http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Raimundus van Penyafort, pr.

Spaanse Dominicaan. Geboren ca. 1175
Groot kenner canonieke recht
Schrijver van het kerkelijk wetboek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Melaatsheid werd lang gezien als een straf van God. De mens deed er nog een schepje bij en sloot melaatsen uit. Zij moesten weg uit de gemeenschap. De melaatse uit het evangelie vraagt de Heer dat Hij hem zou reinigen: ‘Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen’. Deze korte zin is een gebed en een belijdenis tegelijkertijd. Het vertrouwen dat de melaatse in de Heer heeft mag ook het onze worden. De melaatse ziet wie Jezus werkelijk is. Hij weet dat een aanraking van Hem de uitsluiting opheft en genezing brengt. Elke geloofsverkondiger mag zo in het leven staan.

EERSTE LEZING                I Joh. 5, 5-13

Er zijn die getuigen : de Geest, het water en het bloed.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft
dat Jezus de Zoon van God is.
Hij is het die gekomen is met water en bloed,
Jezus Christus.
Hij is gekomen
niet door water alleen maar door water en door bloed.
De Geest betuigt het
omdat de Geest de waarheid is.
Want er zijn drie getuigen,
de Geest,
het water
en het bloed
en deze drie stemmen overeen.
Als wij het getuigenis van mensen aannemen
dan zeker dat van God,
dat zoveel groter gezag heeft ; God zelf waarborgt dit getuigenis
dat Hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon.
Wie in de Zoon van God gelooft
draagt Gods getuigenis in zijn hart.
Wie God geen geloof schenkt
maakt Hem tot een leugenaar, want hij weigert
Gods eigen getuigenis over zijn Zoon te aanvaarden.
En dit is de zin van het getuigenis :
God heeft ons eeuwig leven gegeven in zijn Zoon.
Wie de Zoon heeft
heeft leven gevonden ;
wie de Zoon van God niet heeft
heeft ook het leven niet.
Ik heb u deze brief geschreven
om u er van te overtuigen dat gij eeuwig leven hebt,
gij allen die waarachtig gelooft in de Zoon van God.

TUSSENZANG          Ps. 147, 12-13, 14-15, 19-20

Loof nu de Heer, Jeruzalem !
of: Alleluia.

Loof nu de Heer, Jeruzalem,
Sion, verheerlijk uw God !
Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,
uw zonen gezegend binnen uw muur.

Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen
en voedt u met tarwebloem.
Hij zendt zijn bevel uit over de aarde
en haastig rept zich zijn woord.

Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden,
zijn wet en geboden voor Israël.
Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld,
geen ander maakt Hij zijn wegen bekend.

ALLELUIA      Mt. 4, 23

Alleluia.
Jezus verkondigde de Blijde Boodschap
van het koninkrijk
en alle ziekten en alle kwalen onder het volk
genas Hij.
Alleluia.

EVANGELIE                  Lc. 5, 12-16

En terstond verdween de melaatsheid van hem.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Terwijl Jezus eens in een van de steden vertoefde
trof Hij een man aan die overdekt was met melaatsheid.
Toen deze Jezus zag
wierp hij zich ter aarde neer en smeekte Hem :
“Heer, als Gij wilt kunt Gij mij reinigen.”
Jezus stak de hand uit, raakte hem aan en sprak :
“Ik wil, word rein.”
En terstond verdween de melaatsheid.
Jezus verbood hem het aan iemand te zeggen.
“Maar,
– zo zei Hij –
ga u laten zien aan de priester
en offer voor uw reiniging, zoals Mozes heeft voorgeschreven
om hun het bewijs te leveren.”
In steeds wijder kring werd over Hem gesproken
en grote volksmenigten stroomden samen om Hem te horen
en om van hun kwalen genezen te worden.
Hij trok zich telkens in de eenzaamheid terug om te bidden.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

172. Voor de arme landen moeten het uitroeien van de ellende en de sociale ontwikkeling van hun inwoners prioriteit zijn; tegelijkertijd moeten zij het schandalige niveau van consumptie in enkele bevoorrechte sectoren van hun bevolking onderzoeken en beter de corruptie te lijf gaan. Zeker, zij moeten ook minder vervuilende vormen van energieproductie ontwikkelen, maar hiervoor moeten zij kunnen rekenen op de hulp van de landen die zeer gegroeid zijn ten koste van de huidige vervuiling van de planeet. De directe exploitatie van de overvloedige zonne-energie vereist dat er mechanismen en subsidies worden vastgesteld, zodat de ontwikkelingslanden toegang kunnen hebben tot de overdracht van technologieën, tot technische assistentie en financiële bronnen, maar altijd aandacht schenkend aan de concrete omstandigheden, aangezien “niet altijd op een adequate wijze de compatibiliteit van de installaties met de context waarvoor zij worden ontworpen, op haar juiste waarde wordt geschat”. De kosten zouden laag zijn in vergelijking met het risico van klimaatveranderingen. In elk geval is het vóór alles een ethische beslissing, gebaseerd op de solidariteit van alle volken.

 

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

____________________________________________________________________________

 Friday – Saint Raimundus of Penyafort, pr.

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Leprosy was long seen as a punishment from God. Man aggravated their condition and excluded lepers. They had to leave the community. The leper from the gospel asks the Lord to cleanse him: ‘If Thou wilt, Thou canst cleanse me’. This short sentence is a prayer and a confession at the same time. The trust the leper has in the Lord may also become ours. The leper sees who Jesus really is. He knows that a touch of Him lifts the exclusion and brings healing. Every confessor of faith is allowed to stand in this way in life.

FIRST READING     I Jn. 5, 5-13

There are these witnesses: the Spirit, the water and the blood.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

No one can conquer the world but he who believes
that Jesus is the Son of God.
It is He who came with water and blood,
Jesus Christ.
He has come
not by water alone and by blood.
The Spirit proclaims it
because the Spirit is the truth.
Because there are three witnesses,
the Spirit,
the water
and the blood
and these three correspond.
If we accept people’s testimony
then surely that of God,
that has so much greater authority ; God Himself guarantees this testimony
that He has laid down concerning His Son.
Who believes in the Son of God
bears God’s testimony in his heart.
He who does not give God faith
makes him a liar, because he refuses
to accept God’s own testimony about His Son.
And this is the meaning of the testimony:
God has given us eternal life in His Son.
Who has the Son
has found life ;
who does not have the Son of God
neither does life.
I have written you this letter
to convince you that you have eternal life,
all of you who truly believe in the Son of God.

INTERLUDIUM   Ps. 147, 12-13, 14-15, 19-20

Praise the Lord now, Jerusalem !
or: Alleluia.

Now praise the Lord, Jerusalem,
Zion, glorify your God !
For He has firmly locked your gates,
your sons blessed inside your wall.

He lets you cultivate your fields in peace
and feed on wheat flour.
He sends his command to the earth
and what He says is quickly done

It is he who sent Jacob his word,
are law and commandments for Israel.
Never has there been a people that He has treated so,
no other He makes His ways known.

ALLELUIA  Mt. 4, 23

Alleluia.
Jesus proclaimed the Good News
of the kingdom
and all diseases and all ailments among the people
He healed.
Alleluia.

GOSPEL Lc. 5, 12-16

And immediately his leprosy disappeared.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Lucas

While Jesus once resided in one of the cities
He found a man covered in leprosy.
When he saw Jesus
he threw himself down to the ground and begged Him:
“Lord, if Thou wilt, Thou canst cleanse me.”
Jesus reached out his hand, touched him and spoke:
“I will, become pure.”
And immediately the leprosy disappeared.
Jesus forbade him to tell anyone.
“But,
– so he said –
go show yourself to the priest
and sacrifice for your cleansing, as Moses prescribed
to prove it to them.”
In ever wider circles there was talk of Him
and great crowds of people flocked together to hear Him
and to be cured of their ailments.
He always withdrew into solitude to pray.

                                         __________________________

Laudato Si

Encyclics of

POPE FRANCIS

About caring for the common house

172. For the poor countries, the priority must be to eradicate the misery and social development of their inhabitants; at the same time, they must examine the scandalous level of consumption in some privileged sectors of their population and fight corruption more effectively. Certainly, they must also develop less polluting forms of energy production, but for this they must be able to count on the help of the countries that have grown very much at the expense of the current pollution of the planet. The direct exploitation of the abundance of solar energy requires the establishment of mechanisms and subsidies so that developing countries can have access to the transfer of technologies, to technical assistance and to financial resources, but always paying attention to the concrete conditions, since ‘the compatibility of the installations with the context for which they are designed is not always adequately assessed’. The cost would be low compared to the risk of climate change. In any case, it is above all an ethical decision, based on the solidarity of all peoples.

 

To be continued          For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©
Dutch Bible Society 2004/2007.

Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: