http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H.Lucas, evangelist

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het eerste woord dat de leerlingen van Jezus moeten spreken als ze mensen ontmoeten, is: “Vrede”. De vrede is een vrucht van de Geest. Wie vredevol naar mensen toegaat en vredevol blijft, ook al worden de tekens van goede wil niet aanvaard, toont dat de Geest in hem of haar aan het werk is. Bij Lucas is de Geest de motor van de verkondiging: hij stuwt de leerlingen vooruit, naar telkens nieuwe horizonten.  Daarom is het ook zo belangrijk om die Geest telkens af te smeken als we samen komen om  liturgie te vieren.

EERSTE LEZING                      2 Tim. 4, 9-17a

Alleen Lucas is bij me.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,

Doe uw best om spoedig bij mij te komen.
Demas gaf de voorkeur aan de wereld
en heeft mij in de steek gelaten.
Hij is naar Tessalonica vertrokken,
Crescens naar Galatië,
Titus naar Dalmatië.
Alleen Lucas is bij me.
Ga Marcus halen en neem hem met u mee ;
ik kan hem goed gebruiken voor het werk.
Tychikus heb ik naar Efeze gezonden.
Als gij komt, breng dan de mantel mee
die ik in Troas bij Karpus heb laten liggen,
en ook de boeken, vooral de perkamenten.

Alexander, de koperslager heeft mij veel kwaad berokkend.
De Heer zal hem vergelden naar zijn werken.
Neem ook gij u voor hem in acht
want hij heeft onze woorden heftig bestreden.
Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan,
allen hebben mij in de steek gelaten.
Moge het hun niet worden aangerekend.
Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven
om mijn ambt als prediker van het evangelie
ten einde toe te vervullen,
zodat alle volken ervan horen.

TUSSENZANG           Ps. 145(144), 10-11, 12-13ab, 17-18

De heiligen, Heer, verkondigen uw roem.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.

ALLELUIA                     Joh. 15, 16

Alleluia.
Ik heb u uitgekozen
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                    Lc. 10, 1-9

De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen
waarheen Hij zelf van plan was te gaan.
Hij sprak tot hen :
“De oogst is groot
maar arbeiders zijn er weinig.
“vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.
“Gaat dan,
maar zie, Ik zend u als lammeren onder de wolven.
“Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel
en groet niemand onderweg.
“In welk huis ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn :
Vrede aan dit huis !
“Woont daar een vredelievend mens
dan zal uw vrede op hem rusten ;
zo niet dan zal hij op u terugkeren.
“Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden ;
want de arbeider is zijn loon waard.
“Gaat niet van het ene huis naar het andere;
in elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt,
eet wat u wordt voorgezet,
geneest de zieken die er zijn
en zegt tot hen : Het Rijk Gods is u nabij.”

____________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

91. Een gevoel van innige verbondenheid met de andere wezens in de natuur kan niet echt zijn, als er tegelijkertijd in het hart geen tederheid, medeleven en bezorgdheid is voor de mens. De inconsequentie van degene die strijdt tegen de handel in dieren die dreigen uit te sterven, maar totaal onverschillig blijft voor mensenhandel, geen belangstelling heeft voor de armen of vastbesloten is een andere mens die hem niet aanstaat, te vernietigen, is duidelijk. Dat brengt de zin van de strijd voor het milieu in gevaar. Het is niet toevallig dat in het gezang waarin hij God prijst, de heilige Franciscus toevoegt: “Wees geprezen, mijn Heer, om hen die vergeven om uw liefde”. Alles is met elkaar verbonden. Daarom is er een bezorgdheid voor het milieu vereist die verbonden is met een oprechte liefde voor de mens en een voortdurende inzet betreffende de problemen van de maatschappij.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

Monday – Saint Luke, Evangelist

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
The first word that the disciples of Jesus have to speak when they meet people is: “Peace”. Peace is a fruit of the Spirit. He who goes to people in peace and stays in peace, even if the signs of good will are not accepted, shows that the Spirit is at work in him or her. In Luke, the Spirit is the engine of proclamation: he propels the disciples forward, always to new horizons.  That is why it is so important to implore the Spirit each time we come together to celebrate the liturgy.

FIRST READING      2 Tim. 4, 9-17a

Only Luke is with me.

From the Second Letter of the Holy Apostle Paul to Timothy

Dear one,

Do your best to come to me soon.
Demas preferred the world
and abandoned me.
He left for Tessalonica,
Crescens to Galatia,
Titus to Dalmatia.
Only Lucas is with me.
Go and get Marcus and take him with you;
I can make good use of him for the work.
I have sent Tychikus to Ephesus.
When you come, bring with you the cloak
I left with Karpus in Troas,
and also the books, especially the parchments.

Alexander, the coppersmith, has done me much harm.
The Lord will repay him according to his works.
Take heed also to him
for he has fiercely contradicted our words.
In my first defence no one stood by me,
all have deserted me.
May they not be blamed.
But the Lord has stood by me and given me strength
to fulfil my ministry as a preacher of the gospel
to the end,
that all nations may hear of it.

INTERLUDIUM      Ps. 145(144), 10-11, 12-13ab, 17-18

The saints, Lord, proclaim your glory.

Your works shall praise You, Lord,
your devotees shall praise You.
They shall extol the glory of thy dominion,
they proclaim your power.

They shall make known thy power unto men,
the splendor of thy kingdom.
Thy kingdom is a kingdom for all ages,
thy dominion is for every generation.

The Lord is just in all his ways,
and holy in all that he does.
The Lord is near to every one who calls upon Him,
to everyone who prays sincerely to Him.

ALLELUIA       John 15, 16

Alleluia.
I have chosen you
and I have given you the task of going on a journey
and to bring forth fruit that may endure.
Alleluia.

GOSPEL      Lk 10, 1-9

The harvest is great, but the labourers are few.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time the Lord appointed seventy-two disciples
and sent them two by two ahead of him
to all the cities and places
to which He Himself intended to go.
He said to them :
“The harvest is great
but the labourers are few.
“Therefore ask the Lord of the harvest
send out labourers to harvest.
“Go ye therefore,
but behold, I send you forth as lambs among wolves.
“Take no purse, no bag, no shoes
and greet no one on the way.
“Into whatever house you enter, let your first word be :
Peace to this house!
“If a man of peace lives there
then your peace shall be upon him ;
if not, it will return to you.
“Stay in that house and eat and drink what they offer you ;
for the labourer is worth his wages.
“Do not go from one house to another;
in every city where you enter and are received,
eat what is set before you,
heal the sick who are there
and say unto them, the kingdom of God is nigh unto you.”

____________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

91. A feeling of intimate communion with the other creatures of nature cannot be real, if at the same time in the heart there is no tenderness, compassion and concern for human beings. The inconsistency of the person who fights against the trafficking of animals in danger of extinction but remains totally indifferent to human trafficking, has no interest in the poor or is determined to destroy another human being who does not like him, is obvious. This compromises the meaning of the struggle for the environment. It is not by chance that in the chant in which he praises God, St Francis adds: ‘Be praised, my Lord, for those who forgive for your love’. Everything is connected. That is why a concern for the environment is required that is linked to a sincere love for people and an ongoing commitment to the problems of society.

To be continued                           For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: