http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Albertus de Grote, b. en krkl.

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

De twee boeken der Makkabeeën zijn wel een heel speciaal geval. Zij bevatten het epos van de joodse onafhankelijkheidsstrijd in de tweede eeuw vóór Christus. Toch zijn ze door de joden niet in hun schriftcanon opgenomen. De rabbijnen die de canon tegen het einde van de eerste eeuw na Christus opstelden, oordeelden dat de canon reeds afgesloten was en wat het tweede boek betreft: dit is alleen in het Grieks geschreven en kwam dus niet in aanmerking. Vandaag wordt ons de algemene situatie van de tijd geschetst waarop psalm 119 mooi antwoordt.

EERSTE LEZING              1 Makk. 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64

Zeer zwaar drukte Gods toorn op Israël.

Uit het eerste Boek van de Makkabeeën

In die tijd kwam uit het geslacht van Alexander
een slecht mens voort, Antiochus Epiphanus,
de zoon van koning Antiochus,
die in Rome gijzelaar geweest was.
Hij werd koning in het honderdzevenendertigste jaar
van de heerschappij der Grieken.
In die tijd kwam in Israël een geslacht op,
dat zich om de wet niet bekommerde
en velen wist te winnen voor de gedachte
een verbond te sluiten met de volken rondom.
Want, zeiden ze, sinds we ons van hen hebben afgescheiden,
hebben ons vele rampen getroffen.
Overtuigd van de juistheid van deze redenering
verklaarden enige mannen uit het volk zich bereid
om naar de koning te gaan.
Deze verleende hun volmacht
om de levenswijze van de heidenen in te voeren.
Zij richtten in Jeruzalem een atletiekschool op,
zoals bij heidenen het gebruik was ;
zij lieten zich weer een voorhuid maken
en braken met het heilig verbond ;
zij bukten zich onder het juk van de volken
en lieten zich gebruiken om kwaad te doen.
Daarna vaardigde de koning voor heel zijn rijk het bevel uit
dat allen één volk moesten worden
en dat ieder zijn eigen gebruiken moest opgeven.
Alle volken voegden zich naar het woord van de koning.
Zelfs onder de Israëlieten waren er velen
die gaarne de godsdienst van de koning aannamen,
aan de afgoden offerden en de sabbat niet meer hielden.
De vijftiende Kislew van het honderdvijfenveertigste jaar
liet de koning de gruwel der verwoesting bouwen
op het brandofferaltaar ;
in de steden van Juda werden afgodsaltaren opgericht
en voor de ingang der huizen en op de pleinen
brandde men wierook.
Alle schriftrollen die men kon opsporen,
werden verscheurd en verbrand,
en degene bij wie men een boek van het verbond aantrof,
of die de wet nog onderhield,
werd volgens koninklijk besluit ter dood gebracht.
Toch bleven veel Israëlieten standvastig
en waren zij vastbesloten geen onreine spijzen te eten;
zij wilden liever sterven
dan zich met verboden spijzen te besmetten
en het heilig verbond te schenden.
Niet weinigen stierven dan ook.
Zeer zwaar drukte Gods toorn op Israël.

TUSSENZANG            Ps. 119(118), 53, 61, 134, 150, 155, 158

Wees mij barmhartig, Heer, en laat mij leven,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.

Ik ben verontwaardigd over de zondaars
die onverschillig zijn voor uw wet.
Al ben ik in de strikken van zondaars gevangen,
uw wet vergeet ik toch nooit.

Bevrijd mij uit de greep van de mensen
en laat mij volbrengen wat Gij beveelt.
Die mij achtervolgen komen steeds nader,
ze houden zich ver van uw wet.

Voor zondaars zal geen redding opdagen,
omdat zij geen acht slaan op wat Gij beschikt.
Hun trouweloosheid vervult mij met walging,
want om uw uitspraken geven zij niet.

ALLELUIA                     1 Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is : het woord van God.
Alleluia.

EVANGELIE                       Lc. 18, 35-43

Wat wilt ge dat Ik voor u doe ?
Heer, maak dat ik zien kan !

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus eens Jericho naderde
zat er langs de weg een blinde te bedelen.
De man hoorde veel volk voorbijtrekken
en vroeg wat er te doen was.
Men vertelde hem dat Jezus de Nazoreeër voorbijging.
Nu begon hij te roepen :
“Jezus, Zoon van David,
heb medelijden met mij !”
Jezus bleef staan
en gebood dat de blinde bij Hem gebracht zou worden.
Toen de blinde naderbij gekomen was vroeg Jezus hem :
“Wat wilt ge dat Ik voor u doe ?”
Hij antwoordde :
“Heer, maak dat ik zien kan !”
Jezus sprak tot hem :
“Word ziende !
“Uw geloof heeft u genezen.”
En terstond kon hij zien
en hij volgde Jezus, terwijl hij God verheerlijkte.
Toen heel het volk dat zag bracht het eer aan God.

__________________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

119. De kritiek op een scheef gegroeid antropocentrisme zou evenmin de waarde van de relaties tussen personen op het tweede plan moeten plaatsen. Als de ecologische crisis een naar voren komen of een uiterlijke manifestatie is van een ethische, culturele en geestelijke crisis van de moderne tijd, dan hoeven wij ons geen illusie te maken dat wij onze relatie met de natuur en het milieu weer gezond kunnen maken, zonder alle fundamentele menselijke relaties weer gezond te maken. Wanneer het christelijke denken voor de mens aanspraak maakt op een bijzondere waarde boven de andere schepsels, geeft het ruimte voor een waardering van iedere menselijke persoon en stimuleert zo het erkennen van de ander. Het openstaan voor een “jij”, dat in staat is te kennen, lief te hebben en een dialoog aan te gaan, blijft de grote adel van de menselijke persoon. Daarom is het met betrekking tot een adequate relatie met de schepping niet nodig de sociale dimensie van het menselijk wezen te bagatelliseren, evenmin als zijn transcendente dimensie, zijn openstaan voor het goddelijke “Jij”. Men kan immers niet een relatie met het milieu naar voren brengen en de relatie met de andere personen en met God buiten beschouwing laten. Dat zou een romantisch, als een ecologische schoonheid vermomd individualisme en een verstikkend zich opsluiten in immanentie zijn.

 

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday – St. Albert the Great, b. and clgm.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

The two books of the Maccabees are a very special case. They contain the epic of the Jewish struggle for independence in the second century before Christ. Yet the Jews did not include them in their written canon. The rabbis who compiled the canon towards the end of the first century AD judged that the canon was already closed, and as for the second book, it was written only in Greek and therefore did not qualify. Today we are presented with the general situation of the time to which Psalm 119 beautifully responds.

FIRST READING    1 Macc. 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64

God’s wrath was very heavy on Israel.

From the First Book of the Maccabees

In those days there came forth from the house of Alexander
Antiochus Epiphanus, the son of king Antiochus,
who had been a hostage in Rome.
He became king in the one hundred and thirty-seventh year
of the reign of the Greeks.
At that time, a generation arose in Israel
that did not care about the law
and managed to win over many to the idea
of making a covenant with the surrounding peoples.
For, said they, since we have separated from them,
many disasters have befallen us.
Convinced of the soundness of this reasoning
some of the men of the people agreed to go to the king.
The king granted them authority to introduce the way of life of the pagans.
They founded a school of athletics in Jerusalem,
as was the custom of pagans;
they made themselves foreskins again
they broke the holy covenant ;
they stooped down under the yoke of the nations
and allowed themselves to be used to do evil.
Then the king issued a decree for all his kingdom, that all should become one nation,
and that everyone should give up his own customs.
All the nations complied with the king’s word.
Even among the Israelites there were many who gladly accepted the king’s religion,
sacrificed to idols and stopped keeping the Sabbath.
On the fifteenth Kislew of the one hundred and forty-fifth year
the king built the abomination of desolation
on the altar of burnt offering;
in the cities of Judah idolatrous altars were set up
and at the entrance of the houses and in the squares
they burned incense.
All the scriptures that could be traced
were torn up and burned,
and the one who had a book of the covenant,
or who was still keeping the law,
was put to death by royal decree.
Yet many Israelites remained steadfast
determined not to eat unclean food;
they would rather die
than to contaminate themselves with forbidden foods
and violate the holy covenant.
Not a few of them died.
God’s wrath was very heavy on Israel.

INTERLUMINUM     Ps. 119(118), 53, 61, 134, 150, 155, 158

Be merciful to me, Lord, and let me live,
and I will be faithful to thy decree.

I am indignant at sinners
who are indifferent to thy law.
Though I am caught in the snares of sinners,
yet I never forget Thy law.

Set me free from the grip of men
and let me perform what thou dost command.
Those who pursue me are nearer and nearer,
they keep far from thy law.

For sinners no salvation shall appear,
for they heed not what thou decreest.
Their faithlessness fills me with disgust,
for they care not for thy judgments.

ALLELUIA    Thess. 2, 13

Alleluia.
Receive the divine word
not as the word of men
but as what indeed it is: the word of God.
Alleluia.

GOSPEL    Lk. 18, 35-43

What do you want me to do for you?
Lord, make me see!

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

Once, when Jesus was approaching Jericho
there sat a blind man begging by the side of the road.
The man heard many people passing by
and asked what was going on.
They told him that Jesus the Nazarene was passing by.
Now he began to cry out :
“Jesus, Son of David,
have pity on me!”
Jesus stood still
and commanded that the blind man be brought to Him.
When the blind man had come closer, Jesus asked him:
“What do you want me to do for you?”
He answered :
“Lord, make me see!
Jesus spoke to him:
“Behold!
“Your faith has healed you.
And immediately he could see
and he followed Jesus, glorifying God.
When all the people saw that, they brought glory to God.

__________________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encyclicl of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home

119. Nor should the critique of a skewed anthropocentrism place the value of relationships between persons in second place. If the ecological crisis is an emergent or outward manifestation of an ethical, cultural and spiritual crisis of modernity, we should have no illusions that we can restore health to our relationship with nature and the environment without restoring health to all fundamental human relationships. When Christian thinking claims a special value for the human being above other creatures, it gives room for an appreciation of each human person and thus stimulates the recognition of the other. Being open to a “you” that is capable of knowing, loving and engaging in dialogue remains the great nobility of the human person. Therefore, with regard to an adequate relationship with creation, it is not necessary to belittle the social dimension of the human being, nor its transcendent dimension, its openness to the divine “You”. One cannot put forward a relationship with the environment and leave out the relationship with other persons and with God. That would be a romantic individualism disguised as ecological beauty and a suffocating immanence.

 

To be continued          For all previous publications please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: