http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Damasus I, paus

Geb: ca. 305 Overleden: 384
Paus van 366 – 384
Beschermheilige tegen de griep

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
In de tweede eeuw voor Christus was Elia een haast legendarisch figuur, even groot als Mozes. Hij zou wederkomen op het einde der tijden om de komst van de Messias voor te bereiden. In bepaalde joodse kringen is het nu nog een mooie gewoonte om aan tafel een extra plaats te voorzien voor Elia. Jezus alludeert op dat joodse geloof door het door te trekken naar de figuur van Johannes de Doper. Elia is gekomen, maar men heeft hem niet herkend. Opnieuw worden we gewaarschuwd om het gunstige ogenblik niet te laten voorbijgaan. God komt ook nu. Laten we daarom de tekenen van de tijd leren lezen en de komst van God in ons dagelijks leven niet missen.

EERSTE LEZING                                        Sir. 48, 1-4.9-11
Elia zal wederkomen.

Uit het Boek Ecclesiasticus

Elia de profeet stond op als een vuur;
zijn woord brandde als een fakkel;
hij bracht hongersnood over het volk
en in zijn ijveren voor de Heer maakte hij hen weinig in aantal.
Door het woord van de Heer sloot hij de hemel toe,
en evenzo liet hij driemaal vuur neerdalen.
Hoe roemrijk werd gij, Elia, door uw wonderwerken:
Wie mag zich als gij beroemen?
Gij die werd opgenomen in een wervelstorm van vuur
op een wagen met vurige paarden,
van wie geschreven staat dat hij bestemd is voor de tijd
waarop hij de toorn van God zal stillen vóórdat hij ontbrandt,
het hart van de vaderen zal keren tot de zoon
en de stammen van Jakob zal oprichten.
Gelukkig zij, die u gezien hebben
en in liefde zijn ontslapen.

TUSSENZANG     Ps. 80(79), 2ac, 3b, 15-16, 18-19

God van de heerscharen, richt ons weer op ;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

Herder van Israël, hoor ons aan,
Gij die troont op de Kerubs, verschijn met luister ;
werp uw macht in de strijd,
kom om ons bij te staan.

God van de heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.

Laat uw hand op uw gunsteling rusten,
op het kind dat Gij grootgebracht hebt.
Nooit meer zullen wij U verlaten ;
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.

ALLELUIA

Alleluia.
De dag van de Heer is nabij ;
zie, Hij komt ons bevrijden.
Alleluia.

EVANGELIE       Mt. 17, 10-13
Elia is reeds gekomen, maar zij hebben hem niet erkend.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Bij het afdalen van de berg
stelden de leerlingen Jezus de vraag:
“Waarom zeggen de schriftgeleerden toch
dat eerst Elia moet komen?”
Hij gaf hun ten antwoord:
“Inderdaad, Elia zal komen om alles te herstellen.
Ik zeg u zelfs:
Elia is reeds gekomen,
maar zij hebben hem niet erkend
doch naar willekeur met hem gehandeld,
zoals ook de Mensenzoon van hen te lijden zal hebben.”
Nu begrepen de leerlingen
dat Hij hun over Johannes de Doper gesproken had.
_________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

145. Veel vormen van intense exploitatie en verval van het milieu kunnen niet alleen de lokale middelen van bestaan uitputten, maar ook de maatschappelijke hulpbronnen die een levenswijze hebben toegestaan die een culturele identiteit en een zin van het bestaan en samenleven lange tijd hebben ondersteund. Het verdwijnen van een cultuur kan even ernstig of nog ernstiger zijn dan het verdwijnen van een dier- of een plantensoort. Het opleggen van een naar hegemonie strevende levensstijl die verbonden is met een wijze van produceren, kan even schadelijk zijn als de aantasting van de ecosystemen.

 

Wordt vervolgd                      Voor voorafgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________

Saturday – St. Damasus I, Pope

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
In the second century BC, Elijah was an almost legendary figure, as tall as Moses. He was to return at the end of time to prepare the coming of the Messiah. In certain Jewish circles, it is still a beautiful custom to provide an extra place at the table for Elijah. Jesus alludes to this Jewish belief by extending it to the figure of John the Baptist. Elijah came, but they did not recognise him. Once again we are warned not to let this auspicious moment pass. God is also coming now. Let us therefore learn to read the signs of the times and not miss the coming of God in our daily lives.

FIRST READING       Sir. 48, 1-4.9-11
Elijah will return.

From the Book of Ecclesiasticus

Elijah the prophet rose up like a fire;
his word burned like a torch;
he brought famine upon the people
and in his zeal for the Lord he made them few in number.
By the word of the Lord he shut up the heavens,
and likewise he sent down fire three times.
How glorious were ye, Elijah, by your wonders!
Who can boast like thee?
Thou who art caught up in a whirlwind of fire
on a chariot with fiery horses,
of whom it is written that he is destined for the time
when he shall appease the wrath of God before it is kindled,
turn the hearts of the fathers to the son
and raise up the tribes of Jacob.
Happy are those who have seen you
and have fallen asleep in love.

Interludium Ps. 80(79), 2ac, 3b, 15-16, 18-19

God of hosts, raise us up again ;
smile upon us again and we shall be saved.

Shepherd of Israel, hear us,
Thou who art on the Kerubim, appear with glory;
cast thy might in battle,
come to help us.

God of hosts, return again,
Look down from heaven and watch over thy vineyard.
Protect what thine own hand hath planted,
the seedling that thou hast cultivated.

Let thy hand rest upon thy favored one,
upon the child that thou hast raised.
Never again shall we forsake thee;
if Thou preservest our life, we praise Thee.

ALLELUIA

Alleluia.
The day of the Lord is at hand;
behold, He cometh to deliver us.
Alleluia.

GOSPEL       Mt 17, 10-13
Elijah has already come, but they have not recognised him.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

As he descended from the mountain
the disciples asked Jesus the question:
“Why do the scribes say
that Elijah must come first?
He answered them:
“Indeed, Elijah will come to restore everything.
I even say to you:
Elijah has already come,
but they have not acknowledged him, but have dealt with him arbitrarily,
just as the Son of Man will suffer from them.”
Now the disciples understood that He had spoken to them of John the Baptist.
_________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

145. Many forms of intense exploitation and degradation of the environment can deplete not only local livelihoods, but also societal resources that have permitted a way of life that has long supported a cultural identity and a sense of existence and cohabitation. The disappearance of a culture can be as serious or more serious than the disappearance of an animal or plant species. The imposition of a hegemonic lifestyle linked to a mode of production can be as damaging as the degradation of ecosystems.

 

To be continued                 For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d