http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – HH. Johannes de Brébeuf en Isaak Jogues, pr. en gez., mrt. -H. Paulus van het Kruis, pr.

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikkingvertaling

Overweging
Paulus begint nu met een totaal nieuw onderwerp. Vermits er in Christus geen onderscheid meer is tussen joden en heidenen, wordt deze distinctie nu een tijdlang weggelaten (tot in hoofdstuk 9-11): allen hebben Gods genade nodig. Paulus gebruikt de typologie van Adam en van Christus. Adam is het beeld van de oude schepping; van zonde, ongehoorzaamheid en dood. Christus is het beeld van de nieuwe schepping. Hij begint een nieuw rijk van genade voor allen en nieuw leven voor allen. Want Christus was gehoorzaam tot de dood. De antwoordpsalm legt in zijn mond de woorden:”Ja, ik kom”.

EERSTE  LEZING                                               Rom. 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21
Eén fout leidde tot veroordeling van allen,
maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen
en met de zonde de dood ;
en zo is de dood over alle mensen gekomen
aangezien allen gezondigd hebben.
De fout van één mens bracht allen de dood,
maar allen schonk Gods genade rijke vergoeding
door de grote gave van zijn genade,
de ene mens Jezus Christus.
Door toedoen van één mens begon de dood te heersen
als gevolg van de val van die mens.
Zoveel heerlijker zullen zij leven en heersen
die de overvloed der genade
en de gave der gerechtigheid ontvangen,
dank zij de ene mens Jezus Christus.
Dit betekent :
één fout leidde tot veroordeling van allen,
maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen.
En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens
allen zondaars werden,
zo zullen door de gehoorzaamheid van Een
allen worden gerechtvaardigd.
Maar waar de zonde heeft gewoekerd
werd de genade mateloos.
Zo heeft de zonde haar heerschappij uitgeoefend door de dood,
maar de genade zal heersen door de gerechtigheid
en leiden tot eeuwig leven,
dank zij Jezus Christus onze Heer.

TUSSENZANG                                      Ps. 40(39), 7-8a, 8b-9, 10, 17

Ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij ;
dus zei ik : ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat.

Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,
uw wet is in mijn hart gegrift.
In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

Laat hen juichen en verheugd zijn, die U zoeken,
en roepen : glorie aan de Heer, die uitzien naar uw hulp.

ALLELUIA                                                                Ps. 119(118), 34

Alleluia.
Geef mij begrip om uw wet na te leven, Heer,
om haar te volgen met heel mijn hart.
Alleluia

EVANGELIE                                             Lc. 12, 35-38
Gelukkig de dienaars
die de Heer bij zijn komst wakende zal vinden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Houdt uw lendenen omgord en de lampen brandend!
Gedraagt u als mensen
die wachten op de terugkomst van hun heer
die naar de bruiloft is,
om, als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen.
Gelukkig de dienaars
die de heer bij zijn komst wakende zal vinden.
Voorwaar, Ik zeg u:
Hij zal zich omgorden
en hij zal hen aan tafel nodigen
en langs hen gaan om te bedienen.
Al komt hij ook in de tweede of in de derde nachtwake,
gelukkig zijn de dienaars die hij zo aantreft.

___________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

92. Anderzijds is, wanneer het hart waarlijk open staat voor een universele gemeenschap, niets en niemand van die broederschap uitgesloten. Dientengevolge is het ook waar dat onverschilligheid of wreedheid tegen de andere schepselen van deze wereld uiteindelijk altijd op de een of andere manier wordt overgedragen op de wijze waarop wij andere mensen behandelen. Het hart is één en het zal niet lang duren voordat de verachtelijkheid die iemand ertoe brengt een dier te mishandelen, zichtbaar wordt in de relatie met andere mensen. Iedere wreedheid tegenover welk schepsel dan ook “is in strijd met de menselijke waardigheid”. Wij kunnen ons niet beschouwen als mensen die werkelijk liefhebben, als wij een gedeelte van de werkelijkheid buitensluiten. “Vrede, gerechtigheid en behoud van de schepping zijn drie kwesties die nauw met elkaar zijn verboden, die men nooit zal kunnen scheiden, zodat ze afzonderlijk kunnen worden behandeld, op straffe van opnieuw te vervallen tot reductionisme”. Alles staat in relatie en alle mensen zijn verenigd als broeders en zusters in een wonderbaarlijke pelgrimstocht, verbonden door de liefde die God voor elk van zijn schepselen heeft en die ons ook onderling met tedere genegenheid verenigt met broeder zon, zuster maan, broeder rivier en moeder aarde.

Wordt vervolgd                       Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________________

Tuesday – HH. John de Brébeuf and Isaac Jogues, pr. and compan., Mar. -H. Paul of the Cross, pr.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Translation available every morning from 7 am

CONSIDERATION
Paul now begins with a completely new subject. Since in Christ there is no longer a distinction between Jews and Gentiles, this distinction is now omitted for a while (until chapters 9-11): all need God’s grace. Paul uses the typology of Adam and of Christ. Adam is the image of the old creation; of sin, disobedience and death. Christ is the image of the new creation. He begins a new kingdom of grace for all and new life for all. For Christ was obedient unto death. The answering psalm puts the words into his mouth: “Yes, I am coming”.

FIRST READING       Romans 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21
One wrong led to condemnation of all,
but one good deed led to acquittal and life for all.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Rome

Brothers and sisters,

Through one man sin entered the world
and with sin death ;
and so death has come upon all men
since all have sinned.
The fault of one man brought death to all,
but all were richly repaid by God’s grace
through the great gift of His grace,
the one man Jesus Christ.
Through the agency of one man, death began to reign
as a result of that man’s fall.
So much more gloriously shall they live and reign
who receive the abundance of grace
and the gift of righteousness,
thanks to the one man Jesus Christ.
This means :
one wrong deed led to condemnation for all,
but one good deed led to acquittal and life for all.
And just as through the disobedience of one man
all became sinners,
so through the obedience of One
all will be justified.
But where sin has proliferated
grace became immoderate.
Thus sin exercised its dominion through death,
but grace will reign through righteousness
and lead to eternal life,
thanks be to Jesus Christ our Lord.

Interludium   Ps. 40(39), 7-8a, 8b-9, 10, 17

I come, Lord, to do thy will.

Gift and sacrifice hast thou never desired,
but thou hast opened my ears unto thy voice.
Thou askest no burnt offering, no peace offering of me ;
so I said, I will come, as it is written of me.

To do thy will, O my God, is my delight,
your law is engraved in my heart.
In the meetings I have preached righteousness,
my lips have not been closed, Lord, thou knowest.

Let them rejoice and be glad that seek thee,
and cry : Glory to the Lord, who look for your help.

 ALLELUIA  Ps. 119(118), 34

Alleluia.
Give me understanding to keep your law, Lord,
To follow it with all my heart.
Alleluia

GOSPEL        Lk. 12, 35-38
Blessed are the servants
whom the Lord will find awake at his coming.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time Jesus said to his disciples:
“Keep your loins girded and your lamps burning!
Behave like people
waiting for the return of their Lord
who is at the wedding,
and when he comes and knocks, open to him at once.
Happy the servants
whom the Lord will find awake at his coming.
Verily I say unto you:
He shall gird himself
and he will invite them to his table
and pass by them to serve.
Though he come in the second or in the third watch of the night,
happy are the servants whom he finds thus.

___________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

92. On the other hand, when the heart is truly open to universal communion, nothing and no one is excluded from that brotherhood. Consequently, it is also true that indifference or cruelty to the other creatures of this world is always ultimately transmitted in some way to the way we treat other human beings. The heart is one and it will not be long before the vileness that leads someone to mistreat an animal becomes visible in their relationship with other people. Any cruelty to any creature “is contrary to human dignity”. We cannot consider ourselves to be people who truly love if we exclude a part of reality. “Peace, justice and the preservation of creation are three issues closely intertwined, which it will never be possible to separate, so that they can be dealt with separately, on pain of lapsing back into reductionism”. Everything is in relationship and all human beings are united as brothers and sisters in a wondrous pilgrimage, bound together by the love that God has for each of his creatures and which also unites us with tender affection to brother sun, sister moon, brother river and mother earth.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: