http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – Tweede dag in de Kerstnoveen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Jozef wordt uitgenodigd om het kind van Maria te aanvaarden als een vrucht van de heilige Geest. Hem wordt gevraagd om vertrouwen te hebben en zich in te schakelen in het plan van God. Dit plan bestaat erin de mensen te redden van hun zonden. Hierin bestaat Gods genadevolle gerechtigheid. Hij wil een ‘God met ons’ zijn. In Jezus gaat de profetie van Jeremia in vervulling. De tijd is voldragen: Jezus is de wettige telg van David, die zijn volk ‘met bekwaamheid’, ‘rechtvaardig en eerlijk’ leidt. De zwakken schenkt Hij weer levensmoed. De Heer zij geprezen (Ps 72,13.18) Brengt Hij ook ons weer binnen in Gods vriendschap?

EERSTE LEZING       Jer. 23, 5-8
Een wettige
afstammeling van David doe Ik opstaan.

Uit de profeet Jeremia

“Geloof Mij, de tijd komt – zo spreekt de HEER –
dat Ik een wettige afstammeling van David doe opstaan.
Hij zal met bekwaamheid regeren
en het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
Dan wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig.
Dit is de naam die men Hem geeft:
God de HEER, onze gerechtigheid.
Eens komt de tijd – zo spreekt de HEER –
dat men niet meer zegt:
Zowaar God leeft,
die de Israëlieten uit Egypte heeft geleid,
maar: Zowaar God leeft,
die de nakomelingen van Israël
heeft teruggebracht uit het noorden,
uit alle landen waarheen Hij hen had verdreven.
Op hun eigen grond zullen zij weer wonen.”

TUSSENZANG           Ps. 72(71) 2, 12-13, 18-19

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.

De Heer zij geprezen, Israëls God,
die wonderen doet als geen ander ;
geprezen zijn heilige Naam voor altijd,
zijn glorie vervulle de aarde.

ALLELUIA

Alleluia.
leider van het huis Israël :
Mozes hebt Gij op de Sinaï de Wet gegeven ;
kom ons met uw sterke arm bevrijden.
Alleluia.

EVANGELIE          Mt. 1, 18-24
Geboorte van Jezus uit de maagd Maria, die verloofd is met
Jozef, een afstammeling van David.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze:
Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef,
bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was
en haar niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij erover
in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer
die tot hem sprak:
“Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen;
het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden
wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt:
“Zie, de maagd zal zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen,
en men zal Hem de naam Immánuel geven.”
Dat is in vertaling:
God-met-ons.
Ontwaakt uit de slaap
deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had
en nam zijn vrouw tot zich.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

152. Het gebrek aan woningen is een ernstig probleem in veel delen van de wereld, zowel in de plattelandsgebieden als in de grote steden, ook omdat de staatsuitgaven gewoonlijk slechts een gedeelte van de vraag dekt. Niet alleen de armen, maar ook een groot gedeelte van de maatschappij komt serieuze moeilijkheden tegen om een eigen huis te hebben. Het eigendom van een huis is van groot belang voor de waardigheid van de persoon en de ontwikkeling van het gezin. Het betreft een centrale kwestie in de menselijke ecologie. Als op een bepaalde plaats zich reeds chaotische agglomeraten van wankele huizen hebben ontwikkeld, dan gaat het vóór alles om die wijken te urbaniseren en niet de bewoners ervan hun wortels te ontnemen en hen te verdrijven. Wanneer de armen in vervuilde voorsteden of gevaarlijke agglomeraten wonen, “(is het noodzakelijk) om deze mensen elders te vestigen opdat de ellende niet wordt opeengestapeld, moet op voorhand een passende informatie worden verstrekt waarbij een keuze aan fatsoenlijke huizen wordt geboden en waarbij de belanghebbenden rechtstreeks bij het proces worden betrokken”. Tegelijkertijd zou de creativiteit ertoe moeten leiden de armoedige wijken binnen een gastvrije stad te integreren. “Hoe mooi zijn de steden die ongezond wantrouwen weten te overwinnen en hen die anders zijn, integreren en die van die integratie een nieuwe factor van ontwikkeling maken! Hoe mooi zijn de steden die ook in hun architectonisch plan vol ruimtes zijn die verbinden, relaties tot stand brengen, de erkenning van de anderen bevorderen!”.

 

Wordt vervolgd              Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________________________________

Saturday – second day of Christmas noveen

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Joseph is invited to accept the child of Mary as a fruit of the Holy Spirit. He is asked to have faith and to involve himself in God’s plan. This plan consists in saving people from their sins. This is where God’s merciful justice lies. He wants to be a ‘God with us’. In Jesus, the prophecy of Jeremiah is fulfilled. The time has come: Jesus is the legitimate descendant of David, who leads his people ‘with skill’, ‘justly and fairly’. He gives the weak a new lease of life. Praise be to the Lord (Ps. 72:13-18). Will He also bring us back into God’s friendship?

FIRST READING   Jer. 23, 5-8
I will raise up a true descendant of David.

From the prophet Jeremiah

“Believe me, the time is coming – thus says the LORD –
I will raise up a lawful descendant of David.
He shall reign with power
and govern the land justly and fairly.
Then Judah will be liberated, Israel will live safely.
This is the name that is given to Him:
God the LORD, our righteousness.
One day the time will come – thus saith the LORD –
when people will say no more:
As God lives,
who led the Israelites out of Egypt,
but, “Surely God lives,
who brought the descendants of Israel
back from the north,
from all the lands to which He had driven them.
On their own ground they shall dwell again.”

Interludium Ps. 72(71) 2, 12-13, 18-19

Righteousness will flourish in his days
and prosperity everywhere until the end of the months.

My God, grant to the king thy wisdom,
the king’s son thy justice.
May he govern your people with justice,
your poor with equity.

He will deliver the poor who ask for help,
the unfortunate without help.
He will have mercy on the needy,
he will restore life to the weak.

Praise be to the Lord, God of Israel,
who works miracles like no other ;
praised be his holy name forever,
His glory fill the earth.

ALLELUIA

Alleluia.
leader of the house of Israel :
Moses, on Sinai, thou gavest the Law ;
come and set us free with thy strong arm.
Alleluia.

GOSPEL   Mt 1, 18-24
Birth of Jesus to the Virgin Mary, betrothed to Joseph, a descendant of the Virgin Mary.
Joseph, a descendant of David.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

The birth of Jesus Christ took place in this way:
When his mother Mary was betrothed to Joseph,
she was found to be pregnant with the Holy Spirit,
pregnant with the Holy Spirit.
Because Joseph, her husband, was righteous
and didn’t want to bring her into disrepute,
he thought of
divorcing her in silence.
While he was considering this,
an angel of the Lord appeared to him in a dream
and spoke to him:
“Joseph, son of David,
do not be afraid to take Mary, your wife, to you;
the child in her womb is of the Holy Spirit.
She will bear a son, whom you must call Jesus,
for he shall save his people from their sins.”
All this was done that it might be fulfilled
what the Lord had spoken through the prophet, saying:
“Behold, the virgin shall conceive
and bring a son into the world,
and they shall give him the name Immánuel.”
That is in translation:
God-with-us.
Awakened from sleep
Joseph did as the angel of the Lord had commanded him
and took his wife to himself.

__________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

152. The lack of housing is a serious problem in many parts of the world, both in rural areas and in large cities, partly because state expenditure usually covers only part of the demand. Not only the poor, but also a large section of society encounters serious difficulties in owning a home. Ownership of a house is of great importance for the dignity of the person and the development of the family. It is a central issue in human ecology. When chaotic agglomerations of ramshackle houses have already developed in a particular place, the priority is to urbanise those neighbourhoods and not to deprive their inhabitants of their roots and drive them away. When the poor live in polluted suburbs or dangerous agglomerations, “(it is necessary) to relocate them so that the misery does not accumulate, appropriate information must be provided in advance, offering a choice of decent houses and directly involving stakeholders in the process”. At the same time, creativity should lead to integrating the poor neighbourhoods within a welcoming city. “How beautiful are the cities that manage to overcome unhealthy mistrust and integrate those who are different and make that integration a new factor of development! How beautiful are the cities that are also in their architectural plan full of spaces that connect, create relationships, promote the recognition of others!”.

 

To be continued                       For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
Dutch Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: