http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Agnes, mgd. en mrt.

 

Dertienjarige martelares voor het Christelijk geloof.
Geboren in de negentiger jaren van de derde eeuw.
Beschermheilige van de kuisheid.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
De verzoening tussen David en Saul is van korte duur. Dit is een gelegenheid om een uitzonderlijk mooi en ontroerend verhaal over David te vertellen. David was een man met grote gebreken. De Schrift verheelt dat niet. Maar blijkbaar was hij doorheen gebreken toch zeer groot. Wanneer zijn gebreken niet verheeld worden, zullen ook die mooie trekken wel authentiek zijn: loyaliteit, dapperheid, grootmoedigheid; een toekomstige leider naar wie men opkijkt en die spontaan ontzag afdwong door zijn kwaliteiten en talenten.

EERSTE  LEZING                    I Sam. 24, 3-21

De Heer beware mij ervoor dat ik de hand zou slaan
aan hem die zijn gezalfde is.

Uit het eerste Boek Samuël

In die dagen koos Saul
drieduizend uitgelezen manschappen uit heel Israël
en hij ging op zoek naar David en zijn mannen,
ten oosten van de steenbokrotsen.
Op zijn weg kwam hij bij de schaapskooien.
Daar is een spelonk
en Saul ging die binnen om zich af te zonderen.
Maar achter in die spelonk zaten David en zijn mannen !
De mannen zeiden tot David :
“Dit is het ogenblik dat de Heer bedoelde toen Hij u zei :
Ik lever uw vijand aan u over.
“Doe met hem wat gij wilt.”
Toen stond David op en zonder dat Saul iets merkte
sneed hij een slip van diens mantel af.
Zijn hart bonsde
omdat hij de slip van Sauls mantel had afgesneden.
daarop zei hij tot zijn mannen :
“De Heer beware mij ervoor
dat ik mij zou vergrijpen aan mijn heer, de gezalfde van God,
dat ik de hand zou slaan aan hem
die de gezalfde van de Heer is.”
Met deze woorden hield David zijn mannen in bedwang
en liet niet toe dat zij zich op Saul wierpen.
Intussen was Saul opgestaan ;
hij verliet de spelonk om zijn weg te vervolgen.
Toen ging ook David de spelonk uit en riep Saul na :
“Mijn Heer en koning !”
Saul keek om en David boog zich neer tot op de grond
om hem zijn hulde te betuigen.
Hij zei tot Saul :
“Waarom luistert u toch naar de praatjes van de mensen
als zou David uw ongeluk willen ?
“U ziet nu met uw eigen ogen
dat de Heer u in de spelonk aan mij had overgeleverd.
“Ze wilden u doden,
maar ik heb u gespaard en gezegd :
Ik vergrijp mij niet aan mijn heer,
want hij is de gezalfde van God.
“Kijk, mijn vader,
kijk naar de slip van uw mantel die ik in mijn hand heb.
“Dat ik de slip van uw mantel heb kunnen afsnijden
en u niet heb gedood
moet voor u toch een duidelijk bewijs zijn
dat ik geen boze of opstandige bedoelingen heb.
“Ik heb niets tegen u misdaan
en toch hebt u het op mijn leven gemunt.
“De Heer moge oordelen,
wie van ons beiden in zijn recht staat,
en de Heer moge mij wreken op u :
Ik zal niet de hand aan u slaan.
“Het oude spreekwoord zegt :
Van boosheid gaat boosheid uit.
“Ik zal niet de hand aan u slaan.
“Tegen wie trekt de koning van Israël eigenlijk uit?
“Achter wie zit u eigenlijk aan ?
“Het gaat toch maar om een dode hond of een vlo!
“De Heer zal rechter zijn en oordelen,
wie van ons beiden in zijn recht staat ;
Hij moge toezien, mijn zaak verdedigen
en mij recht verschaffen tegen u.”
Toen David dit gezegd had, riep Saul :
“Is dat jouw stem, mijn zoon David ?”
En Saul begon luid te schreien.
En hij zei tot David :
“Gij zijt rechtschapen, ik niet,
want terwijl ik u kwaad doe, behandelt gij me goed.
“Vandaag hebt gij getoond dat ge het goed met mij voorhebt.
“De Heer had mij aan u overgeleverd
en toch hebt ge me niet gedood.
“Wie laat ooit zijn vijand ongedeerd heengaan,
als hij hem in handen krijgt ?
“De Heer zal u belonen
om hetgeen ge vandaag voor mij gedaan hebt.
“Nu weet ik dat gij koning wordt
en dat de koninklijke macht over Israël
in uw handen zal blijven.”

TUSSENZANG                     Ps. 57(56), 2, 3-4, 6, 11

Wees mij genadig, God, wees mij genadig.

Wees mij genadig, God, wees mij genadig,
bij U zoek ik mijn heil.
Ik houd mij schuil onder uw vleugels
totdat het onheil wijkt.

Ik roep tot God, de Allerhoogste,
tot God, die voor mij zorgt ;
dat Hij mij redding zendt vanuit de hemel
en mijn vervolgers smadelijk verjaagt.

Vertoon U in den hoge, God, in majesteit,
uw glorie strale over heel de aarde.
Omdat uw medelijden wijd is als de hemel,
uw troon tot aan de wolken reikt.

ALLELUIA                                                                  Ps. 119(118), 18

Alleluia.
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer,
de heerlijkheid van uw wet.
Alleluia.

EVANGELIE                Mc. 3, 13-19

Jezus riep tot zich die Hij zelf wilde ; en zij kwamen bij hem.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd ging Jezus de berg op
en riep tot zich die Hij zelf wilde ;
en zij kwamen bij Hem.
Hij stelde er twaalf aan om Hem te vergezellen
en door Hem uitgezonden te worden om te prediken,
met de macht de duivels uit te drijven.
Hij wees dus deze twaalf aan ;
Simon, die Hij de naam Petrus gaf ;
verder Jakobus, de zoon van Zebedeüs
en Johannes, de broer van Jakobus,
aan wie Hij de naam Boanérges gaf, wat betekent :
zonen van de donder ;
vervolgens Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs,
Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs,
Taddeüs, Simon de IJveraar
en Judas Iskariot, die Hem overgeleverd heeft.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

186. In deVerklaring van Rio van 1992 stelt men dat “daar waar er een dreiging is van ernstige of onomkeerbare schade, zal het ontbreken van volledige wetenschappelijke zekerheid niet een reden mogen zijn om het toepassen van efficiënte maatregelen te vertragen” die het verval van het milieu verhinderen. Dit principe van voorzorgsmaatregelen maakt de bescherming van de zwaksten mogelijk, die over weinig middelen beschikken om zich te verdedigen en om onweerlegbare bewijzen te verschaffen. Als objectieve informatie ertoe leidt ernstige en onomkeerbare schade te voorzien, ook al zou er geen onbetwistbaar bewijs zijn, dan zou ieder project moeten worden stopgezet of gewijzigd. Zo wordt de bewijslast omgekeerd, daar het in deze gevallen noodzakelijk is een objectief en beslissend bewijs te leveren dat de voorgesteld activiteit geen ernstige schade aan het milieu en allen die daarin wonen, zal toebrengen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©
Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday – St. Agnes, Virg. and Mar.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
The reconciliation between David and Saul is short-lived. This is an opportunity to tell an exceptionally beautiful and moving story about David. David was a man of great flaws. Scripture does not gloss over that. But apparently he was very great through his faults. If his flaws are not concealed, then those beautiful traits will be authentic: loyalty, bravery, generosity; a future leader who was looked up to and who spontaneously commanded awe because of his qualities and talents.

 

FIRST READING     I Sam. 24, 3-21

The Lord preserve me from laying hands on
him who is his anointed.

From the first Book of Samuel

In those days Saul chose
three thousand chosen men from all Israel
and he went in search of David and his men,
east of the Capricorn rocks.
On his way he came to the sheepfolds.
There is a cave there
and Saul went into the cave to retire.
But in the back of the cave were David and his men!
The men said to David:
“This is the moment the Lord meant when He said to you :
I deliver your enemy to you.
“Do with him what thou wilt.”
Then David stood up and without Saul noticing anything
he cut off one of his cloaks.
His heart was pounding
because he had cut off the hem of Saul’s dressing gown.
Then he said to his men:
“The Lord preserve me from
That I should lay hands on my lord, the anointed of God,
With these words David restrained his men
and did not allow them to throw themselves upon Saul.
Meanwhile Saul had risen ;
he left the cave to go on his way.
Then David also went out of the cave and called after Saul:
“My Lord and King!”
Saul turned around and David bowed down to the ground to pay his respects.
He said to Saul :
“Why do you listen to the talk of the people, as if David wanted your misfortune?
“You see with your own eyes
that the Lord had delivered you up to me in the cave.
“They wanted to kill you,
but I spared you and said:
I will not offend my lord,
for he is the anointed of God.
“Look, my father,
look at the slip of thy cloak which I have in my hand.
“That I could cut off the slip of your cloak
and did not kill you
must surely be a clear proof to you
that I have no malicious or rebellious intentions.
“I have done nothing against you
and yet you have set your sights on my life.
“May the Lord judge,
which of us is in the right,
and may the Lord avenge me on you :
I will not lay hands on you.
“The old proverb says :
From anger comes anger.
“I will not lay hands on you.
“Who is the King of Israel up against?
“Who are you after?
“It’s only a dead dog or a flea!
“The Lord will judge and rebuke,
which of us is in the right;
may He watch and defend my cause
and make me right with you.”
When David had said this, Saul cried out :
“Is that your voice, my son David?”
And Saul began to weep loudly.
And he said to David :
“You are righteous, I am not,
for while I am doing thee harm, thou art doing me good.
“Today thou hast shown thyself to be right with me.
“The Lord hath delivered me up to thee
and yet you have not killed me.
“Who will ever let his enemy go unharmed..,
when he gets his hands on him?
“The Lord will reward you
for what you have done for me this day.
“Now I know that you will be king
and that the royal power over Israel
will remain in your hands.”

Interludium  Ps. 57(56), 2, 3-4, 6, 11

Be merciful to me, God, be merciful to me.

Have mercy on me, God, have mercy on me,
in you I will find my salvation.
I take refuge under your wings
until disaster shall pass.

I cry to God, the Most High,
To God who cares for me;
that he may send me salvation from heaven
and cast out my persecutors with shame.

Show thyself in the highest, God, in majesty,
Thy glory shine upon all the earth.
Because thy compassion is wide as the heavens,
Thy throne reaches to the clouds.

ALLELUIA   Ps. 119(118), 18

Alleluia.
Open my eyes to behold, O Lord,
the glory of your law.
Alleluia.

GOSPEL    Mk. 3, 13-19

Jesus called to himself those he wanted; and they came to him.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

At that time Jesus went up into the mountain
and called unto Himself those whom He willed;
and they came to him.
He appointed twelve to accompany Him
and to be sent out by Him to preach,
with power to cast out devils.
So He appointed these twelve ;
Simon, whom He gave the name Peter ;
James the son of Zebedee
And John, the brother of James,
to whom He gave the name Boanérges, which means :
Sons of thunder ;
then Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew,
Tomas, James, the son of Alphaeus,
Taddeus, Simon the Zealot
and Judas Iscariot, who delivered Him up.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

186. The 1992 Rio Declaration states that “where there is a threat of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be a reason for delaying the application of effective measures” to prevent environmental degradation. This principle of precaution allows for the protection of the weakest, who have few means of defending themselves and providing irrefutable evidence. If objective information leads to the anticipation of serious and irreversible damage, even in the absence of irrefutable proof, every project should be stopped or modified. This reverses the burden of proof, as in these cases it is necessary to provide objective and conclusive evidence that the proposed activity will not cause serious harm to the environment and all those living in it.

 

To be continued                  For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©
Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: