http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de drieëndertigste week van het jaar

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
We lezen het verhaal van het ontstaan van één der huidige joodse feesten: Chanoeka. Na de overwinning wordt de tempel opnieuw plechtig ingewijd en er wordt een feest aan verbonden, Chanoeka, het feest der ‘lichten’. De legende vertelt immers dat een kruikje reine olie werd gevonden, dat voldoende bleek om de Menora (de Chanoeka-kandelaar heeft bij uitzondering acht armen) acht dagen te laten branden. Het feest is nu symbool geworden van de nationale bevrijding. De gemoedelijkheid en de gezelligheid van dit winterfeest (december) met zijn dansende lichtjes, doet ons wel eens aan ons Kerstfeest denken.

EERSTE LEZING                   I Makk. 4, 36-37.52-59

Zij vierden het feest van de altaarwijding,
waarbij ze vol vreugde brandoffers opdroegen.

Uit het eerste Boek van de Makkabeeën

In die dagen zeiden Judas en zijn broers:
“Onze vijanden zijn verslagen:
laten we dus optrekken
om de tempel te zuiveren en wederom in te wijden.”
Heel het leger verzamelde zich
en trok op naar de berg Sion.
In de vroege morgen
van de vijfentwintigste van de negende maand,
dus de maand Kislew, van het jaar honderdachtenveertig,
droegen ze volgens de voorschriften van de wet
op het nieuwe brandofferaltaar, dat ze hadden gebouwd,
een offer op.
Op dezelfde tijd en op dezelfde dag,
waarop de volken het altaar hadden ontwijd,
werd het onder het zingen van lofliederen,
begeleid met citers, harpen en cymbalen, weer ingewijd.
Al het volk wierp zich in aanbidding ter aarde neer
en loofde de hemel,
die hun ondernemingen had doen slagen.
Acht dagen lang vierden zij het feest van de altaarwijding,
waarbij ze vol vreugde brandoffers opdroegen,
alsmede lof- en dankoffers.
Zij versierden de voorgevel van de tempel
met gouden kransen en schilden,
herstelden de poorten en de zalen
en plaatsten nieuwe deuren.
Er heerste een zeer grote vreugde onder het volk
omdat de smaad,
hun door de heidenen aangedaan, was weggenomen.
In overleg met zijn broers
en geheel de volksvergadering van Israël
bepaalde Judas, dat ze, zolang ze leefden,
het feest van de altaarwijding jaarlijks acht dagen lang,
te beginnen op de vijfentwintigste van de maand Kislew
in vreugde en blijdschap zouden vieren.

TUSSENZANG             I Kron. 29, 10, 11abc, 11d-12a, 12bcd

Wij eren, Heer, uw luisterrijke Naam.

Gij zijt geprezen, Heer, in alle eeuwen,
Gij God van onze vader Israël.
Groot zijt Gij in uw daden, oppermachtig,
verheven, luisterrijk en hoog geëerd.

Want alles in de hemel en op aarde is het uwe,
Gij zijt de koning, Heer, die boven allen staat.
Van U zijn aanzien en bezit afkomstig,
al wat bestaat richt zich naar uw bevel.

Gij kunt beschikken over vaardigheid en krachten,
wat groot en sterk is hebt Gij zo gemaakt.

ALLELUIA               I Petr. 1, 25

Alleluia.
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid ;
en dit woord is de boodschap
die u in het evangelie is verkondigd.
Alleluia.

EVANGELIE                   Lc. 19, 45-48

Mijn huis moet een huis van gebed zijn,
maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd ging Jezus de tempel binnen
en begon de verkopers eruit te jagen,
terwijl Hij tot hen zei:
“Er staat geschreven:
Mijn huis moet een huis van gebed zijn,
maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.”
Dagelijks gaf Hij in de tempel onderricht.
De hogepriesters, de schriftgeleerden
en de vooraanstaanden van het volk
zochten een gelegenheid om Hem ter dood te brengen,
maar zij zagen geen kans om wat dan ook te doen,
want al het volk hing aan zijn lippen.

________________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

123. De cultuur van het relativisme is dezelfde ziekte als die welke iemand ertoe brengt van iemand anders te profiteren en hem louter te behandelen als object door hem te verplichten tot gedwongen werk of hem vanwege een schuld tot slavernij te brengen. Dezelfde logica leidt ertoe kinderen seksueel te misbruiken of ouderen in de steek te laten die voor de eigen belangen niet van nut zijn. Het is ook de innerlijke logica van wie zegt: laten wij de economie regelen door de onzichtbare krachten van de markt, omdat de schadelijke effecten ervan op maatschappij en natuur onvermijdelijke zijn. Als er buiten de bevrediging van de eigen aspiraties en de onmiddellijke noden geen objectieve waarheden, noch vaste beginselen zijn, wat voor grenzen kunnen dan de mensenhandel, de georganiseerde misdaad, de drugshandel, de handel in bloeddiamanten en huiden van dieren die gevaar lopen uit te sterven, hebben? Is het niet dezelfde relativistische logica die de aanschaf van organen van de armen rechtvaardigt om ze te verkopen of te gebruiken voor experimenten, of het afdanken van kinderen, omdat zij niet beantwoorden aan de wens van hun ouders? Het is dezelfde logica van ”gebruiken en weggooien”, die zoveel afval produceert alleen maar door het ongeordende verlangen meer te verbruiken dan wat men werkelijk nodig heeft. En dan moeten wij niet denken dat politieke programma’s of de kracht van de wet voldoende zullen zijn om gedragingen te vermijden die het milieu treffen; immers, wanneer de cultuur ontaardt en men geen enkele objectieve waarheid of universeel geldige beginselen meer erkent, zullen wetten alleen maar worden verstaan als iets dat willekeurig wordt opgelegd, en als hindernissen, die moeten worden vermeden.

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday in the thirty-third week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
We read the story of the origin of one of today’s Jewish celebrations: Hanukkah. After the victory, the Temple is again solemnly consecrated and a feast is attached to it, Hanukkah, the feast of the ‘lights’. Legend has it that a jug of pure oil was found, which proved sufficient to keep the Menorah (the Hanukkah candlestick exceptionally has eight arms) burning for eight days. The festival has now become a symbol of national liberation. The conviviality and warmth of this winter festival (December), with its dancing lights, sometimes reminds us of our Christmas.

FIRST READING      I Makk. 4, 36-37.52-59

They celebrated the feast of the dedication of the altar,
where they joyfully offered burnt offerings.

From the First Book of the Maccabees

In those days Judas and his brothers said:
“Our enemies have been defeated:
So let us go up
and cleanse the temple and rededicate it.
All the army assembled
and marched up to Mount Zion.
In the early morning
of the twenty-fifth of the ninth month,
thus the month of Kislew, of the year one hundred and forty-eight,
according to the statutes of the law, they carried
on the new altar of burnt offering which they had built,
a sacrifice.
At the same time and on the same day
on which the nations had desecrated the altar,
it was consecrated again with the singing of hymns of praise, accompanied by zithers, harps and cymbals.
All the people prostrated themselves in adoration
and praised the heavens,
who had made their enterprises successful.
For eight days they celebrated the festival of the dedication of the altar,
during which they joyfully offered burnt offerings,
and praise and thanksgiving offerings.
They adorned the facade of the temple
with golden wreaths and shields,
repaired the gates and the halls
and set up new doors.
There was great joy among the people
because the reproach
done to them by the Gentiles had been removed.
In consultation with his brothers
and the entire assembly of Israel
Judas decreed that as long as they lived,
the feast of the dedication of the altar for eight days each year,
beginning on the twenty-fifth of the month of Kislew
would be annually celebrated in joy and gladness.

Interludium    I Chron. 29, 10, 11abc, 11d-12a, 12bcd

We honour, Lord, thy glorious Name.

Praised be thou, O Lord, throughout all ages,
Thou God of our father Israel.
Great art thou in thy works, mighty,
exalted, glorious, and humbled.

For all things in heaven and earth are Thine,
Thou art the King, Lord, who art above all.
From Thee come prestige and property,
all that exists is at Your command.

Thou canst dispose of skill and power,
that which is great and strong Thou hast made so.

ALLELUIA    I Pet. 1, 25

Alleluia.
The word of the Lord endures forever ;
and this word is the message
which was preached to you in the Gospel.
Alleluia.

GOSPEL       Lk. 19, 45-48

My house must be a house of prayer,
but you have made it a den of thieves.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus entered the temple
and began to drive out the vendors,
while He said to them:
“It is written:
My house must be a house of prayer,
but you have made it a den of thieves.”
Every day He taught in the temple.
The high priests, the scribes
and the leaders of the people
sought an opportunity to put him to death,
but they saw no opportunity to do anything,
for all the people were hanging on his every word.

________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

123. The culture of relativism is the same disease that leads one to take advantage of someone else and to treat them as mere objects by forcing them into forced labour or enslaving them because of a debt. The same logic leads to the sexual abuse of children or the abandonment of elderly people who are of no use to one’s own interests. It is also the inner logic of those who say: let the economy be regulated by the invisible forces of the market, because its harmful effects on society and nature are inevitable. If there are no objective truths or fixed principles beyond the satisfaction of one’s own aspirations and immediate needs, what limits can there be to human trafficking, to organised crime, to drug trafficking, to the trade in blood diamonds and the skins of animals in danger of extinction? Is it not the same relativistic logic that justifies the acquisition of organs from the poor in order to sell them or use them for experiments, or the discarding of children because they do not correspond to the wishes of their parents? It is the same logic of ‘use it and throw it away’ that produces so much waste just by the disordered desire to consume more than one really needs. And then we must not think that political programmes or the force of the law will be enough to avoid behaviours that affect the environment; for when culture degenerates and no objective truth or universally valid principles are recognised, laws will only be understood as something arbitrarily imposed, and as obstacles to be avoided.

To be continued      For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: