http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Hilarius, b. en krkl

 

Geboren in 315. Bisschop van Poitiers 353-368
Bevrijdde Gallië van de dwaalleer van Arius

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
God laat zich niet binden, ook niet aan de ark. Hij blijft een vrije God en niemand kan Hem dwingen tussen te komen. Dit lijkt wel een voorbeeld van ‘magie’ waar mensen met geschapen dingen, God proberen in hun macht te krijgen om zich van zijn tussenkomst te verzekeren. “De ark van God werd buitgemaakt”. Dit lijkt wel onvoorstelbaar voor een bepaalde joodse mentaliteit, maar ook later heeft het volk van Israël herhaaldelijk ondervonden dat God, noch aan de ark, noch aan de tempel gebonden was.

EERSTE LEZING                      I Sam. 4, 1-11

De Israëlieten werden verslagen
en de ark van God werd buitgemaakt.

Uit het eerste Boek Samuël

In die dagen
trokken de Israëlieten ten strijde tegen de Filistijnen ;
zij sloegen hun kamp op bij Eben-Haëzer,
terwijl de Filistijnen bij Afek gelegerd waren.
De Filistijnen stelden zich in slagorde tegenover de Israëlieten.
Het kwam tot een gevecht over de gehele linie.
De Israëlieten werden verslagen
en de Filistijnen doodden langs het front in het open veld
ongeveer vierduizend man.
Toen het volk in het kamp terugkeerde,
zeiden de oudsten van Israël :
“Waarom heeft de Heer ons vandaag door de Filistijnen geslagen?
” Wij gaan de ark van het verbond van de Heer uit Silo weghalen.
“Zij moet in ons midden komen
om ons uit de handen van onze vijanden te verlossen.”
Het volk liet de ark uit Silo halen,
de ark van het verbond van God,
de Heer van de hemelse machten,
die op de kerubs troont.
De twee zonen van Eli, Chofni en Pinechas,
begeleidden de ark.
Toen de ark van het verbond van de Heer
in het kamp aankwam,
hieven de Israëlieten zo’n machtig gejuich aan
dat de grond ervan dreunde.
De Filistijnen hoorden het en vroegen :
“Wat moet toch dat luide gejuich
in het kamp van de Hebreeën?”
Toen zij vernamen dat de ark van de Heer
in het kamp gekomen was,werden zij bang.
Ze zeiden :
“God is in het kamp gekomen!
“Wee ons, dat is nog nooit gebeurd.
“Wee ons!
“Wie redt ons uit de handen van die geweldige God?
“Dit is immers dezelfde God
die de Egyptenaren in de woestijn
met allerlei plagen geslagen heeft?
” Weest moedig, Filistijnen, en gedraagt u als mannen.
“Anders wordt gij de slaven van de Hebreeën,
zoals zij het van u zijn geweest.
“Weest mannen en weert u.”
De Filistijnen gingen tot de aanval, over.
De Israëlieten werden verslagen
en vluchtten naar hun tenten.
Het was een zware nederlaag ;
dertigduizend man voetvolk van Israël sneuvelden :
de ark van God werd buitgemaakt
en de twee zonen van Eli, Chofni en Pinechas, kwamen om.

TUSSENZANG                Ps. 44(43), 10-11, 14-15, 24-25

Rijs op en kom ons helpen, Heer,
red ons in uw barmhartigheid.

Gij hebt ons afgestoten en beschaamd,
en trekt niet meer uit met onze legers.
Gij hebt ons laten vluchten voor de vijand,
zij die ons haten plunderen ons uit.

Nu worden wij gehoond door onze buren,
de mensen om ons heen bespotten ons.
Wij worden bij de heidenen besproken,
de volken schudden over ons het hoofd.

Waarom verbergt Gij uw gelaat voor ons ?
Ziet Gij ons leed en onze kwelling niet ?
Wij zijn tot in het stof vernederd,
wij liggen aan de aarde vastgekleefd.

ALLELUIA                  Ps. 19(18), 9

Alleluia.
Uw voorschriften, Heer, zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.
Alleluia.

EVANGELIE               Mc. 1, 40-45

Terstond verdween de melaatsheid en de man was gereinigd.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Er kwam eens een melaatse bij Jezus
die op zijn knieën viel en Hem smeekte :
“Als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen.”
Door medelijden bewogen stak Jezus de hand uit,
raakte de man aan en sprak tot hem :
“Ik wil, word rein.”
Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd.
Terwijl Jezus hem wegstuurde, vermaande Hij hem met klem :
“Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt,
maar ga u laten zien aan de priester
en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven,
om ze het bewijs te leveren.”
Eenmaal vertrokken
begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen
en ruchtbaarheid aan de zaak te geven,
met het gevolg
dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen,
maar buiten op eenzame plaatsen verbleef.
Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

178. Het drama van een politiek die gefocust is op onmiddellijke resultaten en ook nog wordt gesteund door consumptistische bevolkingen, maakt het noodzakelijk op korte termijn groei te produceren. Omdat ze beantwoorden aan electorale belangen, wagen regeringen zich er niet gemakkelijk aan om de bevolking te irriteren met maatregelen die het consumptieniveau kunnen aantasten of buitenlandse investeringen in gevaar kunnen brengen. Een kortzichtige machtsconstructie remt het opnemen van een vooruitziende milieuagenda binnen de publieke agenda van regeringen. Zo vergeet men dat “tijd boven ruimte gaat”, dat wij steeds vruchtbaarder zijn, wanneer wij er ons om bekommeren processen te genereren in plaats van machtsposities te bekleden. Politieke grandeur manifesteert zich, wanneer men op moeilijke ogenblikken handelt op basis van grootse beginselen en denkend aan het algemeen welzijn op lange termijn. De politieke macht heeft er grote moeite mee deze plicht op te nemen in een project van de natie.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

 

Thursday – H. Hilarius, b. and clrgm

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
God does not allow Himself to be bound, not even to the ark. He remains a free God and no one can force Him to intervene. This seems to be an example of ‘magic’ where people with created things try to get God into their power to secure His intervention. “The ark of God was captured”. This may seem inconceivable for a certain Jewish mentality, but also later the people of Israel repeatedly experienced that God was not bound to either the ark or the temple.

FIRST READING   I Sam. 4, 1-11

The Israelites were defeated
and the ark of God was captured.

From the first Book of Samuel

In those days
the Israelites went to war against the Philistines ;
They encamped at Eben-Haëzer,
while the Philistines were encamped at Afek.
The Philistines set themselves in battle against the Israelites.
It came to a fight across the board.
The Israelites were defeated
and the Philistines killed along the front in the open field
about four thousand men.
When the people returned to the camp,
the elders of Israel said :
“Why has the Lord beaten us today by the Philistines?
” We are going to take away the ark of the covenant of the Lord from Silo.
“It must come into our midst
to deliver us from the hands of our enemies.”
The people had the ark taken from Silo,
the ark of the covenant of God,
the Lord of the heavenly powers,
who sits on the kerub.
The two sons of Eli, Chofni and Pinechas,
accompanied the ark.
When the ark of the covenant of the Lord
arrived at the camp,
the Israelites gave such a mighty shout
that the ground shook.
The Philistines heard it and asked :
“What is this loud shouting about?
in the camp of the Hebrews?”
When they heard that the ark of the Lord had come into the camp, they became afraid.
They said :
“God has come into the camp!
“Woe betide us, that has never happened before.
“Woe betide us!
“Who will save us from the hands of this great God?
“For this is the same God
Who smote
the Egyptians in the desert with all kinds of plagues?
” Be brave, Philistines, and behave like men.
“Otherwise you will be the slaves of the Hebrews,
as they have been to you.
“Be men and resist.”
The Philistines went on the attack.
The Israelites were defeated
and fled to their tents.
It was a heavy defeat ;
thirty thousand men of Israel’s foot soldiers were killed :
The ark of God was captured
and the two sons of Eli, Chofni and Pinechas, perished.

Interludium   Ps. 44(43), 10-11, 14-15, 24-25

Rise up and help us, Lord,
Save us in your mercy.

Thou hast cast us off and put us to shame,
and go not forth with our armies.
Thou hast made us to flee from the enemy,
those who hate us plunder us.

Now we are jeered at by our neighbours,
the people around us mock us.
We are spoken of among the heathen,
The nations shake their heads over us.

Why dost Thou hide thy face from us?
Sees Thou not our distress and our affliction?
We are humbled to the dust,
we are glued to the earth.

ALLELUIA    Ps. 19(18), 9

Alleluia.
Your precepts, Lord, are reliable,
They make the ignorant wise.
Alleluia.

GOSPEL   Mk. 1, 40-45

Immediately the leprosy disappeared and the man was cleansed.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

Once a leper came to Jesus.
He fell on his knees and begged Him:
“If Thou wilt, Thou canst cleanse me.”
Moved by compassion, Jesus reached out His hand,
touched the man and spoke to him:
“I want you to be cleansed.”
Immediately the leprosy disappeared and he was cleansed.
As Jesus sent him away, He admonished him:
“Take care that you do not say anything to anyone,
but go and show yourself to the priest
and offer for your purification what Moses has prescribed,
to give them the proof.”
Once he had left
the man began to tell his story everywhere in public,
with the result
that Jesus could no longer come into the city openly,
but stayed outside in lonely places.
Yet people came to Him from all sides.

________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

178. The drama of a policy focused on immediate results and supported by consumerist populations makes it necessary to produce short-term growth. Because they respond to electoral interests, governments do not easily venture to irritate the population with measures that might reduce consumption levels or jeopardise foreign investment. A short-sighted power structure inhibits the inclusion of a forward-looking environmental agenda within the public agenda of governments. It forgets that “time is more important than space”, that we are more fruitful when we care about generating processes rather than holding positions of power. Political grandeur manifests itself when, in difficult moments, one acts on the basis of grand principles and thinks of the long-term common good. Political power has great difficulty in incorporating this duty into a project of the nation.

 

To be continued           For previous publications please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: