http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Hiëronymus Emiliani

 

Leefde van1481-1537. Stichtte in 1532 de orde
van de Reguliere Paters van Somasca,
patroonheilige van de wezen
Heilig verklaard in 1769.


Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
De tempel van Salomo was zowat het heerlijkste wat een jood zich kon voorstellen. Vandaar ook het trauma bij zijn latere verwoesting. Was God dan niet meer bij zijn volk ? De tekst vandaag geeft een beeld van het theologisch peilen naar de diepe betekenis van de tempel en zijn verhouding tot God: ‘Zoudt Gij, God, werkelijk op aarde wonen ?’ Kan een gebouwde tempel God bevatten ? Is God daar aanwezig midden zijn volk, of is Jahweh zo hoog verheven en zo transcendent, dat de tempel alleen de plaats kan zijn waar zijn Naam woont en waar men zich tot God richt in de hemel, zijn eigenlijke woonstede? De lezing geeft een stukje theologische geschiedenis van het denken over God en het veilig stellen van zijn transcendentie.

 

EERSTE  LEZING             1 Kon.  8, 22-23.27-30
Gij hebt gezegd dat uw naam daar zal wonen
en dat Gij er zult luisteren
naar de smeekbede van uw volk Israël.

Uit het eerste Boek der Koningen

In die dagen ging Salomo voor het altaar van de Heer staan,
ten aanschouwen van heel de gemeenschap van Israël.
Hij strekte zijn handen uit naar de hemel en zei :
“Heer, God van Israël,
buiten U is er geen god in de hemel daarboven
of hier beneden op aarde,
die zo goedertieren is en zo getrouw
aan het verbond met uw dienaren
die met heel hun hart hun schreden naar U richten.

“Maar zoudt Gij, God, werkelijk op aarde wonen ?
“Zelfs de hemel en de hemel der hemelen
kunnen U niet bevatten !
“Hoe dan deze tempel die ik gebouwd heb ?
“Geef dan acht op de smeekbeden van uw dienaar,
Heer mijn God,
en luister naar zijn roepen
en naar het gebed dat uw dienaar vandaag tot U richt.
“Laat uw ogen dag en nacht waken over deze tempel
en over het heiligdom waarvan Gij gezegd hebt
dat uw naam daar zou wonen,
en luister naar het gebed
dat uw dienaar op deze plaats tot U richt.
“Luister dan naar de smeekbede van uw dienaar
en van uw volk Israël,
die zij op deze plaats tot U zullen richten.
“Ja, Gij zult het horen vanuit de hemel, uw woonstede.
“Luister dan en schenk vergiffenis.”

TUSSENZANG                Ps.  84(83), 3, 4, 5, 10, 11

Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten !

Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
Mijn hart en heel mijn wezen
gaan juichend uit naar U, de God die leeft.

Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats,
de zwaluwen een nestje voor hun broed ;
voor mij is dat uw altaar, Heer der hemelmachten,
mijn koning en mijn God !

gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer,
die U daar altijd mogen prijzen.
God, mijn beschermer, zie omlaag,
zie om naar uw gezalfde.

Voor mij is één dag in uw voorhof beter
dan elders duizend dagen.
Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis
dan dat ik gast ben in de tent van de zondaars.

ALLELUIA             cf.  Lc. 8,15

Alleluia.
Zalig zij die het Woord Gods dat zij hoorden
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

EVANGELIE          Mc. 7, 1-13
Gij laat het gebod van God varen

en houdt vast aan de overlevering van mensen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Eens kwamen de Farizeeën
en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus te zamen,
en ze zagen dat sommigen van zijn leerlingen met onreine,
dat wil zeggen, ongewassen handen aten.
De Farizeeën immers en al de Joden eten niet
zonder eerst de vingertoppen gewassen te hebben,
daar ze vasthouden aan de overlevering van de voorvaderen ;
komen ze van de markt,
dan eten ze niet voordat zij zich gereinigd hebben ;
zo zijn er nog vele andere dingen
waaraan ze bij overlevering vasthouden :
het afwassen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk.

Daarom stelden de Farizeeën en de schriftgeleerden Jezus de vraag :
“Waarom gedragen uw leerlingen zich niet
volgens de overlevering van de voorvaderen,
maar eten zij met onreine handen ?”
Hij antwoordde hun :
“Hoe juist heeft Jesaja over u, huichelaars geprofeteerd !
“Zo toch staat er geschreven :
Dit volk eert Mij met de lippen
maar hun hart is ver van Mij.
Zij eren Mij, maar zonder zin,
en mensenwet is wat zij leren.
“Gij laat het gebod van God varen
en houdt vast aan de overlevering van mensen :
Kruiken en bekers afwassen
en meer van dergelijke dingen doet ge.
“Het is fraai,
– vervolgde Hij –
dat gij het gebod van God buiten werking stelt
om uw overlevering te handhaven !
“Mozes heeft immers gezegd :
Eer uw vader en uw moeder, en
wie zijn vader of moeder vervloekt moet sterven.
“En toch leert gij :
Als iemand tot zijn vader of moeder zegt :
Alles waarmee ik u zou kunnen helpen, is Korban,
– dat betekent : offergave –
dan staat ge hem niet meer toe
iets voor zijn vader of moeder te doen.
“Zo maakt ge het woord Gods krachteloos
ten gunste van uw overlevering die gij doorgeeft.
“En ge doet meer van dergelijke dingen.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

204. De huidige toestand van de wereld “brengt een gevoel van onbestendigheid en onzekerheid voort, dat op zijn beurt vormen van collectief egoïsme begunstigt”. Wanneer de mensen egocentrisch worden en zich in hun geweten isoleren, vergroten zij hun eigen hebzucht. Hoe leger het hart van een persoon is, des te meer behoefte heeft hij aan het kopen, bezitten en consumeren van objecten. In die context lijkt het onmogelijk dat iemand het accepteert dat de werkelijkheid hem een grens stelt. Tegen deze horizon bestaat er evenmin een waar algemeen welzijn. Als dit het type mensen is dat in een maatschappij ertoe neigt te overheersen, dan zullen normen alleen maar worden gerespecteerd in de mate waarin zij niet ingaan tegen de eigen behoeften. Daarom denken wij niet alleen aan de mogelijkheid van verschrikkelijke klimatologische verschijnselen of grote natuurrampen, maar ook aan catastrofes die voortvloeien uit maatschappelijke crises, omdat de obsessie voor een consumptistische levensstijl, vooral wanneer dit alleen maar voor weinigen is weggelegd, slechts geweld en onderlinge vernietiging zal veroorzaken.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Tuesday – St Jerome Emiliani 

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
The Temple of Solomon was just about the most glorious thing a Jew could imagine. Hence the trauma of its later destruction. Was God then no longer with his people? Today’s text gives a picture of the theological probing of the deep meaning of the temple and its relationship to God: ‘Wilt thou, God, really dwell on earth?’ Can a built temple contain God? Is God present there in the midst of his people, or is Yahweh so highly exalted and so transcendent that the temple can only be the place where his Name dwells and where one addresses God in heaven, his actual dwelling place? The lecture gives a piece of theological history of thinking about God and securing his transcendence.

 

FIRST READING 1 Kings 8, 22-23.27-30
Thou hast said that Thy name shall dwell there
and that thou shalt hear there
to the supplication of thy people Israel.

 

From the First Book of Kings

In those days Solomon stood before the altar of the Lord,
before the whole community of Israel.
He stretched out his hands to heaven and said :
“Lord, God of Israel,
apart from You there is no god in heaven above
or here below on earth,
who is so merciful and so faithful
To the covenant of Your servants
who direct their steps with all their heart toward thee.

“But would Thou, God, really dwell on earth?
“Even the heavens and the skies of the heavens
cannot contain Thee!
“How then, this temple that I have built?
“Then heed the supplications of Thy servant,
Lord my God,
and hear his cry
and to the prayer that thy servant offereth unto thee this day.
“Let your eyes watch over this temple day and night
and over the sanctuary which thou hast said
that Thy name should dwell there,
and hear the prayer
which thy servant in this place doth offer unto thee.
“Then listen to the supplication of thy servant
and of thy people Israel,
which they shall address unto thee in this place.
“Yea, thou wilt hear it from heaven, thy dwelling place.
“Then hear and forgive.”

INTERLUDIUM   Ps. 84(83), 3, 4, 5, 10, 11

 

How dear is thy dwelling place, Lord of heavenly powers!

My soul longs and yearns for your sanctuary.
My heart and all my being
Go ye joyfully unto thee, the God that liveth.

For even the sparrows find a refuge,
the swallows a nest for their brood ;
for me this is your altar, Lord of heavenly powers,
my king and my God!

Happy are those who dwell in your house, O Lord,
who praise Thee always.
God, my protector, look down,
look upon Thy anointed.

For me, one day in thy courts is better
Than a thousand days elsewhere.
I would much rather stand on the threshold of God’s house
than to be a guest in the tent of sinners.

ALLELUIA    cf. Lk 8,15

Alleluia.
Blessed are those who keep the Word of God which they have heard
in a good and noble heart
and bring forth fruit by their steadfastness.
Alleluia.

GOSPEL     Mk 7, 1-13
You forsake the commandment of God
and hold fast to the tradition of men.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

One day the Pharisees
and some of the scribes from Jerusalem came together with Jesus,
and they saw that some of his disciples were eating with unclean,
that is, unwashed hands.
For the Pharisees and all the Jews do not eat without first washing their fingertips.
without first washing their fingertips,
since they hold to the tradition of the forefathers;
they come from the marketplace,
then they do not eat until they have cleansed themselves ;
And there are many other things
which they hold by tradition :
The washing of cups, jugs and copper dishes.

Therefore
the Pharisees and scribes asked Jesus:
“Why do your disciples not behave
according to the tradition of the forefathers,
but eat with unclean hands?”
He answered them :
“How exactly did Isaiah prophesy about you hypocrites?
“Even so it is written :
This people honours Me with their lips
But their heart is far from Me.
They honour Me, but without sense,
and the law of man is what they teach.
“Thou forsakest the commandment of God
and hold fast to the tradition of men :
Washing jars and cups
And more of the like do ye.
“It is beautiful,
– He continued –
That you overrule the commandment of God in order to maintain
in order to maintain your tradition!
“For Moses said :
Honour thy father and thy mother, and
He who curses his father or mother must die.
“And yet you teach :
If anyone says to his father or mother :
anything I can do to help you is Korban,
– that means: sacrifice –
then you will not allow him
to do anything for his father or mother.
“Thus you render the word of God powerless
for the sake of the tradition you pass on
“and you do more of the like.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

204. The present state of the world “produces a sense of precariousness and insecurity, which in turn favours forms of collective egoism”. When people become self-centred and isolate themselves in their conscience, they increase their own greed. The emptier a person’s heart is, the more he needs to buy, own and consume objects. In this context, it seems impossible for anyone to accept that reality sets a limit for him. Against this horizon, there is no true common good either. If this is the type of people who tend to predominate in a society, then standards will only be respected to the extent that they do not go against one’s own needs. That is why we are not only thinking of the possibility of terrible climatic phenomena or great natural disasters, but also of catastrophes resulting from social crises, because the obsession with a consumerist lifestyle, especially when it is only for the few, will only cause violence and mutual destruction.

 

To be continued              For previous publications, scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: