http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de zesde week

Boek met kaars 40

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
De lezers van de brief van Jakobus schijnen meer nood te hebben aan opwekking dan aan waarschuwing tegen bepaalde vormen van (charismatisch) enthousiasme, zoals bijvoorbeeld bij de Korintiërs. ‘Standhouden’ lijkt hier de boodschap en ‘de proef doorstaan’. Als je dat niet kunt, verwijt het dan God niet, maar jezelf: de onvolkomenheid van de mens maakt hem zwak en klein. Dit zijn de nuchtere opmerkingen van de auteur: zij moeten wellicht gericht geweest zijn tot de christenen van de tweede generatie, die nood hadden aan bevestiging en niet meer uitkeken naar een nakend wereldeinde.

EERSTE LEZING                          Jak. 1, 12-18

God brengt niemand in verzoeking.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Zalig de mens die standhoudt in de beproeving.
Heeft hij de toets doorstaan,
dan zal hij de zegekrans van het leven ontvangen
die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.
Niemand mag zeggen als hij bekoord wordt :
“Ik word door Gods toedoen bekoord.”
God brengt niemand in verzoeking,
zo min als Hijzelf door het kwade kan worden bekoord.
Wordt iemand bekoord,
dan is het altijd
door het trekken en lokken van zijn eigen begeerte.
Daarna, als de begeerte bevrucht is,
baart zij de zonde
en de zonde, eenmaal volgroeid, baart de dood.
Geliefde broeders en zusters,
laat u niet misleiden :
Elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven,
van de Vader der hemellichten,
bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling.
Uit vrije wil heeft Hij ons het leven geschonken
door het woord der waarheid,
zodat wij in zekere zin de eerstelingen onder zijn schepselen zijn.

TUSSENZANG                Ps. 94(93), 12-13a, 14-15, 18-19

Gelukkig de man die Gij wijsheid geeft, Heer.

Gelukkig de man die Gij wijsheid geeft, Heer,
die Gij in uw wet onderwijst.
Na kwade dagen geeft Gij hem rust.

Want nooit zal de Heer zijn volk verstoten,
zijn erfdeel geeft Hij niet op.
Eens zullen de rechters rechtvaardig beslissen
en alle rechtvaardigen vallen het bij.

Wanneer ik reeds denk : nu struikel ik zeker,
dan houdt uw genade, Heer, mij overeind.
Wanneer in mijn hart de zorgen drukken
dan beurt uw vertroosting mij op.

ALLELUIA                             Joh. 6, 64b, 69b

Uw woorden, Heer, zijn geest en leven ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia

EVANGELIE                  Mc.  8, 14-21

Wacht u voor het zuurdeeg van de Farizeeën
en het zuurdeeg van Herodes !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd hadden de leerlingen vergeten brood mee te nemen
zodat zij niet meer dan één brood bij zich in de boot hadden.
Toen gaf Jezus hun deze waarschuwing :
“Let op,
wacht u voor het zuurdeeg van de Farizeeën
en het zuurdeeg van Herodes !”
Zij spraken daarover onder elkaar :
“Dat zegt Hij omdat we geen brood hebben.”
Maar Hij bemerkte het en sprak :
“Wat bespreekt ge daar onderling ?
“Dat Ik dit gezegd heb, omdat ge geen brood hebt ?
“Begrijpt en verstaat ge het dan nog niet ?
“Is uw geest dan zo verblind ?
“Ge hebt toch ogen : ziet ge dan niets ?
“Ge hebt toch oren : hoort ge dan niets ?
“En herinnert ge u niet
hoeveel korven vol brokken gij hebt opgehaald
toen Ik voor de vijfduizend die vijf broden heb gebroken ?”
Zij antwoordden Hem :
“Twaalf.”
“En hoeveel manden vol brokken hebt gij opgehaald,
toen met die zeven voor vierduizend ?”
En zij antwoordden :
“Zeven.”
Daarop zei Hij hun :
“Begrijpt ge het dan nog niet ?”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

211. Deze opvoeding, die geroepen is een “ecologisch burgerschap” te creëren, beperkt zich er soms echter toe te informeren en slaagt er niet in gewoonten te doen rijpen. Het bestaan van wetten en normen is op de lange termijn niet voldoende om slecht gedrag te beperken, ook wanneer er een deugdelijke controle bestaat. Wil de juridische norm belangrijke en duurzame effecten ressorteren, dan is het noodzakelijk dat het merendeel van de leden van de maatschappij, uitgaande van juiste motiveringen, deze heeft geaccepteerd en overeenkomstig met een persoonlijke verandering reageert. Alleen door uit te gaan van het ontwikkelen van gedegen deugden is een zelfgave in een ecologisch engagement mogelijk. Als iemand zich gewoonlijk iets dikker kleedt in plaats van de verwarming aan te zetten, hoewel de eigen economische omstandigheden het hem mogelijk maken meer te verbruiken en uit te geven, dan veronderstelt dit dat hij overtuigingen en een gezindheid heeft verworven die gunstig zijn voor de zorg voor het milieu. Het is zeer nobel de taak op zich te nemen zorg te hebben voor de schepping in kleine dagelijkse handelingen en het is schitterend dat de opvoeding in staat is ze zodanig te motiveren dat ze een levensstijl gestalte geven. Opvoeding tot verantwoordelijkheid voor het milieu kan verschillende gedragingen bemoedigen die een directe en belangrijke invloed hebben op de zorg voor het milieu, zoals het vermijden van het gebruik van plastic of papieren materiaal, het terugbrengen van het waterverbruik, het scheiden van afval, alleen maar koken wat men redelijkerwijze zal kunnen eten, het zorgvuldig omgaan met de andere levende wezens, het gebruik van het openbaar vervoer of carpooling, het planten van bomen, zinloze verlichting uitdoen enzovoort. Dit alles maakt deel uit van een edelmoedige en waardige creativiteit, die het beste van het menselijk wezen laat zien. Iets hergebruiken in plaats zich er snel van te ontdoen op grond van diepe motieven kan een daad van liefde zijn die onze waardigheid tot uitdrukking brengt.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Tuesday in the sixth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

CONSIDERATION
The readers of the letter of James seem to be more in need of revival than of warning against certain forms of (charismatic) enthusiasm, like for instance the Corinthians. The message here seems to be ‘stand firm’ and ‘stand the test’. If you cannot, do not blame God, but yourself: man’s imperfection makes him weak and small. These are the author’s sober remarks: they must have been addressed to Christians of the second generation, who needed confirmation and no longer looked forward to an imminent end of the world.

 

FIRST READING   James 1, 12-18

God does not tempt anyone.

From the Letter of the Holy Apostle James

Brothers and sisters,

Blessed is the man who endures in tribulation.
If he has stood the test,
then he will receive the crown of life
which God has promised to those who love Him.
No one may say when he is tempted :
“I am tempted by God.”
God does not tempt anyone, any more than He can be tempted by evil.
If someone is tempted,
then it is always
by the attraction and lure of his own lust.
Then, when desire has been fertilised,
it gives birth to sin
and sin, when fully grown, gives birth to death.
Dear brothers and sisters,
do not be deceived:
Every good gift, every perfect gift comes down from above,
from the Father of heavenly lights,
with whom there is no change or eclipse by upheaval.
Of His own free will He gave us life
through the word of truth,
so that we are, in a certain sense, the firstfruits among his creatures.

Interludium Ps. 94(93), 12-13a, 14-15, 18-19

Blessed is the man whom thou givest wisdom, Lord.

Blessed is the man whom thou givest wisdom, O Lord,
whom thou dost teach in thy law.
After evil days Thou givest him rest.

For never will the Lord cast out his people,
He will not give up his inheritance.
One day the judges shall rule justly
and all the righteous shall fall by it.

When already I think : now I am surely stumbling,
then your grace, Lord, keeps me going.
When my heart is troubled
Your consolation lifts me up.

ALLELUIA   John 6, 64b, 69b

Your words, Lord, are spirit and life ;
your words are words of eternal life.
Alleluia

GOSPEL      Mk 8, 14-21

Beware of the leaven of the Pharisees
and the leaven of Herod!

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

At that time the disciples had forgotten to take bread with them
so that they did not have more than one loaf with them in the boat.
Then Jesus gave them this warning :
“Take heed ,
beware of the leaven of the Pharisees
and the leaven of Herod!”
They were discussing this among themselves :
“He says this because we have no bread.”
But He noticed this and spoke :
“What are you discussing among yourselves?
“That I have said this because you have no bread?
“Do you not yet understand?
“Is your mind so blind?
“Surely you have eyes: can you see nothing?
“But ye have ears: hear ye not then?
“And do you not remember
how many baskets full of chunks you picked up
when I broke the five loaves for the five thousand?
They answered Him :
“Twelve.”
“And how many baskets full of kibble didst thou pick up,
when with those seven for four thousand?”
And they answered :
“Seven.”
Then He said to them :
“Do you not yet understand?”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

211. This education, which is called to create an “ecological citizenship”, sometimes limits itself to informing and fails to mature habits. The existence of laws and standards is not sufficient in the long term to limit bad behaviour, even when there is proper control. For the legal norm to have significant and lasting effects, it is necessary that the majority of the members of society, on the basis of proper motivation, have accepted it and react accordingly with a personal change. Only by starting from the development of sound virtues is a self-giving ecological commitment possible. If someone habitually dresses a bit thicker instead of turning on the heating, even though his own economic circumstances allow him to consume and spend more, this presupposes that he has acquired convictions and a disposition favourable to caring for the environment. It is very noble to take on the task of caring for creation in small everyday acts and it is wonderful that education is able to motivate them in such a way as to shape a lifestyle. Education for environmental responsibility can encourage various behaviours that have a direct and important influence on caring for the environment, such as avoiding the use of plastic or paper materials, reducing water consumption, separating waste, only cooking what one can reasonably eat, treating other living beings with care, using public transport or carpooling, planting trees, turning off pointless lights and so on. All this is part of a generous and dignified creativity, which shows the best of the human being. Reusing something rather than quickly disposing of it for deep motives can be an act of love that expresses our dignity.

 

To be continued                     For previous publications please scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: