http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Clemens I, paus en mrt. – H. Columbanus, abt

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Een heidense koning die Israël heeft vernietigd en de bevolking ervan gedeporteerd heeft, voelt zichzelf handelen als deel van Gods plan met de wereld. Zelfs wanneer hij handelt tegen Gods woord in, dan nog lijkt hij uitvoerder te zijn van dat plan. Het Rijk Gods is nabij: het wordt reeds nu, op aarde, opgebouwd. Zijn wij gericht op de toekomst die God ons aanzegt? Wachten wij passief op wat komen gaat, of bouwen wij naar godsvrucht en vermogen aan Gods rijk? Wij kunnen, te beginnen met vandaag, God vragen ons bij te staan en te leiden in dat kleine stukje wereld van ons dat wij hebben opgebouwd: onze familie, ons gezin, deze gemeenschap, ons persoonlijk leven en dat van diegenen die rond ons leven.

EERSTE LEZING                                          Dan. 2, 31-45
De God des hemels zal een rijk stichten
dat in eeuwigheid niet te grond zal gaan
en niet aan een ander volk zal uitgeleverd worden.

Uit de profeet Daniël

In die dagen sprak Daniël tot koning Nebukadnéssar:
“Koning,
in het visioen dat u gehad hebt,
hebt u een zeer groot
en helder glanzend beeld
voor u zien staan,
met een schrikwekkend uiterlijk.
Het hoofd van dat beeld was van zuiver goud,
zijn borst en armen van zilver,
zijn buik en lende van brons, zijn benen van ijzer,
zijn voeten waren gedeeltelijk van ijzer
en gedeeltelijk van aardewerk.
Terwijl u toekeek, werd een steen losgekapt
zonder dat er een hand aan te pas kwam;
die steen raakte het beeld
en verbrijzelde de voeten van ijzer en aardewerk.
Tegelijkertijd
vergruizelden toen het ijzer, brons, zilver en goud
en werden door de wind meegevoerd
als het kaf wanneer men het koren aan het dorsen is.
Van het beeld bleef niets over,
maar de steen die het getroffen had,
werd een grote berg die heel de aarde vulde.
Dat was uw droom.
Nu zullen wij u zeggen wat hij betekent.
Koning, koning der koningen,
aan wie de God des hemels het koningschap,
de macht en de kracht en de majesteit heeft geschonken,
overal waar mensen wonen,
aan wie Hij
de dieren van het veld en de vogels van de hemel
in handen gegeven heeft
en die Hij over hen allen deed heersen,
u zijt het hoofd van goud.
Maar na u zal er een ander rijk komen,
dat geringer is dan het uwe,
daarna een derde rijk van brons,
dat over de hele aarde zal heersen,
en tenslotte komt er een vierde rijk, hard als ijzer.
Juist als ijzer
dat alles kan vermorzelen en tot gruis maken,
zal dat rijk de voorgaande rijken verpletteren en verbrijzelen.
Dat de voeten en de tenen, zoals u gezien hebt,
gedeeltelijk van ijzer waren,
betekent dat het een verdeeld rijk zal zijn.
Maar toch zal het de vastheid van ijzer hebben,
want, zoals u gezien hebt,
was het ijzer met het aardewerk, uit modder verbonden.
Dat de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer
en gedeeltelijk van aardewerk waren,
betekent dat het rijk enerzijds hard,
maar anderzijds broos zal zijn.
En dat, zoals u gezien hebt,
het ijzer met aardewerk uit modder verbonden was,
betekent dat men zal trachten
de delen van het rijk door huwelijken te verbinden.
Maar die delen zullen met elkaar geen eenheid gaan vormen,
evenmin als ijzer met aardewerk dat doet.
Maar in de tijd van die koningen
zal de God des hemels een rijk stichten,
dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan
en niet aan een ander volk zal uitgeleverd worden.
Het zal al die rijken verpletteren
en er een eind aan maken,
maar zelf zal het in eeuwigheid blijven bestaan.
U hebt immers gezien hoe er uit het gebergte,
zonder dat er een hand aan te pas kwam,
een steen losgekapt werd,
die het ijzer, het brons, het aardewerk,
het zilver en goud vergruizelde.
De grote God heeft aan de koning geopenbaard
wat er in de toekomst zal gebeuren.
De droom is waar en de uitleg betrouwbaar.”

TUSSENZANG                                            Dan. 3, 57, 58, 59, 60, 61

Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft de Heer, alle schepselen Gods,
prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft de Heer, alle boden des Heren,
hemelse machten, prijst Hem.

Looft Hem, wateren boven de hemel,
heel zijn legermacht, prijst Hem.

ALLELUIA                                           Lc. 21,28

Alleluia.
Richt u op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Lc. 21, 5-11
Geen steen zal op de andere gelaten worden.

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd merkten sommigen op
hoe de tempel daar prijkte
met zijn fraaie stenen en wijgeschenken,
maar Jezus zei:
“Wat ge daar ziet:
er zal een tijd komen
dat er geen steen op de andere gelaten zal worden:
alles zal verwoest worden.”
De leerlingen vroegen Hem nu:
“Meester, wanneer zal dat dan gebeuren?”
Maar Hij zei:
“Weest op uw hoede dat gij niet in dwaling gebracht wordt.
Want velen zullen optreden in mijn Naam
en zij zullen zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij.
Loopt niet achter hen aan.
En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten,
laat u dan niet uit het veld slaan.
Dat alles moet wel eerst gebeuren,
maar het einde volgt niet terstond.”
Toen sprak Hij tot hen:
“Er zal strijd zijn van volk tegen volk
en van koninkrijk tegen koninkrijk;
er zullen hevige aardbevingen zijn,
en hongersnood en pest,
nu hier dan daar,
schrikwekkende dingen
en aan de hemel geweldige tekenen.”

___________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus 

 127. Wij stellen dat “de mens de ontwerper, het centrum en het doel van het gehele sociaal-economische leven is”. Wanneer desalniettemin in de mens het vermogen om te aanschouwen en te respecteren verloren gaat, worden de voorwaarden geschapen waardoor het idee van arbeid wordt misvormd. Men moet er altijd aan denken dat de mens tegelijkertijd “in staat is zelf de verantwoordelijke bewerker van zijn materiële verbetering, zijn morele vooruitgang en de volledige vervulling van zijn geestelijke bestemming te zijn”. Arbeid zou het domein moeten zijn voor deze veelvormige persoonlijke ontwikkeling, waar veel dimensies van het leven mee gaan spelen; creativiteit, planning van de toekomst, ontwikkeling van vermogens, beoefening van waarden, communicatie met anderen, een houding van verering. Daarom eist de hedendaagse maatschappij meer dan de beperkte belangen van de ondernemingen en een discutabele economische rationaliteit, dat “als prioriteit het doel wordt nagestreefd alle mensen toegang tot werk te verschaffen”.

Wordt vervolgd              Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Tuesday – St. Clement I, Pope and Mar. – St. Columbanus, abbot

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
A pagan king who has destroyed Israel and deported its people feels he is acting as part of God’s plan with the world. Even when he acts against God’s word, he seems to be an executor of that plan. The Kingdom of God is at hand: it is already being built now, on earth. Are we focused on the future that God is calling us to? Are we passively waiting for what is to come, or are we building God’s kingdom according to our godliness and ability? We can, starting with today, ask God to assist and guide us in that little piece of the world that we have built: our family, our household, this community, our personal lives and the lives of those around us.

FIRST READING      Dan. 2, 31-45
The God of heaven will establish a kingdom
that will not perish for ever
and shall not be delivered unto another people.

From the prophet Daniel

In those days Daniel spoke to King Nebuchadnezzar:
“King,
in the vision that you have had,
you have seen a very great
and bright shining image
standing before you,
with a terrifying appearance.
The head of that image was of pure gold,
its breast and arms of silver,
his belly and loins of bronze, his legs of iron,
his feet were partly of iron
and partly of earthenware.
While you were looking on, a stone was cut loose
without the use of a hand;
that stone struck the statue
and shattered the feet of iron and of pottery.
At the same time
the iron, bronze, silver and gold were shattered
and were carried away by the wind
like the chaff when one is threshing the corn.
Nothing remained of the statue,
but the stone that struck it,
became a great mountain that filled all the earth.
That was your dream.
Now we will tell you what it means.
King, king of kings,
to whom the God of heaven has given kingship,
the power and the might and the majesty,
everywhere that men dwell,
to whom He
the beasts of the field and the birds of the sky
has given into his hands
and gave him dominion over them all,
you are the head of gold.
But after you there will come another kingdom
which is less than yours,
then a third kingdom of bronze,
which will rule over all the earth,
and finally there will come a fourth kingdom, hard as iron.
Just like iron
that can crush everything and turn it into dust,
that kingdom will crush and shatter the previous kingdoms.
That the feet and the toes, as you have seen,
were partly of iron,
means that it will be a divided kingdom.
But still it will have the firmness of iron,
for, as ye have seen,
the iron was joined to the earthenware, of mud.
That the toes of the feet were partly of iron
and partly of earthenware,
means that the kingdom will be hard on the one hand
but on the other hand it will be brittle.
And that, as you have seen,
the iron was joined to pottery made of mud,
means that they will try
to bind the parts of the kingdom together through marriage.
But these parts will not become one,
any more than iron and pottery do.
But in the time of those kings
the God of heaven will establish a kingdom
which shall not perish for ever
and shall not be delivered unto another people.
It will crush all these empires
and put an end to them,
but itself shall endure for ever.
For you have seen how from the mountain,
without a hand coming up to it,
a stone was cut loose,
which crushed the iron, the bronze, the pottery,
silver and gold.
The great God has revealed to the king
what will happen in the future.
The dream is true and the interpretation reliable.”

INTERLUDIUM     Dan. 3, 57, 58, 59, 60, 61

Praise the Lord, praise and exalt Him forever.

Praise the Lord, all God’s creatures,
praise and exalt him for ever.

Praise the Lord, all the messengers of the Lord,
the powers of heaven, praise him.

Praise Him, waters above the heavens,
all His armies, praise Him.

ALLELUIA      Lk. 21,28

Alleluia.
Arise and lift up your heads
for your salvation is at hand.
Alleluia.

GOSPEL       Lk. 21, 5-11
No stone shall be left unturned.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days some people noticed
how the Temple there adorned
with its fine stones and its gifts,
but Jesus said:
“What you see there :
There will come a time
when no stone shall be left upon another:
Everything will be destroyed.”
The disciples now asked Him:
“Master, when will that happen?”
But He said:
“Be on your guard lest ye be led astray.
For many will appear in my name
and they will say, “It is I,” and, “The time is near: 
Walk not after them.
And when ye hear of wars and of riots,
do not be put off.
All this must first take place,
but the end does not follow immediately.”
Then He spoke to them:
“There shall be fighting of people against people
and kingdom against kingdom;
there shall be violent earthquakes,
and famine and pestilence,
now here, now there,
terrifying things
and in the heavens great signs.”

___________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home 

 127. We state that “man is the designer, the centre and the goal of the whole of socio-economic life”. Nevertheless, when the ability to see and respect is lost in man, the conditions are created which deform the idea of work. It must always be remembered that man is simultaneously “capable of being the responsible agent of his material improvement, his moral progress and the full fulfilment of his spiritual destiny”. Work should be the domain of this multifaceted personal development, in which many dimensions of life come into play; creativity, planning for the future, development of abilities, practice of values, communication with others, an attitude of reverence. That is why contemporary society demands, more than the narrow interests of corporations and questionable economic rationality, that “as a priority, the goal should be to provide access to work for all people”.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: