http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de vierendertigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Evenmin als gisteren moeten wij dit verhaal als historisch beschouwen. Het zwaartepunt ligt bij het zware oordeel over de godslastering en de profanatie van gewijde tempelvaten. Het is een uitdaging van God zelf. De koning is zwaar aangeslagen door dit oordeel en dit wordt prachtig beschreven. (Het herinnert ons een beetje aan het dronkemansgedrag van Herodes). Belsassar is gewogen en te licht bevonden. De straf is onontkoombaar en zijn rijk valt in mekaar.

EERSTE LEZING                Dan. 5, 1-6.13-14. 16-17.23-28

Er verschenen vingers van een menselijke hand
die schreven op de muur. 

Uit de Profeet Daniël

In die tijd richtte koning Belsassar een groot feestmaal aan
voor duizend van zijn rijksgroten.
Hij dronk in tegenwoordigheid van de duizend gasten wijn
en onder invloed van de wijn gaf hij bevel
de gouden en zilveren vaten te halen,
die zijn vader Nebukadnessar
uit de tempel van Jeruzalem had weggenomen.
Belsassar wilde met zijn rijksgroten,
zijn vrouwen en bijvrouwen uit dat vaatwerk drinken.
Men bracht dus de gouden en zilveren vaten,
die uit de tempel van Jeruzalem waren weggehaald,
en de koning, zijn rijksgroten,
zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit.
En bij het drinken van de wijn
loofden ze de goden van goud en zilver,
van brons, ijzer, hout en steen.
Terwijl ze dat deden,
verschenen er vingers van een menselijke hand
en die schreven iets
op de gepleisterde muur van het koninklijk paleis,
juist tegenover de luchter.
De koning zag de schrijvende hand ;
hij verschoot van kleur en raakte in verwarring,
zijn heupgewrichten verslapten
en zijn knieën stieten tegen elkaar.
Toen werd Daniël voor de koning geleid
en de koning zei tot hem :
“Zijt gij Daniël, een van de ballingen van Juda,
die de koning, mijn vader, uit Juda heeft weggevoerd ?
“Ik heb van u gehoord,
dat de geest der goden in u is
en dat gij begaafd zijt met inzicht,
verstand en buitengewone wijsheid.
“Men heeft mij van u verteld
dat gij dromen kunt verklaren en knopen ontwarren.
“Welnu, als ge het schrift kunt lezen
en het mij verklaren, zult ge met purper worden bekleed,
de gouden keten om uw hals dragen
en als derde heersen in het koninkrijk.”
Daarop antwoordde Daniël aan de koning :
“Houd uw gaven en geef uw geschenken aan een ander.
“Het schrift zal ik evenwel voor de koning lezen
en hem er de verklaring van geven.
“Boven de Heer van de hemel hebt u zich willen verheffen ;
u hebt het vaatwerk van zijn tempel laten halen
en u, uw rijksgroten, uw vrouwen en bijvrouwen
hebben er wijn uit gedronken ;
goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen,
die niet zien, niet horen en niets weten,
hebt u geëerd,
terwijl u de God
in wiens hand uw adem ligt en heel uw leven,
niet hebt geprezen.
“Daarom heeft Hij die hand dit schrift laten schrijven.
“En dit staat er geschreven :
Mene, mene, tekel ufarsin.
“De verklaring ervan luidt :
mene : geteld heeft God uw regeringsjaren
en er een eind aan gemaakt ;
tekel : gewogen zijt u op de weegschaal en te licht bevonden ;
peres : verdeeld is uw koninkrijk
en aan de Meden en Perzen gegeven.”

TUSSENZANG                Dan. 3, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft de Heer, klaarlichte zon en maan,
heldere sterren, prijst Hem.

Looft Hem, regen en dauw
alle stormwinden, prijst Hem

Looft Hem, vuur en hitte,
koude en vorst, prijst de Heer.

ALLELUIA                                                         Lc. 21, 36

Alleluia.
Weest te allen tijde waakzaam en bidt
en dat wij stand mogen houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.
Alleluia.

EVANGELIE                  Lc. 21, 12-19

Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam :
geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Zij zullen u vastgrijpen en vervolgen ;
zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten,
u voor koningen en stadhouders voeren
omwille van mijn Naam.
“Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis.
“Welnu, prent het u in
dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden.
“Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven
die geen van uw tegenstanders
zal kunnen weerstaan of weerspreken.
Ge zult zelfs door ouders en broers,
door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden
en sommigen van u zullen  ter dood gebracht worden.
“Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam :
geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.
“Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home

128. Wij zijn vanaf onze schepping geroepen tot arbeid. Men moet niet trachten de menselijke arbeid steeds meer te vervangen door technologische vooruitgang: door zo te doen brengt de mensheid zichzelf schade toe. Arbeid is een noodzaak, is een deel van de zin van het leven op deze aarde, een weg van groei, menselijke ontwikkeling en persoonlijke verwezenlijking. In de zin moet het helpen van de armen met geld altijd een voorlopige oplossing zijn om het hoofd te bieden aan noodsituaties. Het ware doel zou altijd moeten zijn hun door arbeid een waardig leven toe te staan. De oriëntatie van de economie heeft echter een soort technologische vooruitgang bevorderd die erop gericht is de productiekosten te reduceren door de vermindering van de arbeidsplaatsen die door machines worden vervangen. Er bestaat nog een andere wijze waarop het handelen van de mens zich tegen zichzelf kan keren. Het terugbrengen van arbeidsplaatsen “heeft ook een negatieve uitwerking op economisch vlak door voortgaande erosie van het ‘sociale kapitaal’, ofwel door het ondermijnen van het geheel van betrekkingen die op vertrouwen, betrouwbaarheid en het naleven van de regels gebaseerd zijn, en die onontbeerlijk zijn voor ieder samen leven van burgers. Uiteindelijk “is de menselijke prijs ook de economische prijs en eisen economische misstanden ook een menselijke prijs”. Ervan afzien te investeren in mensen om meer onmiddellijke winst te bereiken is een zeer slechte zaak voor de samenleving.

Wordt vervolgd           Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday in the thirty-fourth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
As yesterday, we should not regard this story as historical. The focus is on the severe judgment of blasphemy and the profanation of consecrated temple vessels. It is a challenge from God himself. The king is deeply affected by this judgment and this is beautifully described. (It reminds us a little of Herod’s drunkenness). Belshazzar has been weighed and found wanting. The punishment is inescapable and his kingdom collapses.

FIRST READING    Dan. 5, 1-6.13-14. 16-17.23-28

There appeared fingers of a human hand
writing on the wall. 

From the Prophet Daniel

In those days King Belshazzar prepared a great feast
for a thousand of his princes.
He drank wine in the presence of the thousand guests
and under the influence of the wine he gave the order
the golden and silver vessels,
which his father Nebuchadnezzar
had taken from the temple in Jerusalem.
Belshazzar wanted to come with his princes,
his wives and concubines, to drink from the vessels.
So they brought the gold and silver vessels
which had been taken from the temple in Jerusalem,
and the king, his princes,
his wives and concubines drank from them.
And when they drank of the wine
they praised the gods of gold and silver,
of bronze, iron, wood, and stone.
While they were doing this,
fingers of a human hand appeared
and they wrote something
on the plastered wall of the royal palace,
just opposite the chandelier.
The king saw the writing hand ;
He changed colour and became confused,
his hip joints weakened
and his knees buckled.
Then Daniel was brought before the king
and the king said unto him :
“Art thou Daniel, one of the exiles of Judah,
whom the king, my father, carried away out of Judah?
“I have heard of thee,
that the spirit of the gods is in thee
and that thou art gifted with understanding,
wit, and extraordinary wisdom.
“I am told of thee
that thou canst interpret dreams and unravel knots.
“Well, if thou canst read scripture
and expound it to me, thou shalt be clothed with purple,
wear the golden chain around thy neck
and reign third in the kingdom.”
Thereupon Daniel answered the king :
“Keep your gifts and give your gifts to another.
“But I will read the scripture before the king
and give him the interpretation of it.
“Above the Lord of heaven you have sought to exalt yourself ;
thou hast had the crockery of his temple removed
and you, your princes, your wives and concubines
have drunk wine from it ;
gods of silver and gold, of bronze, iron, wood and stone,
who see not, hear not, and know not,
you have honoured,
while you have honoured the God
in whose hand is your breath and all your life,
have not praised.
“Therefore He made that hand write this scripture.
“And this is written :
Number, number, weight, divisions.
“The interpretation of it is :
Number: God has counted your years of reign
and put an end to it;
Weight: you were weighed on the scales and found too light;
Divisions: your kingdom has been divided
and given to the Medes and Persians.

INTERLUDIUM     Dan. 3, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Praise the Lord, praise and exalt Him forever.

Praise the Lord, bright sun and moon,
Bright stars, praise Him.

Praise Him, rain and dew
All stormy winds, praise Him.

Praise Him, fire and heat,
cold and frost, praise the Lord.

ALLELUIA     Lk. 21, 36

Alleluia.
Be watchful and pray at all times
and that we may stand
before the Son of Man.
Alleluia.

GOSPEL      Lk. 21, 12-19

You will be an object of hatred for all
for my Name’s sake:
Not a hair of your head will be lost.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus said to his disciples:
“They will seize you and persecute you;
they will hand you over to the synagogues and imprison you,
bring you before kings and governors
for my name’s sake.
“It will end for you in giving testimony.
“Now, take heed
that ye must not then prepare your defence.
“For I will give you a tongue and a wisdom
which none of your enemies
will be able to resist or contradict.
Ye shall be deceived even by parents and brothers,
by kinsmen and friends
and some of you will brought to death.
“You will be an object of hatred to all
for my name’s sake:
not a hair of your head shall perish.
“By being steadfast thou shalt gain thy life.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home

128. We are called to labour from our creation. We must not try to replace human labour more and more with technological progress: by doing so, mankind damages itself. Labour is a necessity, is part of the meaning of life on this earth, a path of growth, human development and personal fulfilment. In the sense, helping the poor with money should always be a provisional solution to cope with emergency situations. The true aim should always be to allow them to live in dignity through labour. However, the orientation of the economy has promoted a kind of technological progress aimed at reducing the cost of production by reducing the jobs that are replaced by machines. There is another way in which human action can turn against itself. The reduction of jobs “also has a negative impact on the economy through the progressive erosion of ‘social capital’, that is, through the undermining of the body of relations based on trust, reliability and compliance with the rules, which are indispensable for all citizens to live together. In the end, ’the human price is also the economic price, and economic wrongs also demand a human price’. Refraining from investing in people to achieve more immediate profit is a very bad thing for society.

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: