http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de vijfde week

Boek met kaars 40

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Wie zoekt niet naar wijsheid ? Naar een oplossing voor moeilijkheden ? Naar een wijs metgezel die raad geeft ? De faam van Salomo wordt hier in een prachtig Oosters verhaal geïllustreerd. Welstand en wijsheid gaan hier samen en de theologische noot ontbreekt niet: vb. de koningin van Seba looft en zegent de God van zo’n wijze koning. Toch is de wijsheid waarvan het evangelie spreekt totaal anders. Niet het uiterlijk vertoon of de praal, niet het uiterlijk gedrag op zichzelf maar alleen het innerlijke is voor Jezus het laatste en bindend criterium.

EERSTE  LEZING                    I Kon. 10,1-10

De koningin van Seba bevond hoe wijs Salomo was.

Uit het eerste Boek der Koningen

In die dagen was de faam
die de Heer Salomo verleend had
ook doorgedrongen tot de koningin van Seba
en zij wilde hem persoonlijk op de proef stellen met raadsels.
Zij begaf zich naar Jeruzalem
met een zeer grote stoet kamelen,
beladen met reukwerken, zeer veel goud en kostbare stenen.
Toen zij bij Salomo gekomen was,
legde zij hem alles voor wat zij in gedachte had.
Maar Salomo wist het antwoord op al haar vragen ;
niets was voor de koning zo duister
dat hij het antwoord schuldig moest blijven.
Toen de koningin van Seba bevond hoe wijs Salomo was
en zij het paleis zag dat hij had laten bouwen,
de spijzen op zijn tafel,
de hovelingen die mee aanzaten,
de lakeien in hun uniform, de schenkers,
de brandoffers die hij geregeld opdroeg in de tempel van de Heer,
was zij buiten zichzelf van verbazing.
Zij zei tot de koning :
“Het is dus waar wat ik in mijn land gehoord heb
over uw wijsheid en uw ondernemingen.
“Ik heb het niet kunnen geloven,
totdat ik hier kwam en het met eigen ogen zag.
“Heus, men heeft mij nog niet de helft verteld ;
u bezit meer wijsheid en rijkdom dan ik gehoord had.
“Wat een voorrecht voor uw mannen,
wat een voorrecht voor uw dienaren,
dat zij voortdurend voor u staan
en uw woorden van wijsheid mogen horen.
“Gezegend zij de Heer uw God,
die in u zoveel welgevallen heeft gehad
dat Hij u geplaatst heeft op de troon van Israël,
en u in zijn aanhoudende liefde voor Israël
tot koning heeft aangesteld
om recht en gerechtigheid te handhaven.”
Zij gaf de koning honderdtwintig talenten goud,
zeer veel reukwerk en ook kostbare stenen.
Nooit meer is er zo veel reukwerk aangevoerd
als de koningin van Seba toen
aan koning Salomo geschonken heeft.

TUSSENZANG                       Ps. 37(36), 5-6, 30-31, 39-40

De mond van de vrome verkondigt wijsheid.

Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe,
verlaat u op Hem, Hij zal er voor zorgen.
Uw eerzaamheid zal als de dageraad stralen,
uw recht als de middagzon.

De mond van de vrome verkondigt wijsheid,
zijn tong spreekt oprechte taal.
De wet van zijn God is in zijn hart,
zijn schreden wankelen niet.

Het heil van de vromen komt van de Heer ;
Hij is hun toevlucht in tijden van kwelling.
De Heer staat hen bij en bevrijdt hen,
Hij redt die zich tot Hem wenden.

ALLELUIA                       Mt. 11,25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

EVANGELIE                      Mc. 7, 14-23

Wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd riep Jezus het volk weer bij zich en sprak tot hen :
“Luistert allen naar Mij en wilt verstaan :
niets kan de mens bezoedelen
wat van buiten af in hem komt.
“Maar wat uit de mens komt
dat bezoedelt de mens.
“Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere.”
Nadat Hij zich van het volk had teruggetrokken
en thuis gekomen was
stelden zijn leerlingen Hem vragen over de gelijkenis.
Hij antwoordde hun :
“Begrijpt ook gij nog zo weinig ?
“Beseft gij dan niet,
dat al wat van buiten af in de mens komt
hem niet kan bezoedelen,
omdat het niet in zijn hart komt maar in zijn buik
en zijn weg vindt in een zekere plaats ?”
Zo verklaarde Hij alle voedsel rein.
“Maar,
– zei Hij –
wat uit de mens komt,
dat bezoedelt de mens.
“Want uit het binnenste, uit het hart van de mensen
komen boze gedachten, ontucht, diefstal, moord,
echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog,
losbandigheid, afgunst, godslastering, trots, lichtzinnigheid.
“Al die slechte dingen komen uit het binnenste
en bezoedelen de mens.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

205. En toch is alles niet verloren, omdat de mens, die in staat is zich tot het uiterste te verlagen, zichzelf ook kan overtreffen, opnieuw voor het goede kan kiezen en kan verbeteren ondanks welke psychologische en maatschappelijke conditionering dan ook die het wordt opgelegd. Hij is in staat eerlijk naar zichzelf te kijken, om de eigen afkeer bloot te leggen en nieuwe wegen naar de ware vrijheid in te slaan. Er bestaan geen systemen die een open staan voor het goede, de waarheid en de schoonheid, noch het vermogen om te reageren op wat God in het diepst van ons hart blijft aanmoedigen, volledig doen. Aan iedereen van deze wereld vraag ik deze eigen waardigheid, die niemand gerechtigd is hem af te nemen, niet te vergeten.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
___________________________________________________________________________

Wednesday in the fifth week

 

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
Who does not search for wisdom? For a solution to difficulties? For a wise companion to give advice ? The fame of Solomon is illustrated here in a beautiful Oriental story. Prosperity and wisdom go hand in hand and the theological note is not lacking: e.g. the Queen of Seba praises and blesses the God of such a wise king. Yet the wisdom of which the Gospel speaks is totally different. For Jesus, not the outward show or splendour, not the outward behaviour in itself but only the inward is the final and binding criterion.

 

FIRST READING       I Kings 10,1-10

The Queen of Seba judged how wise Solomon was.

From the first Book of Kings

In those days the fame
that the Lord had granted to Solomon
also penetrated to the queen of Seba
and she wished to test him personally by means of riddles.
She went up to Jerusalem
with a very large procession of camels,
laden with incense, much gold and precious stones.
When she came to Solomon,
she presented to him all that she had in mind.
But Solomon knew the answer to all her questions;
nothing was so obscure to the king
that he could not give the answer.
When the queen of Seba found out how wise Solomon was
and she saw the palace which he had built,
the food on his table,
the courtiers who sat with him,
the lackeys in their uniforms, the cupbearers,
the burnt offerings that he regularly offered in the temple of the Lord,
she was beside herself with amazement.
She said to the king :
“So it is true what I have heard in my country
about your wisdom and your undertakings.
“I could not believe it,
until I came here and saw it with my own eyes.
“Truly, I have not been told half ;
You have more wisdom and wealth than I had heard.
“What a privilege for your men,
what a privilege for your servants,
that they stand before you continually
and hear your words of wisdom.
“Blessed be the Lord thy God,
Who hath been so pleased with thee
that He has set you on the throne of Israel
and in his abiding love for Israel
appointed you king
to uphold law and justice.”
She gave the king one hundred and twenty talents of gold,
lots of incense and also precious stones.
Never again has so much incense been brought in
as the Queen of Seba then gave
to King Solomon.

 

INTERLUDIUM   Ps. 37(36), 5-6, 30-31, 39-40

The mouth of the pious proclaims wisdom.

Trust the Lord with your life’s journey,
Trust in Him, He will provide it.
Your honour will shine like the dawn,
your right as the noonday sun.

The mouth of the pious proclaims wisdom,
His tongue speaks truth.
The law of his God is in his heart,
His steps do not waver.

The salvation of the pious comes from the Lord ;
He is their refuge in times of affliction.
The Lord upholds them and delivers them,
He saves those who turn to Him.

 

ALLELUIA Ps. 37(36), 5-6, 30-31, 39-40

The mouth of the pious proclaims wisdom.

Trust the Lord with your life’s journey,
Trust in Him, He will provide it.
Your honour will shine like the dawn,
your right as the noonday sun.

The mouth of the pious proclaims wisdom,
His tongue speaks truth.
The law of his God is in his heart,
His steps do not waver.

The salvation of the pious comes from the Lord ;
He is their refuge in times of affliction.
The Lord upholds them and delivers them,
He saves those who turn to Him.

 

ALLELUIA     Mt. 11,25

Alleluia.
I praise You, Father, Lord of heaven and earth,
because thou hast revealed these things to children.
Alleluia.

 

GOSPEL      Mk. 7, 14-23

That which comes from man defiles man.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

At that time Jesus called the people back to Himself and spoke to them:
“All of you listen to me and understand:
Nothing can taint a man
that which comes into him from without.
“But what comes out of man
that defiles man.
“If anyone has ears to hear, let him listen.
After He had withdrawn from the people
and had come home
His disciples asked Him questions about the parable.
He answered them :
“Do you not understand so little?
“Do you not realise then,
that whatever comes into man from without
cannot taint him,
because it comes not into his heart but into his belly
and finds its way into a certain place?
Thus He declared all food to be pure.
“But ,
– He said –
What comes out of man,
that defiles man.
“For out of the inward parts, out of the hearts of men
come evil thoughts, fornication, theft, murder,
adultery, greed, wickedness, deceit,
debauchery, envy, blasphemy, pride, levity.
“All these evil things come from within
and defile man.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

205. And yet all is not lost, because man, capable of lowering himself to the extreme, can also surpass himself, choose the good again and improve in spite of whatever psychological and social conditioning may be imposed on him. It is able to take an honest look at itself, to expose its own aversion, and to find new paths to true freedom. There are no systems that do not have an openness to the good, the truth and the beauty, as well as the ability to respond to what God continues to encourage in the depths of our hearts. I ask everyone in this world not to forget this dignity of their own, which no one is entitled to take away from them.

 

To be continued                          For previous publications, scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
___________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: