http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag in de vijfde week

Boek met kaars 40

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Politieke centralisatie en religieuze centralisatie waren onder David en Salomon hand in hand gegaan. Het is nu vanzelfsprekend dat de politieke scheuring ook zal leiden tot meer regionale beleving van de godsdienst en meteen naar afgoderij. Wij mogen niet vergeten dat dit helemaal geen nieuw gegeven was. Er was een sterke tegenstroom aanwezig die nu weer aan kracht wint. De oude heiligdommen en offerhoogten waren niet totaal verdwenen. Nu worden ze weer officieel erkend en de misbruiken die hier vermeld worden, waren zelfs in het zuiden niet onbestaande.

EERSTE  LEZING            I Kon. 12, 26-32 ; 13, 33-34

Jeroboam liet twee gouden stierebeelden maken.

Uit het eerste Boek der Koningen

In die dagen dacht Jerobeam bij zichzelf :
Tenslotte zal mijn koninkrijk
toch weer aan het huis van David komen.
Als dit volk naar Jeruzalem blijft trekken
om offers op te dragen in de tempel van de Heer,
zullen zij zich weer gaan hechten aan Rehabeam,
de koning van Juda, hun heer.
Na rijp beraad liet de koning twee gouden stierebeelden maken
en zei tot het volk :
“Gij zijt nu lang genoeg opgegaan naar Jeruzalem ;
dit, Israëlieten, zijn de goden
die u uit Egypte hebben geleid.”
Het ene beeld stelde hij op te Betel
en het andere plaatste hij in Dan.
Dit bracht de Israëlieten tot zonde.
Het volk geleiddde het tweede beeld naar Dan.
Ook bouwde Jerobeam offerhoogten
en stelde hij uit het gewone volk priesters aan,
die niet tot de stam Levi behoorden.
Verder voerde Jerobeam
op de vijftiende dag van de achtste maand
een feest in dat geleek op het feest dat in Juda bestond.
Bij die gelegenheid besteeg hij het altaar
dat hij in Betel had laten maken,
om te offeren voor de stierebeelden
die hij vervaardigd had.
En in Betel installeerde hij de priesters
van de offerhoogten die hij gebouwd had.

Ondanks de woorden van de profeet
bekeerde Jerobeam zich niet van zijn wangedrag.
Integendeel, hij stelde uit het gewone volk
priesters voor de offerhoogten aan ;
al wie maar wilde wijdde hij tot priester van een offerhoogte.
Hierin bestond de zonde van het huis van Jerobeam
en dit was de reden
waarom zijn koninkrijk vernietigd
en van de aardbodem verdelgd zou worden.

TUSSENZANG          Ps. 106(105), 6-7a, 19-20, 21-22

Vergeet mij niet, Heer, die uw volk welgezind zijt.

Wij hebben gezondigd zoals onze vaderen,
ontucht bedreven en kwaad gedaan.
Want onze vaderen in Egypte
vergaten de wonderen die Gij deedt.

Zij maakten een heilig kalf bij de Horeb
en wierpen zich neer voor een gietsel van goud.
Hun Glorie ruilden zij tegen een afgod,
het beeld van een grasetend rund.

Zij waren vergeten dat God hen gered had,
Hij die in Egypte zijn macht had getoond ;
die wonderdaden verricht had in Cham
en bij de Rietzee verbazende dingen.

ALLELUIA                           Ps. 95(94), 8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia.

EVANGELIE                    Mc. 8, 1-10

De mensen aten tot ze verzadigd waren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Toen er in die tijd weer eens veel mensen bijeen waren
en zij niet te eten hadden,
riep Jezus zijn leerlingen bij zich en sprak tot hen :
“Ik heb medelijden met deze mensen,
omdat zij al drie dagen bij Mij blijven
zodat ze nu zonder voedsel zijn.
“Wanneer Ik hen zonder eten naar huis laat gaan
zullen zij onderweg bezwijken ;
sommigen van hen zijn van ver gekomen.”
Zijn leerlingen antwoordden Hem :
” Waar kan iemand hier, op een zo eenzame plaats
brood vandaan halen om hen te verzadigen ?”
Hij vroeg hun : “Hoeveel broden hebt ge dan ?”
“Zeven”, antwoordden zij.
Hij gelastte het volk op de grond te gaan zitten.
Toen nam Hij de zeven broden,
en na het dankgebed brak Hij ze
en gaf ze aan zijn leerlingen om ze voor te zetten aan het volk ;
en dat deden ze.
Ze hadden ook nog wat visjes :
Na de zegen er over uitgesproken te hebben, zei Hij
dat ze ook die moesten voorzetten.

De mensen aten tot ze verzadigd waren
en aan de overgebleven brokken haalde men zeven manden op.
Er waren ongeveer vierduizend personen.
Toen zond Hij hen naar huis.

Terstond ging Hij met zijn leerlingen scheep
en kwam in de streek van Dalmanúta.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

208. Het is altijd mogelijk een nieuw vermogen te ontwikkelen om buiten zichzelf te treden en naar de ander toe te gaan. Zonder dit vermogen erkent men de andere schepsels niet in hun eigen waarde, is men niet erin geïnteresseerd ten voordele van de ander voor iets te zorgen, ontbreekt het aan het vermogen zich grenzen te stellen om het lijden en het verval van hetgeen ons omgeeft, te vermijden. De fundamentele houding van zichzelf overstijgen door een geïsoleerd bewustzijn en op zichzelf betrokkenheid te doorbreken is de wortel die iedere zorg voor de ander en het milieu mogelijk maakt, en doet de morele reactie ontstaan die het effect dat door iedere actie en iedere persoonlijke beslissing buiten zichzelf wordt veroorzaakt, te overwegen. Wanneer wij in staat zijn het individualisme te overwinnen, kan men daadwerkelijk een alternatieve levensstijl tot stand brengen en wordt een in de maatschappij relevante verandering mogelijk.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Saturday in the fifth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
Under David and Solomon, political centralisation and religious centralisation went hand in hand. It is now self-evident that political rupture will also lead to more regionalisation of religion and immediately to idolatry. We must not forget that this was not at all a new phenomenon. There was a strong counter-current that is now gaining strength again. The old sanctuaries and sacrificial heights had not completely disappeared. Now they are officially recognised again and the abuses mentioned here were not non-existent even in the South.

 

FIRST READING     I Kings 12, 26-32 ; 13, 33-34

Jeroboam had two golden bullion images made.

From the First Book of Kings

In those days Jeroboam thought to himself :
At last my kingdom will
come to the house of David again.
If this people keeps going to Jerusalem
to offer sacrifices in the temple of the Lord,
they will again become attached to Rehabeam,
the king of Judah, their lord.
After careful consideration, the king had two golden steles made
and said to the people :
“You have now gone up to Jerusalem long enough ;
These, Israelites, are the gods
who led you out of Egypt.”
He set up one image at Bethel
and the other he set up in Dan.
This led the Israelites to sin.
The people led the second image to Dan.
Jeroboam also built sacrificial mounds
and appointed priests from among the common people,
who were not of the tribe of Levi.
Further, Jeroboam conducted in,
on the fifteenth day of the eighth month
a feast similar to the feast that existed in Judah.
On that occasion he set up the altar
that he had made in Bethel,
to sacrifice for the bullion statues
which he had made.
And in Bethel he set up the priests
of the sacrificial heights that he had built.

Despite the words of the prophet
Jeroboam did not repent of his misconduct.
On the contrary, he appointed from among the common people
priests for the heights of sacrifice ;
he ordained anyone who wanted to be a priest of a sacrificial altar.
This was the sin of the house of Jeroboam
and this was the reason
why his kingdom was destroyed.
and wiped off the face of the earth.

INTERLUDIUM      Ps. 106(105), 6-7a, 19-20, 21-22

Remember me, O Lord, who art in favour of thy people.

We have sinned like our fathers,
fornicating and doing evil.
For our fathers in Egypt
forgot the wonders which thou didst.

They made a holy calf by the Horeb
and prostrated themselves before a cast of gold.
Their glory they exchanged for an idol,
the image of a grass-eating ox.

They had forgotten that God had saved them,
who had shown his power in Egypt;
who performed miracles in Cham
and at the Reed Sea astonishing things.

 

ALLELUIA                 Ps. 95(94), 8ab

Alleluia.
Hearken unto the voice of the Lord this day
And be not obstinate.
Alleluia.

 

GOSPEL   Mk. 8, 1-10

The people ate until they were satiated.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

When again in those days many people were gathered together
and they had nothing to eat,
Jesus called his disciples to him and said to them :
“I have compassion on these people ,
because they have stayed with me for three days
so that now they are without food.
“If I let them go home without food
they will perish on the way ;
some of them have come a long way.”
His disciples answered Him :
” Where can anyone here, in such a lonely place
get bread to feed them?
He asked them: “How many loaves do you have?
“Seven,” they answered.
He ordered the people to sit down on the ground.
Then he took the seven loaves,
and after the prayer of thanksgiving he broke them
and gave them to his disciples to present to the people ;
and they did so.
They also had some fish:
After blessing them, He told them to serve them also.
The people ate until they were satiated
and from the remaining chunks they collected seven baskets.
There were about four thousand people.
Then He sent them home.

Immediately he set sail with his disciples
and came to the region of Dalmanúta.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

208. It is always possible to develop a new capacity to step outside oneself and to go towards the other. Without this capacity, one does not recognise the other creatures in their own worth, one is not interested in caring for something for the benefit of the other, one lacks the capacity to set oneself limits in order to avoid the suffering and decay of what surrounds us. The fundamental attitude of transcending oneself through isolated consciousness and involvement in oneself is the root that makes any care for the other and the environment possible, and gives rise to the moral reaction that contemplates the effect caused by any action and any personal decision outside oneself. When we are able to overcome individualism, an alternative lifestyle can actually be created and a change that is relevant to society becomes possible.

 

To be continued                      For previous publications please scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: