http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – HH. Engelbewaarders

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Er wordt vandaag veel over engelen geschreven. In vergelijking met sommige, soms zeer fantasievolle auteurs, die de soorten engelen gedetailleerd beschrijven, lijken de schriftlezingen vandaag wel zeer discreet. Wat vooral in de verf wordt gezet is het geloof dat God ons in de engelen zijn liefdevolle bescherming en nabijheid laat kennen. Op de weg door de woestijn van het leven wil God zijn kinderen nabij blijven, hen beschermen en leiden. Iedereen die op deze tocht Gods gelaat weerspiegelt, kan een engel zijn in menselijke gedaante.

EERSTE LEZING                                              Ex. 23, 20-23a
Mijn engel zal voor u uitgaan.

Uit het Boek Exodus

Zo spreekt de Heer :
“Zie, Ik zend mijn engel voor u uit
om u onderweg te beschermen
en u te brengen naar de plaats die Ik heb vastgesteld.
“Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord.
“Kom niet tegen hem in opstand,
want hij zou uw verzet niet vergeven.
“In hem immers is mijn naam tegenwoordig.
“Als gij gehoorzaamt aan zijn woord
en doet wat Ik u zeg,
dan ben Ik de vijand van uw vijanden,
de verdrukker van uw verdrukkers.
“Mijn engel zal voor u uitgaan.”

TUSSENZANG                                Ps. 91(90), 1-2, 3-5a, 5b-6, 10-11

De Heer heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken.

Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste
en die in de schaduw van de Almachtige woont,
voor u is de Heer : mijn toevlucht, mijn burcht,
mijn God, op wie ik vertrouw.

Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers,
Hij redt u uit doodsgevaar.
Hij zal u met zijn vleugels beschermen,
onder zijn wieken vindt gij een toevlucht,
zijn trouw is uw pantser en schild.

Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen,
geen pijl bij klaarlichte dag ;
geen ziekte die sluipt in de duisternis,
geen kwaal in de gloeiende zon.

Het kwaad zal u niet bereiken,
de ramp blijft ver van uw tent.
Hij heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken.

ALLELUIA                                                         Ps. 103(102), 21

Alleluia.
Verheerlijkt de Heer, al zijn legerscharen,
trouwe knechten die doet wat Hij wil.
Alleluia.

EVANGELIE                                                                             Mt. 18, 1-5.10
Zij hebben engelen,
en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht
van mijn Vader die in de hemel is.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag :
“Wie is nu wel de grootste in het Rijk der hemelen ?”
Hij riep een klein kind,
zette het in hun midden en zei :
“Voorwaar, Ik zeg u :
als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen,
zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan.
“Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind,
is de grootste in het Rijk der hemelen.
“En wie in mijn Naam zulk een kind opneemt
neemt Mij op.
“Hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten,
want Ik zeg u :
zij hebben engelen in de hemel
en deze aanschouwen voortdurend
het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is.”

____________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

75. Wij kunnen geen spiritualiteit ondersteunen die God de Almachtige en de Schepper vergeet. Op deze wijze zouden wij uiteindelijk andere machten van de wereld aanbidden of ons in de plaats stellen van de Heer, zodat wij zelfs de pretentie hebben de door Hem geschapen werkelijkheid onder de voet te lopen zonder grenzen te kennen. De beste manier om de mens zijn plaats te wijzen en een einde te maken aan zijn pretentie een absolute heerser over de aarde te zijn, is weer de figuur van een Vader voor te houden als Schepper en enige heerser over de wereld, omdat de mens er anders er naar zal neigen eigen wetten en eigen belangen aan de werkelijkheid op te leggen.

Wordt vervolgd           Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Saturday – HH. Angel guardians

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Much is written today about angels. Compared to some, sometimes very imaginative, authors who describe the types of angels in detail, today’s scripture readings seem very discreet. What is particularly emphasised is the belief that in the angels God shows us his loving protection and nearness. On the way through the desert of life, God wants to stay close to his children, protect them and lead them. Anyone who reflects God’s face on this journey can be an angel in human form.

FIRST READING      Ex. 23, 20-23a
My angel will go before you.

From the Book of Exodus

Thus speaks the Lord :
“Behold, I send my angel before you
to protect you on the way
and to bring you to the place which I have appointed.
“Pay attention to him and listen to his word.
“Do not rebel against him,
for he would not forgive your rebellion.
“For in him is My name present.
“If ye obey his word
and do what I tell you,
then I am the enemy of your enemies,
the oppressor of your oppressors.
“My angel shall go forth before thee.”

INTERLUDIUM   Ps. 91(90), 1-2, 3-5a, 5b-6, 10-11

The Lord has given his angels charge
to guard thee in all thy ways.

You who have the protection of the Most High
and who dwelleth in the shadow of the Almighty,
for thou art the Lord: my refuge, my fortress,
my God in whom I trust.

For he delivers you from the snare of the hunters,
He will deliver you out of the danger of death.
He shall cover thee with his wings,
beneath his wings ye shall find refuge,
his faithfulness is your armour and shield.

No calamity in the night need ye fear,
no arrow in broad daylight;
no disease that creeps in the darkness,
no malady in the glowing sun.

Evil shall not come upon thee,
disaster shall keep far from thy tent.
He hath given his angels charge
To guard thee in all thy ways.

ALLELUIA    Ps. 103(102), 21

Alleluia.
Glorify the Lord, all his hosts,
faithful servants who do what He wills.
Alleluia.

GOSPEL       Mt 18, 1-5.10
They have angels,
and these continually behold the face
of my Father who is in heaven.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time the disciples asked Jesus the question :
“Who is the greatest in the kingdom of heaven?”
He called out a little child,
put it in their midst and said :
“Verily I say unto you :
If ye be not again as little children,
ye shall not enter the kingdom of heaven.
“Whosoever therefore shall deem himself small as this child,
is the greatest in the kingdom of heaven.
“And he that taketh in my name such a child
will receive me.
“Beware of despising one of these little ones,
for I say unto you :
they have angels in heaven
and these behold continually
the face of my Father who is in heaven.”

____________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

75. We cannot support a spirituality which forgets God the Almighty and the Creator. In this way we would end up worshipping other powers of the world or putting ourselves in the Lord’s place, even pretending to trample on the reality created by Him without knowing the limits. The best way to show man his place and put an end to his pretension to be an absolute ruler over the earth is to present again the figure of a Father as Creator and sole ruler over the world, because otherwise man will tend to impose his own laws and his own interests on reality.

To be continued      For previous publications, scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________


                  

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: