel.
Looft Hem om zijn grote daden,
looft Hem om zijn majesteit.

Looft Hem met bazuingeschal,
looft de Heer met harp en citer.
Looft Hem met timpaan en reidans,
looft Hem met gitaar en fluit.

Looft Hem met geklep van bekkens,
looft Hem met cimbaal-gerinkel :
al wat ademt : looft de Heer !

ALLELUIA                                                  Ps. 145(144), 13cd

Alleluia.
Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Lc. 6, 27-38

Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Tot u die naar Mij luistert zeg Ik :
Bemint uw vijanden,
doet wel aan die u haten,
zegent hen die u vervloeken
en bidt voor hen die u mishandelen.
“Als iemand u op de ene wang slaat
keer hem ook de andere toe;
en als iemand uw bovenkleed van u afneemt
belet hem niet ook uw onderkleed te nemen.
“Geef aan ieder die u iets vraagt,
en als iemand wegneemt wat u toebehoort
eist het niet terug.
“Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen
moet gij het hun doen.
“Als gij bemint wie u beminnen,
wat voor recht op dank hebt ge dan ?
“Ook de zondaars beminnen wie hen liefhebben.
“Als gij weldoet aan wie u weldaden bewijzen,
wat voor recht op dank hebt ge dan ?
“Dat doen de zondaars ook.
“Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen,
wat voor recht op dank hebt ge dan ?
“Ook zondaars lenen aan zondaars
met de bedoeling evenveel terug te krijgen.
“Neen,
bemint uw vijanden,
doet goed
en leent uit zonder er op te rekenen iets terug te krijgen.
“Dan zal uw loon groot zijn,
dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste,
die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten.
“Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.
“Oordeelt niet,
dan zult ge niet geoordeeld worden.
“Veroordeelt niet,
dan zult ge niet veroordeeld worden.
Spreekt vrij
en ge zult vrijgesproken worden.
“Geeft
en u zal gegeven worden :
een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat
zal men u in de schoot storten.
“De maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

52.  De buitenlandse schuld van de arme landen is veranderd in een controle-instrument, maar hetzelfde gebeurt niet met de ecologische schuld. Op verschillende manieren blijven de ontwikkelingslanden, waar zich de belangrijkste reserves van de biosfeer bevinden, de ontwikkeling van de rijkste voeden ten koste van hun heden en hun toekomst. De aarde van de armen van het Zuiden is rijk en weinig vervuild, maar de toegang tot het eigendom van de goederen en de hulpbronnen om te voldoen aan de eigen levensbehoeften wordt hun verboden door een structureel pervers systeem op het gebied van handel en eigendom. Het is noodzakelijk dat de ontwikkelde landen eraan bijdragen deze schuld op te lossen door op een belangrijke wijze het gebruik van niet hernieuwbare energie te beperken en de meest behoeftige landen hulpbronnen te leveren om een politiek en programma’s voor een beheersbare ontwikkeling te bevorderen. De armste streken en landen hebben minder mogelijkheden nieuwe modellen om het effect op het milieu terug te dringen, omdat zij niet de voorbereiding hebben om de nodige processen op gang te brengen en de kosten ervan niet kunnen dekken. Daarom moet men zich helder er bewust van blijven dat er bij de klimaatverandering gedifferentieerde verantwoordelijkheden zijn en, zoals de bisschoppen van Verenigde Staten hebben gezegd, het gepast is zich “vooral” te richten “op de noden van de armen, de zwakken en kwetsbaren, in debat dat vaak wordt beheerst door de machtigste belangen”. 6 Men moet het bewustzijn versterken dat wij één menselijke familie zijn. Er zijn geen politieke en maatschappelijke grenzen en barrières die het ons veroorloven ons te isoleren en juist daarom is er evenmin ruimte voor de globalisering van de onverschilligheid.

 

Wordt vervolgd                          Voor alle voorafgaande publicaties scroll down

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_____________________________________________

Thursday – H. Petrus Claver, pr.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Paul gives the Christians of Colosse a pearl of a letter with this first reading. Themes such as forgiveness among yourselves, love as perfection, gratitude, in short, there is too much here to mention. It is a piece for a spiritual anthology from the New Testament. At the same time, the reading is a plea for the soft values that are capable of changing the world.

FIRST READING      Col 3:12-17

Love is the bond of perfection.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Colossians

Brothers and sisters,

Practice as God’s holy and beloved chosen ones:
tender mercies, goodness, humility,
gentleness and patience.
Bear with one another
and forgive one another if any one has a grievance against another.
As the Lord has forgiven you
so must you also forgive.
Add to all this love as the bond of perfection.
And let the peace of Christ rule in your hearts;
For unto this end ye are called as members of one body.
And be thankful.
May the word of Christ dwell among you in full riches.
Teach and exhort one another with all wisdom.
Sing to God with a thankful heart psalms,
hymns and songs,
inspired by the Spirit.
And whatever you do in word or deed
do all in the name of Jesus the Lord,
giving thanks to God the Father through Him.

Interludium   Ps. 150, 1-2, 3-4, 5-6

All that breathes : praise the Lord !
or : Alleluia.

Praise the Lord in his palace,
praise Him in His high heaven.
Praise him for his great deeds,
praise him for his majesty.

Praise him with trumpets,
praise the Lord with harp and zither.
Praise him with tympani and rei dance,
praise him with a guitar and a flute.

Praise him with the clanging of the cymbals,
praise Him with the tinkling of the cymbal:
Praise the Lord on all things that breathe!

ALLELUIA    Ps. 145(144), 13cd

Alleluia.
Verily God is in all his words
And holy in all that he does.
Alleluia.

GOSPEL     Lk. 6, 27-38

Be ye merciful as your Father is merciful.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus said to his disciples :
“To you who listen to Me I say :
Love your enemies,
do good to those who hate you,
bless those who curse you
and pray for those who abuse you.
“If anyone strikes you on one cheek, turn the other to him also.
And if anyone removes your outer garment from you
do not prevent him from taking your undergarment.
“Give to anyone who asks you for anything,
and if anyone takes away anything that is yours
do not demand it back.
“As ye would have men treat you
thou must do to them
“If you love those who love you,
what right have you to thank them?
“Even sinners love those who love them.
“If thou doest well to whom thou doest well, what right have ye to thank?
“So do sinners.
“If you lend to those from whom you hope to receive it back,
what right to thanks do you have?
“Even sinners lend to sinners
with the intention of getting as much in return.
“Nay,
love thy enemies,
do good
and lend without expecting to get anything in return.
“Then shall your reward be great,
then shall ye be the children of the Most High,
who is also good to the unthankful and the wicked.
“Be ye merciful as your Father is merciful.
“Judge not,
and you will not be judged.
Speak freely
and you will be acquitted.
“Give
and it will be given to you :
A goodly measure, stamped, shaken and overflowing
they will pour into your lap.
“The measure that you use
they will also use for you.”
_____________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home 

52.  The external debt of poor countries has turned into a control instrument, but the same does not happen with the ecological debt. In various ways, the developing countries, where the main reserves of the biosphere are located, continue to feed the development of the richest at the expense of their present and future. The earth of the poor of the South is rich and little polluted, but access to ownership of the goods and resources to meet their own needs is denied them by a structurally perverse system of trade and ownership. It is necessary for developed countries to contribute to solving this debt by significantly reducing the use of non-renewable energy and providing resources to the countries most in need in order to promote policies and programmes for manageable development. The poorest regions and countries have fewer opportunities to adopt new models for reducing the impact on the environment because they do not have the preparation to initiate the necessary processes and cannot cover the costs involved. It is therefore necessary to maintain a clear awareness that climate change involves differentiated responsibilities and, as the bishops of the United States have said, it is appropriate to focus “above all” on the needs of the poor, the weak and the vulnerable, in a debate often dominated by the most powerful interests. 6 It is necessary to strengthen the awareness that we are one human family. There are no political or social borders or barriers that allow us to isolate ourselves, and for this very reason there is no room for the globalisation of indifference.

 

To be continued For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________

                                                                                           

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: