http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Bruno, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

OVERWEGING
We lezen het mooie boetegebed uit Baruch. Het lijkt erop dat de auteur het gebed uit Daniël 9 omgewerkt en uitgebreid heeft. Hier zijn de Palestijnse joden aan het woord. In de vorm van een gebed wordt de joodse geschiedenis vanaf de uittocht tot op ‘vandaag’ in herinnering gebracht met de tekortkomingen van allen, koningen, priesters, profeten en volk. Dit ‘vandaag’ wordt door de moderne exegese niet in de ballingschap maar veel later geplaatst.

 

EERSTE LEZING                 Bar. I, 15-22

Wij hebben gezondigd tegen de Heer onze God.

Uit de profeet Baruch

De Heer onze God is rechtvaardig,
maar wij, Judeeërs en burgers van Jeruzalem,
onze koningen en edelen,
onze priesters en profeten en onze voorvaderen
staan nu vol schaamte voor Hem:
wij hebben gezondigd tegen de Heer onze God.
Ongehoorzaam waren wij;
wij hebben niet naar Hem geluisterd
en niet geleefd volgens zijn voorschriften.
Vanaf de tijd dat de Heer onze God
onze voorouders uit Egypte leidde tot vandaag toe
waren wij Hem ongehoorzaam;
in onze lichtzinnigheid hebben wij niet naar Hem geluisterd.
Zo hebben ons tot op heden
de rampen en de vervloekingen getroffen,
die de Heer zijn dienaar Mozes liet afkondigen
bij de uittocht van onze voorouders uit Egypte
naar het land van melk en honing.
Wij hebben niet geluisterd
naar de woorden van de profeten
die de Heer onze God ons gezonden had.
Wij gingen hardnekkig onze eigen weg,
dienden andere goden
en deden wat de Heer onze God mishaagt.

TUSSENZANG                  Ps. 79(78), 1-2, 3-5, 8, 9

God van ons heil, om uw Naam, bevrijd ons.

God, heidenen zijn in uw erfdeel gedrongen,
zij hebben uw heilige tempel ontwijd
en maakten uw stad tot een puinhoop.
Uw dienaren hebben zij omgebracht,
hun lijken liggen als aas voor de vogels,
de wilde dieren eten hun vlees.

Als water vloeide hun bloed van de muren
en niemand was er die hen begroef.
Wij wekken de spotlust van onze buren,
die rondom ons wonen smalen op ons.
Hoelang nog, Heer ? blijft Gij eeuwig verbolgen
en laat Gij uw gramschap branden als vuur?

Laat ons niet boeten voor vroegere zonden,
komt met uw barmhartigheid ons tegemoet,
want wij zijn maar zwakke mensen.

Ach help ons, God van ons heil, om uw naam,
bevrijd ons, vergeef onze zonden.

 

ALLELUIA                  II Tess. 2, 14

Alleluia.
God heeft ons geroepen
door de verkondiging van het evangelie,
opdat wij de heerlijkheid
van onze Heer Jezus Christus zouden verwerven.
Alleluia.

 

EVANGELIE                 Lc. 10, 13-16

Wie Mij verstoot, verstoot Hem die Mij gezonden heeft.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus:
“Wee u, Chórazin, wee u, Betsáïda!
Tyrus en Sidon zouden reeds lang, neerzittend in zak en as,
zich bekeerd hebben,
indien bij hen de wonderen waren gebeurd
die bij u hebben plaatsgevonden.
Ja, het lot van Tyrus en Sidon
zal bij het oordeel beter te dragen zijn
dan dat van u.
En gij, Kafárnaüm,
zult ge soms tot de hemel toe verheven worden?
Tot in de onderwereld zult ge neerzinken.
Wie naar u luistert, luistert naar Mij;
en wie u verstoot, verstoot Mij.
Wie Mij verstoot
verstoot Hem die Mij gezonden heeft.”

________________________________________________________________

Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 

Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________

Friday – St Bruno, pr.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one except,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
We read the beautiful penitential prayer from Baruch. It seems that the author has reworked and expanded the prayer from Daniel 9. Here the Palestinian Jews have their say. In the form of a prayer, Jewish history from the exodus to ‘today’ is recalled with the shortcomings of all, kings, priests, prophets and people. Modern exegesis places this ‘today’ not in the exile but much later.

 

FIRST READING      Bar. I, 15-22

We have sinned against the Lord our God.

From the prophet Baruch

The Lord our God is just,
but we, the Judeans and citizens of Jerusalem,
our kings and our nobles,
our priests and prophets and our ancestors
now stand before him full of shame:
We have sinned against the Lord our God.
We have disobeyed;
we have not listened to Him
and did not live according to His precepts.
From the time when the Lord our God
led our ancestors out of Egypt until this day
we have disobeyed Him;
In our levity we have not listened to Him.
Thus have we suffered to this day
the calamities and the curses which the Lord sent his servant Moses,
which the Lord caused His servant Moses to proclaim
at the exodus of our forefathers from Egypt
into the land of milk and honey.
We have not listened
the words of the prophets
that the Lord our God had sent us.
We stubbornly went our own way,
served other gods
and did what the Lord our God displeases.

INTERLUDIUM    Ps. 79(78), 1-2, 3-5, 8, 9

God of our salvation, for your name’s sake, deliver us.

God, heathen have entered into thy inheritance,
they have desecrated thy holy temple
and have made your city a ruin.
Thy servants have they slew,
their bodies lie as carrion for the birds,
the wild beasts eat their flesh.

Their blood flowed like water from the walls
and none was there to bury them.
We arouse the derision of our neighbours,
those around us smite at us.
How long, Lord? Wilt thou remain wroth forever
and let thy wrath burn like fire?

Let us not pay for past sins,
come to us with Thy mercy,
for we are but weak men.

Oh help us, God of our salvation, for your name’s sake,
deliver us, forgive our sins.

 

ALLELUIA       II Thess. 2, 14

Alleluia.
God has called us
through the proclamation of the gospel,
that we might gain the glory
of our Lord Jesus Christ.
Alleluia.

 

GOSPEL      Lk. 10, 13-16

He who rejects Me rejects Him who sent Me.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time Jesus said:
“Woe to you, Chórazin, woe to you, Bethsaida!
Tyre and Sidon, sitting down in sackcloth and ashes, would have been converted
a long time ago, sitting down in sackcloth and ashes,
had it been for the miracles
that have happened to thee.
Yea, the fate of Tyre and Sidon
will be more tolerable in the judgment
than thine.
And ye, Capernaum,
wilt thou be exalted unto heaven?
To the nether regions you will sink.
He that listens to thee, listens to Me;
and he that rejects you, rejects Me.
He who rejects Me rejects Him who sent Me.

________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home 

67. We are not God. The earth was here before us and it has been given to us. This allows us to respond to the charge that Judaeo-Christian thinking, on the basis of the Genesis account which grants man “dominion” over the earth (cf. Gen 1:28), has encouraged the unbridled exploitation of nature by painting him as domineering and destructive by nature. This is not a correct interpretation of the Bible as understood by the Church. Although it is true that we Christians have at times incorrectly interpreted the Scriptures, nowadays we must forcefully reject the notion that our being created in God’s image and given dominion over the earth justifies absolute domination over other creatures. The biblical texts are to be read in their context, with an appropriate hermeneutic, recognizing that they tell us to “till and keep” the garden of the world (cf. Gen 2:15). “Tilling” refers to cultivating, ploughing or working, while “keeping” means caring, protecting, overseeing and preserving. This implies a relationship of mutual responsibility between human beings and nature. Each community can take from the bounty of the earth whatever it needs for subsistence, but it also has the duty to protect the earth and to ensure its fruitfulness for coming generations. “The earth is the Lord’s” (Ps 24:1); to him belongs “the earth with all that is within it” (Dt 10:14). Thus God rejects every claim to absolute ownership: “The land shall not be sold in perpetuity, for the land is mine; for you are strangers and sojourners with me” (Lev 25:23).

 

To be continued

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d