http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – HH. Martelaren van Viëtnam

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil is het meest gekende uit het boek. Het komt ook zeer vroeg voor in de christelijke kunst, waar Daniël een voorafbeelding wordt van Christus (verrijzenis). Het geheel lijkt wel op een godsoordeel dat verwacht wordt: rituele tijd, verzegeling van de put, controle van de zegels. De les is zeer duidelijk: men kan een goed burger zijn zonder aan de keizer de eer te geven die alleen aan God toekomt.

EERSTE LEZING                                            Dan. 6, 12-28
Mijn God heeft zijn engel gezonden om de leeuwen te muilbanden.

Uit de profeet Daniël 

In die dagen deden mannen van koning Daríus een inval
in het huis van Daniël
waar zij hem aantroffen
terwijl hij smeekbeden richtte tot zijn God.
Ze begaven zich daarop tot de koning
en brachten hem het koninklijk verbod in herinnering
met de woorden:
“Hebt u geen verbod uitgevaardigd,
dat alwie binnen dertig dagen een bede richt
tot welke god of mens ook buiten u, koning,
in de leeuwenkuil geworpen wordt?”
De koning antwoordde:
“Dat staat vast als een wet van Meden en Perzen,
die onherroepelijk is.”
Toen zeiden ze tot de koning:
“Daniël, een van de ballingen uit Juda,
stoort zich niet aan u,
noch aan het verbod dat u hebt uitgevaardigd,
maar driemaal per dag verricht hij zijn gebed.”
Die beschuldiging beviel de koning helemaal niet
en hij zon op middelen om Daniël te redden.
Tot zonsondergang deed hij pogingen daartoe,
maar die mannen zetten de koning onder druk en zeiden:
“Denk eraan, koning, het is voor Meden en Perzen een wet
dat er niet kan worden getornd aan een verbod of besluit,
door de koning uitgevaardigd.”
Daarop gaf de koning bevel om Daniël te halen.
Toen Daniël in de leeuwenkuil geworpen werd,
zei de koning tot hem:
“Moge uw God, door u zo trouw vereerd, u redden!”
Daarom nam men een steen
en legde die op de opening van de kuil.
De koning verzegelde hem met zijn eigen zegel
en met die van zijn rijksgroten
om elke ingreep van buitenaf uit te sluiten.
De koning ging naar zijn paleis,
bracht de nacht in vasten door
en liet geen vrouwen komen;
van slapen was geen sprake.
Bij het krieken van de morgen,
toen het licht begon te worden,
stond de koning open begaf zich haastig naar de leeuwenkuil.
Bij de kuil gekomen
begon hij op klagende toon tot Daniël te roepen.
Hij zei:
“Daniël, dienaar van de levende God,
heeft uw God, door u zo trouw vereerd,
u van de leeuwen kunnen redden?”
Daarop antwoordde Daniël:
“Koning, leef in eeuwigheid!
Mijn God heeft zijn engel gezonden
om de leeuwen te muilbanden.
Ze hebben mij geen letsel toegebracht,
daar ik in Gods ogen onschuldig ben.
Maar ook tegen u, koning, heb ik niets misdreven.”
Uiterst verheugd gaf de koning bevel
Daniël uit de kuil te trekken.
Daarop werd Daniël uit de kuil getrokken.
Hij had geen letsel opgelopen,
omdat hij op zijn God vertrouwd had.
Nu gaf de koning bevel
om de mannen, die Daniël beschuldigd hadden, te halen
en ze met hun kinderen en vrouwen
in de leeuwenkuil te werpen.
Ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt,
of de leeuwen hadden hen reeds te pakken
en verbrijzelden hun beenderen.
Daarna schreef koning Daríus
aan alle volken, naties en talen die op aarde wonen:
“Veel heil zij u toegewenst!
Door mij wordt hiermee bepaald
dat men in alle delen van mijn koninkrijk
de God van Daniël moet eerbiedigen en vrezen,
want Hij is de levende God, die blijft in eeuwigheid.
Zijn koningschap is onvergankelijk
en zijn heerschappij duurt tot het einde.
Hij redt en bevrijdt en Hij verricht wondertekenen
in de hemel en op aarde:
Hij heeft Daniël gered uit de klauwen van de leeuwen.”

TUSSENZANG                                Dan. 3, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft Hem, nevels en buien,
hagel en ijs, prijst de Heer.

Looft Hem, ijzel en sneeuw,
nachten en dagen, prijst Hem.

Looft Hem, licht en donker,
bliksem en wolken, prijst Hem.

looft de Heer, heel de aarde,
prijst en verheft Hem eeuwig.

ALLELUIA                                              Apok. 2, 10c

Alleluia.
Wees getrouw tot de dood, zegt de Heer,
en Ik zal u de kroon des levens geven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Lc. 21, 20-28
Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden
totdat de tijd van de heidenen vervuld is.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens LucasIn die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Wanneer gij Jeruzalem door legers omsingeld ziet,
weet dan dat zijn verwoesting nabij is.
Laten dan de mensen in Judea naar de bergen vluchten:
Die in de stad zijn eruit trekken
en die op het land vertoeven de stad niet binnengaan:
Dagen van wraak zijn het,
waarop alles wat geschreven staat vervuld wordt.
Wee de zwangeren en zogenden in die dagen.
Want er zal grote nood komen over het land
en strafgericht over dit volk.
Sommigen zullen vallen door het verslindende zwaard,
anderen als gevangenen onder alle volkeren worden verstrooid.
Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden
totdat de tijd van de heidenen vervuld is.
Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren
en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren,
radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.
De mensen zullen het besterven van schrik,
in spanning om wat de wereld gaat overkomen,
want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.
Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk,
met macht en grote heerlijkheid.
Wanneer zich dit alles begint te voltrekken,
richt u dan op en heft uw hoofden omhoog,
want uw verlossing komt nabij.”

____________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 129. Wil het mogelijk blijven werk te bieden, dan is het onontbeerlijk een economie te bevorderen die een veelheid van productie en creativiteit van ondernemen begunstigt. Er is bijvoorbeeld een grote verscheidenheid aan landbouwsystemen voor voedsel op kleine schaal, die het merendeel van de wereldbevolking blijft voeden, waarbij een beperkt gedeelte van de grond en het water wordt gebruikt en minder afval wordt geproduceerd, hetzij op kleine stukjes bouwland en in moestuinen, hetzij bij de jacht en de oogst van bosproducten, hetzij bij kleinschalige visserij. Grootschaligheid dwingt vooral in de agrarische sector de kleine boeren hun land te verkopen of van hun traditionele productiemethoden af te stappen. Pogingen van enkelen van hen om andere, meer gediversifieerde vormen van productie te ontwikkelen blijken nutteloos op grond van de moeilijkheid om toegang te krijgen tot de regionale of wereldmarkten of omdat de infrastructuur van verkoop en vervoer ten dienste staat van de grote ondernemingen. De autoriteiten hebben het recht en de verantwoordelijkheid maatregelen te nemen die een duidelijke en krachtige steun zijn voor de kleine producenten en de diversificatie van de productie. Een economische vrijheid waarvan allen werkelijk profijt hebben, kan het soms noodzakelijk maken degene die de meeste middelen en de financiële macht bezitten, grenzen te stellen. Een louter theoretische economische vrijheid, waarbij de omstandigheden het verhinderen dat velen er in werkelijkheid gebruik van kunnen maken, en de toegang tot werk wordt verminderd, wordt een tegenstrijdig verhaal dat de politiek geen eer aandoet. Ondernemerschap, dat een nobele roeping is, gericht op het produceren van rijkdom en de verbetering van de wereld voor allen, kan een zeer vruchtbare methode zijn om de streek waarin de activiteiten plaatsvinden, een impuls te geven, vooral als men begrijpt dat het scheppen van arbeidsplaatsen een onontbeerlijk onderdeel vormt van dienst aan het algemeen welzijn.

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Thursday – HH. Martyrs of Vietnam

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The story of Daniel in the lion’s den is the best known from the book. It also appears very early on in Christian art, where Daniel becomes a foreshadowing of Christ (resurrection). The whole thing looks like a divine judgment that is expected: ritual time, sealing of the well, checking of the seals. The lesson is very clear: one can be a good citizen without giving to the emperor the honour that belongs only to God.

FIRST READING      Dan 6, 12-28
My God has sent his angel to muzzle the lions.

From the prophet Daniel 

In those days men of King Daríus raided the house of Daniel.
Where they found him
he was making supplications to his God.
Then they went to the king
and reminded him of the royal ban
with the words:
“Have you not decreed a prohibition
that whosoever shall within thirty days make supplication
to any god or man but you, king,
shall be thrown into the lion’s den?”
The king replied:
“That is fixed as a law of Medes and Persians,
which is irrevocable.”
Then they said to the king:
“Daniel, one of the exiles from Judah,
do not mind  you,
“nor  the ban which thou hast made,
but three times a day he performs his prayer.”
The king did not like this accusation at all
and he sought means to save Daniel.
He tried until sunset,
but the men put pressure on the King and said:
“Remember, king, it is a law for the Medes and Persians
that no ban or decree can be broken,
issued by the king.”
Thereupon the king ordered Daniel to be brought.
When Daniel was thrown into the lion’s den,
the king said to him:
“May your God, whom you have so faithfully worshipped, save you!”
Therefore they took a stone
and laid it on the opening of the pit.
The king sealed it with his own seal
and with those of his lieutenants
in order to exclude any interference from outside.
The king went to his palace,
spent the night in fasting
and did not allow any women to come;
there was no sleeping.
At the crack of dawn,
when it began to get light,
the king opened his mouth and hurried to the lions’ den.
When he came to the pit
he began to call out to Daniel in a plaintive tone.
He said:
“Daniel, servant of the living God,
has your God, whom you have worshipped so faithfully,
save thee from the lions?”
To this Daniel replied:
“King, live forever!
My God has sent his angel
to muzzle the lions.
They have not harmed me,
for I am innocent in the sight of God.
But even against you, king, I have done no wrong.”
Overjoyed, the king ordered
Daniel out of the pit.
Then Daniel was pulled out of the pit.
He was not hurt,
because he had trusted in his God.
Now the king gave the order
to get the men who had accused Daniel, and to bring them
and cast them into the lion’s den with their children
and their wives.
They had not yet reached the bottom of the pit,
but the lions had already seized them
and crushed their bones.
Then King Daríus wrote
to all the peoples, nations and languages of the earth:
“Many greetings to you!
By me it is hereby decreed
that in all parts of my kingdom
should revere and fear the God of Daniel,
for He is the living God, who endures forever.
His kingship is imperishable
and His dominion endures to the end.
He saves and redeems and performs miracles
in heaven and on earth:
He saved Daniel from the clutches of the lions.”

Interludium   Dan. 3, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

Praise the Lord, praise and exalt Him forever.

Praise Him, mists and showers,
hail and ice, praise the Lord.

Praise Him, sleet and snow,
nights and days, praise Him.

Praise Him, light and dark,
Lightning and clouds, praise Him.

Praise the Lord, all the earth,
praise and exalt Him forever.

ALLELUIA       Apok. 2, 10c

Alleluia.
Be faithful unto death, says the Lord,
and I will give you the crown of life.
Alleluia.

GOSPEL       Lk. 21, 20-28
Jerusalem will be trampled on by the Gentiles
until the time of the Gentiles is fulfilled.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days Jesus said to his disciples:
“When you see Jerusalem surrounded by armies,
know that its destruction is near.
So let the people of Judea flee to the mountains:
Let those who are in the city go out
and let not those who dwell in the land enter the city:
These are the days of vengeance,
when all things that are written shall be fulfilled.
Woe to the pregnant and nursing in those days.
For there shall be great distress upon the land
and judgment upon this people.
Some shall fall by the devouring sword,
others will be scattered as captives among all nations.
Jerusalem shall be trampled underfoot by the Gentiles
until the time of the Gentiles is fulfilled.
There shall be signs in the sun, moon and stars
and upon the earth shall peoples be in fear,
distraught at the roaring of the tempestuous sea.
The people shall shudder with fear,
in suspense over what is about to happen to the world,
for the heavenly hosts will be in confusion.
Then they will see the Son of Man coming on a cloud
with power and great glory.
When all this begins to take place,
arise and lift up your heads,
for your salvation is at hand.”

____________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

 129. If work is to continue to be possible, it is indispensable to promote an economy which favours a multiplicity of production and creativity of enterprise. There is, for example, a wide variety of agricultural systems for food on a small scale that continue to feed the majority of the world’s population, using a limited amount of land and water and producing less waste, whether on small plots of land and in kitchen gardens, hunting and harvesting forest products, or small-scale fishing. Large-scale farming forces small farmers, especially in the agricultural sector, to sell their land or abandon their traditional production methods. Attempts by some of them to develop other, more diversified forms of production are proving futile because of the difficulty of gaining access to regional or world markets, or because the marketing and transport infrastructure is at the service of big business. The authorities have the right and the responsibility to adopt measures that will provide clear and strong support for small producers and the diversification of production. An economic freedom that truly benefits all may sometimes require limits to be imposed on those who have the most resources and financial power. A purely theoretical economic freedom, where circumstances prevent many from actually using it and access to work is reduced, becomes a contradictory narrative that does not do politics justice. Entrepreneurship, which is a noble calling, aimed at producing wealth and improving the world for all, can be a very fruitful method of boosting the region in which it takes place, especially if one understands that job creation is an indispensable part of service to the common good.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: