http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag in de tweeëndertigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
We lezen vandaag en de volgende dagen uit het boek Wijsheid of de Wijsheid van Salomo, geschreven in het Grieks in Egypte door een gelovige, zeer ontwikkelde en geletterde jood (tussen 200 en 30 v.C.). De schrijver heeft een scherp inzicht in de psychologie van de mensen en kan zich inleven in een ander. Hij is ook een denker die problemen wil oplossen die ook ons nog boeien. Het boek begint met een oproep tot de (heidense) rechters der aarde. Afwijking en dubbelzinnigheid wordt gestraft want God doorziet het hart van de mensen.  De antwoordpsalm speelt prachtig in op deze eerste lezing: Gij kent mij, Heer, en gij doorschouwt mij…’

EERSTE LEZING                        Wijsh. 1, 1-7

De wijsheid is een geest van menslievendheid ;
de geest des Heren vervult de aarde.

Begin van het boek Wijsheid

Bemint de rechtvaardigheid, gij, rechters der aarde!
Weest de Heer indachtig,
en zoekt Hem in goedheid en eenvoud des harten.
Hij laat zich immers vinden door wie Hem niet beproeven,
Hij deelt zich mee aan wie Hem niet wantrouwen.
Dubbelzinnige gedachten verwijderen van God,
en wie zijn kracht op de proef stelt
wordt erdoor geslagen.
In een vals gemoed is geen plaats voor de wijsheid:
deze kan niet wonen in een lichaam, slaaf van het kwaad.
Want de geest van een heilige tucht
verafschuwt alle onoprechtheid,
wil niets te maken hebben met zondige plannen,
en trekt zich terug als de ongerechtigheid nadert.
De wijsheid is weliswaar een geest van menslievendheid,
laat echter de taal van de lasteraar niet ongestraft.
God zelf doorziet het hart der mensen,
is een niet te misleiden waarnemer
van wat in hun binnenste leeft,
en hoort wat hun tong zegt.
Want de geest des Heren vervult de aarde,
en zijn stem is bekend in heel het heelal!

TUSSENZANG              Ps. 139(138), 1-3, 4-6, 7-8, 9-10

Leid mij, Heer, langs beproefde paden.

Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij,
Gij ziet mij waar ik ga of sta.
Van verre kent Gij mijn gedachten,
Gij weet waarom ik bezig ben of rust,
Gij let op al mijn wegen.

Heer, voor het woord nog op mijn tong is
weet Gij reeds wat ik zeggen ga.
Waar ik mij wend, Gij staat op wacht,
uw hand rust altijd op mijn schouder.
Uw kennis is voor mij te wonderbaar,
zo hemelhoog, dat ik ze niet kan vatten.

Waar zou ik ooit ontkomen aan uw Geest,
waar zou ik mij voor uw Gelaat verbergen?
Al stijg ik naar de hemel op : daar zijt Gij reeds,
al daal ik in het dodenrijk : Gij zijt aanwezig .

Al leen ik ook de vleugels van de dageraad
en strijk ik neer aan gene zijde van de zee :
Ook daar is het uw hand die mij blijft leiden,
ook daar houdt Gij mij stevig vast.

ALLELUIA                    Joh. 17, 17b, a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

EVANGELIE                     Lc. 17, 1-6

Als uw broeder zich zevenmaal per dag tot u wendt
met de woorden : het spijt me, dan moet ge hem vergeven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:
“Dat er ergernissen komen is onvermijdelijk,
maar wee de mens door wiens toedoen ze komen.
Het zou beter voor hem zijn
als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp,
dan dat hij aan één van deze kleinen aanleiding tot zonde geeft.
Wacht u daarvoor.
Als uw broeder gezondigd heeft, geef hem een berisping;
toont hij dan spijt, vergeef het hem.
Al misdoet hij zevenmaal per dag tegen u,
maar zevenmaal ook wendt hij zich tot u met de woorden:
het spijt me,
dan moet ge hem vergeven.”
De apostelen zeiden nu tot de Heer:
“Geef ons meer geloof.”
De Heer antwoordde:
“Als ge een geloof had als een mosterdzaadje,
zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen:
Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee,
en hij zou u gehoorzamen.”

_____________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 112. Het is echter mogelijk de blik opnieuw te verruimen en de menselijke vrijheid is in staat de technologie te beperken, haar een richting te geven en haar ten dienste te stellen van een ander type vooruitgang, gezonder, menselijker, socialer en meer integraal. De bevrijding van het heersende technocratische paradigma vindt in feite in enkele situaties plaats. Bij voorbeeld, wanneer gemeenschappen van kleine producenten kiezen voor minder vervuilende productiesystemen en daarbij een niet op consumptie gericht model van geluk en samen leven voorstaan. Of wanneer de techniek zich allereerst erop richt de concrete problemen van de ander op te lossen, zich ervoor inzettend hem te helpen met meer  waardigheid en minder lijden te leven. En ook, wanneer het scheppend zoeken naar het schone en de beschouwing ervan erin slagen de objectiverende macht te overstijgen in een soort van redding die tot stand komt in het schone en in de persoon die het aanschouwt. Echte menselijkheid, die uitnodigt tot een nieuwe synthese, lijkt te wonen te midden van de technologische beschaving, hoewel nauwelijks waarneembaar zoals nevel die doordringt onder een gesloten deur. Zal het ondanks alles een blijvende belofte blijven die ontluikt als een hardnekkig verzet van wat echt is?

Wordt vervolgd           Voor alle voorafgaande publicaties scroll down

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________

Monday in the thirty-second week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
Today and the next days, we read from the book of Wisdom or the Wisdom of Solomon, written in Greek in Egypt by a faithful, highly educated and literate Jew (between 200 and 30 BC). The author has a keen insight into the psychology of people and can empathise with others. He is also a thinker who wants to solve problems that still interest us. The book begins with an appeal to the (pagan) judges of the earth. Deviation and ambiguity are punished because God sees through the hearts of men.  The answering hymn plays beautifully into this first reading: ‘You know me, Lord, and you see me through…’.

FIRST LECTURE    Wis. 1, 1-7

Wisdom is a spirit of lovingkindness ;
The spirit of the Lord fills the earth.

Beginning of the book of Wisdom

Love justice, ye judges of the earth!
Be mindful of the Lord
and seek Him in goodness and simplicity of heart.
For He will be found by those who do not test Him,
He reveals Himself to those who do not distrust Him.
Double-minded thoughts remove from God,
and he who tests his strength
will be smitten by it.
In a false mind there is no place for wisdom:
It cannot dwell in a body enslaved by evil.
For the spirit of holy discipline
abhors all insincerity,
wants nothing to do with sinful schemes,
and withdraws when iniquity approaches.
Wisdom is indeed a spirit of humanity,
but it does not leave the language of the slanderer unpunished.
God himself sees through the hearts of men,
is an undeceived observer
of what lives in their innermost being,
and hears what their tongue says.
For the Spirit of the Lord fills the earth,
and his voice is known in all the universe.

INTERLUDIUM   Ps 139(138), 1-3, 4-6, 7-8, 9-10

Lead me, O Lord, by the paths of trial.

Thou knowest me, O Lord, and thou seest me,
Thou seest me where I walk or stand.
From afar thou knowest my thoughts,
Thou knowest what I am doing or resting,
Thou seest all my ways.

Lord, before the word is even on my tongue
Thou knowest what I am about to say.
Whithersoever I turn Thou art on guard,
Thy hand is always upon my shoulder.
Thy knowledge is too wonderful for me,
so high in the sky that I cannot comprehend it.

Where would I ever escape thy Spirit?
Where could I hide from thy face?
Though I ascend into heaven, thou art already there,
though I descend into the realm of the dead, Thou art there;

Though I borrow the wings of the dawn
and I go down across the sea :
Thy hand is there to guide me,
there also Thou dost hold me firmly.

ALLELUIA   John 17, 17b, a

Alleluia.
Your word is truth, Lord,
Consecrate us to You in the truth.
Alleluia.

GOSPEL    Lk. 17, 1-6

If your brother turns to you seven times a day
with the words: I am sorry, then you must forgive him.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time Jesus said to his disciples:
“That there will be annoyances is inevitable,
but woe to the man by whose doing they come.
It would be better for him
if a millstone were put around his neck and he were thrown into the sea,
than that he should give occasion to one of these little ones to sin.
Beware of this.
If thy brother hath sinned, rebuke him;
then if he is sorry, forgive him.
Even if he transgresses against you seven times a day,
but seven times he turns to you with the words:
I am sorry,
then you must forgive him.”
The apostles now said to the Lord:
“Give us more faith.”
The Lord replied:
“If thou hadst faith like a mustard seed,
you would say to that mulberry tree:
Untie your roots from the ground and plant yourself in the sea,
and it would obey you.”

_____________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

 112. However, it is possible to broaden one’s horizons again, and human freedom is able to limit technology, give it a direction and place it at the service of a different type of progress, healthier, more humane, more social and more integral. Liberation from the prevailing technocratic paradigm actually takes place in a few situations. For example, when communities of small producers opt for less polluting production systems and, in doing so, advocate a non-consumptive model of happiness and living together. Or when technology aims first and foremost to solve the concrete problems of the other person, endeavouring to help them live with more dignity and less suffering. And also, when the creative search for beauty and its contemplation succeed in transcending objectifying power in a kind of salvation that comes about in beauty and in the person who contemplates it. Real humanity, which invites a new synthesis, seems to dwell in the midst of technological civilisation, though barely perceptible like mist penetrating under a closed door. Will it, in spite of everything, remain an abiding promise, emerging as a stubborn resistance to what is real?

To be continued                 For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: