http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Bernadette Soubirous, mgd.

Geboren 7 januari 1844 te Lourdes
Gestorven 16 april 1879 te Nevers
Zalig verklaard 14 juni 1925

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

_

Overweging
Het lijkt in deze lezing alsof Jakobus het opneemt tegen Paulus. Inhoudelijk is dit niet zo. Ook Paulus aanvaardt (onder meer in de Romeinenbrief) dat een levendig geloof spontaan moet uitlopen op goede werken, als een antwoord aan God. Paulus heeft nooit een geloof zonder werken gepredikt: deze zijn het gevolg, en niet de reden van onze rechtvaardiging. Misschien heeft de auteur van deze brief christenen gekend of ontmoet die weinig belang hechtten aan goede daden en zich – ten onrechte – op Paulus beriepen.
(Paulus citeert Gen. 15,5-6, Jakobus Gen. 22)

EERSTE LEZING              Jak. 2, 14-24.26
Zoals het lichaam dood is zonder ziel,
zo is het geloof dood zonder de daad.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Wat baat het een mens
te beweren dat hij geloof heeft
als hij geen daden kan laten zien ?
Kan zo’n geloof hem soms redden ?
Stel dat een broeder of een zuster geen kleren heeft
en niets om te eten,
en iemand van u zou zeggen :
“Geluk ermee !
“Hou u warm en eet maar goed”,
en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien –
wat heeft dat voor zin ?
Zo is ook het geloof,
op zichzelf genomen,
zonder zich in daden te uiten dood.
Misschien zal iemand zeggen :
“Gij hebt de daad
en ik heb het geloof.”
Dan antwoord ik :
“Bewijs me eerst
dat ge geloof hebt als ge geen daden kunt tonen ;
dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.”
Gij gelooft dat er één God is ?
Uitstekend,
ook de boze geesten geloven dat en sidderen !
Gij dwaas,
wilt ge het bewijs dat het geloof zonder de daad waardeloos is ?
Is onze vader Abraham niet gerechtvaardigd om zijn daden,
omdat hij zijn zoon Isaäk op het altaar ten offer bracht ?
Het is duidelijk dat zijn geloof zich in daden uitte
en eerst door zijn daden volkomen werd.
Zo ging het woord van de Schrift in vervulling
dat luidt :
“Abraham geloofde God
en het werd hem als gerechtigheid aangerekend ;
en hij werd Gods vriend genoemd.”
Het is duidelijk dat een mens wordt gerechtvaardigd door daden
en niet alleen door geloof.
Zoals het lichaam dood is zonder de ziel,
zo is het geloof dood zonder de daad.

TUSSENZANG                 Ps. 112(111), 1-2, 3-4, 5-6

Gelukkig de man die vreugde vindt
in de geboden des Heren.

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Welvaart en rijkdom sieren zijn huis,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
Hij is voor de vromen een licht in de nacht,
weldadig, barmhartig, rechtvaardig.

Goed gaat het de man die weggeeft en leent,
die eerlijk zijn zaken behartigt.
In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk,
men blijft hem voor eeuwig gedenken.

ALLELUIA          Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
en houdt vast het woord des levens.
Alleluia.

EVANGELIE              Mc. 8, 34 -9, 1
Wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie
zal het redden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd
liet Jezus behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich komen,
en sprak tot hen :
“Wie mijn volgeling wil zijn
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.
“Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen.
“Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie
zal het redden.
“Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen
als dit ten koste gaat van eigen leven ?
“Wat toch zou een mens in ruil kunnen geven voor zijn leven ?
“Als iemand zich schaamt over Mij en mijn woorden
ten overstaan van dit overspelig en zondig geslacht,
zal ook de Mensenzoon zich over hem schamen,
wanneer Hij vergezeld van de heilige engelen,
komt in de heerlijkheid van zijn Vader.”
En verder sprak Hij tot hen :
“Voorwaar, Ik zeg u :
onder de hier aanwezigen zijn er
die de dood niet zullen ervaren,
voordat zij zien dat het Rijk Gods is gekomen in kracht.”

___________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

214. De politiek en de verschillende verenigingen komt het toe zich in te spannen voor de vorming van het geweten. Dit komt ook de Kerk toe. Alle christelijke gemeenschappen hebben een belangrijke rol te vervullen in deze opvoeding. Ik hoop evenzo dat op onze seminaries en in de religieuze huizen van vorming men opvoedt tot een verantwoordelijke soberheid, tot een erkentelijke beschouwing van de wereld, tot de zorg voor de broosheid van de armen en het milieu. Daar er veel op het spel staat, hebben wij, zoals er instellingen die macht hebben, om tegen aanvallen op het milieu boetes op te leggen, er evenzeer behoefte aan onszelf te controleren en elkaar op te voeden.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday – Saint Bernadette Soubirous, virg.

Born 7 January 1844 at Lourdes
Died 16 April 1879 at Nevers
Beatified 14 June 1925

Invitation

May I hereby draw your attention to
reading the Gospel daily?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

_

Consideration
In this reading, it seems as if James is taking on Paul. This is not the case with regard to the content of this reading. Paul, too, accepts (e.g. in the letter to the Romans) that a living faith must spontaneously result in good works, as a response to God. Paul never preached faith without works: these are the consequence, not the reason for our justification. Perhaps the author of this letter has known or met Christians who attached little importance to good works and – wrongly – appealed to Paul.
(Paul quotes Gen. 15,5-6, James Gen. 22)

 

FIRST READING     James 2, 14-24.26
As the body is dead without the soul,
so faith is dead without the deed.

 

From the Letter of the Holy Apostle James

Brothers and sisters,

What does it profit a man
by claiming to have faith
if he can show no deeds?
Can such faith save him?
Suppose a brother or a sister has no clothes
and nothing to eat,
and one of you said:
“Good luck!
“Keep warm and eat well”,
and he would do nothing to meet their material needs –
what is the use of that?
So is faith,
in itself,
without expressing itself in deeds, dead.
Perhaps someone will say :
“You have the deed
and I have the faith.
Then I answer :
“First prove to me
that you have faith if you cannot show me your deeds ;
then I will prove my faith to you by my deeds.”
You believe that there is one God?
Very well,
even the evil spirits believe it and tremble!
You fool,
would you like proof that faith is worthless without deeds?
Is not our father Abraham justified by his deeds,
because he sacrificed his son Isaac on the altar?
It is clear that his faith was expressed by deeds
and only became perfect through his deeds.
Thus was the word of Scripture fulfilled
which reads :
“Abraham believed God
and it was counted to him as righteousness ;
and he was called God’s friend.”
It is clear that a man is justified by deeds
and not only by faith.
As the body is dead without the soul,
so faith is dead without the deed.

Interludium     Ps 112(111), 1-2, 3-4, 5-6

Blessed is the man who finds pleasure
In the commandments of the Lord.

Blessed is the man who is in awe of God,
who delights in his commandments.
His offspring will be mighty in the land,
blessed shall be the generation of the pious.

Prosperity and riches shall adorn his house,
he will never lose his righteousness.
He is a light in the night for the pious,
beneficent, merciful, righteous.

Good is the man who gives and borrows,
who manages his affairs honestly.
For ever and ever the righteous man stands strong,
he will be remembered for ever.

ALLELUIA   Phil. 2, 15-16

Alleluia.
Shine like stars in the universe,
and hold fast the word of life.
Alleluia.

GOSPEL     Mk 8, 34-9, 1
Whoever loses his life for my sake and the Gospel’s
will save it.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

In those days
Jesus brought the people together with his disciples,
and spoke to them:
“Whoever wants to be my follower
must follow me by denying themselves
and taking up his cross.
“For whoever wants to save his life will lose it.
“But he who loses his life for My sake and the Gospel
will save it.
“What is the use of a man winning the whole world
if it is at the cost of his own life?
“What can a man give in exchange for his life?
“If any man be ashamed of me and my words
before this adulterous and sinful generation,
the Son of Man, too, will be ashamed of him,
when he, accompanied by the holy angels,
comes into the glory of his Father.”
And further He spoke to them :
“Verily, I say unto you :
Among those present here are some
who will not experience death
until they see the kingdom of God come in power.”

___________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

214. Politics and various associations have a right to work for the formation of consciences. It is also the Church’s responsibility. All Christian communities have an important role to play in this education. I hope likewise that in our seminaries and religious houses of formation we will educate people to responsible austerity, to an appreciative contemplation of the world, to a concern for the fragility of the poor and the environment. Since the stakes are high, we, like institutions that have the power to impose penalties against attacks on the environment, equally need to monitor ourselves and educate each other.

 

To be continued                 For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: