http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Leo de Grote, paus en krkl.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De heersers van de aarde mogen niet vergeten dat hun heerschappij door God gegeven is. Zij beheren een stuk van wat God aan de aarde heeft toevertrouwd bij de schepping. Hoe groter hun macht, hoe groter ook de verantwoordelijkheid. Misbruik van macht zal dan ook streng bestraft worden. Macht is dienst. Deze boodschap zal door Jezus in het evangelie uitdrukkelijk hernomen worden. Ze geldt ook voor ons vandaag. In de antwoordpsalm wordt concreet gemaakt wat het betekent om macht als dienst aan te wenden.

EERSTE LEZING                                             Wijsh. 6, 1-11
Luistert, gij, die over velen heerst.

Uit het boek Wijsheid

Hoort, koningen, en luistert,
gij die heel de aarde bestuurt, geeft acht.
Luistert, gij, die over velen heerst,
die groot gaat op de menigten die u dienen.
Uw macht hebt gij ontvangen van de Heer,
uw heerschappij van de Allerhoogste:
Hij zal uw daden nagaan
en uw plannen onderzoeken.
Want hoewel gij zelf zijn dienaars zijt
en Hij uw koning,
hebt gij toch niet met rechtvaardigheid geoordeeld,
niet de wet onderhouden,
niet gewandeld overeenkomstig Gods wil!
Tot uw grote ontzetting zal Hij spoedig tegen u optreden,
want hooggeplaatsten wacht een streng oordeel.
De ondergeschikte immers ondervindt erbarming,
de hooggeplaatste daarentegen wordt streng gestraft.
De Heer van alles hoeft niemand te ontzien
en Hij is voor geen macht beducht:
Hij is immers de schepper van groot en klein,
en draagt gelijkelijk zorg voor allen.
Ja, de machtige wacht een streng onderzoek!
Tot u dus, vorsten, richt ik mijn woorden,
opdat gij wijs moogt worden
en niet ten val komt.
Wie het heilige heilig behandelen, worden geheiligd:
en wie van mij leren, kunnen verantwoording geven.
Luistert dus gretig naar mijn woorden,
hoort ze verlangend aan en laat u beleren.

TUSSENZANG                                          Ps. 82(81), 3-4, 6-7

Verschijn, God, om recht te spreken op aarde.

Komt op voor de zwakke, verdedigt de wees,
doet recht aan geringen en armen.
Bevrijdt de verdrukte en helpt de misdeelde,
ontrukt hem aan de hartvochtige hand.

Ik heb u tot godheden aangesteld,
tot zonen gemaakt van de Allerhoogste.
Maar sterven zult ge als iedere mens,
gij valt zoals koningen vallen.

ALLELUIA                                                  II  Kor. 5, 19

Alleluia.
God was het
die in Christus de wereld met zich verzoende :
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Lc. 17, 11-19
Is er niemand teruggekeerd
om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemdeling?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Op zijn reis naar Jeruzalem
trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea.
Toen Hij een dorp binnenging
kwamen Hem tien melaatsen tegemoet;
zij bleven op een grote afstand staan en riepen luidkeels:
“Jezus, Meester, ontferm U over ons.”
Hij zag hen en sprak:
“Gaat u laten zien aan de priesters.”
En onderweg werden zij gereinigd.
Een van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was,
en hij verheerlijkte God met luide stem.
Vol dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus’ voeten neer,
en deze man was een Samaritaan.
Hierop vroeg Jezus:
“Zijn niet alle tien gereinigd?
Waar zijn dan de negen anderen?
Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen
dan alleen deze vreemdeling?”
En Hij sprak tot hem:
“Sta op en ga heen; uw geloof heeft u gered.”

________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 114. Wat er actueel gebeurt, plaatst ons voor de noodzaak van een moedige culturele revolutie. Wetenschap en techniek zijn niet neutraal, maar bevatten van het begin tot het einde verschillende bedoelingen en mogelijkheden en kunnen op verschillende manieren gestalte krijgen. Niemand wil terugkeren naar de tijd van de holenmens, maar het is noodzakelijk de pas in te houden om op een andere wijze naar de werkelijkheid te kijken, de positieve en duurzame ontwikkelingen te verzamelen en tegelijkertijd de waarden en grote doeleinden die door een megalomane ongeremdheid zijn vernietigd, weer terug te krijgen.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

Wednesday – St. Leo the Great, pope and clgm.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
The rulers of the earth must not forget that their rule is given by God. They control a part of what God entrusted to the earth at creation. The greater their power, the greater also their responsibility. Abuse of power will therefore be severely punished. Power is service. This message will be explicitly repeated by Jesus in the Gospel. It also applies to us today. In the answering psalm, it is made concrete what it means to use power as service.

FIRST READING      Wis. 6, 1-11
Listen, you who rule over many.

From the book of Wisdom

Hear, kings, and listen,
ye who govern all the earth, give heed.
Listen, thou who art ruler over many,
who goes forth great upon the multitudes that serve thee.
Thy power thou hast received from the Lord,
thy dominion from the Most High:
He shall search out thy deeds
and examine your plans.
For though ye be his servants
and He your king,
yet have ye not judged with righteousness,
kept not the law,
not walked in the way of God’s will!
To your great dismay He will soon come against you,
For a severe judgment awaits those in authority.
The inferior will be pardoned,
but those in authority will be severely punished.
The Lord of all has to spare no one
and He is not afraid of any power:
He is the creator of all things great and small,
and cares for all equally.
Yes, the mighty one awaits a strict examination!
To you, therefore, princes, I address my words,
that ye may grow wise
and fall not down.
He that keepeth the sacred holy shall be sanctified:
And those who learn from me may give account.
So listen to my words eagerly,
hear them longingly, and be instructed.

INTERLUDIUM    Ps. 82(81), 3-4, 6-7

Appear, God, to judge on earth.

Stand up for the weak, defend the orphan,
do justice to the poor and needy.
Liberate the oppressed and help the wronged,
deliver him from the heartless hand.

I have made you gods,
made sons of the Most High.
But you will die like any man,
ye shall fall as kings fall.

ALLELUIA    II Cor. 5, 19

Alleluia.
It was God
who in Christ reconciled the world to himself :
and gave us the message of reconciliation.
Alleluia.

GOSPEL     Lk. 17, 11-19
Has no one returned
to bring glory to God but this stranger?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

On his journey to Jerusalem
Jesus passed through the border region of Samaria and Galilee.
When He entered a village
ten lepers came running towards Him;
they stood at a great distance and cried out loud:
“Jesus, Master, have mercy on us.”
He saw them and spoke:
“Go and show yourselves to the priests.”
And on the way they were cleansed.
One of them returned when he saw that he was healed,
and he glorified God with a loud voice.
Full of thankfulness he threw himself down at Jesus’ feet,
and this man was a Samaritan.
At this Jesus asked:
“Have not all ten been cleansed?
Where are the other nine?
Has no one returned to bring glory to God
but only this stranger?”
And He spoke to him:
“Arise and go; your faith has saved you.”

________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

 114. What is happening today confronts us with the need for a courageous cultural revolution. Science and technology are not neutral, but contain different intentions and possibilities from beginning to end and can take shape in different ways. Nobody wants to go back to the days of the cave man, but it is necessary to hold the pace in order to look at reality in a different way, to collect the positive and sustainable developments and at the same time to recover the values and great purposes that have been destroyed by a megalomaniacal unrestraint.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: