http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de vierde week

Boek met kaars 40

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Het is alsof we vandaag het gedachtenisprentje van koning David lezen. We krijgen als tussenpauze een hymne op David, genomen uit Jezus Sirach. Alles is lof, behalve toch even een allusie op de zonden van David ontbreekt niet en dit maakt deze lofprijzing aanvaardbaar ook voor ons;

EERSTE  LEZING       Sir.  47, 2-11
Met zijn gehele hart zong David een loflied
en hij had zijn Schepper lief.

Uit het Boek Ecclesiasticus

Zoals het vet van het vredeoffer,
zo werd ook David afgezonderd van de zonen van Israël.
Hij speelde met leeuwen als met bokjes,
en met beren als met lammetjes.
Heeft hij niet in zijn jeugd een reus gedood
en de smaad van het volk weggenomen,
doordat hij met zijn hand de slingersteen ophief
en de grootspraak van Goliat neersloeg ?
Hij riep immers de Heer, de Allerhoogste, aan
en deze gaf in zijn rechterhand de kracht
om een machtig krijgsman neer te vellen
en de hoorn van zijn volk te verhogen.
Zo eerde men hem om de tienduizenden
en prees men hem wegens de zegeningen des Heren,
terwijl men hem een erekroon bracht.
Want hij verdelgde de vijanden die van alle kanten kwamen
en vernietigde de Filistijnen, zijn tegenstanders ;
tot de dag van heden verbrak hij hun hoorn.
Bij alles wat hij deed prees hij de Heilige, de Allerhoogste,
met woorden van verheerlijking.
Met zijn gehele hart zong hij een loflied
en had hij zijn Schepper lief.
Hij stelde zangers op tegenover het altaar
om met luide stemmen schone melodieën te doen klinken.
Hij zette luister bij aan de feesten
en verleende aan de hoogtijden een volmaakte schoonheid,
terwijl zij zijn heilige naam prezen
en van de vroege morgen af het heiligdom deden weerklinken.
De Heer nam zijn zonden weg
en verhoogde zijn hoorn voor eeuwig,
schonk hem de belofte van een blijvend koningschap
en een roemrijke troon in Israël.

TUSSENZANG            Ps. 18(17), 31, 47, 50, 51

Verheerlijkt zij God, mijn verlosser.

Gods wegen zijn goed, zijn woord is betrouwbaar,
voor ieder die vlucht tot Hem is Hij een rots.
De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,
verheerlijkt zij God, mijn verlosser.

Nu dank ik U onder de volkeren, Heer,
en zing ik mijn lied voor uw Naam.
Want Gij hebt uw koning de zege geschonken,
uw gunsten bewezen aan uw gezalfde,
aan David en zijn geslacht voor altijd.

ALLELUIA             Ps. 145(144), 13 cd

Alleluia.
Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
Alleluia.

EVANGELIE                Mc. 6, 14-29
Herodes zei : Johannes, die ik onthoofd heb,
is verrezen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Toen koning Herodes over Jezus hoorde,
want zijn naam was bekend geworden,
zei hij:
“Johannes de Doper is verrezen uit de doden
en daarom werken die wonderkrachten in hem.”
Maar anderen zeiden :
“Het is Elia”,
en weer anderen :
“Hij is een profeet zoals de andere profeten.”
Maar toen Herodes dit alles hoorde zei hij :
“Neen het is Johannes, die ik onthoofd heb,
die verrezen is.”
Herodes had namelijk zelf Johannes laten grijpen
en in de gevangenis in boeien geslagen omwille van Herodias,
de vrouw van zijn broer Filippus,
want hij had haar tot vrouw genomen.
Johannes had immers tot Herodes gezegd :
“Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben.”
Herodias was daarom op hem gebeten en wilde hem doden,
maar zij kreeg geen kans
want Herodes had ontzag voor Johannes.
Hij wist dat hij een rechtschapen en heilig man was
en nam hem in bescherming.
Telkens wanneer hij hem gehoord had verkeerde hij in tweestrijd
maar toch luisterde hij graag naar hem.
Er kwam echter een gunstige dag,
toen Herodes bij zijn verjaardag
een maaltijd aanrichtte voor zijn hoogwaardigheidsbekleders,
zijn hoofdofficieren en de vooraanstaanden van Galilea.
De dochter van Herodias trad op met een dans
en zij beviel aan Herodes en zijn tafelgenoten.
De koning zei tot het meisje :
“Vraag me wat je wilt en ik zal het je geven.”
En hij bevestigde haar met een eed :
“Wat je me ook vraagt, ik zal het je geven
al is het de helft van mijn koninkrijk.”
Zij ging naar buiten en vroeg aan haar moeder :
“Wat zou ik vragen ?”
Deze antwoordde :
“Het hoofd van Johannes de Doper.”
Zij haastte zich naar binnen, naar de koning
en zei hem haar verlangen :
“Ik wil
dat u mij op staande voet
op een schotel
het hoofd van Johannes de Doper geeft.”
Dit deed de koning leed,
maar om zijn eed gestand te doen en ook wegens zijn tafelgenoten
wilde hij haar niet afwijzen.
Terstond stuurde de koning dus een lijfwacht
en gelastte hem het hoofd van Johannes te brengen.
De man ging en onthoofdde Johannes in de gevangenis.
Hij bracht het hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje ;
het meisje gaf het weer aan haar moeder.
Toen zijn leerlingen er van gehoord hadden
kwamen zij zijn lijk halen en legden het in een graf.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

200. Anderzijds zal welke technische oplossing dan ook die de wetenschappen pretenderen aan te reiken, niet in staat zijn de ernstige problemen van de wereld op te lossen, als de mensheid haar koers kwijtraakt, als men de grote motivaties die het samen leven, het offer, de goedheid mogelijk maken, vergeet. In ieder geval zal het noodzakelijk zijn een beroep te doen op de gelovigen in overeenstemming met hun geloof te leven en met hun daden er niet tegenin gaan, men zal erop moeten aandringen zich opnieuw open te stellen voor de genade van God en ten diepste te putten uit de eigen overtuigingen betreffende liefde, gerechtigheid en vrede. Als een slecht begrip van onze principes ons soms ertoe heeft gebracht het misbruik van de natuur of een despotische overheersing van de schepping door het menselijk wezen of oorlogen, ongerechtigheid en geweld te rechtvaardigen, dan kunnen wij als gelovigen erkennen dat wij op die wijze de schat aan wijsheid die wij hadden moeten bewaken, ontrouw zijn geweest. Vaak hebben de culturele grenzen van verschillende tijden een dergelijk bewustzijn van het eigen ethische en geestelijke erfgoed bepaald, maar juist de terugkeer naar de respectievelijke bronnen ervan maakt het de godsdiensten mogelijk beter te beantwoorden aan de huidige noden.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday in the fourth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
It is as if we are reading the memorial card of King David today. As an interlude we are given a hymn to David, taken from Jesus Sirach. Everything is praise, except an allusion to the sins of David, which makes this hymn acceptable to us as well;

 

FIRST READING   Sir.  47, 2-11
With his whole heart David sang a song of praise
and he loved his Creator.

From the Book of Ecclesiasticus

Like the fat of the peace offering,
so was David set apart from the sons of Israel.
He played with lions as with goats,
and with bears as with lambs.
Did he not in his youth slay a giant
and removed the reproach of the people,
for he lifted up with his hand the pendulum stone
and smote down the boast of Goliath?
For he cried unto the Lord Most High
and he gave in his right hand the strength
to strike down a mighty warrior
and to raise the horn of his people.
So they honoured him for the tens of thousands
and praised him for the blessings of the Lord,
while they brought him a crown of honour.
For he destroyed the enemies that came from every side
and destroyed the Philistines, his adversaries ;
To this day he broke their horn.
In all that he did he praised the Holy One, the Most High,
with words of glorification.
With his whole heart he sang a song of praise
and loved his Creator.
He set up singers before the altar
To make beautiful melodies sound with loud voices.
He added lustre to the feasts
And gave perfect beauty to the seasons,
While they praised his holy name
And from the early morning made the sanctuary resound.
The Lord took away his sins
and raised up his horn for ever,
granted him the promise of everlasting kingship
and a glorious throne in Israel.

 

INTERLUDIUM    Ps. 18(17), 31, 47, 50, 51

Glory to God, my redeemer.

God’s ways are good, His word is sure,
He is a rock to all who flee to Him.
Praised be the Lord, blessed be my rock,
Glory to God, my redeemer.

Now I thank you among the nations, Lord,
and sing my song unto thy name.
For thou hast given victory to thy king,
Thy favour unto Thy anointed,
to David and his family forever.

ALLELUIA   Ps. 145(144), 13 CD

Alleluia.
True is God in all his words
and holy in all that he does.
Alleluia.

GOSPEL     Mk 6, 14-29
Herod said: “John, whom I have beheaded,
has risen.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

When King Herod heard about Jesus,
for his name had become known,
he said
“John the Baptist has risen from the dead
and therefore these miraculous powers work in him.”
But others said :
“It is Elijah ,
and still others :
“He is a prophet like the other prophets”.
But when Herod heard all this he said :
“No, it is John, whom I have beheaded,
who has risen.”
Herod himself had John seized
and put in chains in prison because of Herodias,
the wife of his brother Philip,
For he had taken her to be his wife.
For John had said to Herod :
“It is not lawful for you to have your brother’s wife.”
Therefore Herodias was bitten by him and wanted to kill him,
But she had no chance
Because Herod was in awe of John.
He knew that he was a righteous and holy man
and took him into his protection.
Whenever he heard him, he was at a loss as to what to do.
but still he loved to listen to him.
However, a favourable day came,
when Herod, on his birthday.
a meal for his dignitaries,
his chief officers and the distinguished men of Galilee.
The daughter of Herodias appeared with a dance
and she pleasured Herod and his dinner companions.
“Ask me what you want and I will give it to you.”
And he confirmed her with an oath :
“Whatever you ask me, I will give it to you
if it is half of my kingdom.”
She went out and asked her mother :
“What should I ask for?”
The latter replied :
“The head of John the Baptist.”
She rushed inside to the king
and told him of her desire:
“I want you to put me
on a platter
the head of John the Baptist.”
The king was distressed by this,
but in order to keep his oath and because of his tablemates
he did not wish to reject her.
So immediately the king sent a bodyguard
and ordered him to bring John’s head.
The man went and beheaded John in prison.
He brought the head on a platter and gave it to the girl ;
the girl gave it to her mother again.
When his disciples had heard of it, they came and took his body and laid it in a tomb.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

200. On the other hand, whatever technical solution the sciences claim to offer will not be able to solve the serious problems of the world if humanity loses its bearings, if the great motivations which make life together, sacrifice and goodness possible, are forgotten. In any case, it will be necessary to call on the faithful to live in accordance with their faith and not to go against it in their actions, to insist on opening up once again to the grace of God and to draw deeply on their own convictions concerning love, justice and peace. If a poor understanding of our principles has sometimes led us to justify the abuse of nature or a despotic domination of creation by the human being, or wars, injustice and violence, then as believers we can recognise that we have been unfaithful to the treasure of wisdom that we were meant to guard. Often the cultural boundaries of different times have determined such an awareness of one’s own ethical and spiritual heritage, but it is precisely the return to their respective sources that enables religions to better respond to current needs.

 

To be continued           For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: