http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Wenceslaus, mrt. – HH. Laurentius Ruiz en gez., mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Deze lezing gaat niet alleen over de terugkeer van alle joden uit de verstrooiing. Ze is universeel en gaat elk particularisme te boven. Er wordt verwezen naar een soort godsdienstig réveil in heel de wereld. De heidenen verlaten hun eigen goden en willen Jahweh dienen. Zo diep is deze totale ommekeer, zoveel heidenen bekeren zich dat zij het tienvoudige van de joodse ballingen zullen vormen. We mogen deze teksten naar ons toekeren want ook wij hopen dat een heidense wereld zich gaat afkeren van al haar idolen. De tussenpsalm speelt prachtig in op deze lezing.

EERSTE  LEZING                     Zach. 8, 20-23

Vele volken zullen komen om in Jeruzalem de Heer te zoeken.

Uit de profeet Zacharia

Zo spreekt de HEER van de hemelse machten:
“Eens zullen volken komen en inwoners van vele steden,
en de inwoners van de ene stad zullen gaan
naar die van de andere en zij zullen zeggen:
Laat ons de genade van de HEER gaan afsmeken
en laat ons de HEER van de hemelse machten gaan zoeken;
ook Ik ga mee.
Dan zullen vele volken en machtige naties komen
om in Jeruzalem de HEER van de hemelse machten te zoeken
en zijn genade af te smeken.”
Zo spreekt de HEER van de hemelse machten:
“In die dagen zullen dan mannen,
afkomstig uit volken van allerlei talen,
één Joodse man bij de slip van zijn kleed vastgrijpen
en tot hem zeggen:
met u willen wij meegaan,
want wij hebben gehoord, dat God met u is.”

TUSSENZANG                   Ps. 87(86), 1-3,4-5,6-7

God is met ons (Zach. 8, 23).

Zijn stad op de heilige bergen:
de Heer heeft haar lief;
de poorten van Sion veel meer
dan alle tenten van Jakob.
Hoe groots is het wat er van u wordt voorzegd,
Jeruzalem, stad van God!

Eens worden Egypte en Babel geteld
tot hen die de Heer vereren.
Ja, Filistijnen en Tyrus en Koes,
ook zij worden burgers van Sion.
Zij zullen dan zeggen: mijn moeder is zij,
uit haar zijn wij allen geboren.

En Hij zal het zelf verklaren,
de Allerhoogste, de Heer;
Hij zal in het boek der volkeren schrijven:
ook dezen horen daar thuis.
Dan zullen zij dansen en zingen:
de bron van ons leven zijt gij!

ALLELUIA                  Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
en houdt vast het woord des levens.
Alleluia.

EVANGELIE         Lc. 9, 51-56

Jezus aanvaardde vastberaden de reis naar Jeruzalem.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Toen de dagen van zijn verheffing
hun vervulling tegemoet gingen,
aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem
en zond boden voor zich uit.
Dezen kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp
om er zijn verblijf voor te bereiden.
Maar de Samaritanen ontvingen Hem niet,
omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was.
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit gewaar werden,
vroegen ze:
“Heer, wilt Gij dat wij vuur van de hemel afroepen
om hen te verdelgen?”
Maar Hij keerde zich om en wees hen op strenge toon terecht.
Daarop vertrokken zij naar een ander dorp.

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 71. Ook al “was de boosheid van de mensen toegenomen” (Gen. 6, 5) en “kreeg” God “spijt dat Hij de mens op aarde had gemaakt” (vgl. Gen. 6, 6), toch heeft God door Noach, die nog zuiver en rechtschapen bleef, besloten een weg tot redding te openen. Zo heeft Hij de mensheid de mogelijkheid van een nieuw begin gegeven. Een goede mens is nodig, wil er hoop zijn! De bijbelse traditie stelt duidelijk vast dat dit eerherstel de herontdekking van en het respect voor het ritme dat door de hand van de Schepper in de natuur is gelegd, met zich meebrengt. Dat toont bij voorbeeld het sabbat-gebod. De zevende dag rustte God uit van al zijn werken. God gaf Israël de opdracht dat iedere zevende dag moest worden gevierd als een dag van rust, een sabbat ( vgl. Gen. 2, 2-3; Ex. 16, 23; 20, 10). Anderzijds werd ook ieder zevende jaar een sabbatjaar voor Israël en zijn land vastgesteld (vgl. Lev. 25, 1-4), waarin men het land volkomen rust gunde, niet zaaide en alleen het noodzakelijke oogstte om te overleven en gastvrijheid te bieden (vgl. Lev. 25, 4-6). Ten slotte vierde men na verloop van zeven sabbatjaren, dat wil zeggen negen en veertig jaar, het jubeljaar, het jaar van de universele vergeving en het jaar dat “iedereen wordt hersteld in zijn vroegere bezit en terugkeert naar zijn familie” (Lev. 25, 10). De ontwikkeling van deze wetgeving heeft getracht het evenwicht en de gelijkheid in de relaties van de mens met de ander en het land waar hij leefde en werkte, te waarborgen. Maar tegelijkertijd was er een erkenning van het feit dat een gave van het land met zijn vruchten het hele volk toebehoort. Zij die het gebied bebouwden en bewaakten, moesten de vruchten ervan delen, in het bijzonder met de armen, de weduwe, de wezen en de vreemdelingen. “Als gij uw oogst van het land haalt, moog gij uw akker niet tot de rand afmaaien en wat is blijven liggen niet bijeenrapen. Gij moogt in uw wijngaard geen nalezing houden en de afgevallen druiven niet bijeenrapen. Dat alles is bestemd voor de arme en de vreemdeling” (Lev. 19, 9-10).

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________

Tuesday – St. Wenceslaus, Mar. – H.H. Laurentius Ruiz and companions, Mar.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

This reading is not only about the return of all Jews from the scattered. It is universal and transcends all particularism. It refers to a kind of religious revival throughout the world. The Gentiles leave their own gods and want to serve Yahweh. So deep is this total reversal, so many Gentiles are converted that they will form ten times the Jewish exiles. We may turn to these texts because we too hope that a pagan world will turn away from all its idols. The interlude psalm plays beautifully into this reading.

FIRST READING      Zech 8, 20-23

Many nations will come to seek the Lord in Jerusalem.

From the prophet Zechariah

Thus speaks the LORD of the heavenly powers:
“One day peoples will come, and inhabitants of many cities,
and the inhabitants of one city shall go
to those of another, and they shall say:
Let us go and beseech the mercy of the LORD
and let us go and seek the LORD of the heavenly powers;
I also will go with you.
Then many peoples and mighty nations shall come
to seek the LORD of heavenly powers in Jerusalem
and implore His mercy.”
This is how the LORD of the heavenly powers speaks:
“In those days, then, men ,
from nations of all languages,
will seize one Jewish man by the edge of his garment
and say to him:
We will go with you,
for we have heard that God is with thee.”

INTERLUDIUM     Ps. 87(86), 1-3,4-5,6-7

God is with us (Zech 8:23).

His city on the holy mountains:
the Lord loveth her;
the gates of Zion far more
than all the tents of Jacob.
How great is it what is prophesied of you,
Jerusalem, city of God!

One day Egypt and Babylon will be numbered
unto them that worship the Lord.
Yea, Philistines and Tyre and Cus,
they too shall be citizens of Zion.
They shall then say, My mother is she,
of her we are all born.

And he shall declare it himself,
the Most High, the Lord;
He shall write in the book of the nations:
These also belong there.
Then they will dance and sing:
the source of our life is you!

ALLELUIA    Phil. 2, 15-16

Alleluia.
Shine like stars in the universe,
and hold fast the word of life.
Alleluia.

GOSPEL      Lk 9, 51-56

Jesus resolutely accepted the journey to Jerusalem.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

When the days of his exaltation
were about to be fulfilled,
Jesus resolutely accepted the journey to Jerusalem
and sent out messengers before him.
These, on their way, came to a Samaritan village
to prepare his stay there.
But the Samaritans did not receive Him,
because Jerusalem was the goal of His journey.
When the disciples James and John became aware of this,
they asked:
“Lord, do you want us to call down fire from heaven
to destroy them?”
But He turned and rebuked them in a stern tone.
So they left for another village.

_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

 71. Even though “man’s anger had increased” (Genesis 6:5) and God “regretted having made man on earth” (cf. Genesis 6:6), God decided to open a way of salvation through Noah, who remained pure and upright. Thus He gave mankind the possibility of a new beginning. A good man is needed if there is to be hope! Biblical tradition clearly states that this restoration of honour entails the rediscovery of and respect for the rhythm that has been laid down in nature by the hand of the Creator. The Sabbath commandment, for example, demonstrates this. On the seventh day God rested from all His works. God gave Israel the instruction that every seventh day was to be celebrated as a day of rest, a Sabbath (cf. Gen 2:2-3; Ex 16:23; 20:10). On the other hand, a Sabbath year was also established every seventh year for Israel and its land (cf. Lev 25:1-4), in which the land was to be completely rested, not sowed, and only harvested what was necessary for survival and hospitality (cf. Lev 25:4-6). Finally, after seven Sabbath years, i.e. forty-nine years, they celebrated the year of jubilee, the year of universal forgiveness and the year when “everyone is restored to his former property and returns to his family” (Lev. 25, 10). The development of this legislation sought to ensure balance and equality in man’s relationships with others and with the land where he lived and worked. But at the same time there was a recognition that a gift of the land and its fruits belonged to the whole people. Those who cultivated and guarded the land were to share its fruit, especially with the poor, the widow, the orphan and the stranger. “When you take your harvest from the land, you must not mow your field to the brim, nor gather up what remains. You must not make an inspection in your vineyard and gather the grapes that have fallen. All this is for the poor and the stranger” (Lev. 19, 9-10).

To be continued                  For all previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Week
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: