http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag zesde week door het jaar

Boek met kaars 40

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
De lezing vandaag legt veel nadruk op het verschil tussen spreken en doen, tussen luisteren en ook uitvoeren, horen en volbrengen. Het is de taal van een man die beroep doet op elementair gezond verstand. Zijn taal is ook volks, zie zijn beschouwingen over de spiegel en over de tong. Toch zijn de zuiver evangelische accenten aanwezig: de aandacht voor kleinen, weduwen en wezen, de volmaakte wet als wet van de vrijheid en de afkeer voor de boosheid van de wereld.

EERSTE  LEZING           Jak. 1, 19-27
Weest uitvoerders van het woord,
en niet alleen toehoorders.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Weet dit wel, geliefde broeders en zusters :
ieder mens moet vlug zijn om te luisteren
maar langzaam om te spreken,
langzaam ook om toornig te worden ;
want de toorn van een man
leidt niet tot gerechtigheid voor God.
Verwijdert daarom elke smet,
elk restant van slechtheid,
en neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan
dat in u werd geplant
en de kracht bezit uw zielen te redden.
Weest uitvoerders van het woord
en niet alleen toehoorders ;
dan zoudt gij uzelf bedriegen.
Wie het woord hoort maar niet volbrengt, lijkt op iemand
die het gelaat waarmee hij geboren is in een spiegel beschouwt.
Nauwelijks heeft hij zich bekeken
of hij gaat heen en is vergeten hoe hij er uitzag.
Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet,
de wet van de vrijheid
en daarbij blijft,
niet als een vergeetachtig toehoorder
maar als een uitvoerder metterdaad,
die zal zalig zijn door zijn doen.
Als iemand meent vroom te zijn
terwijl hij zijn tong niet beteugelt maar zijn hart misleidt,
dan is zijn vroomheid waardeloos.
Zuivere en onbevlekte vroomheid
in de ogen van onze God en Vader is dit :
wezen en weduwen opzoeken in hun nood
en zichzelf vrijwaren voor de besmetting van de wereld.

TUSSENZANG               Ps. 15(14), 2-3ab, 3cd-4ab, 5

Heer, wie mag te gast zijn in uw tent,
wie mag op uw heilige berg verblijven ?

Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft,
in zijn hart geen boze plannen koestert,
geen bedrog pleegt met zijn tong.

Wie zijn evenmens geen schade doet
en zijn buren niet te schande zet ;
wie de boosdoener veracht,
maar de dienaars van de Heer in ere houdt.

Wie zijn bezit niet uitleent tegen woeker,
als getuige niet omkoopbaar is.
Wie zich zo gedraagt
zal niet wankelen in eeuwigheid.

ALLELUIA                Joh.  8, 12

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer ;
wie Mij volgt zal levenslicht bezitten.
Alleluia.

EVANGELIE          Mc  8, 22-26
De blinde was zo volkomen genezen dat hij alles duidelijk zag.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Betsaïda.
Daar bracht men een blinde bij Hem
en smeekte Hem die te willen aanraken.
Jezus nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp.
Daar deed Hij speeksel op zijn ogen,
legde hem de handen op en vroeg hem :
“Kunt ge al iets zien?”
Hij keek en hij antwoordde :
“Ik zie mensen, want ik zie ze lopen,
maar ze lijken op bomen.”
Daarna legde Jezus nog eens de handen op zijn ogen.
Nu zag hij scherp en was zo volkomen genezen
dat hij alles duidelijk zag.
Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing :
“Ga zelfs het dorp niet in.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

212. Men moet niet denken dat deze krachtsinspanningen de wereld niet zullen veranderen. Van deze handelingen gaat in de maatschappij een weldadigheid uit die steeds meer vruchten voortbrengt dan men kan constateren, omdat zij binnen deze aarde een weldadigheid tot stand brengen die steeds meer de neiging heeft zich, soms onzichtbaar, te verbreiden. Bovendien geeft dit gedrag ons het gevoel van onze waardigheid terug, brengt het ons tot een diepere existentiële diepgang, maakt het het ons mogelijk te ervaren dat het de moeite waard is op deze wereld te leven.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
____________________________________________________________________________

Wednesday, sixth week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
Today’s reading places great emphasis on the difference between speaking and doing, between listening and also performing, hearing and accomplishing. It is the language of a man who appeals to elementary common sense. His language is also folksy, see his reflections on the mirror and on the tongue. Nevertheless, the purely evangelical accents are present: the attention for the little ones, widows and orphans, the perfect law as the law of freedom and the aversion for the wickedness of the world.

FIRST READING     James 1, 19-27
Be ye executors of the word,
and not merely hearers.

From the Letter of the Holy Apostle James

Know this, beloved brothers and sisters :
Every man must be quick to listen
but slow to speak,
slow also to anger ;
for the wrath of a man
does not lead to righteousness before God.
Therefore remove every stain,
every vestige of wickedness,
and accept with meekness the word of God
which was planted in you
and has the power to save your souls.
Be ye executors of the word
and not hearers only ;
then you would deceive yourselves.
He who hears the word but does not carry it out is like
one who looks in a mirror at the face with which he was born.
Scarcely has he looked at himself
or he goes away forgetting what he looked like.
But he who looks into the perfect law,
the law of freedom
and remains there,
not as a forgetful listener
but as an executor in action,
he will be saved by his actions.
If anyone thinks he is pious
while he does not bridle his tongue but deceives his heart,
then his piety is worthless.
Pure and undefiled piety
in the eyes of our God and Father is this :
To seek out orphans and widows in their distress
and preserve themselves from the contamination of the world.

 

INTERLUDIUM    Ps. 15(14), 2-3ab, 3cd-4ab, 5

 

Lord, who may be a guest in your tent?
Who may dwell in your holy mountain?

Who is righteous and lives honorably,
has no wicked plans in his heart,
who does not deceive with his tongue.

Who does not harm his neighbour
and does not disgrace his neighbours;
who despises the evil-doer,
but honours the servants of the Lord.

Who does not lend his property for usury,
who is not corruptible as a witness.
Who behaves thus
will not falter in eternity.

ALLELUIA    John 8, 12

Alleluia.
I am the light of the world, says the Lord;
whoever follows me will have light from life.
Alleluia.

 

GOSPEL   Mk 8, 22-26
The blind man was so completely cured that he saw everything clearly.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

In those days Jesus and his disciples came to Bethsaida.
There they brought a blind man to Him
and begged Him to touch him.
Jesus took the blind man by the hand and took him outside the village.
There He put saliva on his eyes,
laid hands on him and asked him :
“Can you see anything yet?”
He looked and he answered :
“I see people, for I see them walking,
but they look like trees.”
Then Jesus laid His hands on his eyes once more.
Now he saw clearly and was so completely healed
that he saw everything clearly.
He sent him home with the warning :
“Do not even go into the village.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

212. One must not think that these efforts will not change the world. These actions produce a beneficence in society that is more and more fruitful than one can perceive, because within this earth they create a beneficence that tends more and more to spread, sometimes invisibly. Moreover, this behaviour gives us back our sense of dignity, leads us to a deeper existential depth, enables us to experience that it is worthwhile to live in this world.

 

To be continued              For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: