http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag eerste week door het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Het eerste wat Jezus doet is in een openbare ruimte – de synagoge – de schriften becommentariëren voor de aanwezige joodse gelovigen. Hij schrijft zich daarmee volledig in in de lijn van de klassieke Joodse religieuze traditie, maar Hij sluit zich er niet in op: het zal integendeel één van de zeldzame keren zijn dat Jezus in een synagoge zal spreken. Hij spreekt met gezag –  een vroege verwijzing naar zijn goddelijkheid – maar niemand legt dan al het verband tussen deze man en zijn Vader. Terwijl de aanwezigen alleen maar verbaasdopkijken en zich afvragen wie deze man is, weten de demonen al wie Hij is. Ook wij weten wie Hij is. Wanneer wij van Hem getuigen, doen we dat dan met gezag? Hoe blijven we bezield door Gods Woord?

EERSTE LEZING              I Sam. 1,9-20
De Heer was Hanna indachtig
en zij bracht Samuël ter wereld.

Uit het eerste Boek Samuël

Nadat Hanna en Elkana in Silo gegeten en gedronken hadden,
ging Hanna naar het heiligdom van de Heer.
De priester Eli zat daar op een zetel tegen de deurpost.
Bitter bedroefd
bad zij onder een stroom van tranen tot de Heer
en zij legde deze gelofte af :
“God, Heer van de hemelse machten,
als Gij omziet naar de ellende van uw dienares
en mij indachtig wilt zijn,
als Gij uw dienares niet vergeet
en haar een zoon schenkt,
dan zal ik hem voor zijn gehele leven
aan de Heer afstaan :
geen scheermes zal over zijn hoofd gaan.”
Toen Hanna zo lang tot de Heer bleef bidden,
begon de priester Eli op haar mond te letten,
en omdat Hanna binnensmonds sprak
en haar lippen wel bewogen,
maar haar stem niet hoorbaar was,
dacht Eli dat zij dronken was.
Hij zei tot haar :
“Gedraag u toch niet langer als een beschonkene !
“Zorg liever dat ge weer nuchter wordt.”
Maar Hanna antwoordde :
“U vergist u, mijn heer,
ik ben een vrouw die diep bedroefd is.
“Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken
maar ik stort mijn hart uit voor de Heer.
“Beschouw uw dienares niet als een slechte vrouw ;
alleen uit overgrote zorg en droefheid
heb ik zo lang gebeden.”
Toen antwoordde Eli :
“Ga dan in vrede,
en de God van Israël moge u geven
wat ge van Hem hebt afgesmeekt.”
Hanna antwoordde :
“Ik hoop dat u
een goede indruk van uw dienares moogt houden.”
Toen ging de vrouw weg ;
zij at en haar gezicht klaarde op.
De volgende morgen
bogen Elkana en Hanna zich voor de Heer
en gingen terug naar Rama.
Toen Elkana gemeenschap had met Hanna,
was de Heer haar indachtig ;
zij werd zwanger en in de loop van het jaar
bracht zij een zoon ter wereld.
Zij noemde hem Samuël,
“want, zei ze, ik heb hem van de Heer afgesmeekt.”

TUSSENZANG         I Sam. 2, 1, 4-5, 6-7, 8abcd

De Heer doet mijn hart van vreugde slaan.

De Heer doet mijn hart van vreugde slaan,
mijn God heeft mijn hoofd opgeheven.
Nu sta ik mijn mededingers te woord
omdat ik zijn bijstand geniet.

De bogen der dapperen worden gebroken,
de zwakken worden met kracht omgord.
De rijken moeten hun brood gaan verdienen,
die honger leed hoeft geen werk meer te doen.

De kinderloze baart zeven maal,
de schoot van de moeder verdort.
De Heer beschikt over sterven en leven,
Hij leidt naar de dood en Hij roept weer terug.
De Heer schenkt armoede evenals rijkdom,
vernedering brengt Hij en eer.

Hij richt de onmachtige op uit het stof,
verheft uit het vuil de geringe ;
Hij geeft hem een zetel onder de vorsten,
verleent hem een eervolle plaats.
Want Hij is de Heer van de zuilen der aarde
waarop Hij de aardschijf eens heeft geplaatst.

ALLELUIA           Ps. 130(129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

EVANGELIE         Mc. 1, 21-28
Jezus onderrichtte als iemand die gezag bezit.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm,
en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge
waar Hij als leraar optrad.
De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden
maar als iemand die gezag bezit.
Er bevond zich in hun synagoge juist een man
die in de macht was van een onreine geest
en luid begon te schreeuwen :
“Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te maken?
“Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten.
“Ik weet wie Gij zijt : de heilige Gods.”
Jezus voegde hem toe :
“Zwijg stil en ga weg uit die man.”

De onreine geest schudde hem heen en weer,
gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg.
Allen stonden zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen :
“Wat betekent dat toch?
“Een nieuwe leer met gezag!
“Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.”

Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten
over heel de streek van Galilea.

__________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

176. Niet alleen zijn er overwinnaars en verliezers onder de landen, maar ook binnen de arme landen waar verschillende verantwoordelijkheden moeten worden vastgesteld. Daarom kunnen kwesties met betrekking tot het milieu en de economische ontwikkeling niet alleen maar ter sprake worden gebracht uitgaande van de verschillen tussen de landen, maar vragen zij erom aandacht te schenken aan de nationale en internationale politiek.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©
Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Tuesday first week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The first thing Jesus does is to comment on the scriptures in a public place – the synagogue – for the Jewish believers present. In doing so, he fully subscribes to the classical Jewish religious tradition, but he does not shut himself up in it: on the contrary, it will be one of the rare occasions that Jesus will speak in a synagogue. He speaks with authority – an early reference to his divinity – but no one makes the connection between this man and his Father. While those present only look up in amazement and wonder who this man is, the demons already know who He is. We too know who He is. When we testify of Him, do we do so with authority? How do we remain animated by God’s Word?

FIRST READING     I Sam. 1,9-20
The Lord was mindful of Hanna
and she brought Samuel into the world.

From the first Book of Samuel

After Hanna and Elkana had eaten and drunk in Silo,
Hanna went to the sanctuary of the Lord.
The priest Eli was sitting on a seat against the doorpost.
Bitterly saddened
she prayed to the Lord with a flood of tears and
and she made this vow:
“God, Lord of the heavenly powers,
if Thou dost look upon the misery of Thy servant
and be mindful of me,
if Thou wilt not forget Thy servant
and grant her a son,
then I will give him up to the Lord for his whole life:
no razor shall pass over his head.”
When Hanna continued to pray to the Lord for so long,
the priest Eli began to watch her mouth,
and because Hanna spoke in a low voice
and her lips were moving,
but her voice was inaudible,
Eli thought she was drunk.
“He said to her, “Stop acting like a drunkard and sober up.
But Hanna answered :
“You are mistaken, my lord,
I am a woman in great distress.
“I have not drunk any wine or spirits.
But I pour out my heart to the Lord.
“Do not regard your servant as an evil woman ;
only out of great care and sorrow
I have prayed for so long.”
Then Eli replied :
“Go then in peace ,
and may the God of Israel give you
what you have begged of Him.”
Hanna replied :
“I hope that you
may keep a good impression of thy servant.”
Then the woman went away;
she ate and her face brightened.
The next morning
Elkana and Hanna bowed down before the Lord
and went back to Ramah.
When Elkana had fellowship with Hanna,
the Lord was mindful of her;
she became pregnant and in the course of the year
she brought a son into the world.
She named him Samuel,
“for,” she said, “I have begotten him of the Lord.”

INTERLUDIUM     I Sam. 2, 1, 4-5, 6-7, 8abcd

The Lord make my heart beat for joy.

The Lord make my heart beat for joy,
my God has lifted up my head.
Now I stand with my competitors
Because I have his help.

The bows of the brave are broken,
the weak are girded with strength.
The rich must earn their bread,
the hungry have no more work to do.

The childless gives birth seven times,
the womb of the mother withers.
The Lord rules over death and life,
He leads to death and He calls back again.
The Lord gives poverty and wealth,
He brings humiliation and honour.

He raises the powerless from the dust,
raises from the dirt the lowly;
He gives him a seat among the princes, gives him an honourable place.
For He is the Lord of the pillars of the earth
whereon He once placed the disc of the earth.

ALLELUIA   Ps. 130(129), 5

Alleluia.
In the Lord I put my hope,
in His word I trust.
Alleluia.

GOSPEL      Mk. 1, 21-28
Jesus taught as one in authority.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

At that time Jesus and his disciples came to Capernaum,
and on the next Sabbath He went to the synagogue
where He was teaching.
The people were amazed at His teaching,
for He taught them not as the scribes
but as one who has authority.
There was a man in their synagogue
who was in the power of an unclean spirit
and began to shout loudly:
“Jesus of Nazareth, what have you to do with us?
“You have come to destroy us.
“I know who You are: the Holy One of God.”
Jesus added to him:
“Be silent and get out of that man.”

The unclean spirit shook him to and fro,
gave another loud cry and went out of him.
All were so amazed that they asked among themselves :
“What does that mean anyway?
“A new teaching with authority!
“He commands the unclean spirits and they obey Him.”

Soon his fame spread in all directions
throughout the land of Galilee.

__________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

176. Not only are there victors and losers among nations, but also within poor nations where different responsibilities must be established. Therefore, issues concerning the environment and economic development cannot be raised simply on the basis of differences between countries, but require attention in national and international politics.

 

To be continued                    For previous publications, scroll down

 

The Bible text in this edition is excerpted from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©
Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: