http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – Zeven HH. Stichters van de Servietenorde

 

Religieuze bedelorde 

die op grond van een gezamelijk
Maria-visioen in 1233 werd opgericht.

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Met de lezing van vandaag zitten we in de kern van Jezus’ boodschap. Vanuit leerstellig standpunt wordt Jezus Christus de Heer(kyrios) der heerlijkheid genoemd – de hoogste titel die Hem kan gegeven worden. Verder is er de aandacht voor de arme: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’. Deze tekst komt dan wel uit Leviticus, maar wordt door Jezus verbonden met het eerste gebod: God beminnen boven alles.

EERSTE  LEZING         Jak. 2, 1-9
Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren ?
Maar gij hebt de arme veracht.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Gij die gelooft in Jezus Christus,
de Heer der heerlijkheid,
verbindt dit geloof toch niet met partijdigheid en vleierij !
Ik bedoel dit :
veronderstel, er treedt in uw samenkomst een man binnen,
keurig gekleed en met gouden ringen aan zijn vingers,
en tegelijkertijd komt er een arme aan in schamele kleren ;
als gij nu opziet tegen de rijkgeklede man
en hem een ereplaats aanbiedt,
terwijl ge tegen de arme zegt :
“Blijf daar maar staan”, of:
“Ga hier op de grond zitten, bij mijn voetbank”,
maakt ge u dan niet schuldig
aan een kwaadaardig soort discriminatie ?
Luistert, lieve broeders en zusters :
God heeft de armen naar de wereld uitverkoren
om rijk te zijn in het geloof,
om erfgenaam te zijn van het koninkrijk
dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.
Maar gij hebt de arme veracht.
Zijn het niet de rijken
die u onderdrukken en u voor de rechtbank slepen ?
Zijn zij het niet
die de schone naam lasteren welke over u is aangeroepen ?
Als gij evenwel de koninklijke wet vervult
volgens het woord van de Schrift :
“Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”,
is alles in orde.
Maar als ge partijdig handelt
doet gij zonde
en veroordeelt de wet u als overtreders.

TUSSENZANG                  Ps. 34(33), 2-3,4-5,6-7

Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te samen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

ALLELUIA                Mt. 11, 25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

EVANGELIE         Mc. 8, 27-33
Gij zijt de Christus.
De Mensenzoon zal veel moeten lijden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen
naar de dorpen rond Caesarea van Filippus.
Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag :
“Wie zeggen de mensen dat Ik ben ?”
Zij antwoordden Hem :
“Johannes de Doper ;
anderen zeggen Elia
en weer anderen zeggen dat Gij een van de profeten zijt.”
Daarop stelde Hij hun de vraag :
“Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?”
Petrus antwoordde :
“Gij zijt de Christus.”
Maar Hij verbood hun nadrukkelijk
iemand hierover te spreken.
Daarop begon Hij hun te leren
dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden
en door de oudsten,
de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden,
maar dat Hij, na ter dood te zijn gebracht
drie dagen later zou verrijzen.
Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid.
Toen nam Petrus Jezus terzijde
en begon Hem ernstig daarover te onderhouden.
Maar zich omkerend keek Jezus naar zijn leerlingen
en voegde Petrus op strenge toon toe :
“Ga weg, satan,
terug !
“Want gij laat u leiden door menselijke overwegingen
en niet door wat God wil.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

213. Er zijn verschillende terreinen van opvoeding: school, gezin, communicatiemiddelen, catechese en andere. Een goede schoolopvoeding in de jeugd en de adolescentie zaait wat het hele leven lang vruchten kan voortbrengen. Maar ik wil het centrale belang van het gezin onderstrepen, omdat “het de plaats is waar het leven, dat een gave van God is, op passende wijze kan worden ontvangen en kan worden beschermd tegen de veelvuldige aanvallen waaraan het is blootgesteld, en zich kan ontwikkelen volgens de vereisten van een authentieke menselijke groei. Tegenover de zogenaamde cultuur van de dood vormt het gezin de zetel van de cultuur van het leven”. In het gezin worden de eerste gewoonten van liefde en zorg voor het leven aangekweekt, zoals bijvoorbeeld een juist gebruik van de dingen, orde en netheid, respect voor het lokale ecosysteem en de bescherming van alle schepselen. Het gezin is de plaats van integrale vorming, waar de nauw aan elkaar gerelateerde verschillende aspecten van de persoonlijke rijping zich ontplooien. In het gezin leert men zonder onbeschaamdheid toestemming te vragen, “dank je wel” te zeggen als uitdrukking van een diep gevoelde waardering voor de dingen die wij krijgen, agressie of hebzucht te bedwingen en om excuus te vragen, wanneer wij iets verkeerds doen. Deze kleine gestes van oprechte beleefdheid helpen een cultuur van samen gedeeld leven en van respect voor wat ons omgeeft, op te bouwen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Thursday – Seven HH. Founders of the Servite Order

 

Religious mendicant order

which was founded on the basis of a shared
vision of Mary in 1233.

 

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
With today’s reading, we are at the core of Jesus’ message. From a doctrinal point of view, Jesus Christ is called the Lord(kyrios) of glory – the highest title that can be given to Him. Then there is the focus on the poor: ‘You shall love your neighbour as yourself’. This text may come from Leviticus, but Jesus connects it with the first commandment: to love God above all else.

FIRST READING     James 2, 1-9
Did not God choose the poor in the world?
But you have despised the poor.

From the Letter of the Holy Apostle James

Brothers and sisters,

Ye who believe on Jesus Christ,
the Lord of glory,
do not associate this faith with partiality and flattery!
I mean this :
Suppose a man enters your assembly,
neatly dressed and with gold rings on his fingers,
and at the same time a poor man arrives in shabby clothes;
if you now look up to the richly-dressed man
and offer him a place of honour,
while you say to the poor man :
“Stand there,” or:
“Sit down here on the ground by my footstool,
are you not guilty of an evil kind of discrimination?
Listen, dear brothers and sisters:
God has chosen the poor of the world
to be rich in faith,
to be heirs to the kingdom
which He has promised to those who love Him.
But you have despised the poor.
Is it not the rich
who oppress you and drag you into court?
Is it not they
who blaspheme the fair name which is invoked over you?
But if ye fulfil the royal law
according to the word of the Scriptures:
“Thou shalt love thy neighbour as thyself”,
all is well.
But if you act with partiality
you commit sin
and the law condemns you as transgressors.

Interludium    Ps. 34(33), 2-3,4-5,6-7

 

Those who cry out in distress, the Lord listens to them.

The Lord I will praise every day,
His praise is always on my lips.
My spirit is proud of the Lord’s favour,
let every one that heareth it rejoice.

Glorify the Lord together with me
and let us worship His Name together.
I went to the Lord and He heard me,
He saved me from what I feared.

Trust in Him and you will be happy,
for He will not fail you.
Those who cry out in distress, the Lord listens to them
and puts them out of their misery.

ALLELUIA     Mt 11, 25

Alleluia.
I praise You, Father, Lord of heaven and earth,
because thou hast revealed these things to children.
Alleluia.

GOSPEL      Mk. 8, 27-33
Thou art the Christ.
The Son of Man will have to suffer much.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

In those days Jesus went with his disciples
to the villages around Caesarea of Philip.
On the way He asked His disciples the question :
“Who do men say that I am?”
They answered Him :
“John the Baptist ;
others say Elijah
and others say that thou art one of the prophets.
Then He asked them the question :
“But ye, who say ye that I am?”
Peter answered :
“Thou art the Christ.”
But He expressly forbade them to speak of this to anyone.
Then He began to teach them
that the Son of Man would have to suffer much
and be rejected by the elders,
but he expressly forbade them from speaking of this to anyone,
but that after being put to death
He would be resurrected three days later.
He spoke these words without restraint.
Peter took Jesus aside and began to question him earnestly about it.
But turning around, Jesus looked at His disciples
and added to Peter in a stern tone:
“Go away, Satan,
Go back!
“For you are guided by human considerations
and not by the will of God.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

213. There are different areas of education: school, family, communication, catechesis and others. A good school education in childhood and adolescence sows what can produce fruit throughout life. But I would like to underline the central importance of the family, because “it is the place where life, which is a gift of God, can be appropriately received and protected from the multiple attacks to which it is exposed, and can develop according to the requirements of authentic human growth. In the face of the so-called culture of death, the family is the seat of the culture of life”. It is in the family that the first habits of love and care for life are cultivated, such as the proper use of things, order and cleanliness, respect for the local ecosystem and the protection of all creatures. The family is the place of integral formation, where the closely related different aspects of personal maturation develop. In the family, one learns to ask permission without impertinence, to say “thank you” as an expression of deeply felt appreciation for the things we are given, to control aggression or greed, and to ask for an apology when we do something wrong. These small gestures of sincere politeness help to build a culture of shared living and of respect for what surrounds us.

 

To be continued                      For previous publications, scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: