http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Hubertus, b.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Paulus somt de voornaamste geboden op. De belangrijkste schuld die we bij iemand kunnen hebben is de liefde. Andere schulden hebben grenzen. Liefde niet en die schuld kan dus nooit worden afbetaald. Wat meer is: de hele wet kan teruggebracht worden tot dat ene woord: ‘naastenliefde’.

EERSTE LEZING                                          Rom. 13, 8-10
Liefde vervult de gehele wet.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt.
Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde.
Wie zijn naaste bemint heeft de wet vervuld.
Want de geboden :
‘gij zult niet echtbreken, niet doden, niet stelen, niet begeren,’
en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord :
‘bemin uw naaste als uzelf’.
De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad.
Liefde vervult de gehele wet.

TUSSENZANG                                             Ps. 112(111), 1-2, 4-5, 9

Goed gaat het de man die weggeeft en leent.
Alleluia.

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Hij is voor de vromen een licht in de nacht,
weldadig, barmhartig, rechtvaardig.
Goed gaat het de man die weggeeft en leent,
die eerlijk zijn zaken behartigt.

Met mildheid deelt hij aan armen uit,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
Zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds ;
de zondaar zal het met afgunst aanschouwen.

ALLELUIA                                                        Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer ;
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Lc. 14, 25-33
Niemand van u kan mijn leerling zijn
als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Toen talloze mensen met Jezus meetrokken
keerde Hij zich om en zei tot hen :
“Als iemand naar Mij toekomt,
die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen,
zijn broers en zusters,
ja zelfs zijn eigen leven niet haat,
kan hij mijn leerling niet zijn.
“Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij niet volgt
kan hij mijn leerling niet zijn.
“Als iemand van u een toren wil bouwen,
zal hij dan niet eerst
er voor gaan zitten om een begroting te maken
of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien?
“Anders zou het hem kunnen overkomen,
– als hij de fundering heeft gelegd
en niet in staat is het werk tot een einde te brengen –
dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen :
Die man begon te bouwen,
maar hij was niet in staat het einde te halen.
“Of welke koning zal,
– als hij tegen een andere koning ten oorlog wil trekken –
niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is
om met tienduizend man het hoofd te bieden
aan iemand die met twintigduizend man tegen hem optrekt?
“Zo niet,
dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is
een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden.
“Zo kan niemand van u mijn leerling zijn
als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.”

__________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 107. Daarom kunnen wij stellen dat aan de basis van veel moeilijkheden van de huidige wereld vooral de, niet altijd bewuste, neiging ten grondslag ligt om de methoden en de doeleinden van de technische wetenschap vorm te geven in een paradigma dat het leven van mensen en het functioneren van de maatschappij bepaalt. De effecten van het toepassen van dit model op de gehele, menselijke en maatschappelijke werkelijkheid constateert men in milieuaantasting. Maar dit is alleen maar een teken van het reductionisme dat het menselijk leven en de maatschappij in al hun dimensies treft. Men moet erkennen dat de door techniek geproduceerde producten niet neutraal zijn, omdat zij een netwerk scheppen dat uiteindelijk de levensstijl conditioneert, en de maatschappelijke mogelijkheden sturen in de richting van de belangen van bepaalde machtsgroepen. Sommige keuzes die louter instrumenteel lijken, zijn in werkelijkheid keuzes die betrekking hebben op een type maatschappelijk leven dat men wil ontwikkelen.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________________

Wednesday – St. Hubertus, b.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
Paul lists the most important commandments. The most important debt we can owe someone is love. Other debts have limits. Love does not and that debt can therefore never be paid off. What is more: the whole law can be reduced to that one word: ‘love of neighbour’.

FIRST READING      Rom 13:8-10
Love fulfils the whole law.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Rome

Brothers and sisters,

Take care that you do not owe anything to anyone.
Your only debt is to love one another.
He who loves his neighbour has fulfilled the law.
For the commandments :
You shall not commit adultery, you shall not kill, you shall not steal, you shall not covet,”
and all the others can be summed up in this one word :
Love your neighbour as yourself”.
Love does no harm to the neighbour.
Love fulfils the whole law.

Interludium     Ps 112(111), 1-2, 4-5, 9

Happy is the man who gives and borrows.
Alleluia.

Blessed is the man who is in awe of God,
who finds joy in his commandments.
His offspring will be mighty in the land,
blessed shall be the generation of the pious.

He is a light in the night for the pious,
Beneficent, merciful, righteous.
Happy is the man who gives and borrows,
who manages his affairs honestly.

He distributes to the poor with kindness,
He will never lose his righteousness.
His power and his esteem are ever increasing ;
the sinner shall look upon it with envy.

ALLELUIA        John 10, 27

Alleluia.
My sheep listen to my voice, says the Lord ;
and I know them, and they follow me.
Alleluia.

GOSPEL       Lk 14, 25-33
None of you can be my disciple
unless he loosens himself from all that he possesses.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

When countless people came along with Jesus
He turned and said to them:
“If anyone comes to Me,
who will not give up his father and mother, his wife and children,
his brothers and sisters,
yes, even his own life,
he cannot be my disciple.
“If anyone does not bear his cross and follow Me,
he cannot be my disciple.
“If any of you wishes to build a tower,
shall he not
first sit down to make a budget
whether he has enough to complete it?
“Otherwise it might happen to him,
– when he has laid the foundation
and is not able to finish the work –
that all who see it will mock him and say :
That man began to build ,
but he was not able to reach the end.
“Or which king will,
-if he wishes to go to war against another king –
not first consider whether he is strong enough
to face with ten thousand men
against one who comes against him with twenty thousand men?
“If not,
then when the adversary is still far away, he sends a legation
and asks for the terms of peace.
“Thus none of you can be my disciple
unless he cast off all that he possesses.”

__________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

107. We can therefore say that at the root of many of the difficulties of today’s world is the tendency, not always conscious, to shape the methods and purposes of technical science into a paradigm that determines the lives of people and the functioning of society. The effects of applying this paradigm to the whole of human and social reality are seen in environmental degradation. But this is only a sign of the reductionism that affects human life and society in all their dimensions. It must be recognised that the products produced by technology are not neutral, because they create a network that ultimately conditions lifestyles and directs social opportunities towards the interests of certain power groups. Some choices that appear to be purely instrumental are in fact choices that relate to a type of social life that one wants to develop.

To be continued                   For all previous publications scroll down

The Bible text in this publication is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________________

.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: