http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag H. Cecilia, mgd. en mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het einde van het kerkelijk jaar neemt beurtelings het boek Daniël en de Apocalyps als daglezing. Het gaat om twee boeken die spreken over de eindtijd, dus ook liturgisch zitten we juist als we deze boeken nu lezen. Beide boeken gebruiken vrij ongewone beelden die men in de apocalyptische literatuur vindt. Deze literatuur spreekt over de geheimen van de eindtijd in beelden en symbolen die we zonder verklaring niet verstaan. Het boek Daniël begint met zes verhalen uit de Babylonische tijd. Vandaag krijgen we het eerste verhaal. Daniël en zijn gezellen blijven in ballingschap trouw aan hun joodse overtuiging en gebruiken.

EERSTE LEZING                                            Dan. 1, 1-6. 8-20
Niemand bleek zich te kunnen meten
met Daniël, Chananja, Misaël en Azarja.

Begin van de profeet Daniël

In het derde jaar van de regering van Jójakim,
de koning van Juda,
trok Nebukadnéssar, de koning van Babel, naar Jeruzalem
en sloeg het beleg om de stad.
De Heer leverde Jójakim, de koning van Juda,
aan de koning van Babel uit,
en ook een deel van het tempelvaatwerk,
dat Nebukadnéssar plaatste
in de schatkamer van de tempel van zijn god.
Aan Aspenaz, zijn hofmaarschalk,
gaf de koning bevel
uit de Israëlieten enkele jongemannen te kiezen,
die van koninklijke bloede waren of van voorname afkomst,
zonder enig lichaamsgebrek, welgevormd, veelzijdig ontwikkeld,
met uitgebreide kennis en een scherp verstand,
geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning.
Hij moest hun de taal en het schrift van de Chaldeeën leren.
De koning bepaalde
dat hun dagelijks menu moest bestaan
uit de gerechten van de koninklijke tafel
en de wijn die hij zelf dronk.
De opleiding zou drie jaar duren;
daarna zouden ze bij de koning in dienst treden.
Tot deze jongemannen
behoorden ook Daniël, Chanánja, Mísaël en Azárja,
allen uit Juda.
Daniël echter nam zich voor
zich niet te verontreinigen
aan de gerechten van de koninklijke tafel
en aan de wijn die de koning schonk.
Daarom vroeg hij de hofmaarschalk om voedsel
waaraan hij zich niet verontreinigen zou.
En God stemde de hofmaarschalk welwillend
en goedgunstig jegens Daniël.
De hofmaarschalk zei tot Daniël:
“Ik vrees dat mijn heer, de koning,
die uw spijs en drank bepaald heeft,
zal vinden dat u er niet zo goed uitziet
als de andere jongemannen van uw leeftijd
en dan krijg ik door uw schuld
moeilijkheden met de koning.”
Daarom wendde Daniël zich tot de kamerdienaar,
aan wiens zorgen de hofmaarschalk
Daniël, Chanánja, Mísaël en Azárja had toevertrouwd,
met het verzoek:
“Probeer het eens met uw dienaren
en geef ons tien dagen lang
alleen groenten te eten en water te drinken;
vergelijk daarna ons uiterlijk met dat van de jongemannen
die de gerechten van de Koninklijke tafel eten
en handel dan met uw dienaren naar uw bevindingen.”
De kamerdienaar stemde met het voorstel in
en gedurende tien dagen
gaf hij hun bij wijze van proef de gevraagde kost.
Toen de tien dagen voorbij waren,
zagen zij er gezonder en welvarender uit
dan al de andere jongemannen,
die de gerechten van de koninklijke tafel hadden gegeten.
Voortaan nam de kamerdienaar de spijzen en de wijn
die voor hen bestemd waren weg en gaf hun groenten.
Aan deze vier jongemannen schonk God wetenschap,
kennis van heel de literatuur en wijsheid;
aan Daniël gaf Hij inzicht in visioenen en dromen.
Toen de tijd verstreken was
die koning Nebukadnéssar had vastgesteld
en ze voor hem moesten verschijnen,
stelde de hofmaarschalk hen aan de koning voor.
Tijdens het onderhoud dat de koning met hen had,
bleek niemand zich te kunnen meten
met Daniël, Chanánja, Mísaël en Azárja.
Ze traden in dienst van de koning.
En telkens als de koning hen raadpleegde,
kon hij vaststellen, dat hun wijsheid en inzicht
tienmaal groter was
dan die van welke wichelaar of bezweerder ook
in heel zijn rijk.

TUSSENZANG                                       Dan. 3, 52, 53, 54, 55, 56

Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer vaderen,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen uw heilige roemrijke Naam,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij op de troon van uw koninkrijk,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij, die de diepten doorschouwt,
tronend op kerubs, in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

ALLELUIA                                               Mt. 24, 42a, 44

Alleluia.
Weest waakzaam
want de Mensenzoon komt op het uur
waarop gij het niet verwacht.
Alleluia.

EVANGELIE                                                                Lc. 21, 1-4
Een behoeftige weduwe wierp twee penningen in de offerkist.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd gebeurde het dat Jezus opkeek
en zag hoe de rijken hun gaven in de offerkist wierpen,
maar Hij zag ook een behoeftige weduwe
die er twee penningen in wierp.
En Hij sprak:
“Waarlijk, Ik zeg u:
die arme weduwe heeft er het meeste van allen ingeworpen.
Die mensen hebben allen
iets van hun overvloed bij de gaven voor God geworpen,
maar zij offerde van haar armoe alles waar ze van leven moest.”

__________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus

 126. Laten wij ook iets oppakken uit de lange kloostertraditie. Aan het begin begunstigde zij in zekere zin de vlucht uit de wereld door zo te trachten zich te verwijderen van de decadentie van de stad. Daarom zochten de monniken de woestijn, ervan overtuigd dat het de geschikte plaats was om de tegenwoordigheid van God te herkennen. Vervolgens wilde de heilige Benedictus van Nurcia dat zijn monniken in gemeenschap leefden en daarbij gebed en studie verenigden met handwerk (Ora et labora). Dit invoeren van handwerk dat van spirituele betekenis is doortrokken, bleek revolutionair te zijn. Men leerde groei en heiliging te zoeken in een vervlechting van bezinning en arbeid. Deze manier van het beleven van de arbeid stelt ons meer in staat tot de zorg en het respect voor het milieu, en vervult onze relatie met de wereld van een gezonde soberheid.

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday St. Cecilia, Virg. and Mar.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The end of the Church year takes turns to read the book of Daniel and the Apocalypse. These are two books that speak of the end times, so liturgically too we are in the right place when we read them now. Both books use quite unusual imagery found in apocalyptic literature. This literature speaks of the secrets of the end times in images and symbols that we cannot understand without an explanation. The book of Daniel begins with six stories from the Babylonian era. Today we get the first story. Daniel and his companions remain faithful to their Jewish beliefs and customs in exile.

FIRST READING     Dan. 1, 1-6. 8-20
No one appeared to be able to measure up
Daniel, Chananja, Mishael and Azariah.

The beginning of the prophet Daniel

In the third year of the reign of Jehoiakim,
king of Judah,
Nebuchadnezzar, king of Babylon, went up to Jerusalem
and laid siege to the city.
The Lord delivered Jehoiakim, king of Judah,
to the king of Babylon,
and also a part of the temple furnishings,
which Nebuchadnezzar placed
in the treasury of the temple of his god.
To Aspenaz, his court marshal,
the king ordered that some of the Israelites be chosen as young men
who were of royal blood or of noble birth,
without any physical defects, shapely, well-developed,
with extensive knowledge and a sharp mind,
suitable for service in the king’s palace.
He was to teach them the language and script of the Chaldeans.
The king stipulated
that their daily menu should consist
of the dishes of the royal table
and the wine that he himself drank.
The training was to last three years;
after that, they would enter the king’s service.
Among these young men
were Daniel, Chananja, Mysael and Azariah,
all from Judah.
Daniel, however, resolved
not to defile himself
at the dishes of the royal table
and the wine which the king had served.
Therefore he asked the marshal of the court for food
that he would not defile himself.
And God gave the royal marshal a great deal of favour
God was kind and gracious to Daniel.
The marshal said to Daniel:
“I fear that my lord, the king,
who has determined your food and drink,
will find that you are not as good-looking
as the other young men of your age
and then through your fault
trouble with the king because of you.”
So Daniel turned to the chamberlain,
to whose care the court marshal had entrusted
Daniel, Chananja, Mysael and Azariah,
with the request:
“Try it with your servants
and give us for ten days
only vegetables and drink water;
then compare our appearance with that of the young men
who eat the dishes of the royal table
and then act with your servants according to your findings.”
The chamberlain agreed to the proposal and for ten days he gave them the requested board by way of trial.
When the ten days were up,
they looked healthier and more prosperous than all the other young men,
who had eaten from the royal table.
The chamberlain took away the food and wine intended for them and gave them vegetables.
To these four young men God gave science,
knowledge of all literature and wisdom;
to Daniel He gave insight into visions and dreams.
When the time was expired
which King Nebuchadnezzar had appointed
and they were to appear before him,
the court marshal presented them to the king.
During the interview that the king had with them,
it appeared that none of them could measure up
Daniel, Chananja, Mysael and Azariah.
They entered into the king’s service.
And every time the king consulted them,
he could see that their wisdom and insight
was ten times greater
than that of any diviner or sorcerer in all his realm.
in all his realm.

INTERLUDIUM  Dan. 3, 52, 53, 54, 55, 56

Praised be Thou, Lord, God of our fathers,
unto thee be praise for ever and ever.

Praised be Thy holy and glorious Name,
praise be to Thee throughout the ages.

Praised be Thou in the house of Thy glory,
praised be Thou in all ages.

Praised be Thou on the throne of Thy kingdom,
unto thee be praised for ever and ever.

Praised art Thou, which seest through the depths,
Thou art enthroned upon kerub all ages.

Praised art Thou in the dome of heaven,
to Thee be the praise throughout all ages.

ALLELUIA      Mt 24, 42a, 44

Alleluia.
Be vigilant
for the Son of Man is coming at the hour
when you least expect it.
Alleluia.

GOSPEL     Lk. 21, 1-4
A needy widow threw two pennies into the offering plate.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke

It happened in those days that Jesus looked up
and saw the rich pouring their gifts into the offering plate,
but He also saw a needy widow
casting two pennies into it.
And He spoke:
“Truly, I say to you:
That poor widow has thrown in the most of all.
Those people have all thrown something of their abundance into the gifts for God,
but she offered from her poverty all that she had to live on.”

__________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope

 126. Let us also pick up something from the long monastic tradition. At the beginning they favoured, in a certain sense, escape from the world by trying to get away from the decadence of the city. That is why the monks sought the desert, convinced that it was the right place to recognise the presence of God. Saint Benedict of Nurcia then wanted his monks to live in community, combining prayer and study with manual work (Ora et labora). This introduction of manual work imbued with spiritual meaning proved revolutionary. People learned to seek growth and sanctification in an interweaving of reflection and work. This way of living labour makes us more capable of caring for and respecting the environment, and fills our relationship with the world with a healthy austerity.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: