http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Josafat, b. en mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Vandaag horen we een lezing die ook Paulus later inspireert in de Romeinenbrief. De auteur heeft veel aandacht voor de afgodendienst, waarvan hij in Egypte maar al te veel voorbeelden zag.  Merkwaardig is enerzijds de mildheid voor de heidenen omwille van hun zoeken (cf. eucharistisch gebed nr.IV) naar God. Anderzijds hebben ze geen excuses: verwijst niet alle aardse realiteit  naar de opperste maker ervan: onze Schepper? Koesteren wij ‘afgoden’ in ons leven?

EERSTE LEZING                                                   Wijsh. 13, 1-9
Als zij in staat geweest zijn door te stoten
tot de kennis van het heelal,
hoe hebben zij dan de Heer van dat alles niet te voren ontdekt?

Uit het boek Wijsheid

Van nature dwaas waren alle mensen,
die van God niet wisten,
die niet in staat waren
in de zichtbare goederen Hem die is, te herkennen,
die wél de werken zagen, en tóch de Kunstenaar niet kenden,
maar die het vuur, de wind, of de trillende lucht,
of de sterrenwereld, het geweld van het water,
of de lichten aan het uitspansel
beschouwden als goden die de wereld besturen.
Als zij van deze dingen goden gemaakt hebben
omdat zij bevangen waren van hun schoonheid,
dan mogen wij weten dat de Heer van dit alles
zoveel schoner is:
Want de Schepper van dat alles
is ook de oorsprong van alle schoonheid!
En als zij getroffen waren door de kracht
en het geweld van die dingen,
laten zij dan begrijpen
dat de Maker van dat alles zoveel machtiger is!
Uitgaande van de grootheid en de schoonheid van de schepselen
kan men immers door vergelijking komen
tot de kennis van de Schepper!
Zeker, men mag deze mensen niet al te streng berispen:
zij dwalen wel, maar zij zoeken toch God
en willen Hem vinden.
Zij onderzoeken zijn werken waartussen zij leven,
en geloven hun ogen, want wat zij zien is mooi.
Anderzijds zijn zij toch niet te verontschuldigen:
Want als zij in staat geweest zijn
door te stoten tot de kennis van het heelal,
hoe hebben zij dan de Heer van dat alles
niet tevoren ontdekt?

TUSSENZANG                                                      Ps. 19(18), 2-3, 4-5

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen ;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

ALLELUIA                                                   Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
en houdt vast het woord des levens.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Lc. 17, 26-37
Zo zal het ook zijn
op de dag waarop de Mensenzoon zich openbaart.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Zoals het was in de dagen van Noach,
zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon.
Zij aten en dronken, huwden en werden ten huwelijk gegeven
tot op de dag waarop Noach de ark binnenging
en de zondvloed kwam die allen verdelgde.
Of zoals het was in de dagen van Lot:
zij aten en dronken, kochten en verkochten,
plantten en bouwden,
maar op de dag dat Lot uit Sodom vertrok
regende het uit de hemel brandende zwavel die allen verdelgde;
zo zal het ook zijn
op de dag waarop de Mensenzoon zich openbaart.
Wie die dag zich op het dak bevindt
terwijl zijn bezittingen binnenshuis zijn,
moet niet naar beneden komen om ze te halen;
en zo moet wie op het land is niet terugkeren.
Denkt aan de vrouw van Lot.
Wie zijn leven tracht te redden zal het verliezen
en wie het verliest zal het behouden.
Ik zeg u: als er die nacht twee in een bed liggen,
zal de een worden meegenomen en de ander achtergelaten.
Als twee vrouwen samen bezig zijn met malen
zal de een worden meegenomen en de ander achtergelaten.”
Toen de leerlingen Hem daarop vroegen:
“Waar, Heer?”
antwoordde Hij hun:
“Waar het lijk ligt, daar zullen de gieren zich
verzamelen.”

____________________________________________________________________

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

116. In de moderne tijd heeft er een opmerkelijke antropocentrische buitensporigheid plaatsgevonden die in een andere gedaante iedere verwijzing naar iets gemeenschappelijks en iedere poging de maatschappelijke banden te versterken blijft ondermijnen. Daarom is het ogenblik gekomen om opnieuw aandacht te besteden aan de werkelijkheid met de grenzen die zij stelt en die op hun beurt de mogelijkheid vormen van een gezondere en vruchtbaardere menselijke en maatschappelijke ontwikkeling. Een niet adequate presentatie van de christelijke antropologie heeft uiteindelijk een verkeerde opvatting bevorderd van de relatie van de mens met de wereld. Vaak is een Prometheïsche droom van heerschappij over de wereld doorgegeven, die de indruk heeft gewekt dat zorg voor de natuur iets voor zwakke figuren is. Een juiste interpretatie van de idee over de mens als heer van het heelal is daarentegen dit te verstaan als verantwoordelijke beheerder.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________________

Friday – Saint Josaphat, b. and Mar.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
Today we hear a reading that also inspires Paul later on in the letter to the Romans. The author pays much attention to idolatry, of which he saw all too many examples in Egypt.  Remarkable is on the one hand the leniency for the heathen because of their search (cf. Eucharistic prayer no.IV) for God. On the other hand, they have no excuses: does not all earthly reality refer to its supreme creator: our Creator? Do we cherish ‘idols’ in our lives?

FIRST READING      Wis. 13, 1-9
If they have been able to penetrate
to the knowledge of the universe,
how have they not discovered the Lord of all this beforehand?

From the book of Wisdom

Foolish by nature were all men
who knew not of God,
who were not able
in the visible goods the One who is, to recognise,
who saw the works, and yet knew not the artist,
but the fire, or the wind, or the trembling air,
or the starry world, the violence of the water,
or the lights in the firmament
regarded as gods who govern the world.
If they have made gods of these things
because they were captivated by their beauty,
then may we know that the Lord of all this
is so much more beautiful:
For the Creator of all that
is also the origin of all beauty!
And if they were struck by the power
and the violence of those things,
then let them understand
that the Maker of all that is so much more powerful!
Starting from the greatness and the beauty of the creatures
one can come by comparison
to the knowledge of the Creator!
Certainly, one should not rebuke these people too harshly:
They do err, but they seek God
and they want to find Him.
They search out His works among which they live,
and believe their eyes, for what they see is beautiful.
For on the other hand they are not to be excused:
If they have been able to penetrate to the knowledge of the universe,
how then did they not discover beforehand the Lord of all things?

INTERLUDIUM       Ps. 19(18), 2-3, 4-5

The heavens declare the glory of God.

The heavens declare the glory of God,
the firmament shows us the work of his hands.
The day proclaims it to the next day,
the night passes on to the night.

Not a word is spoken, not a voice is heard,
not a sound is heard ;
yet their cry rings out over the whole earth,
their message penetrates to the edge of the world.

ALLELUIA    Phil. 2, 15-16

Alleluia.
Shine like stars in the universe,
and hold fast the word of life.
Alleluia.

GOSPEL      Lk. 17, 26-37
So shall it be
on the day when the Son of Man is revealed.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days Jesus said to his disciples:
“As it was in the days of Noah,
so it will be in the days of the Son of Man.
They ate and drank and married and were given in marriage
until the day when Noah entered the ark
and the flood came and destroyed them all.
Or as it was in the days of Lot:
they ate and drank, bought and sold,
planted and built,
but on the day that Lot departed from Sodom
it rained down from heaven a burning sulfur that destroyed them all;
so shall it be
on the day when the Son of Man is revealed.
Whoever is on the roof that day
while his possessions are within the house,
must not come down to get them;
and so whosoever is in the land must not return.
Remember Lot’s wife.
He who tries to save his life will lose it
and he who loses it will keep it.
I say unto you, if there be two in a bed that night,
one will be taken and the other left behind.
If two women are grinding together
one will be taken and the other left behind.”
When the disciples thereupon asked Him:
“Where, Lord?”
He answered them:
“Where the corpse lies, there the vultures will
will gather.”

____________________________________________________________________

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home by Pope Francis

116. In modern times there has been a remarkable anthropocentric excess which, in another guise, continues to undermine any reference to anything in common and any attempt to strengthen social ties. Therefore, the time has come to pay renewed attention to reality with its limits, which in turn constitute the possibility of a healthier and more fruitful human and social development. An inadequate presentation of Christian anthropology has ultimately promoted a misunderstanding of man’s relationship with the world. A Promethean dream of dominion over the world has often been passed on, which has given the impression that caring for nature is something for weak characters. A correct interpretation of the idea of man as lord of the universe is instead to understand this as responsible stewardship.

To be continued                             For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: