http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – zesde dag van het kerstoctaaf

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Zoals Simeon ziet ook Hanna hoopvol en gelovig, biddend en intens uit naar bevrijding.
Aan die verwachting en belofte heeft zij zich helemaal en lange jaren toegewijd. In de ontmoeting met Jezus bevestigt Hanna als een tweede getuige het inzicht van Simeon: Jezus de bevrijder. Zij dankt God en spreekt over Jezus met allen die delen in haar verwachting. Zijn komst betekent immers vergeving van de zonde en het einde van de macht van het kwaad. Vanaf nu kent men de Vader zoals Hij is. Het antwoord hierop betekent concreet: zich afkeren van elke vorm van zelfzucht en zich afstemmen op wat God ter harte gaat. Dan woont de liefde van de Vader werkelijk in ons. De genade en de wijsheid van God mogen ook in ons toenemen en ons innerlijk sterk maken. Wij zullen dan beamen: de Heer regeert (ps 96,10).

EERSTE LEZING          1 Joh. 2, 12-17
Wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Ik schrijf u, kinderen,
dat uw zonden vergeven zijn
ter wille van de naam van Jezus Christus.
Ik schrijf u, vaders,
dat gij Hem kent
die er was vanaf het begin.
Ik schrijf u, jonge mannen,
dat gij de boze overwonnen hebt.
Nogmaals, kinderen,
ik schrijf u, dat gij de Vader kent.
Ik schrijf u, vaders,
dat gij Hem kent
die er was vanaf het begin.
Ik schrijf u, jonge mannen,
dat gij sterk zijt :
Gods woord woont in u
en gij hebt de boze overwonnen.
Verliest uw hart niet aan de wereld
of aan de dingen in de wereld !
Als iemand de wereld liefheeft
is de liefde van de Vader niet in hem.
Want al wat in de wereld is
– het begeren van de lust
en het begeren der ogen
en de hovaardij van het geld –
het komt niet van de Vader
maar van de wereld.
En die wereld gaat voorbij
met heel haar begeerlijkheid,
maar wie de wil doet van God
blijft in eeuwigheid.

TUSSENZANG    Ps. 96(95), 7-8a, 8b-9, 10

De hemel straalt en de aarde jubelt.

Huldigt de Heer, alle stammen en volken,
huldigt de Heer om zijn glorie en macht,
huldigt de Heer om de roem van zijn Naam.

Brengt Hem uw offer en treedt in zijn voorhof,
gaat Hem aanbidden in heilig gewaad.
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde,

Zegt tot elkander : de Heer regeert !
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

ALLELUIA                Hebr. 1, 1-2

Alleluia.
Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen
tot onze vaderen had gesproken door de profeten,
heeft Hij nu, op het einde der tijden,
tot ons gesproken door de Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                 Lc. 2, 36-40
Hanna spreekt over Jezus tot allen die de bevrijding van Jeruzalem
verwachten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd was er een profetes, Hanna,
een dochter van Fanuël, uit de stam van Aser.
Zij was hoogbejaard
en na haar jeugd had zij zeven jaren met haar man geleefd.
Nu was zij een weduwe van vierentachtig jaar.
Ze verbleef voortdurend in de tempel
en diende God dag en nacht door vasten en gebed.
Op dit ogenblik kwam zij naderbij,
dankte God en sprak over het kind tot allen
die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.
Toen zij alle voorschriften van de Wet des Heren vervuld hadden
keerden zij naar Galilea, naar hun stad Nazaret terug.
Het kind groeide op en nam toe in krachten ;
het werd vervuld van wijsheid
en de genade Gods rustte op Hem.

_________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

164 Vanaf het midden van de vorige eeuw heeft, met het overwinnen van veel moeilijkheden, de tendens om de planeet te beschouwen als een vaderland en de mensheid als een volk dat een gemeenschappelijk huis bewoont, steeds meer opgeld gedaan. Een wereld van onderlinge afhankelijkheid betekent niet alleen maar begrijpen dat de schadelijke gevolgen van de stijlen van leven, productie en consumptie allen treffen, maar vooral ervoor zorgen dat de oplossingen worden voorgesteld vanuit een wereldomvattend perspectief en niet alleen maar ter verdediging van de belangen van enkele landen. De onderlinge afhankelijkheid verplicht ons aan één wereld te denken, aan een gemeenschappelijk project. Maar hetzelfde vernuft dat gebruikt wordt voor een enorme technische ontwikkeling, slaagt er niet in doeltreffende vormen van internationaal beheer te vinden om de ernstige moeilijkheden van milieu en maatschappij op te lossen. Om de fundamentele problemen aan te pakken, die niet door acties van landen afzonderlijk kunnen worden opgelost, wordt een mondiale consensus onontbeerlijk, die bijvoorbeeld ertoe leidt een duurzame en gediversifieerde landbouw te programmeren, hernieuwbare en weinig vervuilende vormen van energie te ontwikkelen, een grotere efficiëntie op het gebied van energie te stimuleren, een adequater beheer van bos- en zeehulpbronnen te bevorderen, voor allen de toegang tot drinkwater te waarborgen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_______________________________________________________________________

Thursday – sixth day of the Christmas Octave

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Like Simeon, Hanna looks forward to deliverance with hope and faith, prayerfully and intensely.
She devoted herself completely and for many years to this expectation and promise. In the encounter with Jesus, Hanna confirms Simeon’s insight as a second witness: Jesus the liberator. She thanks God and speaks about Jesus to all those who share her expectation. His coming means forgiveness of sin and the end of the power of evil. From now on, one knows the Father as He is. The answer to this means concretely: to turn away from every form of selfishness and to tune in to what is dear to God. Then the love of the Father truly dwells in us. The grace and wisdom of God may also increase in us and make us strong inwardly. We will then confirm: the Lord rules (ps 96,10).

FIRST READING    1 Jn 2:12-17
He who does the will of God endures forever.

From the first letter of the holy apostle John

I write to you, children,
that your sins are forgiven
for the sake of the name of Jesus Christ.
I write unto you, fathers,
that you know Him
who was there from the beginning.
I write to you, young men,
that you have overcome the evil one.
Again, children,
I am writing to you that you know the Father.
I write to you, fathers,
that you know Him
Who was there from the beginning.
I am writing unto you, young men,
that you are strong:
The word of God dwells in you
and you have overcome the evil one.
Do not lose heart to the world
or the things of the world!
If anyone loves the world
the love of the Father is not in him.
For all that is in the world
– The lust of lust
and the lust of the eyes
and the pride of money –
it comes not from the Father
but from the world.
And that world passes by
with all its lust,
but he who does the will of God
abides forever.

INTERLUDIUM   Ps. 96(95), 7-8a, 8b-9, 10

The heavens shine and the earth rejoices.

Praise the Lord, all the tribes and nations,
praise the Lord for his glory and his power,
praise the Lord for the glory of His name.

Bring your sacrifice to Him and enter into His court,
and worship Him in holy garments.
Tremble before the Lord, all ye men of the earth,

Say one to another: the Lord reigns!
He created the earth unchangeable,
He governs the nations with equity.

ALLELUIA  Hebr. 1, 1-2

Alleluia.
After God had spoken to our fathers many times and in many ways
God spoke to our fathers through the prophets,
He has now, at the end of the age,
spoken to us through the Son.
Alleluia.

GOSPEL   Lk. 2, 36-40
Hanna speaks about Jesus to all those who were expecting the liberation of Jerusalem.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days there was a prophetess named Hanna,
a daughter of Fanuel, of the tribe of Asher.
She was very old
and after her youth had lived seven years with her husband.
Now she was an eighty-four year old widow.
She dwelt continually in the temple
and served God day and night by fasting and prayer.
At this moment she came nearer,
thanked God and spoke about the child to all those
who were expecting the deliverance of Jerusalem.
When they had fulfilled all the requirements of the Lord’s law,
they returned to Galilee, to their city Nazareth.
The child grew and increased in strength ;
he was filled with wisdom
and the grace of God rested upon him.

______________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

164 Since the middle of the last century, with the overcoming of many difficulties, the tendency to consider the planet as a homeland and humanity as a people inhabiting a common house has become more and more prevalent. A world of interdependence means not only understanding that the harmful consequences of the styles of life, production and consumption affect all, but above all ensuring that the solutions are proposed from a global perspective and not simply in defence of the interests of a few countries. Interdependence obliges us to think of one world, of a common project. But the same ingenuity that is used for enormous technical development fails to find effective forms of international management to solve the serious difficulties of the environment and society. In order to tackle the fundamental problems that cannot be solved by the actions of individual countries, a global consensus becomes indispensable, leading, for example, to the programming of sustainable and diversified agriculture, to the development of renewable and low-polluting forms of energy, to greater energy efficiency, to the more appropriate management of forest and marine resources, and to the guarantee of access to drinking water for all.

 

To be continued                      For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_______________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: