http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin

Geboren in 1474 in het Azteekse rijk en overleden in 1548
Zalig verklaard in 1990 en Heilig op 31/7/2002
Bekeerde zich in ca. 1524 tot het Christendom

Invitatie

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
“Ik ben uw verlosser”. In de context van het Oude Testament is dit steeds de gebruikte term voor de bevrijding uit Egypte, het Exodus-gebeuren. De term herinnert dus ook aan het Verbond met God, dat na die bevrijding gesloten werd. Het onderstelt een heel diepe binding met God. Voor vele moderne mensen lijkt dit woord zinloos. Waarvan moet ik verlost worden? Het is nochtans vanzelfsprekend. Elke mens moet verlost worden van de schuld omwille van het bedreven kwaad dat hij nooit in staat is zelf te herstellen. En wat dan met de zinloosheid van zoveel dingen rond om ons die we niet verstaan en machteloos ondergaan?

EERSTE LEZING                            Jes. 41, 13-20
Ik, de heilige van Israël, Ik ben uw verlosser, zegt de Heer.

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de HEER:
“Ik ben de HEER, uw God,
die u bij uw rechterhand heeft genomen
en die tot u zegt: 
Wees maar niet bang; Ik help u.
Wees maar niet bang, wormpje Jakob,
klein volk Israël!
Ikzelf ben uw helper, zegt de HEER,
Ik ben uw verlosser, de Heilige van Israël.
Ik maak van u een dorsslee,
nieuw en goed geslepen, met scherpe tanden.
Gij zult bergen dorsen en verbrijzelen,
heuvels tot kaf maken;
gij werpt ze omhoog; de wind draagt ze mee,
de storm verstrooit ze.
Gijzelf echter, gij verblijdt u in de HEER
en prijst uzelf om de Heilige van Israël.
De armen en de behoeftigen zoeken naar water
en het is er niet:
hun tong is verdroogd van de dorst.
Ik, de HEER, Ik verhoor hen,
Ik, de God van Israël, Ik verlaat hen niet!
Op de kale gronden doe Ik rivieren ontspringen
en bronnen in de rotskloven.
Van de woestijn maak Ik een waterland,
van de dorstige bodem een bronnengebied.
In de woestijn laat Ik ceders groeien,
acacia’s, mirten en oleasters.
In het dorre land zet Ik cypressen neer
en essen en palmen, een menigte bomen.
Dan zullen zij zien en erkennen,
volledig verstaan en begrijpen,
dat de hand van de HEER dat gedaan heeft,
dat Israëls Heilige dat heeft geschapen.”
Zo spreekt de almachtige God.

Tussenzang   Ps. 145(144), 1,9,10-11,12-13ab

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roepen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

ALLELUIA

Alleluia.
Kom ons te gemoet Heer, met uw vrede,
dat wij ons met een oprecht hart
in U kunnen verheugen.
Alleluia.

EVANGELIE               Mt. 11, 11-15
Er is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Voorwaar, Ik zeg u:
Onder hen die uit vrouwen geboren zijn
is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.
Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen
groter dan hij.
Van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe
breekt het Rijk der hemelen zich met geweld baan,
en geweldenaars maken het buit.
Want al de profeten en de Wet, tot aan Johannes,
hebben het slechts voorspeld:
maar als gij het van Mij wilt aannemen:
Deze is de Elia die zou komen.
Wie oren heeft, hij luistere!”
_________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

II Culturele Ecologie

143. Samen met het natuurlijk erfgoed is er een historisch, artistiek en cultureel erfgoed, dat evenzeer wordt bedreigd. Het maakt deel uit van de gemeenschappelijke identiteit van een plaats en is een basis om een bewoonbare stad te bouwen. Het gaat er niet om iets te vernietigen en nieuwe, hypothetisch meer ecologische, steden te creëren, waar het niet altijd wenselijk lijkt om te leven. Men moet de geschiedenis, de cultuur en de architectuur van een bepaalde plaats integreren en daarbij de oorspronkelijke identiteit ervan waarborgen. Daarom vraagt ecologie ook om zorg voor de culturele rijkdommen van de mensheid in ruimste betekenis van het woord. Meer direct vraagt zij aandacht te besteden aan de lokale culturen op het ogenblik dat er kwesties in verband met het milieu worden geanalyseerd, en daarbij een dialoog tot stand te brengen tussen technologische taal en taal van het volk. Wanneer men opnieuw nadenkt over de relatie van de mens met het milieu, mag cultuur niet uitgesloten worden, namelijk alleen als monumenten van het verleden, maar vooral in haar levende, dynamische en participatieve betekenis.

 

Wordt vervolgd            Voor voorafgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_________________________________________________________

Thursday – H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
“I am your saviour”. In the context of the Old Testament, this is always the term used for the deliverance from Egypt, the Exodus event. The term therefore also reminds us of the Covenant with God that was made after that liberation. It implies a very deep connection with God. For many modern people this word seems meaningless. What do I need to be redeemed from? Yet it is self-evident. Every human being needs to be redeemed from the guilt of committing an evil that he or she will never be able to repair by themselves. And what about the futility of so many things around us that we do not understand and powerlessly endure?

FIRST READING      Isa 41:13-20
I, the Holy One of Israel, am your redeemer, says the Lord.

From the prophet Isaiah

Thus speaks the LORD:
“I am the LORD your God,
who took you by your right hand
and who says to you: 
Do not be afraid; I will help you.
Do not be afraid, little worm Jacob,
little people of Israel!
I am your helper, says the LORD,
I am your redeemer, the Holy One of Israel.
I will make thee a threshing sledge,
new and well-sharpened, with sharp teeth.
Thou shalt threshingly break up mountains
thou shalt make hills into chaff;
Thou shalt lift them up; the wind shall carry them away,
The storm scatters them.
But thou shalt rejoice in the LORD
And praise thyself for the Holy One of Israel.
The poor and the needy look for water
and there is none:
their tongue is parched with thirst.
I, the LORD, I hear them,
I, the God of Israel, I will not forsake them.
I will make rivers flow in the barren places
and springs in the rocky places.
I will make the desert a land of water,
from the thirsty ground a spring.
In the desert I will make cedars grow,
acacias, myrtles and oleasters.
In the barren land I will put down cypresses
and ashes and palms, a multitude of trees.
Then shall they see and acknowledge,
fully understand and comprehend
that the hand of the LORD has done this,
that Israel’s Holy One created it.”
Thus speaks the almighty God.

Interludium   Ps.145(144), 1, 9, 10-11, 12-13ab

The Lord is full of love and compassion,
long-suffering and most gracious.

I will praise you, my God and King,
to glorify your name forever.
The Lord is concerned for every man,
merciful to all that He has made.

Your works shall praise You, Lord,
thy pious ones shall praise thee.
They shall shout the glory of thy dominion,
thy power they proclaim.

They shall make known thy power unto men,
the splendor of thy kingdom.
Your kingdom is one for all ages,
your reign is for every generation.

ALLELUIA

Alleluia.
Come to us, Lord, with your peace,
that we may rejoice in you
In Thee we may rejoice.
Alleluia.

GOSPEL     Mt 11, 11-15
No one has risen greater than John the Baptist.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

At that time Jesus said to the crowd:
“Verily I say unto you:
Among those born of women
no one has risen greater than John the Baptist.
Nevertheless, the smallest in the kingdom of heaven is
is greater than he.
From the days of John the Baptist until now
the kingdom of heaven has been breaking ground by force,
and the rulers take it by force.
For all the prophets and the Law, even unto John,
have only foretold it:
But if ye will receive it of me:
This is the Elijah that is to come.
He that hath ears, let him listen!”
_________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

Cultural Ecology

143. Together with the natural heritage, there is a historical, artistic and cultural heritage, which is equally threatened. It is part of the common identity of a place and is a basis for building a habitable city. It is not about destroying something and creating new, hypothetically more ecological, cities, where it does not always seem desirable to live. It is about integrating the history, culture and architecture of a particular place while safeguarding its original identity. Therefore, ecology also calls for care for the cultural resources of mankind in the broadest sense. More directly, it calls for attention to be paid to local cultures when analysing environmental issues, establishing a dialogue between technological language and the language of the people. When rethinking man’s relationship with the environment, culture should not be excluded, not only as monuments of the past, but above all in its living, dynamic and participatory meaning.

 

To be continued                          For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©
Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: