http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Naam van Jezus

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Een geloofsverkondiger kan vlug uitgeput raken. De realiteit van de verkondiging is hard en vraagt veel kracht. Daarom zal het nodig zijn dat hij een goed evenwicht vindt tussen altijd weer tot persoonlijke bekering komen en daadwerkelijk verkondigen. Daartoe is een geest van onderscheiding nodig. De geloofsverkondiger staat immers niet zelf in het centrum. Hij is niet de boodschap die verkondigd wordt. Het is Jezus Christus die verkondigd wordt. Geestelijke begeleiding door een wijze gelovige mens helpt om tot onderscheiding te komen.

EERSTE LEZING                                 I Joh. 3,22-4,6
Onderzoekt de geesten of ze wel van God komen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Wij krijgen van God alles wat wij vragen
omdat wij zijn geboden onderhouden
en doen wat Hem aangenaam is.
En dit is zijn gebod :
van harte geloven in zijn Zoon Christus
en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft.
Wie zijn geboden onderhoudt
blijft in God
en God blijft in hem.
En dat Hij in ons woont
weten we door de Geest die Hij ons gegeven heeft.
Vrienden,
vertrouwt niet elke geest.
Onderzoekt de geesten of ze wel van God komen,
want onder hen die tot de wereld zijn uitgegaan
zijn veel valse profeten.
Hieraan onderkent gij de Geest van God :
iedere geest
die belijdt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden
is van God
maar iedere geest die Jezus neerhaalt
is niet van God
en dat is de eigenlijke ‘antichrist’.
Men heeft u gezegt dat hij komen zou
maar hij is reeds in de wereld, nu al.
Kinderen, gij hoort bij God
en gij zijt sterker dan de leugenprofeten,
want Hij die u bezielt
is machtiger dan hij die de wereld beheerst.
Zij horen bij de wereld,
daarom ontlenen zij hun leer ook aan de wereld
en luistert de wereld naar hen.
Maar wij horen bij God
en wie God werkelijk kent
luistert naar ons.
Wie niet van God is
weigert naar ons te luisteren.
Zo onderscheiden wij de geest der waarheid
van de geest der dwaling.

TUSSENZANG                    Ps. 2, 7-8, 10-11

Ik geef u de volken als erfdeel.

Dit is het besluit van de Heer ;
Hij sprak tot mij : gij zijt mijn zoon,
ik heb u heden verwekt.
Vraag Mij, Ik geef u de volken als erfdeel,
schenk u de aarde als eigendom.

Weest nu verstandig, gij vorsten,
heersers der aarde, weet wat gij doet !
Dient de Heer met ontzag,
kust Hem bevend de voeten.

ALLELUIA                     Mt.4, 16

Alleluia.
Het volk dat in duisternis zat
heeft een groot licht aanschouwd;
en over hen die in het land van de schaduw van de dood
gezeten hebben,
over hen is een licht opgegaan.
Alleluia.

EVANGELIE                           Mt. 4, 12-17. 23-25
Het Rijk der hemelen is nabij.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen,
week Hij uit naar Galilea.
Met voorbijgaan echter van Nazaret
vestigde Hij zich in Kafarnaüm, aan de oever van het meer,
in het grensgebied van Zebulon en Naftali,
opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja :
“Land van Zebulon, land van Naftali,
liggend aan de zee, Overjordanië :
Galilea van de heidenen!
“Het volk dat in de duisternis zat
heeft een groot licht aanschouwd ;
en over hen
die in het land van de schaduw van de dood gezeten hebben,
over hen is een licht opgegaan.”
Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen :
“Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.”
Jezus trok rond door geheel Galilea,
terwijl Hij als leraar optrad in hun synagogen,
de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk
en alle ziekten en alle kwalen onder het volk genas.
Zijn faam ging uit over geheel Syrië
en men bracht allen tot Hem die er slecht aan toe waren,
die door velerlei ziekten en pijnen gekweld werden,
bezetenen, lijders aan vallende ziekte en lammen.
En Hij genas hen.
Grote volksmenigten uit Galilea en Dekapolis
uit Jeruzalem, Judea en het Overjordaanse
sloten zich bij Hem aan.

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

168. Onder de positieve ervaringen kan bijvoorbeeld de Conventie van Basel over gevaarlijk afval met een systeem van bekendmaking, vastgestelde niveaus en controles worden vermeld, evenals het verplichtende verdrag over de internationale handel in met uitsterven bedreigde wilde dier- en plantensoorten, dat voorziet in het sturen van delegaties ter controle van een daadwerkelijke uitvoering. Dankzij de Conventie van Wenen voor de bescherming van de ozonlaag en de uitvoering ervan door het Protocol van Montreal en de amendementen hiervan lijkt het probleem van het dunner worden van deze laag in de fase van een oplossing te zijn gekomen.

 

Wordt vervolgd       Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

________________________________________________________

 

Monday – Holy Name of Jesus

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
A proclaimer of faith can quickly become exhausted. The reality of the proclamation is hard and requires a lot of strength. That is why it will be necessary for him to find a good balance between always coming to personal conversion and actually proclaiming. For that purpose a spirit of discernment is needed. After all, the proclaimer of faith does not stand in the center himself. He is not the message which is being proclaimed. It is Jesus Christ who is proclaimed. Spiritual guidance by a wise believer helps to come to discernment.

FIRST READING I Jn. 3,22-4,6
Examine the spirits to see if they come from God.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

We get from God everything we ask for
because we keep His commandments
and do what is pleasing to Him.
And this is his commandment:
To believe wholeheartedly in his Son Christ
and love each other as He has commanded us.
Who keeps His commandments
abides in God
and God remains in him.
And that He dwells in us
we know by the Spirit He has given us.
Friends,
does not trust every mind.
Examine the spirits to see if they come from God,
for among those who went out into the world
are many false prophets.
To this you recognize the Spirit of God:
Every spirit
who confesses that Jesus Christ has truly become man
is from God
but every spirit that brings Jesus down
is not of God
and that’s the actual ‘antichrist’.
You were told he would come
but he’s already in the world, right now.
Children, you belong to God
and you are stronger than the lie prophets,
for He who animates you
is mightier than he who rules the world.
They belong to the world,
that’s why they also derive their teachings from the world
and the world listens to them.
But we belong to God
and who really knows God
listens to us.
Who is not of God
refuses to listen to us.
This is how we distinguish the spirit of truth
of the spirit of error.

Responsorial  Ps. 2, 7-8, 10-11

I give you the nations as an inheritance.

This is the decision of the Lord ;
He spoke to me: you are my son,
I have begotten you today.
Ask Me, I give you the nations as an inheritance,
give you the earth as your property.

Be wise now, ye princes,
rulers of the earth, know what you are doing!
Serve the Lord with awe,
kissed Him trembling his feet.

ALLELUIA    Mt.4, 16

Alleluia.
The people who sat in darkness
has seen a big light;
and about those who in the land of the shadow of death
have been sitting,
a light has gone up over them.
Alleluia.

Gospel       Mt. 4, 12-17. 23-25
The Kingdom of Heaven is at hand.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

When Jesus learned that John had been captured,
He moved to Galilee.
With the passing of Nazareth
He settled in Kafarnaum, on the shores of the lake,
in the border area of Zebulon and Naftali,
that the word of the prophet Isaiah might be fulfilled:
“Land of Zebulon, land of Naftali.
lying by the sea, Overjordan :
Galilee of the pagans!
“The people who sat in darkness
has seen a big light ;
and about them
who have sat in the land of the shadow of death,
“a light has gone up over them.”
From then on Jesus began to preach and say :
“Repent, for the kingdom of heaven is at hand.”
Jesus walked all over Galilee,
while acting as a teacher in their synagogues,
proclaimed the Joyful Message of the Kingdom
and cured all diseases and all ailments among the people.
His fame went out all over Syria
and they brought all to Him who were in bad shape,
tormented by many illnesses and pains,
possessed, suffering from falling sickness and cripples.
And He cured them.
Great crowds from Galilee and Dekapolis
from Jerusalem, Judea and Overjordan
joined Him.

                                   _______________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

About caring for the common house 

168. Among the positive experiences, mention may be made of the Basel Convention on hazardous waste with a system of notification, set levels and controls, as well as the binding Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which provides for the sending of delegations to check on effective implementation. Thanks to the Vienna Convention for the protection of the ozone layer and its implementation by the Montreal Protocol and its amendments, the problem of the thinning of this layer appears to have reached the stage of being resolved.

 

To be continued                  For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is a translation from De Nieuwe Bijbelvertraning,
©
Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation.

                                  ______________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: